Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Miloslave Sokolovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied. Sídlom spoločnosti je Bratislava. V iných mestách spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek.

Poslaním spoločnosti je najmä:

  • Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj jazykovedy na Slovensku.
  • Vytvárať predpoklady na optimálny rozvoj jazykovedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
  • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov.
  • Propagovať výsledky vedy na medzinárodných fórach.
  • Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
  • Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
  • Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
  • Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

Členom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV sa podla § 3, odseku 2 Stanov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV môže stať „vedecký pracovník v odbore jazykovedy alebo v príbuzných vedných disciplínach s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo na pedagogickom úseku v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín...”

Vyplnenú prihlášku s podpisom a priloženým zoznamom publikačnej činnosti, príp. inej vedecko-organizačnej a odbornej činnosti môžete poslať na uvedenú adresu SJS pri SAV alebo odovzdať v pobočke SJS, ak existuje v mieste vášho pracoviska, resp. bydliska. V čase medzi Valnými zhromaždeniami SJS pri JÚĽŠ SAV schvaľuje prijatie nových členov Výbor SJS.

V prípade zmeny vo vašich údajoch (napr. vyššie dosiahnuté vzdelanie, zmena mena po vydaji) nám, prosím, zašlite e-mailom aktualizované údaje.

Dokumenty na stiahnutie