Knižné novinkyKnižné sérieZoznam diel

Knižné novinky

Jarošová, Alexandra: Používatelia jazyka, jazykovedci a kodifikácia. Bratislava: Veda, 2022. 124 s. ISBN 978-80-224-1985-7.

Práca ukazuje Slovník súčasného slovenského jazyka z pohľadu kodifikácie. Pre slovenské spisovnojazykové prostredie, v ktorom tento slovník vzniká (doteraz vyšli štyri zväzky), je príznačné uplatňovanie protichodných kodifikačných postojov ku konceptom používateľ jazyka, norma a spisovnosť. Text čitateľovi priblíži, ako k nim pristupuje autorsko-redaktorský kolektív slovníka aj ako sa dané východiská premietajú do jeho lexikografickej praxe, napr. pri určovaní príslušnosti slov k jednotlivým typom nespisovnej lexiky alebo pri spracúvaní anglicizmov. Priestor dostanú aj postoje používateľov. Čitateľ sa tiež dozvie, akú úlohu pri zisťovaní normy hrá frekvencia jazykových prostriedkov a akú ohľad na ich fungovanie v diferencovaných komunikačných prostrediach. V tejto súvislosti práca nemohla obísť fakt, že eróziu komunikačných noriem vo verejnom prostredí sprevádza akceptácia, až preferencia verbálnej agresie.

casovanie.jpg

ZUMRÍK, Miroslav – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – MIHÁLIKOVÁ, Lucia: Časovanie slovies v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2022. 384 s. ISBN 978-80-99987-03-7.

Práca Časovanie slovies v slovenčine nadväzuje na publikáciu Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi a zameriava sa na zložitý systém konjugácie slovenských slovies. Východiskom je formálne spracovanie jazykových dát, formálny opis slovesných paradigiem sa však dopĺňa prostredníctvom systémovolingvistických poznatkov z oblasti morfematiky a morfológie. Členenie slovies sa kvôli názornosti spracúva schematicky a identifikované konjugačné typy a paradigmy sú charakterizované aj z kvantitatívneho hľadiska. Súčasťou publikácie je abecedný kľúč na určovanie konjugačnej príslušnosti spracovaných slovies. Publikácia sa tak obracia nielen na odbornú obec jazykovedcov, ale aj na široký okruh používateľov jazyka.

Človek a jeho jazyk 5. Povaha jazyka a jej poznávanie. Chocholová, Bronislava (ed.). Bratislava: Veda, 2022. 232 s. ISBN 978-80-224-1977-2.

Predkladaná publikácia Povaha jazyka a jej poznávanie je voľným pokračovaním série Človek a jeho jazyk venovanej vedeckému odkazu profesora Jána Horeckého a vychádza pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Aj tento zväzok ponúka štúdie so zameraním na inšpiračný potenciál jeho diela, takže sa v nich odrážajú témy ako všeobecná jazykoveda a metodológia, spisovný jazyk a jazyková kultúra, jazyk v spoločnosti a komunikácii, slovo a slovná zásoba a v neposlednom rade terminológia. Autori štúdií ich publikovaním nielenže prejavili svoju úctu a rešpekt voči jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej lingvistiky, ukázali tiež profesora Horeckého ako nedoceniteľného inšpirátora a duchovne stále prítomnú osobnosť.

Jazykovedné štúdie XXXVIII. Slovanské nárečia v čase a priestore. Chochol, Martin (ed.). Bratislava: Veda, 2022. 260 s. ISBN 978-80-224-1983-3.

Zborník Slovanské nárečia v čase a priestore (Jazykovedné štúdie XXXVIII) je venovaný uznávanej slovenskej dialektologičke prom. fil. A. Ferenčíkovej, CSc., ktorá v roku 2020 oslávila svoje významné životné jubileum. Zborník obsahuje 25 štúdií od domácich a zahraničných autorov v slovenčine, češtine, poľštine, ruštine, ukrajinčine, slovinčine a macedónčine. Tematicky sa zameriava najmä na kľúčové oblasti vedeckovýskumnej činnosti jubilantky, ktorými sú slovenská a slovanská dialektológia, nárečový výskum, nárečová lexika a jej lexikografické spracovanie a areálová lingvistika (zastúpená predovšetkým jedným z najdôležitejších medzinárodných lingvistických projektov – Slovanským jazykovým atlasom). Obsahuje však aj príspevky z oblasti historickej jazykovedy, etymológie a sémantiky, syntaxe spisovného jazyka či nárečových prvkov v autorskom jazyku.

novak3.jpg

ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo III. (1936 - 1967). Ed. J. Behýlová. Bratislava: VEDA, 2022. 576 s. ISBN 978-80-224-1961-1.

Tretí zväzok súborného diela Ľ. Nováka mapuje jeho vedeckú a popularizačnú činnosť v rokoch 1936 – 1967. Príspevky boli pôvodne publikované vo forme časopiseckých a zborníkových statí v rozličných jazykoch a na rozličných miestach. Tematický okruh prác Ľ. Nováka má široký záber od nárečovej problematiky a vývinu spisovného jazyka cez vnútorné dejiny slovenčiny a riešenie hláskoslovných zmien, od fonologickej interpretácie slovenčiny a jej ortoepických noriem, od konfrontačnolingvistických, areálovolingvistických a jazykovotypologických úvah po problematiku organizácie vedeckého života na Slovensku a pod. Úctyhodný je i žánrový okruh prác: od odborných článkov a zásadných štúdií, ktorými utváral novú metalingvistickú paradigmu v modernej slovenskej jazykovede po recenzie, referáty a glosy.

novak2.jpg

ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo II (1935). Ed. J. Behýlová. Bratislava: VEDA, 2022. 464 s. ISBN 978-80-224-1960-4.

Druhý zväzok súborného diela priekopníka modernej slovakistiky a slovenskej jazykovedy otvára popularizačná publikácia Jazykovedné glosy k československej otázke, ktorá naposledy vyšla v roku 1936 (prvé vydanie je z roku 1935). Nasledujú žánrovo rôznorodé texty, publikované v rozličných jazykoch a na rozličných miestach: chronologicky usporiadané vedecké a odborné štúdie, menšie články a diskusné príspevky, úvody, predslovy, recenzie, referáty, popularizačné články, drobnosti, časopisecké bibliografické prehľady, správy a jubilejné články.

novak1.jpg

ĽUDOVÍT NOVÁK. Súborné dielo I. (1929 - 1934). Ed. J. Behýlová. Bratislava: VEDA, 2019. 528 s. ISBN 978-80-224-1777-8.

Ľudovít Novák patril a doteraz patrí medzi najvýznamnejších slovenských jazykovedcov všetkých čias, niektorí autori ho považujú dokonca za najväčšieho slovenského jazykovedca. Zohral nielen úlohu zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej jazykovedy, ale aj fundátora novodobej vedy na Slovensku a jeho pohnutý život dokonale odrážal nepokojné dediny Slovenska v 20. storočí. Bol zakladateľom slovenskej fonológie i tvorcom kongeniálnych fonologických dejín slovenčiny, vydavateľom skvelých štrukturalistických periodík Linguistica Slovaca, autorom, ktorý zásadne prispel k hlbšiemu poznaniu stredoeurópskeho jazykového zväzu a vedcom, ktorý aj v čase oficiálnej československej ideológie išiel neraz „proti prúdu“ a neohrozene obhajoval samostatnosť slovenského národa. Po dlhom období zaznávania objavil Ľudovíta Štúra ako vynikajúceho jazykovedca, stavajúceho kodifikáciu na synchrónnych princípoch. Pomáhal nielen slovenskej vede postaviť sa na nohy a možno i zbaviť sa komplexov, ale pomáhal aj jednotlivým osobnostiam najmä vtedy, keď sa dostali do existenčných ťažkostí.

ssj_opn.jpg

Slovník súčasného slovenského jazyka. O – Pn. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2021. 1128 s. ISBN 978-80-224-1901-7. (kolektív autorov: Avramovová, Miroslava – Balážová, Ľubica – Hašanová, Jana – Chocholová, Bronislava – Janočková, Nicol – Jarošová, Alexandra – Končalová, Jana – Ocetová, Lenka – Oravcová, Adriana – Petrufová, Magdaléna – Porubská, Emília – Šebestová, Anna – Šufliarska, Alexandra – Zvončeková, Dáša).

Slovník súčasného slovenského jazyka O – Pn je významný výsledok základného výskumu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Kolektív autoriek ku koncipovaniu jedinečného akademického slovníka pristupuje s vedomím, že slovná zásoba jazyka je obrazom kultúry každého národa. Štvrtý zväzok, ktorý vychádza po piatich rokoch od vydania tretieho zväzku, je reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo poskytujúce obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky.

Aj v tomto zväzku slovníka vychádzajú autori z koncepcie vypracovanej a publikovanej v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), ale zároveň precíznejšie doplnenej o problematiku takých lexikálno-gramatických javov, ktoré so sebou priniesla lexika hesiel začínajúcich sa na písmená O až Pn. Používatelia na 1 128 stranách nájdu informácie o 15 329 heslových slovách. Výklad ich významu sa opiera o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady používania čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika.

V súlade s požiadavkami používateľov 21. storočia slovník zachytáva základnú terminológiu z približne 100 vedných oblastí, pričom pri vypracúvaní terminologických hesiel spolupracovalo 64 odborníkov z jednotlivých odborov. Frazeológia je vo štvrtom zväzku zastúpená v podobe 3 083 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku aj s ich lokalizáciou a od nich utvorenými obyvateľskými menami a prídavnými menami.

Pri tvorbe slovníka sa využívali nástroje a metódy počítačovej lexikografie, súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu, špecializovaných a webových korpusov s rozsahom 4,95 miliardy textových slov. Na analýzu korpusových zdrojov sa použil nástroj Sketch Engine od spoločnosti Lexical Computing CZ, s. r. o., pre ktorý bola vyvinutá špecializovaná kolokačná gramatika zohľadňujúca špecifické potreby lexikografickej práce.


slovníková časť (A – N)

ssn3.jpg

SLOVNÍK SLOVENSKÝCH NÁREČÍ III. /Poza - R/. Balleková, Katarína a kol. Bratislava: VEDA, 2021. 816 s. ISBN: 978-80-224-1905-5.

Nový zväzok Slovníka slovenských nárečí ponúka na 816 stranách obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska. Predstavená nárečová lexika (písmen P – R) rozširuje poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, ktoré sa nenávratne premieňajú a vytrácajú. Slovník je vedecké, no čitateľsky pútavé lexikografické dielo pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov najmä z humanitných či spoločenskovedných oblastí. Ďalších 10 678 abecedne radených hesiel prispieva k výskumu genetických súvislostí vo vývine slovnej zásoby slovanských jazykov, ale i jazykových kontaktov slovenčiny napr. s nemčinou, maďarčinou, latinčinou v prirodzenom, neregulovanom jazyku, predovšetkým v jeho hovorenej podobe.

fandly2.jpg

Juraj Fándly: Piľní domajší a poľní hospodár II. Majtán, Milan - Nižnanský, Jozef - Majtánová, Marie (zost.). Bratislava: Veda, 2021. 568 s. ISBN: 978-80-224-1883-6.

Zostavovatelia prvého zväzku mali v úmysle vydať druhý zväzok v čo najkratšom čase po prvom, a tak upravili aj štvrtú, piatu a šiestu stránku. Štvrtú stránku O opaternosti zdravej aj o viléčeňú nezdravej rožnej lichvi vydal pôvodne v roku 1800 tiež Václav Jelínek vo svojej tlačiarni. Piata stránka O koňoch a šiesta stránka O ovciach zostali v rukopise. Upravený text aj s úvodnou štúdiou Slovenčina Juraja Fándlyho od Milana Majtána, Slovníčkom a Botanickým názvoslovím, ktoré pripravila Marie Majtánová, bol v roku 1990 odovzdaný do vydavateľstva Tatran. Búrlivé zmeny po roku 1989 zasiahli však aj vydavateľstvo Tatran a po zmene edičného plánu bolo rozhodnuté druhý zväzok nevydať. Až po viac ako 30 rokoch padlo v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV rozhodnutie opätovne upraviť a vydať druhý zväzok Fándlyho diela Piľní domajší a poľní hospodár. Keďže štvrtá stránka O opaternosti zdravej aj o viléčeňú nezdravej rožnej lichvi už vyšla predtým tlačou, teda Fándlyho text bol upravovaný podľa bernolákovskej kodifikácie korektormi a vydavateľom v Jelínkovej tlačiarni (pozri úvodnú štúdiu), piata a šiesta stránka ostali v rukopise bez akýchkoľvek úprav.

laska.jpg

Láska v číslach: SLÁDKOVIČOVA MARÍNA POHĽADOM KVANTITATÍVNEJ LINGVISTIKY. Místecký, Michal - Kolenčíková, Natália - Navrátil, Martin - Altmann, Gabriel. Bratislava: Veda, 2020. 212 s. ISBN 978-80-224-1849-2.

Kniha predstavuje komplexnú štýlometrickú analýzu Maríny, najvýznamnejšieho diela Andreja Sládkoviča (1820 – 1872). Jej hlavným cieľom je prezentovať rôzne lingvoliterárne oblasti (napr. slovné bohatstvo, rým, slovné druhy, syntaktické vlastnosti, naratívnosť/deskriptívnosť a pod.) z pohľadu kvantitatívnej lingvistiky. Monografia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej práce medzinárodného bádateľského tímu, približuje Sládkovičovu básnickú skladbu v novom svetle a vďaka svojej slovensko-anglickej koncepcii môže podnietiť ďalšie podobné analýzy nielen v slovenskom akademickom prostredí.


knižné série (zoznam diel + archív diel)


Zoznam diel

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Aktuálne otázky terminológie marketingu. (Ed. Levická, J., Viestová, K.) (PDF)

Bartalošová, P.: Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky (PDF)

Bernolák, A.: Slowenskí Češko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum

Buzássyová, K.: Sémantická štruktúra slovenských deverbatív (PDF)

Computer Treatment of Slavic and East European Languages: [Slovko 2005]: Slovanské a vychodoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní (PDF)

Computer Treatment of Slavic and East European Languages: [Slovko 2007]: Slovanské a vychodoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní (PDF)

Czambel, S.: Rukoväť spisovnej reči slovenskej

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia (Ed. Buzássyová, K.)

Človek a jeho jazyk 3: Inšpirácie profesora Jána Horeckého. (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Dolník, J.: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu) (PDF)

Dolník, J.: Všeobecná jazykoveda: Opis a vysvetľovanie jazyka (PDF)

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise (Ed. Považaj, M.) (PDF)

Ďurčo, P.: Databáza urbanoným na Slovensku (stav v roku 1995)

Ďurčo, P. a kol.: Priezviská na Slovensku (stav v roku 1995)

História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania (PDF)

Historický slovník slovenského jazyka

Horecký, J., Buzássyová, K., Bosák, J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (PDF)

Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (Ed. Ondrejovič, S.)(PDF)

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Iugi observatione... : Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte (Ed. Ondrejovič, S. a kol.(PDF)

Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. (Ed. Mislovičová, S.) (PDF)

Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2 – SLOVKO 2017 (PDF)

Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia ( Ed. Považaj, M.)(PDF)

Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch (Ed. Satinská, L., Ondrejovič, S.) (PDF)

Jóna, E.: Novohradské nárečia (PDF)

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (PDF)

Krátky slovník slovenského jazyka

Lexika slovenskej onymie (Zost. Hladký, J. – Valentová, I.)

Ľudovít Novák: Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Ľudovít Štúr a reč slovenská (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky: (vývin v rokoch 1773 – 1997)

Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie (PDF)

Majtán, M., Rymut, K.: Hydronymia povodia Oravy (PDF)

Mesto a jeho jazyk (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography: Innovative Solution for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography (ed. R. Garabík) (PDF)

Mlacek J., Ďurčo, P. a kolektív autorov: Frazeologická terminológia (PDF)

Morfológia slovenského jazyka

Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí

Natural Language Processing Corpus Linguistics, E-learning: [Slovko 2013] (PDF)

Natural Language Processing Corpus Linguistics, Lexicography: [Slovko 2015]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia (PDF)

Natural Language Processing, Multilinguality: [Slovko 2011]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť (PDF)

Nauka reči Slovenskej

Nábělková, M.: Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu (PDF)

Neologizmy v terminológii marketingu (PDF)

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammer Research: [Slovko 2009]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum (PDF)

Ondrejovič, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy (PDF)

Páleš, E.: Sapfo – parafrázovač slovenčiny (PDF)

Paradigmy podstatných mien

Pramene k dejinám slovenčiny 1 (Zost. Majtán, M., Skladaná J.) (PDF)

Pramene k dejinám slovenčiny 2 (Zost. Laliková, T., Majtán, M.) (PDF)

Pramene k dejinám slovenčiny 3 (Zost. Kuchar, R., Valentová, I.) (PDF)

Pravidlá slovenského pravopisu 1931

Pravidlá slovenského pravopisu 1940

Pravidlá slovenského pravopisu 2013

Prechyľovanie: áno – nie? (Eds. Molnár Satinská, L., Valentová I.) (PDF)

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty (Balleková, K. − Múcsková, G. − Králik, Ľ.) (PDF)

Recueil linguistique de Bratislava

Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny

Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu) (PDF)

Rusinková, J.: Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (Na pozadí jazykových postojov) (PDF)

Slovenskí jazykovedci: Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov

Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo (PDF)

Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní (ed. Jarošová, A.) (PDF)

Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Slovenský jazyk v digitálnom veku: The Slovak Language in the Digital Age (Ed. Rehm, G. – Uszkoreit, H.) (PDF)

Slovník cudzích slov: akademický

Slovník slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G (HTML)

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L (HTML)

Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N (HTML)

Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej (Eds. Buzássyová, K. – Chocholová, B. – Janočková, N. (PDF)

Slovo, tvorba, dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny (Zost. Ondrejovič, S., Šimková, M.)

Sociolingvistika a areálová lingvistika (Zost. Ondrejovič, S.)

Sokolová, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív (PDF)

Sokolová, M., Žigo, P.: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine (PDF)

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti (HTML)

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch (PDF)

Súradnice súčasnej onomastiky (Zost. Považaj, M., Žigo, P.) (PDF)

Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie (ed. Balleková, K.) (PDF)

Synonymický slovník slovenčiny 2000, 2004 (HTML)

Štefan Peciar a moderná lexikografia (Ed. Ondrejovič, S. – Satinská, L. – Vrábľová, J.) (PDF)

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Tradícia v slove, slovo v tradícii. Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský (zost. Dvornická Ľ., Smatana, M.(PDF)

Valentová, I.: Lexika slovenských terénnych názvov (Koncepcia lexikografického spracovania) (PDF)

VARIA (HTML)

Vlastné meno v komunikácii (Zost. Žigo, P., Majtán, M.) (PDF)

Z histórie lexiky staršej slovenčiny (Zost. Majtán, M., Laliková, T.) (PDF)

Zápisník slovenského jazykovedca (HTML)

Zo studnice rodnej reči (Zost. Balleková, K., Smatana, M.) (PDF)

Zo studnice rodnej reči 2 (Zost. Balleková, K., Smatana, M.) (PDF)

Žigo, P.: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov (PDF)