Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Petrovi Ďurčovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2015

 • M. Šimková: Slovenčina v zrkadle dát Slovenského národného korpusu (18. december 2015, Prešov, prednáška a praktický workshop)
 • S. Katalin: Speech Acts in the Hungarian Language (Request, apologizing, compliment response) (17. december 2015, Prešov, prednáška)
 • O. Orgoňová: Čo (ne)vieme o profesionalizmoch (18. november 2015, Ružomberok, prednáška)
 • D. Škvarna: Je Ľudovít Štúr aktuálny aj v súčasnosti? (11. november 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • Náukobeh slovenčini (9. november 2015, Banská Bystrica, divadelné predstavenie spojené s krátkym seminárom)
 • Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasných interpretáciách a 12. celoslovenské stretnutie jazykovedcov (27. – 28. október 2015, Bratislava)
 • XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov (9. – 11. septembra 2015, Praha)
 • Ľ. Kralčák: Štúrove bratislavské prednášky z lingvistiky (2. jún 2015, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • vedecká konferencia venovaná okrúhlemu životnému jubileu prof. PhDr. Ľubomíra Ďuroviča, DrSc. (26. máj 2015, Bratislava)
 • A. Ferenčíková: Slovotvorná problematika v IV. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu (19. máj 2015, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • J. Dudášová-Kriššáková: Fonologický systém slovanských jazykov z typologického hľadiska (23. apríl 2015, Prešov, prednáška spojená s prezentáciou rovnomennej knihy)
 • J. Vaňko: Čo sú syntaktické kategórie? (21. apríl 2015, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • J. Krško: Kohézia apelatívnych a onymických registrov (15. apríl 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Harvalík: Apelativa a propria v interakci proprializace a apelativizace (31. marec 2015, Bratislava, prednáška)
 • V. Patráš: Komunikačno-kultúrne pohľady na takzvanú politickú korektnosť (31. marec 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • E. Minářová: Vybrané rysy současné mediální komunikace v českém jazykovém prostředí (Funkční specifičnosti shodných přívlastků aj.) (30. marec 2015, Banská Bystrica, prednáška)
 • H. Gladkova: Povaha kategorie jmenného rodu ve slovanských jazycích. Na okraj (ne)utichající české genderové bouře v jazyce (10. marec 2015, Bratislava, prednáška) → prezentácia (PDF)
 • J. David: Toponymická krajina města. Na příkladu českých mladých měst (3. február 2015, Bratislava, prednáška)
 • A. Jarošová: Slovenské slovo v slovníku z pohľadu času a normy (2. február 2015, Prešov, prednáška)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2014

 • Variety jazyka a jazykovedy. Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (5. december 2014, Prešov, vedecký seminár venovaný životnému jubileu doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.)
 • Z. Rudnik-Karwat a P. Kowalski: Współczesna terminologia językoznawcza: teoria i praktyka systemu informacyjnego iSybislaw (27. november 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. Šindelářová: Onomastika a škola (19. november 2014, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • I. Bertl: Fonetické a grafologické koreláty extroverze a introverze osobnosti (19. november 2014, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • V. Patráš - P. Odaloš - J. Krško - L. Urbancová: Exkurzie do lingvistiky – Pobierowo 2014 (12. november 2014,Banská Bystrica, kolektívna prednáška)
 • S. M. Newerkla: Autor všeslovanskej gramatiky, štajerský Čech Maximilián Václav Šimek (1748 – 1798) a jeho názory na slovenčinu (11. november 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV)
 • J. Klincková: Och, tie vzťahy! Gramatika, sémantika a pragmatika slovies byť, dať, ísť (11. november 2014, Banská Bystrica, prednáška)
 • P. Odaloš: Literáronymá v slovenskej literatúre (28. október 2014, Banská Bystrica, FF UMB, prednáška)
 • V. Cvrček: O jazykovém kontextu z kvantitativního korpusového pohledu (23. október 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. Hladký a Ľ. Rendár: O jazykovej kultúre a jazykovej nekultúre (23. október 2014, Trnava, Univerzitná knižnica TU, beseda)
 • R. Tokarski: Czy semantyka jest dyscypliną autonomiczną? (20. október 2014, FF PO, Prešov, prednáška)
 • M. Majtán: Priezviská na Slovensku (24. jún 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, jubilejná prednáška a prezentácia knihy)
 • V. Benko: Kompatibilné kolokačné gramatiky pre webové korpusy Aranea (27. máj 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, jubilejná prednáška)
 • Ľ. Ďurovič: Niektoré jazykovedné a kultúrnohistorické uzávery z komentovanej reedície Bardejovského katechizmu (6. máj 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • 19. slovenská onomastická konferencia (28. - 30. apríl 2014, Bratislava, vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Milana Majtána)
 • R. Tokarski: Konotacja semantyczna i otwarta definicja znaczeniowa słowa (28. apríl 2014, FF PO, Prešov, prednáška)
 • J. Kačala: Od slova k syntagme a k syntagmatickému slovosledu (10. apríl 2014, FF PO, Prešov, prednáška)
 • J. Findra: Charakteristika javiskovej reči (9. apríl 2014, FF KU, Ružomberok prednáška)
 • B. Cieśla: Oficjalność i nieoficialność w mediach (1. apríl 2014, FF UMB, Banská Bystrica, prednáška)
 • O. Škvareninová: Ku kategórii priestoru (27. február 2014, Bratislava, JÚĽŠ SAV, jubilejná prednáška)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2013

 • K. Buzássyová: Typologický, diachronicko-synchrónny a komunikačný aspekt kategórie životnosti/neživotnosti maskulín v slovenčine (so zreteľom na mená zvierat) (3. december 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov (20. - 22. november 2013, Modra-Harmónia)
 • D. Baláková - V. Kováčová: Biblická frazeológia v úze mladej generácie (30. november 2013, FF UK, Ružomberok, prednáška)
 • Celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV (23. - 25. október 2013, Častá-Papiernička)
 • D. Slančová: Jazykový obraz sveta v incipientnej lexike detskej reči (22. október 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. David: Toponymie městského prostoru – vrstvy, standardizace, oficiálnost (7. október 2013, banská Bystrica, prednáška)
 • Registre jazyka a jazykovedy (16. - 17. september 2013, Prešov, FF PU, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Daniely Slančovej)
 • M. Křen: Odraz jazykových změn v synchronních korpusech (25. jún 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • F. Štícha: Tradice a pokrok v soudobém gramatikopisectví (28. máj 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • Slovenský národný korpus ako zdroj dát (nielen) o slovenčine (30. apríl 2013, Prešov, FF PU, workshop)
 • J. Jodas: Jazykové dědictví habsburské monarchie (23. apríl 2013, Ružomberok, prednáška)
 • Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty (22. - 23. apríl 2013, Častá-Papiernička, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu P. Žiga)
 • P. Žeňuch: Patria cyrilské pamiatky do kontextu slovenskej kultúry? (19. apríl 2013, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • R. Hlavatá: Nové trendy v štylistickom výskume a ich aplikácia na vybraných textoch (18. apríl 2013, Nitra, prednáška)
 • M. Šimková: Poznávanie jazyka: introspekcia – papierové kartotéky – elektronické databázy (17. apríl 2013, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • S. Zajacová: Komunikačné registre v rolových hrách detí. Výsledky sociolingvistického experimentu (17. apríl 2013, Prešov, FF PU, prezentácia publikácie)
 • D. Slančová - S. Kapalková: Reč slovensky hovoriacich detí. Základný výskum a možnosti aplikácie (17. apríl 2013, Prešov FF PU, prednáška)
 • M. Čechová: Stylový charakter frazeologie (9. apríl 2013, Prešov, PdF PU, prednáška)
 • M. Šimková - K. Gajdošová: Používanie Slovenského národného korpusu (5. apríl 2013, Nitra, FF UKF, metodický seminár)
 • prezentácia zborníka Slovo v slovníku (26. február 2013, Bratislava, Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA, prezentácia)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2012

 • Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii (12. – 14. december 2012, Bratislava, Filozofická fakulta UK, konferencia venovaná stému výročiu narodenia E. Paulinyho)
 • I. Kolářová: Bezpodmětové věty v češtině typu V sále (to) hučelo a jejich konkurence s jinými větnými strukturami (7. december 2012, Prešov, prednáška)
 • XXII. kolokvium mladých jazykovedcov (5. – 7. december 2012, Nitra)
 • P. Žigo: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov (4. december 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • Viacslovné pomenovania a kolokácie v lexikografickom spracovaní (4. december 2012, Prešov, FF PU v Prešove, vedecký seminár)
 • M. Duda: Ako písať texty na internete (27. november 2012, Nitra, prednáška)
 • Jana Šindelářová: Frazeologická kompetence mladé české a slovenské generace (konfrontace na materiálu biblické frazeologie) (22. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • V. M. Mokienko: Biblizmy v slovanských jazykoch (21. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • Jazyk je zázračný mechanizmus… Metamorfózy jazyka a jazykovedy (7. november 2012, Prešov, FF PU, vedecký seminár venovaný jubileu I. Ripku)
 • J. Mlacek: Na storočnicu Vlada Uhlára (6. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • Š. Lipták: Zo spomienok na výskumy našich nárečí doma a v zahraničí (6. november 2012, Ružomberok, FF KU, prednáška)
 • E. Zvalená: Poklady malej knižnice (24. október 2012, Prešov, jubilejná prednáška)
 • prezentácia publikácie Slovanský jazykový atlas (18. október 2012, Bratislava, MKC vydavateľstva VEDA)
 • M. Macho: Ako ideológie vplývajú na jazyk (na príkladoch jazyka nemeckého nacizmu a česko-slovenského komunizmu) (16. október 2012, Nitra, prednáška)
 • Slovník a používatelia jazyka (8. – 10. október 2012, Smolenice, KC SAV, konferencia venovaná stému výročiu narodenia Š. Peciara)
 • prezentácia knihy J. Vaňka Slovenčina medzi slovanským východom a juhom a beseda o jeho ceste po Iráne (10. október 2012, Nitra, Š-310, FF UKF, Štefánikova ulica)
 • M. Pukanec: Ako napísať diplomovú prácu (2. október 2012, Nitra, prednáška)
 • Jazyk a literatúra v kontaktoch (28. september 2012, Bratislava, FF UK, sympózium venované jubileu M. Dudka)
 • Jazyková kultúra a terminológia (27. september 2012, Bratislava, seminár venovaný jubileu M. Považaja)
 • F. Čermák: Jazyk a jeho kombinace (6. jún 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • O. Orgoňová – A. Bohunická: Štylistika… a mládežnícky diskurz (15. máj 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • J. Kesselová: Ako nazeráme na niečo cez niečo iné (o vzťahu sekundárnych predložiek a spojkových výrazov zreteľového vzťahu) (25. apríl 2012, VŠA FF PU v Prešove, prednáška)
 • M. Štec: Cirkevná slovančina na Slovensku (19. apríl 2012, Prešov, Univerzitná knižnica PU v Prešove, prednáška)
 • M. Nábělková: Medzi minulým a budúcim... K súčasným vývinovým procesom v česko-slovenských jazykových vzťahoch (29. marec 2012, Prešov, VŠA FF PU v Prešove, prednáška)
 • A. Jarošová: Koncept normy v kontexte lexikografickej kritiky (27. marec 2012, Bratislava, JÚĽŠ SAV, prednáška)
 • Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika) (22. - 23. február 2012, Častá-Papiernička, konferencia venovaná jubileu A. Jarošovej)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2011

 • I. Adámková: Mluvená spisovná čeština a její autority (8. december 2011, Nitra, prednáška)
 • XXI. kolokvium mladých jazykovedcov (30. november – 2. december 2011, Banská Bystrica)
 • CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE JAZYKOVEDCOV a Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV (30. november – 2. december 2011, Banská Bystrica)
 • P. Žeňuch: Cyrilské rukopisné texty v kontexte slovenskej literatúry (24. november 2011, Nitra, prednáška)
 • Epištoly o jazyku a jazykovede (23. november 2011, Prešov, FF PU v Prešove, vedecká konferencia venovaná životnému jubileu Františka Ruščáka)
 • D. Svobodová: Synchrónní pohled na projevy internacionalizačních jazykových procesů (Prešov, 10. november 2011, prednáška)
 • M. Macho: Jazyk politického diskurzu (10. november 2011 Nitra, prednáška)
 • S. Ondrejovič: Je dnes slovenčina v ohrození? (8. november 2011, Ružomberok, prednáška)
 • J. Skladaná: Biblické frazémy v súčasnom jazyku (20. október 2011, Ružomberok, prednáška)
 • M. Šimková: Národný korpus slovenského jazyka a dynamické tendencie jazyka (18. október 2011, Nitra, prednáška)
 • J. Vaňko: Dynamika v pádovej a predložkovej sústave (29. september 2011, Nitra, prednáška)
 • Vedecký seminár venovaný prof. PhDr. Jozefovi Mistríkovi, DrSc. (9. jún 2011, Bratislava)
 • M. Olšiak: Percepcia variability suprasegmentálnych javov (18. máj 2011, Nitra, prednáška)
 • L. Mitrevski: Macedónska paleoslavistika (11. máj 2011, Bratislava, prednáška)
 • M. Krčmová: Není mrtva, ale spí. O moravštine dnes. (10. máj 2011, Bratislava, prednáška)
 • J. David: Názvotvorné charakteristiky moderní české toponymie (28. apríl 2011, Bratislava, prednáška)
 • M. Sokolová: Porovnanie západoslovanských jazykov vo výučbe slovenčiny (27. apríl 2011, Prešov, FF PU v Prešove, prednáška)
 • F. Čajka: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii (27. apríl 2011, Bratislava, prednáška)

Podujatia organizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2010

 • XX. kolokvium mladých jazykovedcov (jubilejné) (24. – 26. november 2010, Častá-Papiernička)
 • Vidy jazyka a jazykovedy, medzinárodná konferencia venovaná životnému jubileu doc. PhDr. Miloslavy Sokolovej, CSc. (21. – 22. máj 2010, Prešov)
 • Paralelné korpusy v slovanských jazykoch – stav, možnosti a perspektívy, prednáška Emmericha Keliha (12. 5. 2010, Trnava)
 • Človek a jeho jazyk, medzinárodná konferencia venovaná 90. výročiu narodenia profesora Jána Horeckého (20. - 22. január 2010, Smolenice)
 • Vedecký seminár venovaný životnému jubileu prom. fil. Adriany Ferenčíkovej, CSc. (7. január 2010, Univerzitná knižnica v Bratislave)