Povinný výtlačok

V zmysle aktuálneho znenia zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel účinného od 21. 07. 2020 je podľa § 3, písmeno c) a § 4, písmeno c) vydavateľ periodickej publikácie povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do 3 dní od začatia rozširovania a vydavateľ neperiodickej publikácie do 10 dní od začatia rozširovania povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV použije povinný výtlačok len na nevyhnutné zabezpečenie vlastnej odbornej alebo vedeckej činnosti – v prípade uzatvorenia zmluvy s držiteľmi autorských alebo distribučných práv bude tento výtlačok zaradený do Slovenského národného korpusu.

Formát povinného výtlačku

Ak je v publikácii jednoducho oddeliteľný text od ostatného obsahu, nie je potrebné nám posielať celý obsah – stačí text, ak oddelením nepríde k jeho narušeniu. Môže ísť aj o textovo definitívne súbory pred konečným formátovaním – ak je napríklad publikácia pripravovaná vo formáte Open Document Text, MS Word, LaTeX, Quark, PageMaker alebo v iných DTP aplikáciách, stačí poslať tento formát, netreba výsledný grafický formát (ako napr. PDF, PostScript).

Ako poslať výtlačok

e-mail

Výtlačky menších rozmerov (do 4 MB) môžete poslať e-mailom na adresu vytlacok @ juls.savba.sk. V správe uveďte názov publikácie a názov inštitúcie, ktorá ju vydala. E-mail je možné zašifrovať PGP kľúčom. Náš verejný PGP kľúč má fingerprint 9AF5 D8B0 862D 2224 4007 68DF 5014 09C6 A0FE 58B8 a dá sa stiahnuť tu: pubkey.asc.

http upload

Výtlačky môžete nahrať na https://vytlacok.juls.savba.sk.

pošta

Výtlačok môžete fyzicky doručiť poštou na adresu:

  • Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
  • Panská 26
  • 811 01 Bratislava 1

osobne

Výtlačok môžete na uvedenú adresu doručiť osobne.