Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Soni Rešovskej

Novinky na stránke

 • 16. 1. 2023: Zverejnená ďalšia prezentácia z 15. celoslovenského stretnutia jazykovedcov v Bratislave
 • 12. 12. 2022: Zverejnené fotogalérie z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov v Danišovciach
 • 11. 12. 2022: Zverejnená fotogaléria z prednášky A. Böhmerovej
 • 30. 11. 2022: Zverejnený zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa koná v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach
 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online z Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.. Sídlom Spoločnosti je Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Panská 26, 811 01 Bratislava. V iných mestách Spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek.

Predmetom činnosti Spoločnosti je:

 • rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov na aktívnu spoluprácu pre rozvoj jazykovedy na Slovensku;
 • prispievať k rozvoju jazykovedy a jej spoločenského využitia;
 • prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov;
 • propagovať výsledky vedy na domácich a medzinárodných fórach;
 • poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci;
 • usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie;
 • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť;
 • spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami.