Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ľudmile Liptákovej
 • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

15. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

20. – 21. jún 2022, Moyzesova sieň na Filozofickej fakulte UK, Bratislava

Organizátori podujatia:

Program podujatia

Pondelok, 20. 6. 2022

08.30 – 09.00

Prezentácia účastníkov

Moderuje: G. Múcsková

09.00 – 09.30

Úvodné slovo

09.30 – 10.15

Jarošová Alexandra: Morfológia slovesa cez prizmu slovníkového hesla (na príklade aspektu a konjugačnej variantnosti) PDF

10.15 – 10.35

Prestávka na kávu

Moderuje: M. Ološtiak

10.35 – 10.55

Janočková Nicol – Hašanová Jana: Odraz (nielen) aspektuálnosti vo výkladovom slovníku PDF

10.55 – 11.15

Ivanová Martina: Zvratnosť a valencia v Slovníku súčasného slovenského jazyka PDF

11.15 – 11.35

Chocholová Bronislava: Spracovanie terminológie v Slovníku súčasného slovenského jazyka PDF

11.35 – 11.55

Benko Vladimír: Nástroje počítačovej lexikografie v projekte Slovníka súčasného slovenského jazyka

11.55 – 12.25

Diskusia

12.25 – 13.30

Obedná prestávka

Moderuje: P. Žigo

13.30 – 13.50

Smatana Miloslav: Kontinuita vývinu koncepcie pri príprave celonárodného nárečového slovníka (SSN III.) PDF

13.50 – 14.10

Ferenčíková Adriana: Redakčné práce na Slovníku slovenských nárečí

14.10 – 14.30

Chochol Martin: Slovanský jazykový atlas – pripravovaný zväzok Deklinácia substantív

14.30 – 14.50

Diskusia

14.50 – 15.10

Prestávka na kávu

Moderuje: Ľ. Kralčák

15.10 – 15.30

Múcsková Gabriela: Projekt Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe – jeho ciele a perspektívy PDF

15.30 – 15.50

Hrubaničová Ingrid: Možné pravopisné riešenia v oblasti mien živých bytostí a objektov chápaných ako živé bytosti PDF

15.50 – 16.10

Mislovičová Sibyla: Problematika interpunkcie v súčasnosti a jej možné kodifikačné riešenia

16.10 – 16.30

Diskusia

16.30 – 16.50

Prestávka na kávu

Moderuje: J. Pekarovičová

16.50 – 17.10

Ološtiak Martin – Ivanová Martina: Slovník slovotvorných prostriedkov a aktuálne slovotvorné výskumy prešovskej slovakistiky PDF

17.10 – 17.30

Slančová Daniela: Žurnalistické žánre v tlačových médiách PDF

17.30 – 17.50

Ološtiak Martin: Čo máme, čo nám chýba a čo ďalej (aktuálny stav a perspektívy rozvoja slovenskej jazykovedy) PDF

17.50 – 18.10

Diskusia

18.20 – 20.30

Slávnostné stretnutie s jubilantkou, občerstvenie, voľné pokračovanie diskusie

Utorok, 21. 6. 2022

Moderuje: M. Ivanová

09.00 – 09.20

Pekarovičová Jana: Rozvíjanie didaktickej kompetencie lektorov slovenčiny ako cudzieho jazyka

09.20 – 09.40

Mošaťová Michaela – Ľos Ivoríková Helena: Projektová, edičná a metodická činnosť centra SAS FF UK PDF

09.40 – 10.00

Zumrík Miroslav: Na pomedzí filozofie, korpusovej lingvistiky a formálneho prístupu k jazyku PDF

10.00 – 10.20

Diskusia

10.20 – 10.40

Prestávka na kávu

Moderuje: D. Slančová

10.40 – 11.00

Hlavatá Renáta – Kralčák, Ľubomír: Vedecko-pedagogické aktivity Katedry slovenského jazyka a literatúry v Nitre

11.00 – 11.20

Závodný Andrej – Hladký Juraj – Mikušiak Marek – Beláková Mária: Aktuálne vedeckovýskumné aktivity na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave PDF

11.20 – 11.40

Diskusia

11.40 – 13.00

Obedná prestávka

13.00 – 15.00

Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Návrh doplnenia stanov (bod súvisiaci s online hlasovaním)
 5. Správa revíznej komisie za uplynulé funkčné obdobie
 6. Voľba volebnej komisie
 7. Doplňujúca voľba predsedu SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.
 8. Diskusia a podnety
 9. Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.
 10. Záver