Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Miloslave Sokolovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Stanovy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV

§1 Postavenie, sídlo a pôsobnosť spoločnosti

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba spoločnosť) je dobrovoľné, výberové združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín. Spoločnosť vyvíja svoju činnosť pri Slovenskej akadémii vied (ďalej iba SAV). Spoločnosť predkladá príslušnému orgánu SAV výročnú správu o svojej činnosti. Zástupca SAV má právo zúčastniť sa rokovania výboru spoločnosti. Sídlom spoločnosti je Bratislava. V iných mestách spoločnosť vykonáva činnosť prostredníctvom svojich pobočiek. Spoločnosť pôsobí na území Slovenskej republiky. Spoločnosť je samostatnou právnickou osobou.

§2 Poslanie a hlavné úlohy spoločnosti

Poslaním spoločnosti je najmä:

 • Rozširovať poznatky získané na poli vedeckého výskumu a získavať vedeckých pracovníkov k aktívnej spolupráci pre rozvoj jazykovedy na Slovensku.
 • Vytvárať predpoklady na optimálny rozvoj jazykovedy a jej spoločenského využitia v prospech rozvoja Slovenskej republiky.
 • Prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov s osobitným zreteľom na mladých pracovníkov.
 • Propagovať výsledky vedy na medzinárodných fórach.
 • Poskytovať svojim členom pomoc pri ich vedeckej a odbornej práci.
 • Usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky, diskusie a iné vhodné akcie.
 • Rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť.
 • Spolupracovať pri plnení svojich úloh s pracoviskami SAV, vysokými školami, výskumnými pracoviskami, vedeckými ústavmi a podľa potreby aj s ďalšími príbuznými organizáciami.

§3 Členstvo

Členovia spoločnosti sú riadni, mimoriadni a čestní. V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť prijímať aj kolektívnych členov. Riadnym členom spoločnosi sa môže stať osvedčený vedecký pracovník v odbore jazykovedy alebo v príbuzných vedeckých disciplínach s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorý aktívne pracuje vo vedeckom výskume alebo na pedagogickom úseku v oblasti slovakistiky, slavistiky, všeobecnej jazykovedy a fonetiky, prípadne iných príbuzných disciplín a ktorého členstvo odporúčajú dvaja riadni členovia spoločnosti. Mimoriadnym členom spoločnosti sa môže stať pracovník, ktorý nespĺňa predpoklady riadneho člena, avšak svojou činnosťou je prospešný pri plnení úloh spoločnosti. Výnimky v prípadoch osobitného zreteľa môže povoliť výbor. Čestným členom spoločnosti sa môže stať významný domáci alebo zahraničný vedecký pracovník, ktorý sa zvlášť zaslúžil o rozvoj jazykovedy. Čestné členstvo udeľuje valné zhromaždenie na návrh výboru. Kolektívnym členom spoločnosti sa môže stať právnická osoba (spravidla vedecká organizácia, škola alebo podnik) zastupovaná jedným povereným reprezentantom, ktorý spĺňa podmienky pre riadneho člena. Nadobudnutie členstva sa datuje odo dňa schválenia prihlášky výborom spoločnosti a zaplatením zápisného a členského príspevku. Výšku členského a zápisného určuje valné zhromaždenie.

§4 Práva a povinnosti členov

Člen spoločnosti má právo:

 • voliť a byť volený do všetkých orgánov spoločnosti;
 • podávať návrhy a hlasovať o návrhoch podaných na schôdzkach spoločnosti;
 • byť informovaný o činnosti spoločnosti a všetkých jej podujatiach, zúčastňovať sa na týchto podujatiach;
 • prednostne získavať časopisy a publikácie, ktoré spoločnosť vydáva alebo ináč zabezpečuje;
 • používať prostriedky a zariadenia, ktoré má spoločnosť k dispozícii pre svoju činnosť;

Člen spoločnosti má povinnosť:

 • zachovávať ustanovenia stanov a rokovacieho poriadku spoločnosti a plniť platné rozhodnutia jej orgánov;
 • aktívne sa zúčastňovať na plnení úloh spoločnosti a hájiť jej záujmy;
 • prispievať k uvádzaniu nových vedeckých poznatkov do praxe;
 • platiť členské príspevky.

§5 Zánik členstva

Členstvo v spoločnosti zaniká úmrtím člena, jeho vystúpením alebo zrušením členstva. Členstvo môže byť zrušené:

 • ak je konanie alebo činnosť riadneho člena spoločnosti v rozpore s jej stanovami;
 • ak riadny člen neplatí členské príspevky za obdobie dlhšie ako dva roky.

O zrušení riadneho aj čestného členstva rozhoduje valné zhromaždenie na základe zdôvodneného návrhu výboru.

§6 Orgány spoločnosti

Vedúcimi orgánmi spoločnosti pre všetky odvetvia jej činnosti sú:

 • valné zhromaždenie,
 • výbor,
 • predsedníctvo.

Kontrolným orgánom spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných štatutárnych orgánov spoločnosti.

§7 Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Riadne valné zhromaždenie zvoláva výbor najmenej raz za dva roky. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výbor z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny riadnych členov, a to najskôr do jedného mesiaca po predložení žiadosti. Na valnom zhromažení má právo zúčasťniť sa každý člen spoločnosti. Do kompetencie valného zhromaždenia patrí:

 • schvaľovať, upravovať a meniť stanovy spoločnosti;
 • uznášať sa na zásadných hospodárskych opatreniach a určovať výšku členských príspevkov;
 • schvaľovať správy odstupujúceho výboru a revízorov;
 • tajným hlasovaním voliť a odvolávať: predsedu, podpredseov, vedeckého tajomníka, hospodára, členov výboru a revízorov. Počet kandidátov musí prevyšovať aspoň 1/3 poču volených členov;
 • rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru;
 • udeliť na návrh výboru čestné členstvo;
 • uznášať sa o zrušení spoločnosti.

Valné zhromaždenie vedie predseda, prípadne v jeho neprítomnosti poverený člen predsedníctva spoločnosti. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná najmenej polovica riadnych členov. Ak v určený čas nepríde potrebný počet členov, môže sa po polhodinovej čakacej lehote upustiť od tejto podmienky. Uznesenie je platné, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Zmenu stanov alebo zrušenie spoločnosti musia odhlasovať minimálne 2/3 prítomných členov.

§8 Výbor

Výbor je výkonným orgánom valného zhromaždenia, vedie činnosť spoločnosti v období medzi valnými zhromaždeniami. Skladá sa z predsedu, maximálne 3 podpredsedov, vedeckého tajomníka, hospodára a členov výboru. Z titulu svojich funkcií sú vo výbore aj predsedovia pobočiek a sekcií spoločnosti. Počet členov výboru určí valné zhromaždenie vzhľadom na celkový počet členov spoločnosti a volí výbor na obdobie dvoch rokov. Členmi výboru môžu byť iba riadni členovia spoločnosti. Do tej istej funkcie vo výbore môže byť člen zvolený najviac na dve volebné obdobia za sebou. Vo výnimočných prípadoch môže valné zhromaždenie tajným hlasovaním rozhodnúť o ďalšom zvolení. Za členov výboru, ktorí trvale prestanú vykonávať svoje funkcie, povoláva výbor náhradníkov. Náhradníkmi sa stávajú tí členovia, ktorí nezískali potrebný počet hlasov pri voľbe za riadnych členov výboru, a to v poradí podľa počtu hlasov. Schôdzky výboru spoločnosti zvoláva predseda podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka; okrem toho do jedného týždňa po požiadaní aspoň tretiny členov výboru. Výbor je schopný uznášať sa za prítomnosti aspoň polovice svojich členov. Za uznesenie výboru sa považuje návrh, za ktorý hlasovala väčšina prítomných.

§9 Predsedníctvo

Výkonným orgánom výboru je predsedníctvo, ktoré vedie spoločnosť v období medzi schôdzami výboru. Predsedníctvo tvoria: predseda, podpredseda/podpredsedovia, vedecký tajomník a hospodár. Činnosť predsedníctva vedie predseda, ktorý podľa potreby zvoláva schôdzky a predsedá im.Predsedu zastupuje počas jeho neprítomnosti podpredseda alebo vedecký tajomník spoločnosti.

§10 Revízori

Dozor nad hospodárskou činnosťou spoločnosti, pokiaľ táto funkcia spadá do kompetenie výboru, vykonávajú revízori, ktorí z hospodárskeho hľadiska posudzujú aj plnenie úloh spoločnosti. Dvoch revízorov volí valné zhromaždenie z členov spoločnosti na funkčné obdobie zhodné s funkčným obdobím výboru. Revízori sa môžu zúčastňovať s hlasom poradným na zasadaní výboru a predsedníctva. O svojej činnosti podávajú pravidelne správy výboru a valnému zhromaždeniu. Bez súhlasu revízorov nemožno prerokovať účtovnú uzávierku ani prijať uznesenie o použití prebytkov alebo o úhrade straty.

§11 Sekretariát spoločnosti

Výbor spoločnosti zriaďuje sekretariát, ktorému určuje rámcovo štruktúru a náplň činnosti. Činnosť sekretariátu kontroluje predsedníctvo. Sekretariát tvorí výkonný aparát spoločnosti a vedie ho vedecký tajomník spoločnosti.

§12 Pobočky

Vo významných strediskách (pedagogických, vedeckých), kde sú potrebné predpoklady, môže výbor založiť pobočky spoločnosti. Úlohou pobočiek je organizačne podchytiť členov a plniť úlohy spoločnosti v okruhu svojej pôsobnosti. Organizáciu a právomoc výborov pobočiek určí výbor spoločnosti.

§13 Sekcie a odborné skupiny

Na lepšie zabezpečenie a koordinovanie práce môže spoločnosť vytvárať sekcie alebo odborné skupiny, do ktorých sa členovia združujú podľa svojich záujmov a špecializácie. Sekcie a odborné skupiny sa vytvárajú bez ohľadu na teritoriálne členenie spoločnosti. Podľa potreby sa môžu organizovať aj v rámci pobočiek. Podmienkou členstva v sekcii alebo odbornej skupine je členstvo v spoločnosti. Člen môže pracovať v ľubovoľnom počte sekcií alebo odborných skupín. Organizáciu sekcií a odborných skupín, ako aj spôsob ich činnosti určuje výbor.

§14 Hmotné prostriedky na plnenie úloh

Hmotné prostriedky na plnenie úloh spoločnosti tvoria členské príspevky, zápisné, dotácie poskytované Slovenskou akadémiou vied alebo inými ustanovizňami a príjmy z vlastnej činnosti.
Spoločnosť predkladá orgánom SAV výročnú správu o činnosti a hospodárení.

§15 Hospodárenie spoločnosti

Výbor zostaví koncom každého roka plán činnost a na jeho podklade finančný rozpočet na budúci rok. Okrem toho zostaví začiatkom každého roka účtovnú uzávierku za uplynulý rok a predloží ju príslušným orgánom SAV. Spoločnosť hospodári na základe schváleného plánu a rozpočtu na príslušný rok. Platby a príjmy spoločnosti prebiehajú na účte spoločnosti v sporiteľni. Za majetok spoločnosti zodpovedá výbor, ktorý správou majetku poverí hospodára.

§16 Zastupovanie spoločnosti

V mene spoločnosti rokujú a podpisujú podľa týchto stanov: predseda, podpredseda a vedecký tajomník tak, že k názvu spoločnosti pripoja svoj podpis a označenie funkcie. Vo veciach hospodársko-finančných sa vyžadujú podpisy najmenej dvoch oprávnených osôb. Výbor môže splnomocniť svojich jednotlivých členov, prípadne aj iné osoby, najmä vedúcich pracovníkov sekretariátu, aby v rozsahu, ktorý určí, zastupovali spoločnosť a rokovali v jej mene. Takto poverené osoby podpisujú za spoločnosť s dodatkom "v zastúpení".

§17 Zánik spoločnosti

Spoločnosť zanikne, ak sa o jej zániku uznesie valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných členov. Ak spoločnosť zanikne, majetok, ktorý zostane po úhrade jej záväzkov, pripadne Slovenskej akadémii vied.

§18

Tieto stanovy nadobudli platnosť rozhodnutím valného zhromaždenia 11. 4. 1990.