Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Imrichovej
 • Kataríne Ballekovej
 • Zuzane Kováčovej
 • Mariánovi Machovi
 • Marte Patákovej

Novinky na stránke

 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku J. Kačalu v Trnave
 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku A. Böhmerovej v Bratislave
 • 21. 9. 2022: Pozvánka na prednášku M. Ireinovej v Bratislave
 • 13. 9. 2022: Zverejnených už 10 prezentácií, ktoré zazneli na 15. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2015

 • M. Šimková: Slovenčina v zrkadle dát Slovenského národného korpusu (18. december 2015, Prešov, prednáška a praktický workshop)
 • S. Katalin: Speech Acts in the Hungarian Language (Request, apologizing, compliment response) (17. december 2015, Prešov, prednáška)
 • O. Orgoňová: Čo (ne)vieme o profesionalizmoch (18. november 2015, Ružomberok, prednáška)
 • D. Škvarna: Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti? (11. november 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • Náukobeh slovenčini (9. november 2015, Banská Bystrica, divadelné predstavenie spojené s krátkym seminárom)
 • Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách a 12. celoslovenské stretnutie jazykovedcov (27. – 28. október 2015, Bratislava)
 • XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov (9. – 11. septembra 2015, Praha)
 • Ľ. Kralčák: Štúrove bratislavské prednášky z lingvistiky (2. jún 2015, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • vedecká konferencia venovaná okrúhlemu životnému jubileu prof. PhDr. Ľubomíra Ďuroviča, DrSc. (26. máj 2015, Bratislava)
 • A. Ferenčíková: Slovotvorná problematika v IV. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (19. máj 2015, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • J. Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska (23. apríl 2015, Prešov, prednáška spojená s prezentáciou rovnomennej knihy)
 • J. Vaňko: Čo sú syntaktické kategórie? (21. apríl 2015, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • J. Krško: Kohézia apelatívnych a onymických registrov (15. apríl 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Harvalík: Apelativa a propria v interakci proprializace a apelativizace (31. marec 2015, Bratislava, prednáška)
 • V. Patráš: Komunikačno-kultúrne pohľady na takzvanú politickú korektnosť (31. marec 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • E. Minářová: Vybrané rysy současné mediální komunikace v českém jazykovém prostředí (Funkční specifičnosti shodných přívlastků aj.) (30. marec 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • H. Gladkova: Povaha kategorie jmenného rodu ve slovanských jazycích. Na okraj (ne)utichající české genderové bouře v jazyce (10. marec 2015, Bratislava, prednáška) → prezentácia (PDF)
 • J. David: Toponymická krajina města. Na příkladu českých mladých měst (3. február 2015, Bratislava, prednáška)
 • A. Jarošová: Slovenské slovo v slovníku z pohľadu času a normy (2. február 2015, Prešov, prednáška)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2014

 • Variety jazyka a jazykovedy. Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (5. december 2014, Prešov, vedecký seminár venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.)
 • Z. Rudnik-Karwat a P. Kowalski: Współczesna terminologia językoznawcza: teoria i praktyka systemu informacyjnego iSybislaw (27. november 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. Šindelářová: Onomastika a škola (19. november 2014, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • I. Bertl: Fonetické a grafologické koreláty extroverze a introverze osobnosti (19. november 2014, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • V. Patráš - P. Odaloš - J. Krško - L. Urbancová: Exkurzie do lingvistiky – Pobierowo 2014 (12. november 2014,Banská Bystrica, kolektívna prednáška)
 • S. M. Newerkla: Autor všeslovanskej gramatiky, štajerský Čech Maximilián Václav Šimek (1748 – 1798) a jeho názory na slovenčinu (11. november 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV)
 • J. Klincková: Och, tie vzťahy! Gramatika, sémantika a pragmatika slovies byť, dať, ísť (11. november 2014, Banská Bystrica, prednáška)
 • P. Odaloš: Literáronymá v slovenskej literatúre (28. október 2014, Banská Bystrica, FF UMB, prednáška)
 • V. Cvrček: O jazykovém kontextu z kvantitativního korpusového pohledu (23. október 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. Hladký a Ľ. Rendár: O jazykovej kultúre a jazykovej nekultúre (23. október 2014, Trnava, Univerzitná knižnica TU, beseda)
 • R. Tokarski: Czy semantyka jest dyscypliną autonomiczną? (20. október 2014, FF PO, Prešov, prednáška)
 • M. Majtán: Priezviská na Slovensku (24. jún 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, jubilejná prednáška a prezentácia knihy)
 • V. Benko: Kompatibilné kolokačné gramatiky pre webové korpusy Aranea (27. máj 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, jubilejná prednáška)
 • Ľ. Ďurovič: Niektoré jazykovedné a kultúrnohistorické uzávery z komentovanej reedície Bardejovského katechizmu (6. máj 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • 19. slovenská onomastická konferencia (28. - 30. apríl 2014, Bratislava, vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Milana Majtána)
 • R. Tokarski: Konotacja semantyczna i otwarta definicja znaczeniowa słowa (28. apríl 2014, FF PO, Prešov, prednáška)
 • J. Kačala: Od slova k syntagme a k syntagmatickému slovosledu (10. apríl 2014, FF PO, Prešov, prednáška)
 • J. Findra: Charakteristika javiskovej reči (9. apríl 2014, FF KU, Ružomberok prednáška)
 • B. Cieśla: Oficjalność i nieoficialność w mediach (1. apríl 2014, FF UMB, Banská Bystrica, prednáška)
 • O. Škvareninová: Ku kategórii priestoru (27. február 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, jubilejná prednáška)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2013

 • K. Buzássyová: Typologický, diachronicko-synchrónny a komunikačný aspekt kategórie životnosti/neživotnosti maskulín v slovenčine (so zreteľom na mená zvierat) (3. december 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov (20. - 22. november 2013, Modra-Harmónia)
 • D. Baláková - V. Kováčová: Biblická frazeológia v úze mladej generácie (30. november 2013, FF UK, Ružomberok, prednáška)
 • Celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV (23. - 25. október 2013, Častá-Papiernička)
 • D. Slančová: Jazykový obraz sveta v incipientnej lexike detskej reči (22. október 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. David: Toponymie městského prostoru – vrstvy, standardizace, oficiálnost (7. október 2013, banská Bystrica, prednáška)
 • Registre jazyka a jazykovedy (16. - 17. september 2013, Prešov, FF PU, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Daniely Slančovej)
 • M. Křen: Odraz jazykových změn v synchronních korpusech (25. jún 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • F. Štícha: Tradice a pokrok v soudobém gramatikopisectví (28. máj 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • Slovenský národný korpus ako zdroj dát (nielen) o slovenčine (30. apríl 2013, Prešov, FF PU, workshop)
 • J. Jodas: Jazykové dědictví habsburské monarchie (23. apríl 2013, Ružomberok, prednáška)
 • Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty (22. - 23. apríl 2013, Častá-Papiernička, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu P. Žiga)
 • P. Žeňuch: Patria cyrilské pamiatky do kontextu slovenskej kultúry? (19. apríl 2013, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • R. Hlavatá: Nové trendy v štylistickom výskume a ich aplikácia na vybraných textoch (18. apríl 2013, Nitra, prednáška)
 • M. Šimková: Poznávanie jazyka: introspekcia – papierové kartotéky – elektronické databázy (17. apríl 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • S. Zajacová: Komunikačné registre v rolových hrách detí. Výsledky sociolingvistického experimentu (17. apríl 2013, Prešov, FF PU, prezentácia publikácie)
 • D. Slančová - S. Kapalková: Reč slovensky hovoriacich detí. Základný výskum a možnosti aplikácie (17. apríl 2013, Prešov FF PU, prednáška)
 • M. Čechová: Stylový charakter frazeologie (9. apríl 2013, Prešov, PdF PU, prednáška)
 • M. Šimková - K. Gajdošová: Používanie Slovenského národného korpusu (5. apríl 2013, Nitra, FF UKF, metodický seminár)
 • prezentácia zborníka Slovo v slovníku (26. február 2013, Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA, prezentácia)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2012

 • Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii (12. – 14. december 2012, Bratislava, Filozofická fakulta UK, konferencia venovaná stému výročiu narodenia E. Paulinyho)
 • I. Kolářová: Bezpodmětové věty v češtině typu V sále (to) hučelo a jejich konkurence s jinými větnými strukturami (7. december 2012, Prešov, prednáška)
 • XXII. kolokvium mladých jazykovedcov (5. – 7. december 2012, Nitra)
 • P. Žigo: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov (4. december 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • Viacslovné pomenovania a kolokácie v lexikografickom spracovaní (4. december 2012, Prešov, FF PU v Prešove, vedecký seminár)
 • M. Duda: Ako písať texty na internete (27. november 2012, Nitra, prednáška)
 • Jana Šindelářová: Frazeologická kompetence mladé české a slovenské generace (konfrontace na materiálu biblické frazeologie) (22. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • V. M. Mokienko: Biblizmy v slovanských jazykoch (21. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • Jazyk je zázračný mechanizmus… Metamorfózy jazyka a jazykovedy (7. november 2012, Prešov, FF PU, vedecký seminár venovaný jubileu I. Ripku)
 • J. Mlacek: Na storočnicu Vlada Uhlára (6. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • Š. Lipták: Zo spomienok na výskumy našich nárečí doma a v zahraničí (6. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • E. Zvalená: Poklady malej knižnice (24. október 2012, Prešov, jubilejná prednáška)
 • prezentácia publikácie Slovanský jazykový atlas (18. október 2012, Bratislava, MKC vydavateľstva VEDA)
 • M. Macho: Ako ideológie vplývajú na jazyk (na príkladoch jazyka nemeckého nacizmu a česko-slovenského komunizmu) (16. október 2012, Nitra, prednáška)
 • Slovník a používatelia jazyka (8. – 10. október 2012, Smolenice, KC SAV, konferencia venovaná stému výročiu narodenia Š. Peciara)
 • prezentácia knihy J. Vaňka Slovenčina medzi slovanským východom a juhom a beseda o jeho ceste po Iráne (10. október 2012, Nitra, Š-310, FF UKF, Štefánikova ulica)
 • M. Pukanec: Ako napísať diplomovú prácu (2. október 2012, Nitra, prednáška)
 • Jazyk a literatúra v kontaktoch (28. september 2012, Bratislava, FF UK, sympózium venované jubileu M. Dudka)
 • Jazyková kultúra a terminológia (27. september 2012, Bratislava, seminár venovaný jubileu M. Považaja)
 • F. Čermák: Jazyk a jeho kombinace (6. jún 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • O. Orgoňová – A. Bohunická: Štylistika… a mládežnícky diskurz (15. máj 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. Kesselová: Ako nazeráme na niečo cez niečo iné (o vzťahu sekundárnych predložiek a spojkových výrazov zreteľového vzťahu) (25. apríl 2012, VŠA FF PU v Prešove, prednáška)
 • M. Štec: Cirkevná slovančina na Slovensku (19. apríl 2012, Prešov, Univerzitná knižnica PU v Prešove, prednáška)
 • M. Nábělková: Medzi minulým a budúcim... K súčasným vývinovým procesom v česko-slovenských jazykových vzťahoch (29. marec 2012, Prešov, VŠA FF PU v Prešove, prednáška)
 • A. Jarošová: Koncept normy v kontexte lexikografickej kritiky (27. marec 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika) (22. - 23. február 2012, Častá-Papiernička, konferencia venovaná jubileu A. Jarošovej)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2011

 • I. Adámková: Mluvená spisovná čeština a její autority (8. december 2011, Nitra, prednáška)
 • XXI. kolokvium mladých jazykovedcov (30. november – 2. december 2011, Banská Bystrica)
 • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE JAZYKOVEDCOV a Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (30. november – 2. december 2011, Banská Bystrica)
 • P. Žeňuch: Cyrilské rukopisné texty v kontexte slovenskej literatúry (24. november 2011, Nitra, prednáška)
 • Epištoly o jazyku a jazykovede (23. november 2011, Prešov, FF PU v Prešove, vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Františka Ruščáka)
 • D. Svobodová: Synchrónní pohled na projevy internacionalizačních jazykových procesů (Prešov, 10. november 2011, prednáška)
 • M. Macho: Jazyk politického diskurzu (10. november 2011 Nitra, prednáška)
 • S. Ondrejovič: Je dnes slovenčina v ohrození? (8. november 2011, Ružomberok, prednáška)
 • J. Skladaná: Biblické frazémy v súčasnom jazyku (20. október 2011, Ružomberok, prednáška)
 • M. Šimková: Národný korpus slovenského jazyka a dynamické tendencie jazyka (18. október 2011, Nitra, prednáška)
 • J. Vaňko: Dynamika v pádovej a predložkovej sústave (29. september 2011, Nitra, prednáška)
 • Vedecký seminár venovaný prof. PhDr. Jozefovi Mistríkovi, DrSc. (9. jún 2011, Bratislava)
 • M. Olšiak: Percepcia variability suprasegmentálnych javov (18. máj 2011, Nitra, prednáška)
 • L. Mitrevski: Macedónska paleoslavistika (11. máj 2011, Bratislava, prednáška)
 • M. Krčmová: Není mrtva, ale spí. O moravštine dnes. (10. máj 2011, Bratislava, prednáška)
 • J. David: Názvotvorné charakteristiky moderní české toponymie (28. apríl 2011, Bratislava, prednáška)
 • M. Sokolová: Porovnanie západoslovanských jazykov vo výučbe slovenčiny (27. apríl 2011, Prešov, FF PU v Prešove, prednáška)
 • F. Čajka: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii (27. apríl 2011, Bratislava, prednáška)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2010

 • XX. kolokvium mladých jazykovedcov (jubilejné) (24. – 26. november 2010, Častá-Papiernička)
 • Vidy jazyka a jazykovedy, medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Sokolovej, CSc. (21. – 22. máj 2010, Prešov)
 • Paralelné korpusy v slovanských jazykoch – stav, možnosti a perspektívy, prednáška Emmericha Keliha (12. 5. 2010, Trnava)
 • Človek a jeho jazyk, medzinárodná konferencia venovaná 90. výročiu narodenia profesora Jána Horeckého (20. - 22. január 2010, Smolenice)
 • Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc. (7. január 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave)