Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Marianne Sedlákovej
  • Pavlovi Žigovi
  • Vladimírovi Patrášovi
  • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Stanovy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV

§1 Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti

1. Názov združenia: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV (ďalej tiež ako Spoločnosť)
2. Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť je právnická osoba, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti v zmysle §2 týchto stanov.
3. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV.
4. Sídlom Spoločnosti je Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 230/26, 811 01 Bratislava-Staré Mesto. V iných mestách Spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek.

§2 Predmet činnosti Spoločnosti

Predmetom činnosti Spoločnosti je:
1. rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov na aktívnu spoluprácu pre rozvoj jazykovedy na Slovensku;
2. prispievať k rozvoju jazykovedy a jej spoločenského využitia;
3. prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov;
4. propagovať výsledky vedy na domácich a medzinárodných fórach;
5. poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci;
6. usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie;
7. rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť;
8. spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími organizáciami a inštitúciami.

§3 Členstvo

1. Členovia Spoločnosti sú riadni a čestní.
2. Riadnym členom Spoločnosti sa môže stať vedecký pracovník v odbore jazykovedy alebo v príbuzných vedeckých disciplínach s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo v pedagogickej praxi v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy, prípadne iných príbuzných disciplín a ktorý:
a) prejaví záujem o členstvo v Spoločnosti, súhlasí s jej stanovami a zaviaže sa dodržiavať ich;
b) vyplní a odovzdá prihlášku za člena Spoločnosti, v ktorej písomne potvrdí súhlas, že bude riadne platiť členské príspevky podľa všeobecne platného nariadenia schváleného valným zhromaždením. Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je publikačná činnosť, príp. iná vedecko-organizačná a odborná činnosť záujemcu.
3. O prijatí za riadneho člena rozhoduje výbor Spoločnosti na svojom zasadnutí.
4. Riadne členstvo v Spoločnosti vzniká prijatím písomnej žiadosti, jej schválením na zasadnutí výboru Spoločnosti alebo valným zhromaždením Spoločnosti a zaplatením členského poplatku.
5. Čestným členom Spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj jazykovedy. Každý riadny člen Spoločnosti môže navrhnúť takéhoto vedeckého pracovníka za čestného člena Spoločnosti. O prijatí za čestného člena rozhoduje výbor Spoločnosti na svojom zasadnutí.

§4 Práva a povinnosti členov

1. Člen Spoločnosti má právo:
a) podieľať sa na činnosti Spoločnosti;
b) zúčastňovať sa stretnutí Spoločnosti a rokovaní valného zhromaždenia, uplatňovať námietky, pripomienky a predkladať návrhy;
c) informovať sa o činnosti a hospodárení Spoločnosti a o všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa na týchto podujatiach;
d) voliť a byť volený do všetkých orgánov Spoločnosti;
e) hlasovať o návrhoch podaných na valných zhromaždeniach Spoločnosti;
f) propagovať Spoločnosť, jej ciele a činnosť v súlade s platnými stanovami;
g) používať propagačné materiály a predmety Spoločnosti;
h) v prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôže zúčastniť valného zhromaždenia, písomne predložiť návrh na zloženie predsedníctva a návrhy na zmeny alebo doplnenie stanov.
2. Člen Spoločnosti má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy Spoločnosti, správať sa a konať v súlade s nimi;
b) dodržiavať závery a platné uznesenia jej orgánov;
c) aktívne sa zúčastňovať pri realizácii predmetu činnosti Spoločnosti a hájiť jej záujmy;
d) prispievať k aplikovaniu nových poznatkov v praxi;
e) platiť členské príspevky vo výške stanovenej valným zhromaždením (nevzťahuje sa na čestných členov).

§5 Zánik členstva

1. Členstvo v Spoločnosti zaniká:
a) vystúpením člena zo Spoločnosti;
b) zrušením členstva na základe rozhodnutia výboru Spoločnosti;
c) úmrtím člena;
d) zánikom Spoločnosti.
2. Členstvo môže byť zrušené:
a) ak je konanie alebo činnosť člena Spoločnosti v rozpore s jej stanovami;
b) ak riadny člen neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky;
c) ak člen vykonáva alebo podporuje činnosť smerujúcu k potlačovaniu práv a slobôd občanov, k rasovej, náboženskej, politickej alebo inej nenávisti či diskriminácii a násiliu a sympatizuje s takýmito organizáciami, skupinami alebo osobami.

§6 Orgány spoločnosti

1. Orgánmi Spoločnosti sú:
a) valné zhromaždenie;
b) výbor;
c) predsedníctvo.
2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi výkonných orgánov Spoločnosti.
3. Valné zhromaždenie aj ostatné orgány Spoločnosti môžu zasadať, rokovať a uznášať sa aj prostredníctvom videokonferenčných prenosov a v prípade potreby sa tak môžu konať aj voľby do orgánov Spoločnosti. Voľby do orgánov Spoločnosti sa tak môžu konať trojakou formou:
a) V prípade prezenčného zasadnutia a hlasovania sa postupuje štandardným spôsobom: predsedajúci zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie, na mieste voľby sa v prípade netajného hlasovania hlasuje zodvihnutím ruky a v prípade tajného hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov. Predsedajúci oznámi výsledky prezenčného hlasovania. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.
b) V prípade hybridného prezenčno-videokonferenčného zasadnutia a netajného hlasovania predsedajúci zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie, fyzicky prítomní účastníci hlasujú na mieste voľby zodvihnutím ruky a miestne vzdialení účastníci zasadnutia hlasujú zodvihnutím ruky alebo písomne v aplikácii počas prenosu. V prípade tajného hlasovania fyzicky prítomní účastníci hlasujú prostredníctvom hlasovacích lístkov, miestne vzdialení účastníci hlasujú prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich. Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania prezenčne prítomných účastníkov aj miestne vzdialených účastníkov. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.
c) V prípade videokonferenčného zasadnutia a netajného hlasovania predsedajúci zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie a účastníci hlasujú zdvihnutím ruky alebo písomne v aplikácii počas prenosu.
V prípade tajného hlasovania účastníci hlasujú prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich. Predsedajúci oznámi výsledky videokonferenčného hlasovania. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.

§7 Valné zhromaždenie

1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva výbor najmenej raz za dva roky. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Na valnom zhromaždení má právo zúčastniť sa každý člen Spoločnosti. Každý člen Spoločnosti disponuje jedným hlasom, v prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda Spoločnosti.
2. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí:
a) rozhodovať o zmene a doplnení stanov Spoločnosti;
b) uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov;
c) schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov;
d) tajným hlasovaním voliť a odvolávať: predsedu, podpredsedu, vedeckého tajomníka, hospodára, členov výboru a revízorov;
e) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru;
f) rozhodnúť o zrušení Spoločnosti, o spôsobe jej likvidácie, o spôsobe finančného a majetkového vyrovnania pri zrušení Spoločnosti a o menovaní likvidátora.
3. Valné zhromaždenie vedie predseda, prípadne v jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva Spoločnosti.
4. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov, uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak počet zúčastnených prítomných na valnom zhromaždení neumožňuje polhodinu po začatí schôdze právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou prítomných. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda Spoločnosti.

§8 Výbor

1. Výbor je výkonným orgánom valného zhromaždenia, vedie činnosť Spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami a za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.
2. Skladá sa z predsedu, maximálne troch podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov výboru. Z titulu svojich funkcií sú vo výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií Spoločnosti. Členov výboru volí valné zhromaždenie na obdobie štyroch rokov. Členmi výboru môžu byť iba riadni členovia Spoločnosti.
3. Za členov výboru, ktorí trvale prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva výbor náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú tí členovia, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov výboru, a to v poradí podľa počtu hlasov. V prípade, že do konkrétnej funkcie neboli navrhnutí žiadni ďalší kandidáti, poveruje výkonom danej funkcie na príslušné obdobie do najbližšieho valného zhromaždenia výbor Spoločnosti vhodného kandidáta z radov riadnych členov Spoločnosti.
5. Zasadnutia výboru Spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; okrem toho do jedného týždňa po požiadaní aspoň tretiny členov výboru.
6. Výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predseda Spoločnosti.

§9 Predsedníctvo

1. Výkonným orgánom výboru je predsedníctvo, ktoré vedie Spoločnosť v období medzi schôdzami výboru.
2. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredsedovia, vedecký tajomník a hospodár.
3. Činnosť predsedníctva vedie predseda, ktorý podľa potreby zvoláva zasadnutia a predsedá im. Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda alebo vedecký tajomník Spoločnosti.

§10 Revízori

1. Dozor nad hospodárskou činnosťou Spoločnosti vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh Spoločnosti.
2. Dvoch revízorov volí valné zhromaždenie z členov Spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím výboru.
3. Revízori sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným na zasadaní výboru a predsedníctva.
4. O svojej činnosti podávajú pravidelne správy výboru a valnému zhromaždeniu. Bez súhlasu revízorov nemožno prerokovať účtovnú uzávierku ani prijať uznesenie o použití prebytkov alebo o úhrade straty.

§11 Pobočky

1. Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých), kde sú potrebné predpoklady, môže výbor založiť pobočky Spoločnosti.
2. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy Spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti.
3. Organizáciu a právomoc výborov pobočiek určuje výbor Spoločnosti.

§12 Sekcie a odborné skupiny

1. Na lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže Spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie.
2. Sekcie a odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie Spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek.
3. Podmienkou členstva v sekcii alebo odbornej skupine je členstvo v Spoločnosti. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín.
4. Organizáciu sekcií a odborných skupín, ako aj spôsob ich činnosti určuje výbor.

§13 Hospodárenie Spoločnosti

1. Spoločnosť získava na svoju činnosť finančné a majetkové zdroje v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR formou:
a) členských príspevkov platených jednotlivými členmi za príslušný kalendárny rok;
b) dotácie poskytovanej Slovenskou akadémiou vied alebo inými organizáciami;
c) finančných prostriedkov, reklamy, dotácií a iných sponzorských darov od slovenských
a zahraničných fyzických a aj právnických osôb alebo vládnych a mimovládnych organizácií;
d) podielu na daňových príjmoch rozpočtov verejných financií v zmysle platných právnych predpisov;
e) grantov a výnosov nadácií;
f) príjmov z vlastnej činnosti.
2. Výdavky Spoločnosti tvoria:
a) náklady Spoločnosti na činnosť v zmysle §2 Stanov;
b) náklady na účtovné a administratívne činnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov.
3. Výbor zostaví koncom každého roka plán činnosti a na jeho podklade finančný rozpočet na nasledujúci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roka účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV. Rozpočet Spoločnosti:
a) schvaľuje výbor Spoločnosti;
b) orgány a členovia Spoločnosti sú povinní nakladať s finančnými prostriedkami podľa týchto Stanov a v súlade so schváleným rozpočtom Spoločnosti.
4. Spoločnosť eviduje všetky svoje príjmy, nakladá s nimi v súlade s príslušnými právnymi a daňovými predpismi SR a hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok.
5. Finančné a majetkové zdroje získané pri svojej činnosti z členských príspevkov, sponzorských darov a grantov môže Spoločnosť použiť len na zabezpečenie svojej činnosti v zmysle týchto stanov.
6. Správa finančných a majetkových zdrojov sa vykonáva v súlade s právnymi predpismi SR upravujúcimi hospodárenie občianskych a záujmových združení.
7. Na spravovanie finančných a majetkových zdrojov si Spoločnosť volí svojho hospodára, ktorý je členom predsedníctva Spoločnosti.

§14 Zastupovanie Spoločnosti

1. V mene Spoločnosti rokujú a ako štatutárny orgán podľa týchto stanov vystupujú: predseda, podpredsedovia a vedecký tajomník tak, že k názvu Spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb. Vo svojej činnosti sú predseda, podpredsedovia a vedecký tajomník viazaní rozhodnutím valného zhromaždenia Spoločnosti a sú zodpovední za vedenie Spoločnosti.
2. Výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali Spoločnosť a rokovali v jej mene. Takto poverené osoby podpisujú za Spoločnosť s dodatkom „v zastúpení“.

§15 Zánik Spoločnosti

1. Spoločnosť sa ruší dobrovoľným rozpustením, zlúčením s iným občianskym združením alebo právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. O zrušení sa musí uzniesť valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Na toto hlasovanie sa nevzťahujú ustanovenia §7, odsek 4.
2. V prípade zrušenia Spoločnosti sa majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, na základe schválenia valného zhromaždenia prevedie na právneho nástupcu Spoločnosti alebo na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV.
3. Pri likvidácii Spoločnosti sa najskôr uhradia všetky jej záväzky.

§16 Záverečné ustanovenia

1. Spoločnosť ako právny subjekt nezodpovedá za záväzky svojich jednotlivých členov.

Zmena stanov vzatá na vedomie MV SR: 26. 10. 2022