Publikácie

Knižné novinkyKnižné sérieZoznam diel


Knižné novinky


Knižné série

Pre viac informácií kliknite sem Pre viac informácií kliknite sem Pre viac informácií kliknite sem Pre viac informácií kliknite sem


Zoznam diel

Titul Autor/Editor
Aktuálne otázky slovenského jazyka (Ed.) Wachtarczyková, J.
Aktuálne otázky súčasnej syntaxe (Ed.) Šimková, M.
Aktuálne otázky terminológie marketingu (Eds.) Levická, J., Viestová, K.
Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov Žigo, P.
A Computer Treatment of Slavic and East European Languages: [Slovko 2007]: Slovanské a vychodoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní (Eds.) Levická, J., Garabík, R.
Computer Treatment of Slavic and East European Languages: [Slovko 2005]: Slovanské a vychodoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní (Ed.) Garabík, R.
Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia (Ed.) Buzássyová, K.
Človek a jeho jazyk 3: Inšpirácie profesora Jána Horeckého (Ed.) Šimková, M.
Databáza urbanoným na Slovensku (stav v roku 1995) Ďurčo, P.
Dynamické tendencie v slovenskom pravopise (Ed.) Považaj, M.
Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny Horecký, J., Buzássyová, K., Bosák, J. a kol.
Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) Králik. Ľ.
Frazeologická terminológia Mlacek J., Ďurčo, P. a kol.
História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania (Ed.) Múcsková, G.
Historický slovník slovenského jazyka
Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (Ed.) Ondrejovič, S.
Hydronymia povodia Oravy Majtán, M.
Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Ed.) Šimková, M.
Iugi observatione... : Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča (Ed.) Ondrejovič, S.
Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte (Ed.) Ondrejovič, S.
Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča (Ed.) Mislovičová, S.
Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky Bartalošová, P.
Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy Ondrejovič, S.
Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch (Eds.) Satinská, L., Ondrejovič, S.
Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia (Ed.) Považaj, M.
Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (Eds.) Chomová, A., Krško, J., Valentová, I.
Krátky slovník slovenského jazyka
Lexika slovenskej onymie (Eds.) Hladký, J., Valentová, I.
Lexika slovenských terénnych názvov (Koncepcia lexikografického spracovania) Valentová, I.
Ľudovít Novák: Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU (Ed.) Ondrejovič, S.
Ľudovít Štúr a reč slovenská (Ed.) Ondrejovič, S.
Mesto a jeho jazyk (Ed.) Ondrejovič, S.
Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography: Innovative Solution for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography (Ed.) Garabík, R.
Morfológia slovenského jazyka
Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí
Natural Language Processing, corpus Linguistics, terminology, e-terminology (Ed.) Gajdošová, K., Žáková, A.
Natural Language Processing Corpus Linguistics, E-learning: [Slovko 2013] (Ed.) Gajdošová, K., Žáková, A.
Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammer Research: [Slovko 2009]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum (Eds.) Levická, J., Garabík, R.
Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography: [Slovko 2015]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia (Ed.) Gajdošová, K., Žáková, A.
Natural Language Processing, Multilinguality: [Slovko 2011]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť (Ed.) Majchráková, D., Garabík, R.
Nauka reči Slovenskej
Názvy obcí Slovenskej republiky: (vývin v rokoch 1773 – 1997) Majtán, M.
Neologizmy v terminológii marketingu (Eds.) Levická, J., Viestová, K.
Novohradské nárečia Jóna, E.
Nový deklinačný systém slovenských substantív Sokolová, M.
Očami slovenských jazykovedcov (Eds.) Wachtarczyková, J., Gajdošová, K., Horváth, M., Hrubaničová, I.
Paradigmy podstatných mien
Pramene k dejinám slovenčiny 1 (Eds.) Majtán, M., Skladaná J.
Pramene k dejinám slovenčiny 2 (Eds.) Laliková, T., Majtán, M.
Pramene k dejinám slovenčiny 3 (Eds.) Kuchar, R., Valentová, I.
Pravidlá slovenského pravopisu 1931
Pravidlá slovenského pravopisu 1940
Pravidlá slovenského pravopisu 2013
Prechyľovanie: áno – nie? (Eds.) Molnár Satinská, L., Valentová I.
Priezviská na Slovensku (stav v roku 1995) Ďurčo, P. a kol.
Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty (Eds.) Balleková, K., Múcsková, G., Králik, Ľ.
Recueil linguistique de Bratislava
Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny
Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu) (Eds.) Křen, M., Levická, J.
Rukoväť spisovnej reči slovenskej Czambel, S.
Sapfo – parafrázovač slovenčiny Páleš, E.
Sémantická štruktúra slovenských deverbatív Buzássyová, K.
Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo
Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu Nábělková, M.
Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní (Ed.) Jarošová, A.
Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy (Ed.) Ondrejovič, S.
Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi (Ed.) Ondrejovič, S.
Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia Slovenských slovakistov a slavistov (2016-2020) Behýlová, J.
Slovník cudzích slov: akademický
Slovník slovenského jazyka
Slovník slovenských nárečí. I. A – K
Slovník slovenských nárečí. II. L – P (povzchádzať)
Slovník slovenských nárečí. III. P (poza) – R
Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G
Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L
Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N
Slovník súčasného slovenského jazyka. O – Pn
Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej (Eds.) Buzássyová, K., Chocholová, B., Janočková, N.
Slovo, tvorba, dynamickosť: na počesť Kláry Buzássyovej (Eds.) Šimková, M.
Slowenskí Češko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum Bernolák, A.
Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny (Eds.) Ondrejovič, S., Šimková, M.
Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (Na pozadí jazykových postojov) Rusinková, J.
Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti
Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch
Súradnice súčasnej onomastiky (Eds.) Považaj, M., Žigo, P.
Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie (Ed.) Balleková, K.
Synonymický slovník slovenčiny 2000, 2004
Štefan Peciar a moderná lexikografia (Eds.) Ondrejovič, S., Satinská, L., Vrábľová, J.
Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu) Dolník, J.
Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku (Ed.) Šimková, M.
Tradícia v slove, slovo v tradícii. Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský (Eds.) Dvornická Ľ., Smatana, M.
VARIA
Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine Sokolová, M., Žigo, P.
Vlastné meno v komunikácii (Eds.) Žigo, P., Majtán, M.
Všeobecná jazykoveda: Opis a vysvetľovanie jazyka Dolník, J.
Z histórie lexiky staršej slovenčiny (Eds.) Majtán, M., Laliková, T.
Z lexiky slovenskej toponymie Majtán, M.
Zápisník slovenského jazykovedca
Zo studnice rodnej reči (Eds.) Balleková, K., Smatana, M.
Zo studnice rodnej reči 2 (Eds.) Balleková, K., Smatana, M.