Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľudmile Liptákovej
 • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2023

 • M. Nábělková: Na našem patře je v plném proudu chodbovice… Slovakizmy v češtine ako výsledok aj dôkaz česko-slovenského jazykového kontaktu (11. 12. 2023, Banská Bystrica)
 • XXXII. kolokvium mladých jazykovedcov (30. 11. – 1. 12. 2023, Prešov)
 • M. Bodnárová: Čo a ako hovoria exorcisti? Lingvistický pohľad na jazyk súčasných slovenských exorcistov (29. 11. 2023, Ružomberok, prednáška)
 • Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté (23. 11. 2023, Praha, vedecký seminár)
 • G. Rožai – A. Huťková – A. Chomová: Kontúry vedy a výskumu na Katedre slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici (8. 11. 2023, Banská Bystrica, prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku)
 • J. Doruľa: Úlohy slavistiky vo výskume interlingválnych vzťahov v minulosti a súčasnosti (8. 11. 2023, Trnava)
 • prezentácia výskumov J. Mádrovej, K. Březinovej a A. Reclik (7. 11. 2023, Bratislava, prezentácia doktorandských výskumov z Ostravskej univerzity)
 • M. Jakubowicz: Słownik prasłowiański – wersja cyfrowa versus wersja tradycyjna (6. 11. 2023, Bratislava, prednáška)
 • N. Vanek: Mental simulation of the illusory and the factual in negation processing: Insights from Croatian-English bilinguals with relevance to Slovak (26. 10. 2023, Bratislava, prednáška)
 • R. Greenberg: Language, Identity, and the War in Ukraine: Lessons from the Balkans (26. 10. 2023, Bratislava, prednáška)
 • V. Vilímek: Súčasné výskumy gestikulácie a kineziky v Česku a strednej Európe (17. 10. 2023, Banská Bystrica, prednáška)
 • A. Greule: Verbszenen und ihre Veränderungen. Zum Projekt „Historisch syntaktisches Verbwörterbuch (HSVW)“ (10. 10. 2023, Bratislava, prednáška)
 • SLOVENČINA BEZ HRANÍC: praktické problémy a výzvy pri jazykovom vzdelávaní a integrácii ľudí z Ukrajiny (6. 10. 2033, Prešov, vedecké kolokvium)
 • D. Slančová: Akým jazykom hovorí šport – niekoľko poznámok k jazyku športu a jeho skúmaniu (3. 10. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • Vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a VZ SJS pri JÚĽŠ SAV (19. 9. 2023, Bratislava)
 • 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (24. – 26. 8. 2023, Bratislava, medzinárodná konferencia)
 • Štýl a text v jazykovej interakcii (28. – 29. 6. 2023, Prešov, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou venovaná životnému jubileu D. Slančovej)
 • Ľ. Liptáková: Výskumy detskej reči ako konceptuálne východisko vyučovania slovenského jazyka (13. 6. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • L. Urbancová: Rodovo vyvážená slovenčina v súčasnej spoločnosti (23. 5. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • M. Šimková: Verbálne a neverbálne prostriedky v naratívnych textoch evanjelií (2. 5. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • K. Nowak – M. Rzepiela: Elektronické projekty Oddělení středověké latiny Ústavu pro jazyk polský PAV - sestavení korpusů historického jazyka (26. 4. 2023, Bratislava, prednáška)
 • P. Žigo: Prostriedky či etapy súčasného poznávania jazyka (25. 4. 2023, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • Ľ. Liptáková: Čo ponúka vývinová lingvistika vyučovania slovenského jazyka (18. 4. 2023, Ružomberok, prednáška)
 • R. Garabík: Naťahovateľnosť viacslovných pomenovaní (18. 4. 2023, Bratislava, prednáška)
 • M. Ligoš: K problematike kódovania a štruktúry jazyka v komunikácii (Námety pre lingvistiku a didaktiku slovenčiny ako materinského jazyka) (13. 4. 2023, Ružomberok, prednáška)
 • M. Graf: Komunikacja niewerbalna i jej zakłócenia (21. 3. 2023, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Levická - M. Zumrík: Vývoj slovenskej terminológie v 20. storočí v kontexte premien česko-slovenskej jazykovej situácie (14. 3. 2023, Bratislava, prednáška)
 • S. Koruniak: Divergentné tendencie vo vývine spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov (28. 2. 2023, Bratislava, prednáška)