Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2021

 • N. Kolenčíková – M. Místecký: Štýlometrické kľúče nielen k slovenskej literatúre (6. 12. 2021, online prednáška z Bratislavy)

 • J. Valdrová: Rodovo neutrálne mená v češtine (2. 12. 2021, online prednáška z banskobystrickej pobočky)

 • M. Nábělková: Dekoračné terakotová gule. Chyby v ponukových textoch slovenských internetových obchodov ako odraz rozdielov v češtine a slovenčine (30. 11. 2021, online prednáška z Bratislavy)

 • M. Sedláková: Okrajovosť ako problém (jazyko)vedy (9. 11. 2021, online prednáška z ružomberskej pobočky)

 • XXX. kolokvium mladých jazykovedcov (3. – 5. 11. 2021, online, Bratislava)

 • I. Vaňková: Cesta do hlubin študákovy duše. České konceptualizace duše kdysi a dnes (4. 11. 2021, online prednáška z banskobystrickej pobočky)

 • M. Nikolić a V. Đorđević: Nové partnerské pracovisko Ústav srbského jazyka Srbskej akadémie vied a umení (Институт за српски језик Cрпске академије наука и уметности – (САНУ) a možnosti medziakademickej spolupráce (20. 10. 2021, prednáška, Bratislava)

 • K. Gajdošová: Slovenský národný korpus ‒ multifunkčný zdroj na výskum aj do praxe (20. 10. 2021, prednáška, Trnava)

 • J. Pekarovičová: Ako čas ovplyvnil SAS i nás (28. 9. 2021, Bratislava, jubilejná prednáška)

 • Symetria a asymetria v jazykovej komunikácii (16. – 17. 9. 2021, 11. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii, Banská Bystrica, online)

 • Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. 21. medzinárodná konferencia Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov (6. – 10. 9. 2021, vedecká konferencia, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

 • 27th International Congress of Onomastic Sciences 2021 (ICOS 2021) (24. – 28. augusta 2021, medzinárodná vedecká konferencia, Krakov)

 • A. Valková: Nástroje pro počítačové zpracování české slovotvorby (20. 5. 2021, online prednáška z prešovskej pobočky)

 • A. Gálisová: Namaľujme čerta na stenu! Príspevok k jazykovému obrazu čerta v slovenčine (15. 4. 2021, online prednáška z banskobystrickej pobočky)

 • Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III (1. – 2. február 2021, online, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu J. Pekarovičovej)