Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2021

 • N. Kolenčíková – M. Místecký: Štýlometrické kľúče nielen k slovenskej literatúre (6. 12. 2021, online prednáška z Bratislavy)
 • J. Valdrová: Rodovo neutrálne mená v češtine (2. 12. 2021, online prednáška z banskobystrickej pobočky)
 • M. Nábělková: Dekoračné terakotová gule. Chyby v ponukových textoch slovenských internetových obchodov ako odraz rozdielov v češtine a slovenčine (30. 11. 2021, online prednáška z Bratislavy)
 • M. Sedláková: Okrajovosť ako problém (jazyko)vedy (9. 11. 2021, online prednáška z ružomberskej pobočky)
 • XXX. kolokvium mladých jazykovedcov (3. – 5. 11. 2021, online, Bratislava)
 • I. Vaňková: Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes (4. 11. 2021, online prednáška z banskobystrickej pobočky)
 • M. Nikolić a V. Đorđević: Nové partnerské pracovisko Ústav srbského jazyka Srbskej akadémie vied a umení (Институт за српски језик Cрпске академије наука и уметности – (САНУ) a možnosti medziakademickej spolupráce (20. 10. 2021, prednáška, Bratislava)
 • K. Gajdošová: Slovenský národný korpus ‒ multifunkčný zdroj na výskum aj do praxe (20. 10. 2021, prednáška, Trnava)
 • J. Pekarovičová: Ako čas ovplyvnil SAS i nás (28. 9. 2021, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii (16. – 17. 9. 2021, 11. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica, online)
 • Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov (6. – 10. 9. 2021, vedecká konferencia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)
 • 27th International Congress of Onomastic Sciences 2021 (ICOS 2021) (24. – 28. augusta 2021, medzinárodná vedecká konferencia, Krakov)
 • A. Valková: Nástroje pro počítačové zpracování české slovotvorby (20. 5. 2021, online prednáška z prešovskej pobočky)
 • M. Rendárová: Jazyk v kontexte kultúry (13. 5. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • R. Hlavatá: Súčasná moderná štylistika a jazykový štýl (28. 4. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • A. Gálisová: Namaľujme čerta na stenu! Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine (15. 4. 2021, online prednáška z banskobystrickej pobočky)
 • M. Diweg-Pukanec: Slovanská mytológia (14. 4. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • T. Bánik: Minulosť a budúcnosť horehnronských nárečí (31. 3. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • J. Glovňa: Frazémy v interdisciplinárnych súvislostiach (17. 3. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • Z. Kováčová: Pragmalingvistika – vznik, vývin, smery a metódy skúmania rečovo-jazykovej interakcie (3. 3. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • Ľ. Kralčák: Edícia publikácie Ľ. Štúr. Jazykovedné dielo. (17. 2. 2021, prednáška, FF UKF, Nitra)
 • Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III (1. – 2. február 2021, online, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu J. Pekarovičovej)