Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľudmile Liptákovej
 • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2020

 • A. Genčiová: Krízová komunikácia v mediálnom rámci (10. december 2020, online prednáška, Banská Bystrica)
 • XXIX. kolokvium mladých jazykovedcov (25. – 27. november 2020, online, Trnava)
 • N. Janočková: Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia aj inovácia (9. november, Trnava, online)
 • ARANEA 2020. Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní (6. – 7. november 2020, online)
 • M. Šmejkalová: Jazyk 19. století na materiále dobové žurnalistiky (16. jún 2020, Prešov, online prednáška)
 • P. Odaloš: Modelovanie a modely chrématoným. Chrématonymá abstraktných ľudských výtvorov (chrononymum, faleronymum, akcionymum, dokumentonymum) (5. marec 2020, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)
 • P. Odaloš: Krízová komunikácia ako fenomén súčasnosti (20. február 2020, Košice, prednáška)
 • Slovanské nárečia v čase a priestore (5. február 2020, Bratislava, vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc.)

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

 • M. Stabej: Slovinská jazyková politika 2019 (5. december 2019, Bratislava)
 • T. Rozman: Jezikovna Slovenija – portál pre súčasné jazykové otázky (5. december 2019, Bratislava)
 • Nevyužívané možnosti slovenskej jazykovedy – otvorená diskusia s úvodným slovom J. Dolníka (3. december 2019, Bratislava)
 • XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov (20. – 22. november 2019, Nitra)
 • M. Nábělková: Pestovanie biliterárnosti ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania v česko-slovenskom kontexte (19. november, Prešov, prednáška
 • 14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV (13. – 14. november 2019, Bratislava)
 • M. Šimková: Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu (7. november 2019, Košice, prednáška)
 • M. Vondráček: Korpusová lingvistika (6. november 2019, Ružomberok, prednáška)
 • D. Konstantinova: Kondicionál v slovenčine a bulharčine s ohľadom na jazykovú etiketu (6. november 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • I. Horňanský: Štandardizačné a reštandardizačné procesy v slovenskom názvosloví (4. november 2019, Trnava, prednáška)
 • J. David: Kde je Anděl? (Koncept krajiny ve výzkumu toponymie) (14. október 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Sokolová: Podnety z aktuálneho výskumu konjugácie pre morfológiu a lexikografiu (4. október 2019, Prešov, prednáška)
 • J. David – J. Davidová Grogarová: Český Fico, moravské Gabčíkovo (sémantika vlastních jmen – kolokace, tematizace) (3. október 2019, Bratislava, prednáška)
 • K. Gajdošová: Slovenská národný korpus ako materiálový a jazykový zdroj. Možnosti jeho využitia (18. september 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • 21. slovenská onomastická konferencia s názvom Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte (10. – 12. september 2019, Nitra)
 • Aktuálne otázky prešovskej lingvistickej slovakistiky (24. jún 2019, Prešov, kolokvium)
 • M. Šekli: Lingvogeneze južnoslovanskih jezikov (22. máj 2019, Bratislava, prednáška)
 • J. Glovňa: Charakteristika jazyka Slovákov vo Vojvodine (15. máj 2019, Nitra, prednáška)
 • S. Zolňanová: Minoritné školstvo v Srbsku (so zameraním na výučbu slovenského jazyka) (3. máj 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • V. Patráš: K štylistike slovnej zásoby v aktuálnej e-publicistike (30. apríl 2019, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)
 • G. Miššíková: Lingvistická gramatika a jej využitie v analýze textu (24. apríl 2019, Nitra, prednáška)
 • L. Majerová – E. Melicherová: O výučbe slovenského jazyka na gymnáziách (16. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška a diskusia)
 • O. Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus (11. apríl 2019, Bratislava, prednáška)
 • D. Ivanova: Univerbizácia v slovensko-bulharských kontaktoch (10. apríl 2019, Nitra, prednáška)
 • V. Gondeková: Komunikačné koncepcie a reality TV (9. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. M. Tušková: Variantní a dubletní tvary českých maskulinních oikonym a jejich fungování v komunikaci (8. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. David: Historická sémantika – stav a prespektivy mezioborové disciplíny (4. apríl 2019, Nitra, prednáška)
 • K. Sikora: U podstaw polskiej grzeczności (2. apríl 2019, Prešov, prednáška)
 • M. Matiová: Antropocentrická a kultúrna determinovanosť jazykového obrazu sveta (27. marec 2019, Nitra, prednáška)
 • P. Odaloš: Štýl, pamäť a manipulácia v reláciách o veštení (18. marec 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Prečo je cyrilo-metodská tradícia súčasťou našich dejín (13. marec 2019, Nitra, prednáška)
 • Slovakistika v interdisciplinárnych súvislostiach (6. – 8. marec 2019, Košice, vedecko-umelecké sympózium VEDA BEZ BARIÉR
 • M. Mikušiak: Píšeme záverečnú prácu (4. marec 2019, Trnava, prednáška)
 • P. Petráš: Využitie SNK v lingvistických výskumoch (27. február 2019, Nitra, prednáška)

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2018

 • Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb (4. december 2018, Bratislava, slávnostné kolokvium venované K. Buzássyovej)
 • XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov (21. – 23. november 2018, Banská Bystrica)
 • H. Svobodová: Metódy vo výučbe češtiny (slovenčiny) ako cudzieho jazyka (19. november 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Kačala: Syntax konštrukcií s posesívnym významom (8. november 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • K. Žeňuchová: Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy (6. november 2018, Ružomberok, prednáška)
 • J. Kačala: Syntax konštrukcií s posesívnym významom (6. november 2018, Nitra, prednáška)
 • J. Hladký – A. Závodný: Čo prezrádzajú názvy slovenských riek (5. november 2018, Trnava, prednáška s diskusiou)
 • P. Kowalski – J. Wachtarczyková: Parametrizácia vedy v Poľsku – jej prejavy a vplyv na spoločenskovedný výskum (aktuálna situácia v Inštitúte slavistiky Poľskej akadémie vied) (25. október 2018, Bratislava, prednáška)
 • slávnostné zasadnutie členskej základne pobočky a spriatelených osôb (18. október 2018, Banská Bystrica)
 • K. Gajdošová: Používanie Slovenského národného korpusu (15. október 2018, Banská Bystrica, praktický seminár)
 • Ľ. Liptáková: Výskumné výzvy edukačnej lingvistiky na Slovensku (9. október 2018, Bratislava, prednáška)
 • Komunikácia v odborných reflexiách (12. – 13. september 2018, 10. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica)
 • P. Žigo: Identifikácia jazykových zmien a bežné myslenie používateľa (22. máj 2018, Bratislava, prednáška)
 • I. Hrubaničová: Jazykové poradenstvo Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a jeho využitie pri príprave nových pravidiel či príručky súčasnej slovenčiny (prednáška, 15. máj 2018, Bratislava)
 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (10. máj 2018, Košice, prednáška)
 • J. Glovňa: K aktuálnym otázkam jazykovej kultúry (9. máj 2018, Nitra, prednáška)
 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (9. máj 2018, Košice, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Mechanizmy dynamiky jazyka (25. apríl 2018, Nitra, prednáška)
 • J. M. Tušková: Postupy a metódy kritického myslenia vo výučbe češtiny pre cudzincov (24. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Vondráček: Redefinícia slangu, argotu a profesijnej reči (so zameraním na argot) (24. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • L. Stěpanova: Internacionální frazeologie v ruštině, češtině a slovenštině (19. apríl 2018, Ružomberok, prednáška)
 • Z. Vychodilová: Konfrontační pohled na vybrané evropské jazyky (čeština – slovenština – ruština) (18. apríl 2018, Ružomberok, prednáška)
 • M. Mikušiak: Ako nezlyhať pri písaní (18. apríl 2018, Trnava, prednáška)
 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (17. apríl 2018, Trnava, prednáška)
 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (16. apríl 2018, Trnava, prednáška)
 • M. Marvanová: Historické aspekty vo vývoji češtiny v role domáceho spisovného jazyka (12. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • S. Koruniak: Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov (11. apríl 2018, Nitra, prednáška)
 • M. Matiová: Antropocentricko-kultúrny rozmer frazém v metaforicko-metonymických spojeniach (28. marec 2018, Nitra, prednáška)
 • Z. Kováčová: Aspekty metafory z komunikačno-kognitívneho hľadiska (14. marec 2018, Nitra, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Štúrovo jazykovedné dielo (28. február 2018, Nitra, prednáška)
 • J. Levická: Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (27. február 2018, Bratislava, prednáška)
 • I. P. Lysakova: Социолингвистическая методика изучения советской прессы: исторический и теоретический аспекты (Sociolingvistická metodika výskumu sovietskej tlače: historické a teoretické aspekty) (20. február 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • L. N. Beľajeva: Теория и практика современной компьютерной лингвистики (Teória a prax súčasnej počítačovej lingvistiky) (20. február 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Diweg-Pukanec: Ako písať záverečnú prácu (14. február 2018, Nitra, prednáška)

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2017

 • I. Ripka: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti (7. december 2017, Prešov, prednáška)
 • A. Záborská: Príde Slovenka do amerického baru... (Etnolingvistická sonda do amerického etnického humoru) (5. december 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá a 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov (28. – 29. november 2017, Bratislava, konferencia)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (22. november 2017, Ružomberok, prednáška)
 • J. Tancer: Nemčina či maďarčina, to nám bolo ganz egal. Viacjazyčná Bratislava v medzivojnovom období (22. november 2017, Prešov, prednáška spojená s autorskou prezentáciou knihy Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave)
 • D. Baláková – V. Kováčová: Frazémy biblického pôvodu v jazykovom po/vedomí používateľov slovenského a českého jazyka (komparačný aspekt výskumu) (14. november 2017, Bratislava, prednáška)
 • J. Krško: Antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie v medziľudskej komunikácii (9. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Pekarovičová: Lingvokulturémy ako súčasť interkultúrnej kompetencie (8. november 2017, Ružomberok, prednáška)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (14. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • I. Ripka: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti v súčasnom lingvisticko-kultúrnom kontexte (9. november 2017, Nitra, prednáška)
 • K. Bílková - T. Klemensová: Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie (8. november 2017, Trnava, prednáška)
 • P. Odaloš – E. Vallová: Systém slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické body, modifikácia) (7. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • Náukobeh slovenčini (6. november 2017, Banská Bystrica, divadelné predstavenie)
 • K. Chovancová – M. Zázrivcová: Valenčné potencie slovies v kontraste (6. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik – Slowanské starožitnosti (6. november 2017, Trnava, prednáška a beseda o diele)
 • J. Krško: Toponymá ako súčasť jazykovej krajiny (17. október 2017, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny pre projekt Slovanský jazykový atlas (8. – 15. 10. 2017, Častá-Papiernička)
 • J. David: České cestopisy do sovětského Ruska a SSSR v letech 1917 – 1968 (5. október 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • K. Gajdošová: Vyhľadávanie v písaných korpusoch Slovenského národného korpusu (začiatočníci) (28. september 2017, Ružomberok, prednáška a praktický seminár)
 • K. Gajdošová: Seminár o práci so Slovenským národným korpusom (25. september 2017, Banská Bystrica, praktický seminár)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (19. september 2017, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov (6. – 8. september 2017, Prešov)
 • S. Sharoff: Cross-lingual Part-of-speech tagging and Named Entity recognition (18. júl 2017, Bratislava, prednáška)
 • Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia) (26. – 28. jún 2017, Banská Bystrica)
 • J. Kačala: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (16. máj 2017, Bratislava, prednáška)
 • J. Doruľa: Slováci a slovenčina – národ a jazyk (26. apríl, 2017, Nitra, prednáška)
 • Ľ. Králik: Etymológia: o radostiach a úskaliach jednej lingvistickej disciplíny (25. apríl 2017, Bratislava, prednáška)
 • J. Marie Tušková: Možnosti popisu gramatické stránky proprií (24. apríl 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • A. Jarošová: Aspektuálnosť alebo „začiatky a konce dynamického príznaku“ (13. apríl 2017, Bratislava, prednáška)
 • M. Matiová: Jazyková a mimojazyková realizácia „princípu z bulvárnosti" v slovenských bulvárnych denníkoch (12. apríl. 2017, Nitra, prednáška)
 • K. Bílková – T. Klemensová – J. Rausová: Nové přístupy ve výzkumu toponymie (11. apríl 2017, Bratislava, prednáška)
 • Ľ. Králik: Etymologický výskum slovenského jazyka – aktuálny stav a perspektívy (4. apríl 2017, Prešov, prednáška spojená s autorskou prezentáciou publikácie Stručný etymologický slovník slovenčiny)
 • M. Pukanec: Ako napísať diplomovú prácu (29. marec 2017, Nitra, prednáška)
 • M. Ološtiak: Onomaziologická štruktúra viacslovných pomenovaní (29. marec 2017, Ružomberok, prednáška)
 • A. Chomová: Tvoja šatka nie je tvoja šatka (alebo návraty k synchrónnemu a diachrónnemu pohľadu na posesívnosť v slovenčine) (28. marec 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Glovňa: O písaní historických osobných mien z uhorského obdobia dejín (15. marec 2017, Nitra, prednáška)
 • L. Hampl: Rozdíly a podobnosti ve slovanských frazeologizmech (1. marec 2017, Ružomberok, prednáška)

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2016

 • S. Habijanec: „Holé u“ a iné „nedostatky“ slovenského pravopisu (14. december 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Ološtiak: Aktuálne derivatologické a morfematické výskumy prešovskej slovakistiky (8. december 2016, Bratislava, prednáška)
 • XXV. kolokvium mladých jazykovedcov (23. – 25. november 2016, Častá-Papiernička)
 • M. Nábělková: "Učlovečiť sa je slovo samoslovenskuo“. K problematike lexikálnej lakunárnosti v slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahoch (22. november 2016, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • L. Urbancová: Obraz ženy a muža v slovenských ľudových piesňach (Etnolingvistická sonda) (10. november 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Nedávne kodifikačné úpravy výnimiek z rytmického krátenia vs jazyková prax (9. november 2016, Ružomberok, prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky)
 • Ľ. Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (7. november 2016, Trnava, prednáška)
 • Diskusia o rodovo vyváženej slovenčine (27. október 2016, Banská Bystrica, diskusia)
 • R. Garabík: Skúmanie dynamického vývoja slovnej zásoby slovenského jazyka na korpusovom základe (25. október 2016, Bratislava, prednáška)
 • V. Patráš: Štandardy, anomálie a trendy pri písaní veľkých písmen v oficiálnych textoch (17. október 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • Aktuálne otázky slovenského jazyka (4. – 5. október 2016, Bratislava, vedecká konferencia a otvorená diskusia)
 • vedecká konferencia venovaná stému výročiu narodenia významného jazykovedca prof. PhDr. Jozefa Ružičku, DrSc. (24. máj 2016, Bratislava)
 • M. Bugárová: Vzťah významovej a intonačnej štruktúry vety na pozadí jazykovej kultúry (11. máj 2016, Nitra, prednáška)
 • D. Konstantinova: Výučba slovenčiny na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove (4. máj 2016, Prešov, prednáška)
 • H. Sauer: Binomials in English and Their History (3. máj 2016, Bratislava, prednáška)
 • G. Rožai: Toponymia východného Gemera vo svetle kultúrnych a jazykových kontaktov (3. máj 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • V. Panajotov: Problémy bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie (28. apríl 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • D. Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti. K charakteristike športovej lingvistiky a športového komunikačného registra. (27. apríl 2016, Ružomberok, prednáška)
 • M. Šmejkalová: Slovensko-české a česko-slovenské inspirace ve vývoji lingvistiky (26. apríl 2016, Prešov, prednáška)
 • J. David: Toponymická krajina moderního města (26. apríl 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • O. Maďar: Slovenčina a slovakistika na Ukrajine (19. apríl 2016, Prešov, prednáška)
 • J. Glovňa: Frazéma ako prostriedok výstavby textu (13. apríl, 2016, Nitra, prednáška)
 • (Socio)lingvistika. Perspektívy, limity a mýty (11. – 13. apríl, 2016, Smolenice, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc.)
 • K. Dudová: Od modálnosti vety k modálnosti textu (30. marec 2016, Nitra, prednáška)
 • S. Habijanec: Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy (22. marec 2016, Bratislava, prezentácia projektu)
 • Z. Kováčová: Nativistický model rečovej komunikácie (16. marec 2016, Nitra, prednáška)
 • J. Pekarovičová: Slovenčina očami cudzincov v kontexte lingvodidaktickej koncepcie SakoCJ (8. marec 2016, Bratislava, prednáška)
 • N. Kolenčíková: Opravné komunikačné mechanizmy v inštitucionalizovaných rozhovoroch (7. marec, Banská Bystrica, prednáška)
 • P. Kopecký: Je čiastočná obsahová a formálna zhoda medzi tzv. rumunským neutrom a slovenskými rodmi len náhodná? (2. marec 2016, Nitra, prednáška)
 • Prechyľovanie: áno – nie? (9. február, Bratislava, vedecká konferencia)