Portál Retrográdneho slovníka súčasnej slovenčiny

retro_cover.png

Radovan Garabík a kol.: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2018. ISBN 978-80-224-1699-3.

Slovník ponúka čitateľom rozsiahle, reprezentatívne a prehľadne spracované údaje o zakončení tvarov slov v slovenčine, založené na referenčnom korpuse slovenského jazyka spolu so štatistickým spracovaním ich výskytov a distribúcie. Ide pritom o prvý slovenský slovník svojho druhu (a aj v okolitých krajinách), v ktorom sú zahrnuté a na základe rozsiahleho korpusového materiálu systematicky spracované zakončenia slov nielen v ich základnom tvare, ale aj v používaných tvaroch paradigmy. Slovník obsahuje informácie o počte výskytov a dodatočných štatistických parametroch získaných z textového korpusu súčasnej slovenčiny.

Cieľom slovníka je osloviť nielen odbornú verejnosť, ale aj širšiu časť laickej verejnosti. Slovník môže slúžiť ako praktická referenčná príručka typických i menej častých zakončení slov, informovať o ich používaní, podnietiť a podporiť prehĺbený gramatický výskum slovenčiny, poskytovať rýchlu orientáciu vo frekvencii realizácie gramatických kategórií a napomôcť odhaleniu neintuitívnych javov a vzťahov v jazyku.

Vyhľadávanie podľa slov: