Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ľudmile Liptákovej
  • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i., je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.. Sídlom Spoločnosti je Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., Panská 26, 811 01 Bratislava. V iných mestách Spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek.

Predmetom činnosti Spoločnosti je:

  • rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov na aktívnu spoluprácu pre rozvoj jazykovedy na Slovensku;
  • prispievať k rozvoju jazykovedy a jej spoločenského využitia;
  • prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov;
  • propagovať výsledky vedy na domácich a medzinárodných fórach;
  • poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci;
  • usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie;
  • rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť;
  • spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami.

Riadnym členom Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., sa podla § 3, odseku 2 Stanov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., môže stať „vedecký pracovník v odbore jazykovedy alebo v príbuzných vedeckých disciplínach s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo v pedagogickej praxi v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, prípadne iných príbuzných disciplín...”

Vyplnenú prihlášku s podpisom a priloženým zoznamom publikačnej činnosti, príp. inej vedecko-organizačnej a odbornej činnosti môžete poslať na uvedenú adresu SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., alebo odovzdať v pobočke SJS, ak existuje v mieste vášho pracoviska, resp. bydliska. V čase medzi Valnými zhromaždeniami SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., schvaľuje prijatie nových členov Výbor SJS.

V prípade zmeny vo vašich údajoch (napr. vyššie dosiahnuté vzdelanie, zmena mena po vydaji) nám, prosím, zašlite e-mailom aktualizované údaje.

Dokumenty na stiahnutie