Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Ľudmile Liptákovej
  • Ľubici Balážovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Obsahy zborníkov VARIA

VARIA I

VARIA II

VARIA III

VARIA IV

VARIA V

VARIA VI

VARIA VII

VARIA VIII

VARIA IX

VARIA X

VARIA XI

VARIA XII

VARIA XIII

VARIA XIV

VARIA XV

VARIA XVI

VARIA XVII

VARIA XVIII

VARIA XIX

VARIA XX

VARIA XXI

VARIA XXII

VARIA XXIII

VARIA XXIV

VARIA XXV

VARIA XXVI

VARIA XXVII

VARIA XXVIII

VARIA XXIX

VARIA XXX

VARIA I

Jana Sejáková: Činné príčastia v predikatívnej pozícii

9

Emil Páleš: Počítačový model jazyka ako celku

15

Ľubomír Kralčák: Lexikálna intenzifikácia deja a vlastnosti

20

Iveta Mačeková: Vzťah jednotlivého a všeobecného v slovenskom fonologickom systéme

24

Juraj Rusnák: K interpretácii neutralizácie fonologického protikladu "sykavosť – nesykavosť" v rečovej praxi

28

Ľudmila Valeková: Slovotvorné motivované slovo v rozprávkach Daniela Heviera

36

Emil Pícha: Spracovanie terminologických pomenovaní vo všeobecnom výkladovom slovníku

40

Tatjana Grigorjanová: Lexikálnosémantická analýza slovies vidieť v slovenčine a видеть v ruštine (z kontextuálneho aspektu)

48

Oľga Orgoňová: Predpoklady sémantickej integrácie galicizmov v slovenčine

53

Ľuba Stojanová: K niektorým otázkam jazykovej dynamiky súčasnej spisovnej bulharčiny, češtiny a slovenčiny

57

Мария Осипова: К карпатской гидрографической терминологии: праславянская лексика

60

Ľubor Králik: Z problematiky slovensko-rumunských vzťahov

64

Marianna Sedláková: K problematike vedomia spisovnej a nespisovnej jazykovej normy

71

Ľubica Dvornická: Jazyková situácia v Trnave

75

Miloš Smatana: Sociolingvistická anketa a jej využitie pri výskume súčasnej jazykovej situácie v konkrétnej nárečovej oblasti (na materiáli nárečia Rajeckej doliny)

77

Stanislava Kloferová: K nářeční nivelizaci

82

Vladimír Patráš: Normatívny aspekt hovorenej podoby slovenčiny v meste

85

Pavol Odaloš: Poznámka o jadre argotu odsúdených

90

Mária Šimková: Kondenzačné a nekondenzačné javy v hovorenej reči

94

Jana Kesselová: K výstavbe dialógu detí

98

Vladimír Patraš – Pavol Odaloš: Jazyková mozaika futbalových majstrovstiev sveta 1990 v Taliansku

102

↑ hore na stránku ↑

VARIA II

Ivor Ripka: Úvodné slovo

5

Emil Páleš: Počítačová analýza desubstantív

7

Jana Sejáková: Paradigmatické a syntagmatické vlastnosti n/t-ových jednotiek

14

Gabriela Miššíková: Propriá ako súčasť slovenskej a anglickej stomatologickej terminológie

23

Ľudmila Valeková: Okazionalizmy v tvorbe Daniela Heviera pre deti

28

Jana Kesselová: Sémantická klasifikácia slovies v spontánnom dialógu detí

33

Eva Schneiderová: Některé rysy dialógu mezi rodiči a dětmi

37

Jasňa Šlédrová: Podmínky realizace záměru mluvčího v psaném a mluveném textu (Interdisciplinárni přístup)

37

Tatjana Grigorjanová: Spôsoby vyjadrenia procesu zrakového vnímania v ruštine a slovenčine

48

Juraj Rusnák: O vizuálnej tonalite textov troch slovenských básnikov (Farba ako symbol v slovenskom klasicizme)

56

Alexandra Rajčanová: Z historickej metrológie

60

Ľubor Králik: Slovenské zoonymá Bodrík a Sáva

66

Jozef Štefánik – Marián Groma: Jazykové systémy počujúcich a nepočujúcich

70

Vladimír Patráš: O pragmatike súčasného (televízneho) reklamného textu

74

Pavol Odaloš – Ľuba Stojanová: O niektorých aspektoch slovenského a bulharského argotu

78

Mária Žilákova: Funkčné vrstvy dolnozemskej slovenčiny

84

Pavol Odaloš: Sociolingvisticky pohľad na spätosť sociálnej roly a komunikačného zapojenia v rámci basketbalového zápasu

91

Sibyla Mislovičová: Osobitosti jazyka športových redaktorov

96

Mária Šimková: Syntakticko-pragmatická analýza korešpondencie Ivana Kadlečíka

103

↑ hore na stránku ↑

VARIA III

Ivor Ripka: Úvodné slovo

5

Andreas Späth: Imperatívna veta v slovenčine

7

Marta Bystrianska: Slovotvorné alternácie pri bezpríponovom tvorení deverbatívnych substantív

12

Emil Páleš: Proces premeny obsahu na formu. Sedemstupňový algoritmický model

22

Vladimír Patráš: Metatextovosť ako jazykovo-kompozičný princíp (A. Solženicyn Súostrovie GULAG)

27

Jana Sejáková: Vnútorný svet človeka a jazyk

32

Tatiana Miškuvová: Analýza poviedok z projektívneho testu Thematic Apperception Test podľa morfológie rozprávok Vladimíra Proppa

38

Miroslav Popper: Niektoré psychologické aspekty interpretácie vybraných modálnych slovies

43

Juraj Rusnák: Úvahy o ruptúrach v štruktúre lexiky básnického textu

51

Vladimír Garjanski: Interpretácia. Túžba po pravde

54

Juraj Briškár – Juraj Rusnák: O kamuflovaní v textových a netextových prejavoch

60

Jekaterina Zenovič: Niektoré aspekty prekladu slovenských reálií so ruštiny

62

Marián Croma – Jozef Štefánik: Bilingvizmus alebo semilingvizmus?

68

Eva Schneiderová: Je komunikace mezi rodiči a détmi dialogem?

73

Pavol Odaloš: Televízna a bilboardová reklama na Slovensku

78

Josef Šimandl: K dotazníkovým metódam při výzkumu jazykového povědomí

84

Sibyla Mislovičová: Špecifiká športových komentárov v televízii

89

Ľubor Králik: Z jazyka slovenského piesňového folklóru

95

Karel Vondrák: Archívní prameny jako zdroj poznání regionálních zvláštností vývoje spisovného jazyka

101

Miloš Smatana: Hláskoslovie rajeckého nárečia (Sociolingvistický pohľad)

106

Iveta Šlabjarová: Valaská Bela. K hláskosloviu belianskeho nárečia

114

Alexandra Rajčanová: Kategória ustálenosti v historickom frazeologickom fonde

119

↑ hore na stránku ↑

VARIA IV

Ivor Ripka: Úvodné slovo

5

Mária Imrichová: Nové onomastické tvary

7

Wirginia Mirosławska: Ženské osobne mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.)

10

Iveta Šlabjarová: Živé mená v Diviackej Novej Vsi

14

Jaromír Krško: Onymizácia apelatív v chotárnych názvoch obce Revúcka

19

Tomáš Bánik: Z hláskoslovia breznianskeho nárečia

22

Martina Čeripková: Nárečie sotackej oblasti pri Sobranciach z hľadiska slovensko-ukrajinských jazykových vzťahov

30

Andrea Červenická: Jazyková analýza komunikácie v malej sociálnej skupine

34

Jana Kesselová: Tematické postupnosti v spontánnom monológu v skupine

42

Mariana Stejskalová: Druhy jazykovej tvorivosti pri riešení divergentných úloh

48

Marianna Sedláková: K ranému štádiu vývinu detskej reči

55

Jozef Štefánik: Slovensko-anglický intenčný bilingvizmus

60

Marián Groma – Gabriela Lachkovičová: Formy reprezentácie textu u nepočujúcich (Úloha manuálnych znakových systémov)

65

Giorgio Cadorini: Jazyková situace Furlanska jako mnohojazyčné oblasti

73

Pavol Odaloš: Príspevok k problematike výskumu písaných prejavov zahraničných vysokoškolákov študujúcich slovenčinu

78

Miroslav Popper: Kontextuálna podmienenosť interpretácie modálnych slovies

83

Jozef Pallay: Emocionálnosť ako nedocenená základná obsahová kategóna v jazykovednej literatúre

91

Vladimír Garjanski: Subjekt, diskurz, potreby

97

Ľubomír Kováčik: Funkcia antoným v štúrovskej poézii

105

Ľubor Králik: "K otázke slovanských kontinuantov ide *(s)ker- "krútiť, pliesť"

110

Alexandra Rajčanová: Mena koní v lexikografických prácach zo začiatku storočia

117

↑ hore na stránku ↑

VARIA V

Ivor Ripka: Úvodné slovo

7

Katarína Balleková: Jazyková situácia v meste Kiskörös v Maďarsku

9

Iveta Valentová: Frekvencia krstných (rodných) mien v hornonitrianskej obci Diviacka Nová Ves

11

Jaromír Krško: Príčiny a spôsoby vzniku polyonymie chotárnych názvov

19

Drago Unuk: O predponah v narečju

23

Gabriela Múcsková: Niektoré aspekty výskumu používania spisovného jazyka a nárečia v ústnej komunikácii

33

Giorgio Cadorini: Některé otázky romanistiky, na jejichž řešení se mohou účinně podílet slavisté

41

Ivan Rumánek: Ázijské slová v slovenčine

46

Miriam Sitárová: Výskyt neslovenských výrazov v textoch administratívnoprávneho štýlu 18. storočia pochádzajúcich zo Štátneho okresného archívu v Trnave

51

Ľuba Stojanová: Dynamické tendencie pri prechyľovaní v súčasnej slovenčine a bulharčine

55

Wirginia Mirosławska – Miloslava Sokolová: K problematike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine

59

Mariana Stejskalová: Problematika verbálnej kreativity detí v odbornej literatúre

64

Pavol Odaloš: Úvahy nad projektom slovníka slovenského sociolektu

70

Jana Wachtarczyková: K mentálnej reprezentácii abstraktných výrazov

75

Jozef Pallay: Augmentácia v slovenčine a nemčine

83

Jozef Ivanecký: Problémovo orientovaná analýza prirodzeného jazyka

90

Karol Furdík: Nelineárny spôsob organizácie a prístupu k informáciám

98

Juraj Rusnák: O syndróme zámernej agresivity komunikačného prostredia

104

Peter Žeňuch: Niektoré motívy a paralely paraliturgickej tvorby v karpatskej oblasti a slovenský literárny kontext

106

Gabriela Zaťková: K niektorým činiteľom textovej koherencie ako poetologickej kategórie v próze Pavla Vilikovského Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (1989)

117

Ivan Očenáš: K charakteristike zvukovej organizácie poviedky Juraja Kuniaka Mám svoj vek

121

Ľubomír Kováčik: Metafora v poézii Andreja Sládkoviča

126

Tatiana Miškuvová-Berchbuhlerová: Rozprávkové štruktúry poviedok z projektívneho psychologického testu

138

Oľga Zápotočná: Metodika čítania z hľadiska fonologickej a významovej štruktúry jazyka

143

↑ hore na stránku ↑

VARIA VI

Mira Nábělková: Úvodné slovo

7

Juraj Rusnák: Niekoľko poznámok o ritualizovanej reči

9

Jiří Mezuláník: Postavení přirozeného jazyka v současné komunikaci

11

Zuzana Strehovská: Reklamné prejavy v lokálnom rozhlase

14

Monika Javorská: Reklama očima Benettonu

19

Milan Ferenčík: O interakčnej dynamike rozhlasového dialógu

30

Slávka Krajčovičová: Diskurz masmediálnej komunikácie – analýza televíznych správ

43

Jana Wachtarczyková: Sémantické pole ukrivdenosti alebo príznakové javy feministického diskurzu

51

Lujza Urbancová: Variácie v sémantickom trojuholníku

58

Ľudmila Liptáková: Okazionalizmy v hovorenej komunikácii

63

Mariana Stejskalová: Z lexiky detskej reči

69

Jana Kesselová: Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ (na materiáli adjektívnej lexiky)

74

Oľga Orgoňová: Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty

80

Giorgio Cadorini: Komenský a morfém

88

Martina Černá: Postavení rukopisu Dalimilovy kroniky ve vývoji českého pravopisu

96

Marianna Sedláková: K problematike fonem [h] a [x] v Soľnobanskej mestskej súdnej knihe

102

Markus Giger: Ireverzibilita výsledných stavů jako faktor pri interpretaci slovenských časových souvě̌tí

106

Iveta Bónová: Intralingválne a paralingválne prvky v suprasegmentálnom podsystéme

119

Ľubica Dvornická: Zastúpenie lexikálnych prevzatí z latinčiny a z gréčtiny v súčasnej slovenčine

123

Miriam Sitárová: Administratívno-právne termíny v Budmerickej mestskej knihe

133

Jaromír Krško: Mikrotoponymá Revúcej v historických cirkevných dokumentoch

138

Wirginia Mirosławska: Uwagi o deklinacji nazwisk polskich

145

Mária Imrichová: Zvukové ustrojenie logoným

149

Xénia Činčurova: Priestor v Iwaszkiewiczovej próze Brezový háj

154

Ľubomír Kováčik: Obraznosť v poézii Janka Kráľa

160

Antonina Grigoraš: Stilističeskij aspekt ispoľzovanja frazeologii biblejskogo proischoždenija v publicističeskom stile (na materiale sovremennoj pressy Ukrainy)

167

Katarína Balleková: Lexikálna sémantika pradiarskej a tkáčskej terminológie

173

Juraj Zajonc: Činovať – k vývoju obsahu a pôvodu pojmu

186

Peter Žeňuch: Pieseň k počajevskej ikone Bohorodičky. Historicko-literárna a religiózna interpretácia

197

Alexandra Rajčanová: Tabuizovaná lexika v lexikografickom spracovaní (diachrónny pohľad)

208

Ingrid Majeriková: Mníšsky rád kamaldulov a jeho miesto v dejinách slovenského jazyka

217

Slavomíra Očenášová: Obsahová, lexikálno-sémantická a jazyková charakteristika prosieb Modlitby Pána

222

Martina Čeripková: Vokalizmus východoslovenských sotáckych nárečí z hľadiska slovensko-ukrajinských jazykových vzťahov

228

Zoriana Jastremska: Slovenská frazeológia s komponentmi názvov peňazí

233

↑ hore na stránku ↑

VARIA VII

Slavo Ondrejovič: Úvodné slovo

7

Gabriela Múcsková: „Normálne“ či „po slovensky“ (Používanie nárečia a spisovného jazyka podľa predbežného anketového prieskumu)

9

Ľudmila Liptáková: Adjektívne okazionalizmy v hovorenej komunikácii

13

Oľga Orgoňová: Kvantitatívna charakteristika galicizmov v slovenčine

19

Monika Koncová: Zo slovenskej a francúzskej chromatickej terminológie

32

Xénia Činčurová: Prírodný priestor a motív domova v Hečkovom Červenom víne a v Reymontových Sedliakoch

37

Juraj Štefanovič: Rozpoznávanie textu pomocou počítača

40

Jozef Ivanecký: Automatická fonematická transkripcia v slovenčine

46

Karol Furdík: Automatické určovanie obsahu odborného textu

52

Ladislav Janovec: Využití programu Concorder pro tvorbu autorských slovníků

63

Vladimír Benko – Alexandra Rajčanová: Lokalizácia softvérových produktov (Jazykovedný pohľad)

70

Jana Wachtarczyková: Problémy pri skúmaní dynamiky vývoja súčasného jazyka

76

Juliana Beňová: K otázkam zvukovej kultúry javiskovej reči na činoherných scénach SND

85

Antonina M. Grigoraš: Vzajmodejstvije različnych prijomov avtorskoj interpretacii frazeologizmov v gazetnych tekstach

91

Miloš Mlčoch: Vývoj české žurnalistiky po roce 1945 a její reflexe v lingvistice

97

Zlatuše Braunšteinová: Přirovnání ve staré češtině

107

Alena Černá: Popis lidského těla ve slovnících mistra Klareta a jeho následovníků

115

Miloslava Vajdlová: Substantivizovaná adjektiva označující poplatky, dávky a platy ve staré češtině

123

Jiří Mezuláník: Přitažlivost gramatické formy kladných a záporných výrazů při přesvědčování

127

Monika Javorská: Neverbální reklamní komunikace

130

Albena Rangelová – Zdenka Tichá – Zdenka Opavská: Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu

139

Drago Unuk: Besedotvorje v zahodnih prleških govorih

148

Maria Magdalena Nowakowska: Slowotwórcze i leksykalne formacje będące nazwami osób wykonujących czynności zawodowe

158

Marta Bystrianska: Galicizmy v slovenčine. Vzťah morfematickej a slovotvornej štruktúry

166

Wiesław Tomasz Stefańczyk: Funkcje vocativu we współczesnej polszczyźnie

169

Markus Giger: K typologickému postavení horní lužické srbštiny mezi západoslovanskými jazyky: nominální systém

172

Wojciech Sowa: Keltské výpožičky v latinčine

186

Bohumil Vykypěl: V rekonstrukci staropruské sociální terminologie (svobodní)

194

Milan Harvalík: Exonyma a jejich fungování v jazyce

206

Morgan Nilsson: Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine

211

Carlos Alonso Hidalgo: Sloveso ako jeden z možných prívlastkov podmetu

221

Ľubor Králik: O význame etnonyma Tatár a jeho derivátov v slovenčine

227

Lucie Hašová: O posloupnostech témat a kategorizování v běžném rozhovoru

236

Giorgio Cadorini: Před tvorbou furlánské odborné terminologie. Smysl a strategie uplatnění menšinového jazyka ve vědecké praxi

250

Szabolcz Simon: K výskumu jazyka maďarskej tlače na Slovensku

256

Katarína Balleková: Koncepcia hesla v lokálnom slovníku pradiarskej a tkáčskej terminológie

263

Juraj Zajonc: Pomenovanie ako východisko skúmania ornamentálnych motívov (na príklade výšiviek a paličkovaných čipiek)

269

Aneta Lalíková: Neurčité zámená v slovenských nárečiach

280

Pavol Odaloš: O produktívnom type názvov firiem

284

Jaromír Krško: Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín

293

Wirginia Mirosławska: Żeńskie postacie nazwisk w dialektach polskich i słowackich

300

Miriam Sitárová: Zápisy pomenovaní osôb v administratívno-právnych písomnostiach zo 16. – 18. storočia

304

Mark Lauersdorf: Kultúrna slovenčina administratívno-právnych textov 16. storočia. „Čo s fonológiou a morfológiou?“

308

Peter Žeňuch: Krátky opis dvoch kníh uložených v knižnici Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove

313

Ľubica Dvornická: Zastúpenie lexikálnych prevzatí z latinčiny a gréčtiny v súčasnej slovenčine – doplnenie chýbajúcej (časti) tabuľky z článku v zborníku VARIA VI

324

↑ hore na stránku ↑

VARIA VIII

Mariana Stejskalová: Otázky kódovania v detskej reči

9

Zuzana Hlavatá: Štatút detského slova v slovenčine

13

Jozef Štefánik: Vývin a fungovanie jazyka v podmienkach individuálneho bilingvizmu

23

Hana Marešová: Problematika bilingvizmu

31

Lujza Urbancová: Jazyk v inzeráte

38

Čeněk Hajný: Syntaktická rovina reklamního textu v tisku

43

Miloš Mlčoch: Funkce a typy titulku ve sportovní žurnalistice

51

Michaela Lastovičková: Abstrakt

58

Soňa Schneiderová: Mezitextové vztahy ve filozofickém diskurzu (na materiálu textu J Patočky)

66

Eva Podráská: O jazyku Františka Nepila II

70

Lenka Haasová: Pokus o stanovení sémantických tříd v díle Jaroslava Seiferta

75

Ladislav Janovec: Z autorského slovníku Jaroslava Seiferta – sémantická charakteristika a použití zájmen a my v některých sbírkách

82

Ľubomír Kováčik: Mytologizmus vo Vidbosloví Petra Kellnera-Hostinského

91

Miloslav Vojtech: Niekoľko poznámok k sémantike jazyka Hviezdoslavovej lyriky

94

Xénia Činčurová: K interpretácii slovenskej ľudovej rozprávky

97

Ľudmila Buzássyová: Vývoj flektívnych pravidiel latinskej tretej deklinácie z hľadiska prirodzenej morfológie

100

Wojciech Sowa: Słowackie súci a łacińskie sōns

107

Bohumil Vykypěl: Zur Morphologie des indogermanischen Neutrums. Das Zeugnis des altpreußischen Vokabulars von Simon Grunau über die Endung des Nom/Akk. Sg. N. der o-Stämme in den indogermanischen Sprachen

112

Miloslava Vajdlová: Kulturně-historické pozadí významů staročeských substantiv přědsien, přědsienie

120

Alena Černá: K jednomu způsobu vyjadřování velké míry u adjektiv ve staré češtině (O přemilé holubičce a převýborné topičce)

128

Aneta Lalíková: Pronominalizovaná číslovka jeden v slovenčine

135

Katarína Balleková: Charakteristika zliechovského nárečia I. Hláskoslovie a tvaroslovie

138

Ľubica Dvornická: Dechtické nárečie ako typ prechodného nárečia

145

Anita Murgašová: Problematika niektorých syntaktických konštrukcií v goralských nárečiach Spiša

151

Zlatuše Braunšteinová: Odkazující výrazy ve staročeských textech

155

Monika Koncová: Ďalekonosná vôňa jazykovej kreativity

160

Jana Klímová: Počítačové zpracování českého odvozování slov

165

Maria Magdalena Nowakowska: O nazwach łódzkich firm oferujących usługi turystyczne

173

Albena Rangelova – Zdeňka Opavská – Zdeňka Tichá: Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků)

181

Jitka Janíková: Některé aspekty melodie zjišťovací otázky a neukončené výpovědi v češtině (s využitím počítačové syntézy)

185

Lucie Hašová: O nepřipraveném autobiografickém vyprávění

190

Juraj Rusnák: O dramaturgii komunikačných rituálov – insígnie, dekorácie, rekvizity

199

Markus Giger: Prechodné miesto slovenčiny medzi západoslovanskými jazykmi z typologického hľadiska: syntax

203

Iwona Kosek: O niektórych przyimkach homonimicznych

215

Ľubor Králik: Ku vzťahu etnického a konfesionálneho (na slovenskom lexikálnom materiáli)

221

Katarzyna Zawilska: Kilka uwag na temat pewnej gazety

228

Tomáš Bánik: O slovesách z okruhu atmosferických javov

234

Michaela Chorváthová: Vzdelávanie pána Kaplana, alebo k otázkam prekladu neštandardných foriem angličtiny

242

Katarína Žeňuchová: List matke v poetických a historicko-spoločenských reflexiách M. Rúfusa a S. Jesenina

251

Jana Wachtarczyková: Jazyk a dáta. Nové možnosti sebarealizácie jazyka vo virtualite

265

Karol Furdík: Pravdepodobnostné modelovanie vzniku a vývoja jazykových štruktúr

276

Marta Bystrianska: Onomaziologické symetrie a asymetrie pri prekladoch právnych terminologických pomenovaní z francúzštiny do slovenčiny

289

Aнтонина Григораш: Синтактические приемы авторской интер- претации фразеологизмов (на материале современной прессы Украины)

295

Jaromír Krško: Hranica medzi apelatívami a propriami a písanie predložkových terénnych názvov

302

Adriana Rajnohová: Veda pre vedu alebo Synonymia vzajatí jazykovedy?

308

Carlos Alonso Hidalgo: Proti

311

Mária Šimková: Lexikografické spracovanie častíc v slovenčine

323

↑ hore na stránku ↑

VARIA IX

Mira Nábělková: Úvodné slovo

7

Jozef Štefánik: Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne?

9

Miloslav Vojtech: V zajatí básnických konvencií. Interpretácia básne Bohuslava Tablica Užívání života

22

Peter Karpinský: Pokus o historickú a jazykovú analýzu diela Pavla K. Kadáka Mister Papuča a Missis Papučana

27

Ladislav Janovec: Sémantická charakteristika barev a jejich použití v díle Jaroslava Seiferta – pokus o lingvistickou interpretaci

37

Ľudmila Buzássyová: Gramatické myslenie Jána Herkeľa v diele Elementa universalis linguae Slavicae

42

Jana Grusková: Miesto papyrusových a pergamenových fragmentov v textovej kritike Démosthenovej 1. a 2. reči proti Filippovi a ich prínos pre constitutio textus

46

Katarzyna Zawilska: Elementy stylistyki w gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku

50

Juraj Rusnák: O ženách a mužoch: Poznámky o komunikačných stereotypoch

54

Markéta Slezáková: Role jednotlivých účastníků televizního diskusního pořadu jako typu institucionální komunikace

60

Lucie Hašová: Kufřík a balíček v televizních diskusních pořadech

64

Albena Rangelova: Výkladové slovníky a uživatelská praxe

79

Zdeňka Opavská: Postoje a preference uživatelů slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového průzkumu

87

Zdeňka Tichá: Řekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevřeným otázkám dotazníkového průzkumu

97

Michal Křístek: Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny)

102

Ľudmila Liptáková: Motivačné východiská desubstantívnych slovies

113

Juraj Mihálik: Arabské slová v európskych jazykoch

117

Martina Husáková: Co to byl šteft? Sonda do lexika próz Zikmunda Wintra

124

Jaromír Krško: Niekoľko pohľadov na prezývkové vlastné meno

129

Miloslava Vajdlová: Proměny koncepce Staročeského slovníku

136

Zlatuše Braunteinová: Koncepce Staročeského slovníku pro novou lexikografickou generaci

145

Monika Javorská: K dotazníku pro terénní výzkum projektu Česko-německý a německo-český slovník pro oblast cestovního ruchu (klíčové výrazy zemí EU)

149

Eva Podráská: Nebarevná barevnost

156

Svetlana Fečková: Analýza spontánneho rečového prejavu u detí

160

Miloš Mlčoch: K problematice rozvíjení čtenářských dovedností dětí s poruchou sluchu

165

Martina Šmejkalová: Místo historické mluvnice v hodinách češtiny na středních školách v letech 1918 – 1939

169

Darja Jakeš: Pes v slovenskih in slovaških frazemih

175

Maria Magdalena Nowakowska: Imiona psów rasowych w Polsce i na Słowacji

183

Marcela Reslová: Aspekty přítomného času v češtině a v angličtině

193

Karolína Skwarska: Záporový genitiv v současné češtině, ruštině, polštině a slovinštině

201

Lidia Wiatrowska: Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w języku polskim i serbskim/chorwackim

208

Pavla Šmídová: Uplatnění řeckých a latinských komponentů prefixálního typu v nových slovech současné češtiny

217

Christina Dejkova: Kompozita v ornitologickém názvosloví bulharštiny a češtiny

223

Jana Kupcová: Syntakticko-sémantická podstata reflexivizácie subjektových slovies

231

Iwona Kosek: O składni czasowników dzwonić, telefonować

237

Giorgio Cadorini: K syntaxi založené na spontánních mluvených textech

245

Andrea Rafayová: Ústna komunikácia v medicínskom prostredí

251

Juliana Beňová: Funkčnosť ako jedno z hodnotiacich kritérií teórie jazykovej kultúry

258

Petra Ryšavá: Slovesa v Životě Konstantinově

264

Carlos Alonso Hidalgo: Rozdiel medzi podmienkou a časovým určením. Fyzika a lingvistika

268

Karol Furdík: Pojmové modelovanie

276

Peter Kostelník: Získavanie informácií zhlukovou analýzou

285

Juraj Furdík – Karol Furdík: Slovotvorný slovník slovenčiny – softvérové riešenie

305

Marcela Grygerková: Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?

316

Mária Šimková: Príslovky a častice celkom, úplne – vôbec

325

↑ hore na stránku ↑

VARIA X

Mira Náxbělková: Úvodné slovo

7

Zdeňka Opavská: Některá pojmenování užívaná odpůrci a přívrenci (z pragmaticko-slovotvorného hlediska)

9

Zdeňka Tichá: Profesionalizmy a slangizmy

12

Kateřina Málková: Kongruence českých a německých neslovesných frazeologismů z kvantitativního hlediska

16

Dana Baláková: K výskumu somatických frazém s komponentom hlava

24

Mária Ferenciová: Básnická licencia v diele Jána Bocatia Hungaridos libri poematum quinque

29

Angela Škovierová: Práce slovenských autorov pôsobiacich v Čechách používané pri výučbe jazyka v období humanizmu

34

Miriam Medňanská: Kategória èasu v slovenských príslovkách

40

Marcela Reslová: Aspekty přítomného času v češtině a v angličtině

46

Jitka Mravinacová: Možnosti konkurence u přejatých substantiv na -ing/-ink (na základě sémantické analýzy)

54

Michal Fedák: Lexika synchrónnych internetových textov

59

Alena Krausová: Rysy mluvenosti v chatových příspěvcích na Internetu

66

Andrea Rafayová: ALL: GD0 TR0XU P0P15MENKUYE? (O komunikácii prostredníctvom krátkych textových správ SMS a teletextu)

70

Peter Kostelník – Karol Furdík: Pravdepodobnostný model tvarovej podobnosti pre flektívne jazyky

80

Petra Hudková: Značkování (taggování) ve flexivních jazycích

91

Giorgio Cadorini: Furlanština a klasifikace románských jazyků

95

Marián Sloboda: Řecká a makedonská etnická skupina v Česku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje

103

Hana Marešová: K morfologické charakteristice jazyka české enklávy v polském Zelově

113

Zlatuše Braunšteinová: Staročeská přísloví a jejich lexikografická hodnota

123

Martina Jamborová: Významové proměny slova páteř

130

Miloslava Vajdlová: Analýza sémantické a slovotvorné struktury staročeských lexikálních jednotek dívati sě, diviti sě s přihlédnutím k jejich vzájemnému vztahu a následnému novočeskému vývoji

136

Viera Kováčová: Poľský dialektológ Zdisłav Stieber a jeho výskum sotáckych nárečí

147

Iveta Valentová: Priezvisko ako funkčný člen živého osobného mena

151

Jaromír Krško: Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy (na príklade Dobinej)

159

Martina Šmejkalová: Téma dívčí války a tvorba antroponym u Václava Hájka z Libočan

166

Lenka Haasová: Metafora jako projev jazykové kreativity

171

Pavla Šmídová: Ke vztahu juxtapozice a prefixace u neologizmů

179

Kamila Karhanová: Mezitextové navazování a politické ideologie v českých novinách 90. letech

183

Maria Magdalena Nowakowska: Perswazja językowa w drobnych ogłoszeniach prasowych

190

Ladislav Janovec: Autorský slovník Jaroslava Seiferta – současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu

197

Blanka Michalová: Metodické poznámky k problematice četby starých českých rukopisu (nejen barokních)

202

Joanna Mielczarek: Uwagi na temat ortografii rękopisu czeskiego ze zbiorów książnicy miejskiej w Toruniu

208

Kamil Kopecký: K možnostem začlenění slovenštiny do vyučovacích osnov na ZŠ

213

Jaroslava Loudová: Komunikace žáků středních odborných škol v odborném stylu

216

Lidia Wiatrowska: Kilka uwag o interferencji w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego i języka serbskiego)

219

Mária Šimková: Navrávačky Dominika Tatarku: človek, rozprávanie, text

223

Peter Karpinský: Pokus o historicko-jazykovú analýzu listiny z roku 1865 pochádzajúcej z východného Slovenska

232

Gabriela Zoričáková: Priestor mesta v próze W. S. Reymonta Zasľúbená krajina a Viléma Mrštíka Santa Lucia (Dve podoby mesta v západoslovanských literatúrach)

242

Irena Malec: Motív hrude a pŕs v poézii slovenského romantizmu

244

Bronislava Holičová: Kompozitá s prefixoidom bio-

251

Silvia Kotuličová: K ortoepickej problematike anglicizmov v slovenčine

254

↑ hore na stránku ↑

VARIA XI

Mira Nábělková: Úvodné slovo

7

Martin Ološtiak: Variantnosť anglických proprií v slovenčine

8

Zdeňka Opavská: K neologickým internacionalizmům v české slovní zásobě (pojmenování v oblasti extrémních sportů)

14

Jitka Mravinacová: K problematice neosémantizmů internacionální povahy

18

Ladislav Janovec: Z nové české frazeologie – poznámky k internacionalizaci frazeologie

22

Martina Šulcková: Poznámka k ediční a vydavatelské praxi na Slovensku v letech 1805 – 1822

26

Tamara Ivaňová: O tom, ako Slováci mluví a Česi povedajú

30

Anna Gálisová: O sociolektoch vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr

36

Oxana Tymon: Hybridy v lexike súčasného slovenského jazyka

43

Jana Javorčíková: Mnohožánrovosť a moderná americká dráma

48

Ľuboš Kmeťko: Niektoré lingvistické teórie humoru a ich interpretačné možnosti vo vzťahu k detským vtipom

58

Peter Karpinský: Historicko-lingvistická analýza administratívneho textu z roku 1699 s prihliadnutím na interlingválnosť kultúrneho jazyka

64

Marián Sloboda: Jak na jazyk národnostní meniny – idiolektové sítě a biografie? (Ze zkušeností z výzkumu Slováků v Chorvatsku)

73

Kamil Kopecký: Slovenština v ČR jako jazyk minority

78

Věra Novotná: Srbsko-česká mezijazyková homonyma

82

Joanna Mietła: Czeskie i polskie słownictwo komputerowe

86

Ольга Комарова: Деякi особливостi мовних контактiв близькоспорiднених мов (на прикладi украïнськоï, словацькоï та росiйськоï)

92

Jitka Janíková: A to se mě ptáte? (Zjišťuje si zjišťovací otázkou Čech u Moravana a Moravan u Čecha)

95

Alexandra Gerlaková: Pomenovania ulíc mesta Prešova v praxi

99

Jindra Světlá: Internacionalizace slovní zásoby v cestovním ruchu

107

Miroslav Hovančík: Vývin slovnej zásoby v spišskom nárečí pri pohľade na historický materiál

113

Jaromír Krško: Mikroštruktúrne vzťahy v turčianskej hydronymii

119

Magdalena Czachorowska: Staropolskie nazwy odetniczne

127

Lucia Gianitsová: Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív mužského rodu v slovenských gramatikách (Od Štúra po súčasnosť)

133

Martin Schacherl: Stylistická charakteristika prostředků hláskových a morfologických v Zeyerově legendě Inultus z knihy Tři legendy o krucifixu

144

Joanna Mielczarek: System wokaliczny i konsonantyczny czeskiego rękopisu ze zbiorów książnicy miejskiej w Toruniu na tle zmian fonetycznych w języku czeskim w XIV – XVI w.

153

Katarzyna Nowakowska: O leksyce ewangelijnej związanej z bronią i walką – próba analizy językowej

165

Martin Stluka: Staročeské Životy Krista Pána

180

Eva Hrdinová: K specifickým lexémům v jazyce pravoslavných křesťanů na Moravě

191

Zlatuše Braunšteinová: Speciální zkratky ve Staročeském slovníku

204

Miloslava Vajdlová: Obraz živočišné říše ve slovnících Bohemář mistra Bartoloměje z Chlumce, Nomenclator quadrilinguis Daniela Adama z Veleslavína a Orbis pictus Jana Amose Komenského

210

Blanka Michalová: Co nám může říci o jazyce baroka korespondence? (Změna ý > ej v korespondenci V. J. Rosy)

221

Michal Křístek: Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym

231

Andrea Rafayová: Prvý dojem dvakrát neurobí. O komunikácii prostredníctvom vizitiek

237

Nicol Janočková: Tretia tvár distributívnosti

246

Martina Ivanová: Explicitnosť verzus implicitnosť v pragmaticky motivovaných výpovediach

252

Pavla Šmídová: Ke vztahu multiverbálnosti a internacionalizace (na příkladu multiverbálních spojení s výrazem scéna)

258

Christof Heinz: Slovesa závěrečné fáze u terminativních a aterminativních sloves

263

Katarína Chovancová: Pravopisné zvláštnosti francúzštiny v elektronicky sprostredkovanej komunikácii

270

Iveta Bónová: Slabičná segmentácia slov v slovenčine

276

↑ hore na stránku ↑

VARIA XII

Mira Nábělková: Úvodné slovo

7

Juraj Mihálik: Niektoré aspekty lexikálnej vrstvy arabčiny

8

Jitka Mravinacová: Reflexe internacionalizmů v českém lexiku

11

Adéla Říhová: Francouzský kořenný morfém „pas“ v češtině

14

Alexander Horák: Prehľad textových korpusov slovanských jazykov

20

Zdeňka Tichá: Internacionalizmy a slang

29

Pavla Šmídová: Morfologické varianty v přívlastkové pozici (k lexikálním prostředkům internacionální povahy)

36

Ladislav Janovec: Využití sémantického potenciálu slovotvorných prvků -fobie, -fob(ik) v nové slovní zásobě českého jazyka

42

Zdeňka Opavská: Nové komponenty v češtině (e-, i-, m-)

47

Nicol Janočková: Slovesá v lexikografickom spracovaní

52

Adriana Rajnohová: Synonymické impresie

60

Radek Čech – Jaroslav Vala: Jazykové bariéry při recepci poezie

69

Hana Marešová: Vliv hypertextu na proces čtení

76

Kamil Kopecký: Pasivní bilingvismus slovenštiny u pubescentní mládeže na Karvinsku

80

Marián Sloboda: Slováci v Česku: jazyk a jeho používanie v transgeneračnej perspektíve

82

Jaroslava Loudová: Publicistické texty v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň základní školy

93

Patrik Mitter: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem kyber- v současné češtině

96

Martin Ološtiak: Niekoľko poznámok o cudzích propriách v slovenčine

98

Lucia Gianitsová: Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív ženského rodu v slovenských gramatikách (Od Štúra po súčasnosť)

103

Alexandra Gerláková: Posesívnosť v toponymii odvodenej od osobných mien (na materiáli terénnych názvov z Muránskej doliny)

115

Anna Gálisová: O komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok

120

Jana Ďurašková: Tabuizovaná lexika v kolektívne tvorenej poviedke na stránkach internetového časopisu InZine

125

Lucie Jílková: Přijímání a odmítání obrazu Čechů v televizních diskusních pořadech

130

Michaela Lašťovičková: Některé komické nápisy a upozornění kolem nás (na anglickém jazykovém materiálu)

138

Blanka Michalová: Česká barokní korespondence v seminářích zaměřených na četbu starých českých textů

142

Júlia Hansmanová: Kategoriálne formy intenzifikácie

150

Markéta Kostlivá: Částice ještě/ešte a už/už v češtině a slovenštině

160

Petra Hudková: K syntaktické struktuře příběhů vyprávěných a vytvářených třináctiletými školáky

166

Slavomíra Glovňová: Funkčno-umelecké využitie nárečových prvkov v texte Václava Pankovčína Bude to pekný pohreb

169

Zuzana Týrová: Prezývky Slovákov v obci Pivnica (Juhoslávia)

175

Tomáš Bánik: O dynamike slovesnej slovnej zásoby v horehronskom nárečí

179

Miroslav Hovančík: Morfologické a syntaktické zvláštnosti nárečia stredného Spiša

187

Martin Chochol: K vnútornej diferenciácii zemplínskych nárečí

193

Charles Sabatos: 'Kde začíná umění' O preklade P. Vilikovského (Večne je zelený) do angličtiny

199

Markéta Pytlíková: Staročeští překladatelé a biblický překlad

202

Renáta Mračníková: Polonizmy v Historickom slovníku slovenského jazyka

208

Peter Karpinský: Komparatívna historicko-jazyková analýza dvoch administratívnych textov s prihliadnutím na variantnosť kultúrneho jazyka

216

Tjaša Jakop: Raznoterost dvojinske sprege v slovenskih narečjih

228

Saša Poklač: Akanje v ponaglasnih zlogih po gradivu za Slovenski lingvistični atlas (SLA)

233

Marcel Olšiak: Variabilnosť suprasegmentálnych javov

245

Iveta Šlabjarová: Apelatívny člen živého osobného mena

250

Jana Janoušková: Polopřímá řeč, vymezení a hranice

256

Martina Ivanová: Niekoľko poznámok o prístupe k polovetným konštrukciám v slovenskej lingvistickej tradícii

265

Michaela Palcútová: Oky a uchy študentov SakoCJ (O analogickom usudzovaní pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka)

271

↑ hore na stránku ↑

VARIA XIII

Zdeňka Opavská: Kumulace morfému pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace

7

Joanna Mielczarek: Skloňování staročeských číslovek (na základě materiálu pocházejícího ze staročeské památky ze sbírky Mestské knihovny v Toruni)

15

Martin Chochol: K morfológii zemplínskych nárečí

17

Tomáš Bánik: K sociálnej a jazykovej situácii v oblasti Čierneho Hrona

21

Ján Bauko: Mikrooronymá v Súľovských skalách

26

Jaromír Krško: Problematika prípravy Hydronymie Slovenska

33

Hana Matěnová: Ustalování novodobého antroponymického systému

40

Michaela Lašťovičková: K liturgickému obřadu žehnání vína v katolické církvi

44

Marián Macho: Mechanizmus opakovania a otázka redundancie fráz, klišé, floskúl a stereotypov v idiolekte politika

51

Danica Maleková: Jazykové porovnanie slovenského a anglického právnického textu s ohľadom na verbornominálne konštrukcie

59

Zuzana Tuhárska: Možnosti skúmania odborných textov

63

Alexander Horák: Problémy prípravy morfologického tagsetu Slovenského národného korpusu I

66

Lucia Gianitsová: Problémy prípravy morfologického tagsetu Slovenského národného korpusu II – Lema a tag

73

Radovan Garabík: Parallel Corpus of Computer Terms

80

Marek Grác: Morfologický analyzátor ajka

89

Zuzana Ondráčková: Detské slová v operačných komunikačných aktoch

91

Anna Gálisová: Expresivita ako prejav subjektivity a kreativity v spontánnych komunikátoch abuzérov psychotropných látok

100

Alexandra Gerlaková: Lexikálno-sémantické protiklady kategórie posesivity

107

Pavla Kochová: Iniciálové zkratky ve vztahu k internacionalizaci

113

Nicol Janočková: Problém identifikácie slovnodruhovej odvodenosti niektorých slovies (desubstantívne slovesá)

120

Martin Ološtiak: O príprave knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba

126

Božana Niševa: Neologizace a synonymie u slovotvorných formantů (na materiálu českého a bulharského jazyka médií)

132

Fabian Kaulfürst: Łužiscy Serbja: Štó, hdže a čehodla? (Lužickí Srbi: Kto, kde a prečo?)

138

Dalibor Sokotović: Jazykové plánovanie v Lužici

147

Dáša Slovíková: Vokalický a suprasegmentálny profil bežných rečových komunikátov v obci Veľká Lipnica

151

Marián Sloboda: Nefonologické krácení ve slovenštině a češtině a rytmický zákon (výsledky experimentu)

157

Michaela Čornejová: Čeština dnešních slovenských studentů

166

Renáta Mračníková – Michaela Palcútová: Aký máte vzťah k Slovensku? (Slovenčina dnešných českých študentov)

171

Sándor János Tóth: Používanie slovenčiny v školách v Békešskej župe

177

Kamila Vodrážková́ – Tomáš Kráčmar – Ivana Rampelová: Mluvený projev žáků a studentů na Moravě

184

Radek Čech: Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka

187

Vendula Kůtová: Teoretická analýza obtížnosti učebnic

195

Melinda Huszárová – Petra Rakšányiová: Využitie gramatických hier ako alternatívnej metódy vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka

199

Petra Jesenská: Latinčina súčasnosti

203

Marta Kadarová: Ekvivalenty vybraných anglických frázových slovies v slovenčine

210

Zuzana Týrová: Od hungarizmov a germanizmov po srbizmy v jazyku vojvodinských Slovákov

214

Júlia Hansmanová: Kategoriálne formy intenzifikácie

218

Patrik Mitter: Ke dvěma způsobům tvoření složených hybridních substantiv (s prvním komponentem cizího původu)

226

Martina Ivanová: Dynamika sémantickej valencie – statické významy primárne dynamických slovies ako rezultáty metaforických a metonymických derivačných operácii

232

Ladislav Janovec: Defrazeologické lexikálni jednotky

243

Kateřina Málková: „Šalba a klam" v Českém národním korpusu aneb Několik poznámek k binomiálům s konjunkcí a

247

Marcel Olšiak: Vnímanie spisovného jazyka v hovorenej podobe

255

Michal Dvorecký: Entwurf einer Typologie von lexikographischen Hilfsmitteln auf dem Gebiet der Ur- und Frühgeschichte

261

Peter Karpinský: Historicko-jazyková analýza testamentu z 18. storočia pochádzajúceho zo Spišskej Novej Vsi

275

Adriana Rajnohová: Teoretická reflexia synonymie

285

↑ hore na stránku ↑

VARIA XIV

Alicja Elżbieta: Żaguń Jery w XVI – wiecznym cerkiewnosłowiańskim tłumaczeniu homilii Jana Chryzostoma

7

Katarzyna Nowakowska: Kilka uwag o realizacji ogólnoruskich i gwarowych właściwości fonetycznych cechujących język XVI – wiecznego ewangeliarza z Vosislivikь

10

Joanna Kulwicka-Kamińska: Cechy wspólne piśmiennictwa Tatarów litewsko–polskich i kanonu tekstów scs. Geneza. Grafia. Ortografia.

15

Matej Šekli: Tonemski naglasni tipi samostalnikov srednje o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini

23

Зорница Сертова: Исторические и лингвистические доказательства о происхождении крымских болгар

40

Снежана Александрова: Названия одежды в болгарских говорах

43

Ľubomír Rendár: Dištinkcia mäkkého ľ

51

Marcel Olšiak: Suprasegmentálne javy v javiskovej reči

60

Iwona Kaproń-Charzyńska: Czynniki warunkujące miejsce ucięcia w derywatach ujemnych współczesnej polszczyzny

64

Monika Franková: Zmena intenčnej hodnoty slovotvornými postupmi

71

Alexandra Gerlaková: Vyjadrenie posesívneho vzťahu formou genitívu

80

Ladislav Janovec: Komponenty adjektivního charakteru v češtině

86

Patrik Mitter: Ke složeným hybridním adjektivům v NSČ 2

90

Monika Banášová: Modálnosť ako komplementárna súčasť pragmatiky a možnosti popisu modálnych znakov

97

Jana Salanciová: Ten je ale pod papučou! Rodovo špecifické frazeologizmy v nemeckej a slovenskej frazeológii

103

Lenka Juhásová: Poznámky ku konkurencii slovies byť a mať v slovenčine, bulharčine a macedónčine

110

Marta Vojteková: Priestorový význam prvotných predložiek v slovenčine a poľštine

115

Joanna Mielczarek: Několik poznámek o překladu z češtiny do polštiny

127

Anita Huťková: Lexikálne spájanie/rozdeľovanie významov na pozadí prekladov umeleckej prózy z maďarčiny do slovenčiny

132

Veranika Bialkovič: Slovník česko-běloruských homonym

143

Edith Birkhahnová: Botanická terminologie ve velkém všeobecném německo-českém překladovém slovníku

147

Michal Dvorecký: Aký slovník potrebujú prekladatelia z oblasti archeológie?

150

Jana Miškovská: Funkčné slovesné spojenia a ich preklad do slovenčiny

153

Eva Molnárová: Aktuálne otázky odborného prekladu z/do ruštiny

158

Natália Savčáková: Fungovanie variantnosti v preklade

165

Milan Trizuliak: Kultúrna kompetencia – ilúzia alebo realita?

168

Ľuboš Török: Kulturémy v turistických textoch (Komparatívna analýza preferencií respondentov)

171

Zuzana Sedláčková: Dramatické techniky a ich aplikácia vo výučbe cudzích jazykov

181

Martin Ološtiak: Obohacovanie lexikálnej zásoby z pohľadu teórie lexikálnej motivácie

184

Darina Auxová: Neologizmy a ich vzťah k slovnej zásobe

189

Joanna Getka: Słowotwórstwo rosyjskich męskich zdrobniałych imion osobowych

198

Michal Jozefovič: Motivačné činitele pri neúradnom pomenúvaní osôb

211

Michaela Černá: K názvům dávek a poplatků

215

Juraj Hladký: Význam výskumu neštandardizovanej hydronymie

218

Jaromír Krško: Metaforické a expresívne vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii

224

Ján Bauko: Prezývky študentov v bilingválnom prostredí

232

Martin Lachout: Současný stav výzkumu mozku s ohledem na osvojování jazyka

241

Stanislava Zajacová: Narácia detí predškolského veku

248

Anna Gálisová: Slangizmy a iné -izmy alebo Na margo metajazykových nejasností v (slovenskej) sociolingvistike

255

Snežana Jovevá-Dimitrová: Sociolingvistická anketa u Bulharov na Slovensku – rezultáty, modely a perspektívy

261

Tünde Tuska: Čabiansky kalendár v 21. storočí

271

Viera Kováčová: Disparitné tendencie vývoja podvihorlatského a polaboreckého podtypu sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína

274

Martin Chochol: Zo zemplínskej kuchyne

279

Jana Patinková: Poľnohospodárska a ovocinárska lexika v obci Vrbovce

286

Janka Píšová: Banícka lexika prevzatá z nemčiny v banskoštiavnických baníckych piesňach, vtipoch a príbehoch o Náckovi

292

Terézia Kolková: Prienik náboženského a publicistického štýlu

298

Radka Čapková: Intertextové navazování na folklorní žánry v reklamě

303

Tatiana Deptová: Sémantika reklamných sloganov

308

Kamila Sekerová: Typologická charakteristika bulvárního periodika

313

Marián Macho: Čo je politický text?

326

Eva Čulenová: Terminologické špecifiká v Obchodnom zákonníku

332

Jelena Pastuchovičová: Encyklopedický text jako syntéza verbálních a neverbálních komponentů

340

Elżbieta Kaczmarska: Nominalizacje w czeskiej i polskiej prasie dla rodziców małych dzieci

345

Róbert Sabo: Čo nám povie Slovenský národný korpus?

353

Lucia Gianitsová: Variantnosť v deklinačnom systéme maskulín (Možnosti využitia databázy SNK)

358

Marek Grác: Jednoduchý syntaktický analyzátor

368

Dana Hlaváčková – Radek Sedláček: Morfologické značkování korpusu soukromé korespondence

371

Mária Rošteková: Počítačové korektory pre francúzsky jazyk

380

Tomáš Bánik: O jazyku z pohľadu Biblie

389

Jozefa Artimová: Translatologické problémy v biblickom texte

396

Silvia Lauková: Jazykový a literárny pohľad na adventné piesne v Cantus Catholici

401

Hana Sobalíková: Za bohatstvím slovníků Daniela Adama z Veleslavína

408

Katarína Vilčeková: Poetika staršej cestopisnej a memoárovej literatúry

416

Petra Bálentová: Laskomerského jazyková komika

421

Jana Urbanová: Žánrové aspekty literarizovanej modlitby v básnickej tvorbe Jána Smreka a Laca Novomeského

429

Renáta Hlavatá: Štylistická hodnota slovotvorne motivovanej lexiky na pozadí historického románu M. Ferka Svätopluk

442

Slavomíra Glovňová: Percepcia postmoderného textu Večne je zelený

449

Mariana Hrašková: Bohatstvo lexiky v dráme Karola Horáka

453

↑ hore na stránku ↑

VARIA XV

Slovo na úvod

9

Darina Auxová: Špecifickosť odkazu paremiologického textu

11

Jana Bakošová-Kišová: Miesto neologizácie v dynamike jazyka

16

Dana Baláková: Tvarová stránka somatických frazém

25

Monika Banášová: Možnosti prekladu nemeckých modálnych slovies do slovenčiny v románe H. Bölla

36

Ján Bauko: Prezývky v systéme antroponým

49

Mária Beláková: Praslovanské a slovanské dedičstvo toponým západného Slovenska (Podunajská nížina)

54

Oksana Blaškiv: Dmytro Čiževskyj a Pražský lingvistický krúžok

61

Ivana Bosíková: Emocionálna sugestívnosť Švantnerovho výrazu

66

Katja Brankačkec: Syntetické préteritum v hornolužických novinách J. B. Dejky (1809 − 1812)

74

Radka Čapková: Využití architextuality v reklamě

88

Eva Čulenová: Konštrukcia viet v slovenských zákonoch

96

Sybilla Daković: Interiekcje onomatopeiczne w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim

103

Natália Ďurníková: Záhada jazyka alebo jazyk v kriminálom románe

112

Michal Dvorecký: Vybrané problémy pri preklade odborných textov z oblasti archeológie

117

Monika Franková: Vplyv formantu sa na intenčnú hodnotu slovies

123

Irena Fuková: Spojení synonym v Betlémských kázáních Jakoubka ze Stříbra

131

Rujanca Gaidoş: Pozícia slovenčiny v komunikácii slovenských žiakov v Rumunsku v cirkevnom a nešpecifikovanom kontexte

135

Katarína Gajdošová: SCRABBLE hravo i...

140

Anna Gálisová: K významu jazykového vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese

151

Alexandra Gerlaková: Niekoľko poznámok k hydronymii povodia Torysy

158

Lucia Gianitsová-Ološtiaková: Možnosti spracovania slovenskej morfológie vo forme elektronického slovníka

165

Hana Goláňová: Dialekt Valašska v běžné komunikaci na internetu

172

Katarína Harčarová: Odraz modernizácie výučby slovenského jazyka v novej generácii učebníc

178

Juraj Hladký: Hydronymia Slovaciae – aktuálny projekt slovenskej onomastiky

186

Lucia Hudecová: Využitie netradičných metód v jazykovom vyučovaní

192

Anita Huťková: Mikova výrazová koncepcia štýlu v kontexte teórie a praxe umeleckého prekladu

200

Jan Chovanec: Bombový útok na Bali z pohledu českých médií

209

Zuzana Ištvánfyová: Dĺžka vety v poviedke Čierna farba radosti

217

Katarzyna Jachimowska: Perswazyjność współczesnych telewizyjnych tekstów publicystycznych – mechanizmy manipulacji

225

Ladislav Janovec: Zpracování frazeologie v české lexikální databázi

232

Ján Jariabka: Literárny žáner a štýl (hľadanie súvislostí na základe autobiografie)

236

Petra Jesenská: Inovácia a demokratizácia v jazyku s ohľadom na anglicizmy

242

Michal Jozefovič: Živé mená žiakov v ZŠ Dunajská Lužná a ich modelové spracovanie

252

Jana Juhásová: „Šípová Ruženka“ v slovenskej genológii (Prvé impulzy pre vymedzenie žánru literarizovanej modlitby)

264

Alžbeta Kalamárová: Analýza editoriálu na základe využitia systému výrazových kategórií Františka Miku

269

Joanna Kamper-Warejko: Wybrane zagadnienia składniowe w XVII-wiecznym kancjonale (na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych)

274

Iwona Kaproń-Charzyńska: Klasyfikacja derywatów ze względu na funkcje formantów

280

Agáta Karčová: Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora

286

Peter Kosmály: Persuazívne a rečnícke prvky v publicistických prejavoch Daniela Licharda

293

Viera Kováčová: Doterajší stav a perspektívy ďalšieho výskumu sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína

302

Jaromír Krško: Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník

309

Martina Kubealaková: Poetika knižiek ľudového čítania staršej a mladšej proveniencie

319

Joanna Kulwicka-Kamińska: Partner, równy, towarzysz – biblijne i koraniczne nazwy bogów pogańskich

331

Štěpánka Litecká: Analýza dílčího výzkumu: Charakteristika vzájemného porozumění české, slovenské a polské menšiny v Rumunsku a v srbském Banátu

335

Marián Macho: O argumentácii v homílii

349

Daniela Majchráková: Vyčleňovanie lexikalizovaných spojení pomocou štatistických nástrojov

357

Joanna Mielczarek: Konstrukcja pytania retorycznego w czeskich przekładach wierszy C. Norwida

364

Jana Miškovská: Špecifiká prekladu dabingových scenárov s enviromentálnou tematikou

370

Katarína Muziková: Ustaľovanie normy spisovnej slovenčiny v Cambelovej kodifikácii

374

Andrej Novik: Chorvati na Moravě

386

Alena Novotná: Zakotvení syntaktického učiva v kurikulárních materiálech pro školy měšťanské v letech 1907 − 1939

394

Katarzyna Nowakowska: Kilka uwag o zmianach słowotwórczych czasownika w szesnastowiecznym ewangeliarzu redakcji ruskiej

400

Martin Ološtiak: Anglické vlastné mená v slovenčine a možnosti ich ďalšieho elektronického spracovania

405

Marcel Olšiak: Príprava ortoepickej pomôcky pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku

408

Katarína Pancáková: Náboženská komunikácia versus náboženský štýl

412

Jana Patinková – Janka Píšová: Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka

416

Katarína Pekariková: Súčasný stav a perspektívy výskumu modálnosti v českej a slovenskej lingvistike

425

Lidia Pešinová: Modele opisu kategorii aspektu czasownika (na materiale wybranych języków słowiańskich)

435

Olga Petrova: Niečo k otázke prevzatých slov v ruskom jazyku

443

Edita Príhodová: Využitie citosloviec v emocionálnom zafarbení poézie Janka Silana

447

Martin Pukanec: Prečo nie je migračno-integračná teória o pôvode slovenčiny migračno-integračná

460

Vlastimil Pulčár: Spôsoby tvorenia ruských logoným

471

Markéta Pytlíková: Huh? aneb Chatbot a přirozený jazyk

478

Ľubomír Rendár: Rekonštrukcia zvukovej roviny v Palkovičovej grafickej úprave kázní Alexandra Rudnaya

488

Oľga Ružičková: Porovnanie vývinu substantívnych deklinácií v slovenskom a slovinskom jazyku

498

Róbert Sabo: Terminológia výpočtovej techniky v SNK

507

Natália Savčáková: Podoby oným v preklade (s prihliadnutím na fungovanie onymie v literárnych textoch)

512

Eva Schwarzová: K dynamickým javom v odbornej terminológii

515

Katarzyna Sitkowska: Komunikaty pisane w telewizyjnych serwisach informacyjnych

519

Daša Sloviková: Niektoré dynamické prejavy v deklinácií substantív u maturantov

532

Barbora Smrčková: Ke způsobům navazování komunikace v současných ženských časopisech

538

Hana Sobalíková: České cisiojány aneb kolikátého dnes máme?

545

Henrieta Stankovičová: Frekvencia výskytu neurčitých slovesných tvarov v diele Mila Urbana

556

Mária Striešková: Interpretácia jazyka Rúfusovej poézie pre deti

562

Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz: Modyfikacje związków frazeologicznych we współczesnych utworach poetyckich a spójność tekstu

568

Jan Štěpánek: Pražský závislostní korpus

581

Ján Šveda: Náčrt publicistických tendencií v próze Ladislava Ťažkého

587

Anna Tkačíková: Zmeny významovej stránky slov zdedených z praslovančiny Sémantická analýza vybraných lexikálnych jednotiek

593

Tamás Tölgyesi: K lexikálním germanizmům v češtině z hlediska kontaktové lingvistiky

601

Sándor János Tóth: O výskume germanizmov v slovenčine

606

Šárka Tůmová: Mluvnice F. M. Pelcla – Grundsätze der Böhmischen Grammatik

618

Tünde Tuska: Menšinové a väčšinové stereotypy, predsudky u komlóšskych Slovákov

623

Zuzana Týrová: Slovensko-srbský bilingvizmus vo Vojvodine

627

Małgorzata Urban: Uwagi na temat uwarunkowań znaczeń kontekstowych wyrażanych przez przymiotniki odrzeczownikowe

632

Lujza Urbancová: Imidž mesta

636

Dorota Vasilišinová: Sémantická interpretácia laudatív v starofrancúzskych hrdinských spevoch z 12. storočia

642

Katarína Vilčeková: Základné konštanty v kompozičnej výstavbe cestopisnej literatúry

646

Michaela Wickleinová: Niektoré dynamické javy v súčasnej slovenčine

652

Andrej Závodný: Hydronymia povodia Myjavy a Chvojnice

663

Monika Zázrivcová: O motivácii a demotivácii pri výpožičkách z francúzštiny (ilustrované na príkladoch z oblasti textilnej terminológie)

672

Alicja Żaguń: Właściwości fonetyczne cerkiewnosłowiańskiego przekładu homilii Jana Chryzostoma, pochodzących ze „Złotousta” z Biblioteki Narodowej w Warszawie

680

Katarína Žeňuchová: Dialektologický materiál z prelomu 19. a 20. storočia z hľadiska interdisciplinárnych výskumov slavistickej folkloristiky

686

↑ hore na stránku ↑

VARIA XVI

Dana Baláková: Dispozičné podoby frazém

15

Ján Bauko: Pôvod prezývok v bilingválnom priestore

20

Mária Beláková: Vlastné meno – výmysel jazykovedcov?

26

Alena Bohunická: Persuazívny potenciál metafory

29

Martin Braxatoris: Analógia ako princíp jazyka a ako nástroj vedeckého poznania

43

Veronika Bromová: Staročeské závěti – textová analýza

49

Solomija Buk: Writer Vocabularies of Ukrainian Authors

57

Karol Csiba: Možnosti fikcie v próze Jána Johanidesa

64

Radka Čapková: Kalendářově vázaná reklama

69

Silvia Čatayová: Urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny

78

Vladimír Dziak – Slavomíra Rabatinová: Temporálna súslednosť v podmienkových súvetiach na základe korpusových zistení

86

Martin Dzúr – Róbert Sabo – Milan Rusko: Pokus o definíciu Sk-ToBI (Slovak Tones and Break Indices)

97

Ivana Džundová: Jauchim Fedarovič Karski – zakladateľ bieloruskej jazykovedy

102

Monika Franková: Niektoré črty osobnosti A. V. Isačenka z pohľadu korešpondencie s Ľ. Ďurovičom

108

Irena Fuková: Náboženské rozpravy Jana Bechyňky

115

Karol Furdík – Peter Bednár: Využitie knižnice Jbowl pri spracovaní prirodzeného jazyka

122

Rujanca Gaidos: Socio-ekonomický kontext existencie bihorskej slovenčiny

131

Katarína Gajdošová: Syntaktická anotácia vybraných textov Slovenského národného korpusu

140

Anna Gálisová: Poznámky ku komunikačnému registru hráčov kartových hier

149

Radovan Garabík: O jednej skratke

152

Alexandra Gerlaková: Špecifické spôsoby vyjadrenia posesivity

159

Siniša Habijanec: O skloňovaní niektorých chorvátskych miestnych názvov v slovenčine

167

Andrej Habiňák: Frazeológia v škole

176

Katarína Harčarová: Odraz modernizácie výučby slovenského jazyka v novej generácii učebníc

181

Eva Henčeková: Medzikultúrna komunikácia a jej miesto vo výučbe cudzieho jazyka

189

Renáta Hlavatá: Prvky narácie v umeleckom texte

192

Juraj Homoľa: Motivačné činitele hydronymie z povodia Ondavy

199

Miloš Horváth: Úvod do lingvokulturológie

206

Nicol Janočková: Poznámky k onomaziologickej štruktúre slovies

214

Ladislav Janovec: Ikóny a fonosémantika – poznámky k problematice

224

Michal Jozefovič: Modelovanie dvojmennej sústavy v antroponomastike alebo Čo nám prezrádzajú antroponymické modely?

228

Jana Jusková: Charakter bieloruskej deklinácie substantív v porovnaní so slovenskou deklináciou

239

Joanna Kamper-Warejko: Kilka uwag o języku „Gęśli różnorymych“ Jana Rybińskiego

250

Agáta Karčová: Produktívnosť vzoru vysvedčenie, jeho vplyv na skloňovanie substantív stredného rodu a nové lexikálne jednotky prináležiace k tomuto vzoru

257

Jana Kišová: Model triedenia neologizmov

268

Peter Kosmály: Lichardova dialogizovaná publicistika

280

Jana Kováčová: Komunikatívnosť v jazykovom vyučovaní

288

Viera Kováčová: Včerajšok a dnešok sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína v pohľade bádateľa-autochtóna (Ján Šárga a výskum sotáckych nárečí)

295

Jaromír Krško: Pomenovacie modely v hydronymii povodia Hrona

302

Joanna Kulwicka-Kamińska: Przyczynek do historii koranu w języku polskim

309

Vieroslava Leitmanová: Motivácia a štruktúrne typy slovenských názvov reštaurácii

316

Daniela Majchráková: Distribúcia koncoviek -a, -u v genitíve singuláru substantív vzoru dub

321

Lenka Majchráková: Slovesá mať a byť v prejave Slovákov v Bulharsku

332

Kateřina Málková-Křížová: Substantivní frazémy v zrcadle Českého národního korpusu

344

Barbora Mančíková: Stereotypy a predsudky pri informovaní o humanitárnej pomoci na príklade informovania o bezdomovcoch

350

Joanna Mielczarek: Językowy obraz słowianofilskich poglądów w twórczości Juliusza Zeyera (na materiale powieści Ondřej Černyšev)

360

Katarína Muziková: Niektoré otázky z vývinu spisovnej slovenčiny v 19. a 20. storočí

363

Alena Novotná: Syntaktická cvičení v učebnicích českého jazyka pro měšťanské školy (1918 – 1939)

372

Katarzyna Nowakowska: Analiza wybranych prefiksów werbalnych występujących w szesnastowiecznym ewangeliarzu cyrylickim

378

Oľga Orgoňová: Lingvokultúrna kategória „kulturéma“ a jej miesto v reklamnom komunikáte

384

Eduard Pallay: Intenčný bilingvizmus u detí. Porovnanie úrovne jazykového vývinu dvoch detí školského veku

392

Mária Partová: Bilingválne vzdelávanie

400

Lidia Pešinová: Semantyczny model aspektu czasownika

408

Lenka Ptak: Z badań nad derywacją przymiotników potencjalnych w języku słowackim i polskim

415

Martin Pukanec: Osudy kniežaťa Drakulu a stará slovenčina

421

Markéta Pytlíková: Biblický překlad jako impuls k filologické reflexi

431

Iveta Rizeková: K problematike tvorenia ekonomických termínov a ich používania v odbornej a bežnej komunikácii

443

Róbert Sabo: Anotačná konvencia ToBI a jej slovenská mutácia

451

Marián Sloboda: „Jazyk padonkov“ a „preved“. Expanzia a kontra-hegemonizácia ruského internetového (post)slangu

456

Hana Sobalíková: Bible Litoměřicko-třeboňská v proměnách staletí

467

Henrieta Stankovičová: Vývinové peripetie postavy Adama Hlavaja

474

Ružena Šimoniová-Černáková: Možnosti preverovania jazykovej kompetencie v nematerinskom jazyku

481

Jaromíra Šindelářová: Sociokulturní aspekty při výuce češtiny jako cizího jazyka

489

Tamás Tölgyesi: Vojenské výrazy přejaté z němčiny v českém, slovenském a maďarském jazyce

500

Šárka Tůmová: Kde začíná a končí Evropa? Mimojazykové cíle v učebnicích němčiny jako cizího jazyka

506

Tünde Tušková – Mária Žiláková: O zaniknutom ekumenickom časopise Cesta, Pravda a Život

513

Miloslava Vajdlová: Elektronický slovník staré češtiny – nový způsob zveřejnění staročeské slovní zásoby

521

Dorota Vasilišinová – Radovan Garabík: Francúzsko-slovenský paralelný korpus

526

Katarína Vilčeková: Konfrontácia cestopisu s inými typmi dokumentárnej prózy

531

Michaela Wickleinová: Analytické verbo-nominálne výrazy a ich funkcie

534

Alicja Żaguń: Cnoty teologiczne w wybranych homiliach warszawskich „Pandektach Antiocha“

541

Eleonóra Zvalená: Žánrové parametre evanjelia

551

↑ hore na stránku ↑

VARIA XVII

Slovo na úvod

9

Darina Auxová: Frazeologické jednotky v hovorenej a písanej podobe

11

Dana Baláková – Viera Kováčová: K interjazykovej frazeologickej kompetencii českých vysokoškolákov (čeština – slovenčina verzus čeština – poľština)

16

Małgorzata Berend: Znaczenia specjalne derywatów pochodnych od wybranych czasowników

31

Rastislav Béreš: Gramatické kategórie v ranej ontogenéze detskej reči a ich sémanticko-kategoriálny rámec

39

Alena Bohunická: Metafora. Podobnosť. Obraznosť.

47

Krystyna Bojałkowska: Použití tvarů typu oglądawszy, zjedząc v současné polštině

56

Tatiana Deptová: Využívanie jednotlivých typov komunikácie pri odovzdávaní reklamnej informácie

66

Vladimír Dziak: Koncepcia polyfonickej teórie a problematika modality v slovenčine a vo francúzštine

77

Ivana Džundová: Slovensko-bieloruské paralely v období formovania spisovných jazykov

85

Anna Džurňáková – Anna Gálisová: O komunikačnom registri hokejistov

90

Irena Fuková: Traktát o viděních a pokušeních zbožného mládence od Jana Bechyňky

95

Karol Furdík: Algoritmy predspracovania textu pre úlohy klasifikácie a zhlukovania v systéme elektronickej výučby

100

Rujanca Gaidoş: Slovenská slovenčina v komunikácii Slovákov v Bihore

111

Katarína Gajdošová: Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse

115

Lenka Garančovská: Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu)

120

Andrej Habiňák: Frazeologizmy v súčasných školských knihách, určených pre výučbu materinského jazyka

127

Eva Henčeková: How to approach interculturalism in education

137

Renáta Hlavatá: Novokoncipované prejavy historizmu v lingvistickom a literárnovednom výskume

141

Veronika Homolková: Jak dlouho trvá české „s“ a „z“?

151

Mikuláš Horský: Konceptualizace času v českých a ruských proverbiálních rčeních

158

Alexandra Chomová: Korešpondencia („synonymia“) posesívnych foriem

163

Jan Chovanec: Chatová diskuze jako součást internetové sportovní publicistiky

172

Gabriela Imrichová: Z konfrontačnej gramatiky spisovnej slovenčiny a bulharčiny (Systém slovesných tvarov v spisovnej slovenčine a bulharčine – imperatív)

182

Ladislav Janovec: Seznamte se s mojí milenkou

188

Jana Juhásová: Znaky procesionálnosti v Žáryho litanickej básni Telo (1941)

195

Joanna Kamper-Warejko: Slovotvorné novotvary ve sbírce „Gęśli różnoryma“ Jana Rybińského

201

Agáta Karčová: Adaptácia vybraných akronymov do systému slovenčiny

207

Miroslav Kazík: K priezviskám v Moravanoch nad Váhom

213

Zuzana Kenížová: Neurčitý člen vo francúzštine a jeho vyjadrenie neurčitým zámenom „nejaký“ (Komparatívna štúdia)

223

Jana Kišová: Lexikálne inovácie ako odraz kultúry etnika (III)

230

Martina Kopecká: Vývin kodifikácií v 40. a 50. rokoch 20. storočia

238

Lucie Korbélyiová: Kůň ve slovní zásobě češtiny doby střední

243

Olexandra Kovaľčuková: Spôsoby reprodukcie názvov zahraničných filmov v prekladoch do slovenčiny a ukrajinčiny

252

Zdena Kráľová: Korelácia verbálnej inteligencie a cudzojazyčnej fónickej kompetencie

260

Jaromír Krško: Hydronymia povodia Hrona vo svetle nemeckej kolonizácie

270

Joanna Kulwicka-Kamiñska: Przekład hebr torāh i ar. taurāt w polskich translacjach biblijnych i koranicznych

279

Maria Kwiatkowska-Klimczak: Językowe i pozajęzykowe środki perswazji w ogłoszeniach matrymonialnych polskich, francuskich i hiszpańskich

293

Jana Ladzianska-Jusková: Gramatická kategória rodu, kategória životnosti – neživotnosti substantív v spisovnej slovenčine a bieloruštine

300

Vieroslava Leitmanová: Kvet ako symbol splneného želania v rozprávkach

305

Josef Lesák: Možnosti významu titulu literárního díla

308

Daniela Majchráková: Štatistické metódy vyhľadávania verbo-nominálnych kolokácií v korpuse a analýza kolokačných mier

313

Lenka Majchráková: Problémy s posesívnosťou pri konfrontačnom slovensko-bulharskom výskume

322

Marta Malanowska: Analiza konfrontatywna paradygmatów słowotwórczych wybranych rzeczowników obcego pochodzenia w języku czeskim i polskim

329

František Martínek: K analytickém verbonominálním spojením v Hájkově Kronice české (1541)

340

Katarína Muziková: Prirodzenosť v jazyku a kodifikácia

352

Oľga Orgoňová: Štýl teleshoppingu vo svetle racionality/iracionality reprezentantov ponuky a spotreby

359

Katarína Pekariková: Jazyková forma ako prostriedok organizácie obsahu umeleckého textu (Semiotická analýza sonetu Janka Jesenského)

368

Mária Podivinská: Interpretácia textov v stredoškolskej praxi

377

Edita Príhodová: Čo sa volá večnosť – Stratégie písania Erika Jakuba Grocha v zbierke Em

382

Lenka Ptak: Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim

387

Martin Pukanec: Avestský Jašt 5 a slovanská vojna bohov

392

Markéta Pytlíková: Specifika prvního staročeského překladu Knih prorockých a Knih makabejských

400

Anna Ramšáková: Fonologická analýza goralského nárečia v obci Skalité, interferencia spisovného jazyka a nárečia na zvukovej rovine

411

Ľubomír Rendár: Niekoľko poznámok o ľubozvučnosti slovenčiny

422

Róbert Sabo: Intonácia a text

426

Daša Sloviková: Termín v preklade (na príklade poľsko-slovenského prekladu)

430

Hana Sobalíková: Druhá redakce staročeského překladu bible. Uvedení do problematiky

433

Jana Spálová: Úskalia prekladu právneho textu

438

Štěpán Šimek: K otázce poměru češtiny a slovenštiny ve Zprávě písma slovenského Tobiáše Masníka

443

Jaromíra Šindelářová: Přejímání německých pomístních jmen do češtiny

451

Martin Škutka: Jazykový znak a jeho funkcia v jazykovom spoločenstve

455

Pavel Štěpán: Sufixy -čí, -ičí a -ovčí v pomístních jménech v Čechách

464

Tamás Tölgyesi: Náboženské výrazy řecko-latinského původu přejaté prostřednictvím němčiny do českého, slovenského a maďarského jazyka

470

Barbora Vavrúšová: Lexikálna stránka hovorenej podoby jazyka v Trenčíne

474

Katarína Vilčeková: Komparácia cestopisu s niektorými druhovými formami dokumentárnej prózy – t. j. biografie a reportáže

481

Kateřina Voleková: Staročeské substantivum tanec

484

Solomija Zaborská: Obraz ženy v paremiológii slovenského a ukrajinského jazyka z komparatívneho aspektu

490

Stanislava Zajacová: K niektorým znakom imitovaného komunikačného registra učiteľky v rolových hrách detí

497

Katarína Žeňuchová: Niektoré aspekty terénnych nárečových výskumov medzi jazykovedou a folkloristikou

513

Monika Franková: Konfrontácia jazykovedných časopisov Voprosy jazykoznanija a Russian Linguistics vzhľadom na osobu A. V. Isačenka

528

Juraj Hladký: Pôvod mien typu Korintskí

544

Andrej Závodný: Diachrónny pohľad na distribúciu sufixu -ava v slovenskej hydronymii

548

↑ hore na stránku ↑

VARIA XVIII

Ján Bauko: Paralely medzi názvami skál a horolezeckých ciest

9

Lucia Blažeková: Komunikačné využitie mediálnej výchovy na hodinách slovenského jazyka

15

Michal Bočák: Výskum diskurzu televízneho spravodajstva metodologické aspekty prípravnej fázy

21

Tanja Bovha: Konverzačná analýza vo výskume bilingvizmu

49

Katja Brankačkec: Vid v hornolužické srbštině

58

Jan Bušta: Četnost idiomů v textovém korpusu

89

Miroslava Čurová: Antroponymická sústava v Hanušovciach nad Topľou

92

Robert Dittmann: Převod dvou syntaktických hebraismů v českých biblických překladech

102

Zdenko Dobrík: Emocionálne koncepty v slovenčine a nemčine

112

Eva Drugdová: Obraz vo virtuálnej realite

116

Ivana Džundová: K otázke prepisu z bieloruštiny do slovenčiny

123

Monika Franková: Jazyková politika v slovanskom kontexte v XX. storočí a jej súčasné tendencie

128

Adela Gabríková: Kultúra a jazyk pohľadom slovenskej lingvistiky

139

Anna Gálisová: Oni mali takú kožu, čo im nepreslabne (sémanticko-gramatická analýza ústnych jazykových prejavov rómskych i nerómskych detí)

148

Lenka Garančovská – Ivana Kopásková: Po svadbe s dvomi priezviskami

161

Miroslava Gavurová: Prekladové možnosti slovenčiny vo vzťahu k lingvistickým a kultúrnym špecifikám anglických humorných textov (nad textom Do Ants Have Arseholes?)

168

Lucia Gianitsová-Ološtiaková: Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu)

179

Marek Grác: Tvorba jednoduchého slovníka pre blízke jazyky

197

Erika Gregusová: Aspektové korelácie verbálnych substantív (na podklade korpusového výskumu)

200

Barbora Hanzová: Autorská promluva Tomáše ze Štítného v Řečech nedělních a svátečních

209

Eva Henčeková: Vymedzenie kultúrneho obsahu učebníc anglického jazyka ako predpokladu pre interkultúrny dialóg

214

Juraj Hladký: Slovanské paralely oronyma Tribeč

221

Veronika Homolková: Poslechové testy typu „Řečový vzor“

224

Martin Chochol: Slovanský jazykový atlas – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

228

Alexandra Chomová: Charakteristika vyjadrenia posesívnosti v slovenčine na pozadí jej protikladných vlastností

234

Jan Chovanec – Barbora Budíková: Reforma anglického právního jazyka lingvistická perspektiva

255

Gabriela Imrichová: Z konfrontačnej gramatiky spisovnej slovenčiny a bulharčiny (systém neurčitých slovesných tvarov – neurčitok, slovesné podstatné meno)

262

Zuzana Ištvánfyová: Autorské špecifiká v tvorbe Pavla Vilikovského

270

Martina Ivanová: Modálne slovesá môcť a musieť ako modifikátory ilokučnej sily výpovede

277

Miloš Jakubíček: Extrakce strukturních informací z běžného textu na základě syntaktického analyzátoru

293

Martina Jamborová: Ke staročeské slovní zásobě z oblasti textilní výroby příprava suroviny před předením

296

Marek Janosik-Bielski: Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře)

301

Ladislav Janovec: Sedukce a politika

307

Peter Karpinský: Niekoľko poznámok k súčasnému stavu sotáckych nárečí v okolí Humenného

318

Miroslav Kazík: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede ženatých mužov v Černochovom vrchu (Černochov Vrch, Drgoňova dolina, Durcova dolina)

326

Viktória Kissová: Transformácia Tatarkovej poetiky vplyvom absorbcie komunistickej propagandy

347

Jana Kišová: Nové prístupy ku skúmaniu lexikálnych inovácií

353

Lucie Korbélyiová: „Nádobí koňské“ ve slovní zásobě češtiny doby střední

358

Elwira Kukieła: Język kampanii reklamowych a proces kreacji postaw na przykładzie akcji promocyjnej Młodzi w Łodzi

362

Eva Kvantíková: Morfologická variantnosť tvarotvorného základu neutier v genitíve plurálu

371

Miroslava Kyseľová: Morfologická variantnosť tvarov životných maskulín v nominatíve plurálu

378

Rujanca Laşak-Gaidoş: Jazyk a identita v reflexii bihorského Slováka

387

Jana Lauková: K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku

398

Vieroslava Leitmanová: Motivácia toponým vo vybraných obciach a mestách okresu Prievidza v Slovenskej republike

402

Josef Lesák: Vybíráme jméno pro děťátko. Konotace rodných jmen v internetových diskuzích

418

Miroslava Ližbetinová: Prezývkové obyvateľské mená

427

Viera Luptáková: Bežný hovorený jazyk a jeho miesto v stratifikácii slovenského národného jazyka

436

Ida Marečková: Korpusgestützte Analyse des Wortes in der Publizistik

442

František Martínek: Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz

457

Patrik Mitter: Sémantická stránka domácích prvních komponentů hybridních složenin

465

Katarína Muziková: Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny od Ľ. Štúra po S. Czambela

468

Viera Nováková: Modifikácia naratívnych štruktúr fanfiction vo vzťahu k originálnym naratívam seriálov

476

Věra Novotná: Slovní asociace ve výzkumu bilingvizmu ve Vojvodině

486

Martin Ološtiak: O prezývkach železničných rušňov

498

Slávka Oriňáková: Latinské sufixálne derivačné morfémy a možnosti ich klasifikácie

518

Katarína Pekaríková: Modálnosť textu

524

Katarína Podhajecká: Sémantické kategórie predmetnosť a činnostnosť v ranej ontogenéze reči dieťaťa

549

Žaneta Procházková: Problémy metodologie literární onomastiky

565

Martin Pukanec: Slovanská paralela skýtskej trojice Ταβιτί, Παπαῖος a Ἀπί z Herodota

579

Markéta Pytlíková: Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě

586

Anna Ramšáková: Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité

596

Ľubomír Rendár: Fonácia a hlasové začiatky

613

Terézia Rončáková: Vhodnosť mediálneho jazyka na šírenie náboženských posolstiev

626

Hana Sobalíková: Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu

637

Anna Sokół: Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów językowych czasopisma „WróŜka

644

Štěpán Šimek: K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie

661

Pavel Štěpán: Lokální urbanonymické systémy

667

Sándor János Tóth: Železničná terminológia a názvy staníc pri vzniku ČSD

670

Tünde Tuska: Etnické parametre mladých Slovákov v maďarskom prostredí

676

Romana Váchová: K výběru rodných jmen ve šlechtickém rodu Kinských

681

Veronika Viňarská: Úvodné poznámky k slovníku viacslovných pomenovaní

684

Zuzana Vodičková: Šarišská nárečová lexika

689

Daniel Vojtek: K otázke preložiteľnosti neologizmov a vlastných mien v dielach Borisa Viana

696

Marta Vojteková: Časový význam prvotných predložiek v spisovnej slovenčine a v spisovnej poľštine

702

Kateřina Voleková: Versus v latinsko-českém Slovníku klementinském

717

Katarína Vužňáková: Detská reč a slovotvorba

723

Martin Wagenknecht: Slzy ve vybraných básnických sbírkách Jaroslava Seiferta

741

Viera Wambach: Vinárske mesto Pezinok ako starý nemecký jazykový ostrov. Stopy minulosti v slovenskom spisovnom jazyku

747

Hana Weissová: Železiarska výroba v obci Hronec a jej odraz v terénnych názvoch

754

Vendula Zajíčková: Staročeský Passionál žánrová variabilita pozdně středověké legendy

760

Andrej Závodný: Vodné názvy slovenskej časti Pomoravia

773

Mária Zuskáčová: Klišéovitosť jazykových prostriedkov v televíznej reklame

780

↑ hore na stránku ↑

VARIA XIX

Slovo na úvod

6

Mária Beláková: Pomenovaná aj nepomenovaná (Gidra)

7

Jan Bušta – Tomáš Čapek: Rozpoznávání a četnost víceslovných výrazů v textu

12

Barbora Geistová Čakovská: Aplikácia logických nástrojov pri riešení problematiky lexikálnej synonymie

15

Radka Čapková: Reklama jako potenciální zdroj frazeologie ve vyjadřování SŠ studentů

35

Miroslava Čurová: K problému antroponymickej sústavy v Žilinskej knihe

38

Eva Drugdová: Efektívnosť komunikácie v multimediálnom prostredí

42

Radoslav Ďurajka: Všetko so všetkým súvisí

51

Žaneta Dvořáková: Faktory ovlivňující výběr jmen v literatuře (na příkladech z Tylových dramat)

57

Ivana Džundová: K tzv. zradným slovám v preklade z bieloruštiny do slovenčiny

70

Anna Gálisová: Syntaktická výstavba hovorených komunikátov

76

Margit Garajszki: Hrdinstvo u Petra Karvaša

81

Miroslava Gavurová: Prekladaj, ako počuješ!

90

Andrea Goótšová: (Ne)vyjadrenie posesívnych vzťahov v hydronymii Hornádu

97

Barbora Hanzová: Překladatelské zvláštnosti knihy o Tobiášovi v rkp. UK XVII E9

103

Juraj Hladký: Pastuchov, Otrokovce, Trhovište a názvy zaniknutých osád v ich katastroch

108

Eva Henčeková: K problematike kultúrneho obsahu učebnice anglického jazyka pre štvorročné gymnáziá

114

Eva Chudíková – Andrej Závodný: Porovnávanie motivačných činiteľov v staroľubovnianskom a senickom regióne

120

Ladislav Janovec: Sémantická stránka českých a běloruských neslovesných adjektiv jako faktor ovlivňující jejich kolokabilitu

127

Eli Vanyova Kanova: Slovenčina mladých Bulharov v Bratislave – interferenčné javy v spontánnych rečových prejavoch (interferenčné javy v hláskoslovnej rovine)

131

Agáta Karčová: Analýza jazykového prejavu v televíznej relácii (na báze Slovenského hovoreného korpusu)

139

Miroslav Kazík: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede vydatých žien v Černochovom Vrchu (Černochov Vrch, Drgoňova dolina, Durcova dolina)

147

Viktória Kissová: Ozvláštňovanie sujetovej línie v prozaickej tvorbe Jána Červeňa

173

Ivana Kopásková: Filozofické, jazykovedné a metodické východiská pri skúmaní proprií

178

Monika Kováčiková: Farebný obraz človeka v slovenskom paremiologickom a frazeologickom fonde

185

Eva Kvantíková: Morfologická variantnosť tvarotvorného základu feminín v genitíve plurálu

190

Miroslava Kyseľová: Inštrumentál plurálu maskulín v súčasnej jazykovej praxi

198

Lucia Luptáková: Apelatívne východiská toponymie Očovej

212

František Martínek – Radek Ocelák: Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny

219

Mária Moravčíková: Vplyv komunikácie prostredníctvom počítača na jazykovú kultúru: „Netspeak“ klávesnicovej generácie

228

Michala Mračka: Sémantika slovies s predponou do- v slovenčine a chorvátčine

238

Katarína Muziková: Variantnosť v starších kodifikáciách

245

Martin Ološtiak: K charakteristike okazionalizmov v internetových diskusiách

256

Ján Pitoňák: Internet a publicistika

264

Slavka Pitoňáková: Jazyk médií

272

Katarína Podhajecká: Komunikačný potenciál operátora kto v súčasnej písanej slovenčine

276

Martin Pukanec: Etymológia slova župa na základe jednej chetitskej paralely

283

Markéta Pytlíková: Vysvětlivky ve staročeském překladu Makabejských knih

286

Anna Ramšáková: Výklad distribúcie foném za psl. striednice vo fonologickom systéme nárečí lokalít Skalité, Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica

292

Ľubomír Rendár: Niekoľko poznámok o viazanej výslovnosti v slovenčine

316

Lucie Rychnovská: ...zapovidám, by se kontrolirovalo, jest-li já pracují... aneb O vlivu němčiny na český jazyk Bedřicha Smetany

322

Kateřina Rysová: Kam se poděly (v)zrostliny

325

Zuzana Sedláčková: „Vôbec nie som vulgárny, to len používam slang“

327

Veronika Sliačanová: Dynamika slovnej zásoby v španielčine

335

Hana Sobalíková: Byla staročeská lokusta k jídlu?

340

Katarína Sziveková: Slovensko – maďarský bilingvizmus: teória a prax

348

Štěpán Šimek: K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka

366

Paulína Šlosárová: Umenie komunikovať a slovenská masmediálna sféra

372

Jana Spálová: Extra-graphic Dimensions of Expressions – Pictures, Blank and Black Pages in the Sterne ́s Novel The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman

378

Pavel Štěpán: Složená adjektiva v pomístních jménech v Čechách

381

Veronika Štěpánová: Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké

386

Tamás Tölgyesi: K německé řemeslnické terminologii v českém, slovenském a maďarském jazyce

390

Dita Trčková: Metaforická konceptualizace přírodních katastrof v amerických novinách

394

Lucia Anna Trubačová: O problematike (jazykovej) zdvorilosti

398

Hana Vančová: Spoločenské vplyvy na tvorbu Oscara Wildea

405

Ľudmila Vichopeňová: Kondenzácia polopredikatívnych konštrukcií v slovenčine a v angličtine

413

Martina Vohralíková: Stručné návodové texty z komunikačního pohledu

417

Daniel Vojtek: Ako sa na Slovensku prekladal/prekladá Boris Vian

424

Kateřina Voleková: Napodobování a soupeření (imitatio a aemulatio) ve slovníku Klementinském (1455)

438

Hana Weissová: Odraz malého hospodárenia tzv. kovoroľníctva obyvateľov Hronca v terénnych názvoch

450

Petra Zrníková: Práca s textom nielen na hodinách slovenčiny na 2. stupni ZŠ

455

↑ hore na stránku ↑

VARIA XX

Slovo na úvod

7

Mira Nábělková: Naše Kolokvium, naše Varia

8

Giorgio Cadorini: Univerzity, mladí badatelé, společnost (akciová?)

13

Katarína Barnová: Jazyková situácia v meste Lučenec

25

Ján Bauko: Krycie mená na internete

44

Mária Beláková: Zopár poznámok k vodnému toku Ronava, ľavostrannému prítoku Gidry

49

Martin Braxatoris: K pojmu transparentnosť deklinačných paradigiem

56

Júlia Bubáková: Slovesá vo francúzskej a v slovenskej hudobnovednej lexike z translatologického hľadiska

68

Miroslava Čurová: Miestne a etnické názvy ako motivácia vzniku prímen (na základe Žilinskej knihy)

77

Radoslav Ďurajka: Typy motivácie a demotivácia v slovenčine ako cudzom jazyku

83

Ivana Džundová: Vybrané problémy prekladu z bieloruštiny do slovenčiny: Koncepcia prekladového slovníka

89

Jana Eichlerová: Slovenština do škol. Projekt na rozvoj česko-slovenského percepčního bilingvismu

101

Petra Fojtů: Variantnosť frazeologických jednotiek v slovenčine (na materiáli hovorového jazyka)

116

Adela Gabríková: Atribúty jazyka v kultúrnych súvislostiach

120

Jana Galabová: Kognitívna lingvistika a teória nativizmu z pohľadu Noama Chomského

127

Anna Gálisová: Logo® ako komunikát

132

Lenka Garančovská: Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii

142

Lenka Garančovská: Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi)

153

Miroslava Gavurová: Lingvokultúrne zdroje anglických frazeologizmov a ich odraz v slovenskej frazeológii

167

Andrea Goótšová: Filozoficko-lingvistické východiská hydronymie Hornádu

182

Barbora Hanzová: Textová transmise Analýza Řečí nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného

189

Zuzana Hargašová: Hľadanie prototypu v predspisovnom období slovenčiny

196

Juraj Hladký: Z historickej ojkonymie trnavsko-hlohovského pomedzia

200

Anna Holečková: Česko-slovenská viacjazyčnosť u Martina Kukučína

207

Alexandra Chomová: K niektorým diachrónnym tendenciám vo vyjadrovaní posesivity (na pozadí historických textov)

213

Silvia Ivanidesová: Ivo Vojnović a sériové preklady jeho drám

227

Martina Ivanová – Miroslava Kyseľová: Úloha korpusu pri lexikografickom spracovaní valencie slovies (na materiáli statických a procesných slovies)

244

Martina Jamborová: Staročeská slovní zásoba a středověká textilní výroba v českých zemích (spřádání, tkaní, valchování a postřihování)

256

Ladislav Janovec: Možnosti popisu adjektivní kolokability

262

Petra Jesenská: Komparácia kategórie rodovosti v slovenskom a anglickom jazyku

266

Marcela Kapičáková – Szczerbová: Oravské goralské nárečia vo svetle kolonizácií a teórie jazykových kontaktov

273

Silvia Kaščáková: Grafológia ako súčasť vyučovania slovenského jazyka

283

Miroslav Kazík: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede slobodných v Černochovom Vrchu

287

Lenka Kolníková: Špecifickosť formálnej a obsahovej stránky eliptických výpovedí

313

Lucie Kopáčková: Co říká o tvoření přídavných jmen individuálně přivlastňovacích od přechýlených ženských jmen na -yně/-kyně v češtině odborná literatura a Český národní korpus

318

Ivana Kopásková: Analýza jazykovej stránky živých osobných mien

324

Martina Kopecká: Poľské prevzatia v predspisovnej slovenčine

333

Paulína Kováčová: Masová kultúra a masmediálna komunikácia cez prizmu filozofie

340

Hana Kreisingerová: Proměny biblického textu (některá specifika II. biblické redakce na pozadí pozdějších biblických překladů)

346

Magdalena Kroupová: Kapsa, kieszeń, vrecko. Z česko-poľsko-slovenskej lexikálnej konfrontácie

357

Daniela Kurucová: Kritika prekladu románu Večerný akt od Pavla Pavličića

366

Marta Lacková: Determinátory ako súčasť frazeologických jednotiek v typologicky odlišných jazykoch

381

Mark Richard Lauersdorf: Slovenčina na začiatku mladšieho predspisovného obdobia (15. – 16. storočie): Keď ani viac dát nestačí

391

Eva Leláková: Matica lexikálno-sémantického poľa ako forma prezentácie vzťahu medzi slovom a jeho významami

395

Lucia Luptáková: Farba ako motivant v toponymii

400

František Martínek: Lexikum staré a střední češtiny v diachronním pohledu (na příkladu variant kopa – kópa – kuopa – kůpa – kupa)

405

Eva Matejková: Formy komunikácie v prostredí internetu

411

Michala Mračka: Sémantika slovies s predponami pred-, pre- a pro- v chorvátčine a ich ekvivalenty v slovenčine

418

Jana Orieščiková: Atribút implicitnosti vo vzťahu k postulátom komunikácie (princípu kooperácie H. P. Gricea)

426

Katarína Pekaríková: Modálnosť právnych textov

431

Katarína Podhajecká: Substantívne operátory kto a čo ako prostriedky rozvíjania a rozširovania výpovede

440

Snežana Popović: Česko-srbský frazeologický slovník a srbské elektronické zdroje

460

Eliška Pospíšilová: Příbuzenské terminologie v jazycích světa

466

Martin Pukanec: Onymá Α̉ ρδάγαστος – Radogost – Radhošť z akcentologického hľadiska

474

Markéta Pytlíková: Kniha Daniel v nejstarším českém biblickém překladu

477

Ľubomír Rendár: Chápanie chrapľavej fonácie v slovenčine

484

Kateřina Rysová: K německým přejímkám v češtině doby střední

492

Lucia Satinská: Deväť trojkou do Petržalky, rýchlo a ľahko: Sonda do slangového tvorenia číselných podstatných mien označujúcich linky MHD v Bratislave

495

Terézia Slančová – Peter Kačúr: Analýza gestiky trénera vo volejbalových zápasoch

507

Gabriela Slezáková: Prezývkové obyvateľské mená na Orave

523

Lenka Szentesiová: Štylistické aspekty Kollárových Pamätí z mladších rokov života

530

Štěpán Šimek: K intertextovým vztahům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka: prameny Zprávy, Zpráva jako pramen

540

Ivan Štancel: Slovesá vyjadrujúce manuálne činnosti v slovenčine

547

Pavel Štěpán: K interpretaci toponyma Kocanda

560

Veronika Štěpánová: Korpus řečových vzorů

565

Zdeňka Tichá: Zpracování neologismů v rámci výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století

568

Mária Tkáčová: Filozofické východiská pri vytváraní modelu vyučovania proprií v primárnej škole

574

Tamás Tölgyesi: O areálové lingvistice a středoevropském jazykovém areálu

584

Jasna Uhláriková: Priestorové metafory v jazykovom diskurze

588

Lucia Vaľová: Kvalitatívna modulácia reči v slovenčine

595

Hana Vančová: Bertold Brecht: Zadržateľný vzostup Artura Uiho

603

Martina Vohralíková: Instruktivní text a jeho komický potenciál

608

Veronika Vojtechovská: Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku

616

Roman Vojtechovský: Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku

630

Daniel Vojtek: K slovenskému prekladu proprií v dielach B. Viana II

640

Kateřina Voleková: K staročeským výrazům bú a blázn

646

David Weber: Motivačné vzťahy pri pomenúvaní budov v angličtine a slovenčine

654

Kamila Wojnar Ondicová: O bierzmowanych, kościelnych i narzeczonych, čiže poľské substantivizované výrazy označujúce osoby a ich slovenské ekvivalenty

662

Stanislava Zajacová: Reč orientovaná na psa

671

Andrej Závodný: Niektoré osadné názvy na Záhorí

682

Jana Zemanová: Změny významové struktury některých stč. slov ze sémantického pole hněvu v průběhu vývoje jazyka

703

Petra Zrníková: Čitateľská gramotnosť alebo kompetencia v materinskom jazyku?

714

Renata Žiláková: Syntaktické aspekty humoru v próze Rozmarné léto Vladislava Vančury

721

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXI

Úvod

8

Katarína Barnová: Publicistický text Pravdy chudoby v rokoch 1920 – 1921

9

Katarzyna Bobot – Magdalena Kroupová: Řečové chování polské komunity v Praze (ve výsledcích dotazníkového výzkumu)

22

Eva Černáková: Žurnalistický text a pripojené diskusie v tzv. mienkotvornej a bulvárnej tlači (socio-pragmalingvistická analýza)

37

Zuzana Děngeová: Nová pojmenování motivovaná výrokem Václava Havla

44

Radoslav Ďurajka – Miroslava Ďurajková: Komunikácia u nevidiacich žiakov s autizmom

50

Ivana Slivková-Džundová: Lexikálne posuny v preklade zo slovenčiny do bieloruštiny: Bieloruský preklad poézie Jána Ondruša a Ivana Štrpku

57

Simona Fraštíková: Valencia slovesa a jej prínos pre komunikáciu v nemeckom jazyku

69

Hana Gabrielová: Disjunktivní spojky a spojovací výrazy v humanistické češtině

83

Jana Galabová: Kognitívna lingvistika a teória nativizmu z pohľadu Noama Chomského

97

Barbora Hanzová: Modul digitalizovaných mluvnic

103

Zuzana Hargašová: Reálna jazyková norma v mladšom predspisovnom období vývinu slovenčiny

108

Juraj Hladký – Andrej Závodný: O náboženskej motivácii v slovenských osadných názvoch

114

Michal Hořejší: Staročeské temné slovo farlej

126

Barbora Chybová: Bagatela na é / K popisu citoslovcí, hranici slovního druhu a významm staročeského é

130

Silvia Ivanidesová: Ranko Marinković a preklady jeho drámy Glorija

137

Martina Ivanová – Miroslava Kyseľová – Stanislava Zajacová: Výskum evidenciality v slovenčine

150

Martina Jamborová: Metajazykové informace ve středověkém právním sborníku

165

Ladislav Janovec: Dialogická komunikace na internetu

172

Lucia Jasinská: K štruktúrovaniu myšlienok v publicistickom žánri

184

Petra Jesenská: Identifikácia žien s mužskými pomenovaniami?

192

Peter Kačúr – Terézia Slančová: Verbálna komunikácia trénera v sociálnej interakcii s hráčmi volejbalu

203

Miroslav Kazík: Funkčný člen rodinné meno v triede slobodných v Papradi

215

Martina Kloudová: Pojmenování žen v matrice farnosti Horní Branná (1661 – 1666)

223

Pavla Kochová: Prefixoidace v češtině (k svébytnému tvoření nových slov na materiálu neologismů)

229

Ivana Kormancová-Kopásková: Komunikačno-funkčný aspekt živých osobných mien

239

Martina Kopecká: Substantívna deklinácia spisovnej slovenčiny v období od 30. rokov 20. stor. po súčasnosť

256

Drahoslava Kráčmarová: K jazykové situaci Romů v ČR

269

Anežka Krausová: Fenomén úpadku jazyka v slovenskom kontexte

274

Hana Kreisingerová: K jednomu netradičnímu překladu latinského výrazu Jesus ve staročeských biblích

281

Zdenka Kumorová: Jazyková kultúra študentov vysokých škôl (možnosti zvyšovania akademickej kultúrnosti vo vyjadrovaní)

286

Jarmila Kušnieriková: Vtip ako druh diskurzu

301

Eva Matejková: Štruktúra internetových textov

306

Matej Meterc: Otázka transformovateľnosti paremiologických jednotiek z konfrontačného hľadiska

314

Zuzana Mikušová: K motivácii názvoslovia chorôb a liečiv v staršej slovenskej lexike

326

Barbora Mochňacká: Faking good – faking bad (poznámky k diskurzu sociálnych sietí)

334

Katarína Muziková: Ustaľovanie normy spisovnej slovenčiny v 60. rokoch 19. storočia

344

Zdeňka Opavská: Synonymie u nových víceslovných pojmenování

354

Šárka Pešková: Status některých slovotvorných prostředků cizího původu na pomezí prefixu a radixu

363

Martin Pukanec: Sémantické pravidlo pejorácie

368

Markéta Pytlíková: Žánr biblických textů jako možný faktor ovlivňující výskyt některých neplnovýznamových lexikálních jednotek

371

Tereza Rábová: O subjektivitě a objektivitě jazyka mediálních textů

382

Katsiaryna Ramasheuskaya: Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským – přípravná fáze projektu

389

Albena Rangelova: Zpracování zkratkových slov v lexikální databázi Pralex

395

Dominika Rašová: Nemecká lingvistika v zrkadle pragmaticko-komunikačného obratu

410

Ľubomír Rendár: Vplyv vybraných suprasegmantálnych javov na výskyt tvrdého hlasového začiatku a rázu v slovenčine

423

Kateřina Rysová: Slovosled v konstrukcích „odkud – kam“

430

Lucia Satinská: „Keď sme mali Taschengeld, tak sme si kúpili jeden krémes.“ Prešporáčtina ako špecifický mestský sociolekt

437

Gabriela Slezáková: Chotárne názvy obce Hladovka

451

Ivana Slováková: Metafora verzus odborný jazyk

457

Roman Sorger: Prediktabilita tvorenia viacslovných pomenovaní

464

Petra Strnádová: Jazykové vedomie a kultúra vyjadrovania v internetových denníkoch

486

Marcela Szczerbová: Individuálna charakteristika živých osobných mien v Rabči

495

Štěpán Šimek: Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic

501

Dana Široká: Empirické poznatky o xenoslovakistike

510

Dagmar Škvareninová: Pragmatický a nepragmatický prístup v lingvistike

515

Dagmara Špotáková: Odborný jazyk matematiky 15. – 17. storočia

522

Ivan Štancel: Vysokotatranské oronymá – motivácia ich vzniku v minulosti a súčasnosti

529

Pavel Štěpán: Valtická, Radouova, Na Blanici (k problematice detoponymických urbanonym)

539

Veronika Štěpánová: Když Slováci mluví česky (analýza výslovnosti)

545

Zdeňka Tichá: Slovotvorná produktivnost zkratek a značek v češtině

555

Jasna Uhláriková: Zámená v slovenských a srbských frazémach

571

Denisa Vagaská: Adekvátnosť učebných materiálov pre zahraničných študentov z hľadiska rozpracovania segmentálnych a suprasegmentálnych javov slovenského jazyka

586

Lucia Vaľová: Farba hlasu vo formantovej štruktúre vokálu

592

Vojtěch Veselý: Význam a funkce deiktických výrazů s komponenty bůhví-, bůhví a bůh ví

604

Kateřina Voleková: Sýkora koňadra ve staré češtině

609

Ines Voršič: Sufiksoidi -fil, -fob in -holik ter njihove ženskospolske ustreznice v slovenskem jeziku

615

Júlia Vrábľová: Jazyková ideológia aj v slovenskom parlamente

630

Hana Weissová: Mikroštruktúrne vzťahy všeobecne a v onymii (príklady toponým obce Hronec)

639

Eva Záhořová: Není rostlina jako rostlina

647

Tamara Zajacová: Fenomén intertextuality v kontexte súčasnej nemeckej lingvistiky

659

Jana Zdeňková: Ke staročeskému vecěti

669

Petra Zrníková: Vplyv textových charakteristík na porozumenie textu

680

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXII

Úvod

7

Darina Auxová: Morálne a pragmatické cez optiku biblickej frazémy

8

Katarína Barnová: Politický jazyk, činitele, podmienky a predpoklady politickej komunikácie

14

Boglárka Bilász: Jazykové ideológie v niektorých skupinách stredoškolských študentov

23

Kristína Bobeková: Polytextia kompozít

31

Zuzana Děngeová: Uplatnění anglického sufixálního formantu -ing v Korpusu soukromé korespondence

38

Katarína Dudová: Slovenský jazykový obraz sveta v kognitívne orientovanej lingvistike

44

Radoslav Ďurajka – Miroslava Ďurajková: Pedagóg a špecifiká v oblasti vyučovania vybraného predmetu slovenský jazyk: písanie, čítanie

56

Iva Dvořáková: Nesnesitelně lehký překlad (historie a současnost literárního překládání mezi češtinou a slovenštinou)

63

Peter Gregorík: Vetné formy vyjadrenia zaradenia a vlastnosti v slovenčine

81

Martina Habrová: Ke zpracování a výkladu významu názvů vlastností s příponou -ost v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny

94

Petra Hádková: Komunikační struktury v pedagogické komunikaci na konzervatořích

101

Barbora Hanzová: Staročeský „příklad“ – studie v podstatě lexikografická

112

Kateřina Heřmanská: Poznámky k vývoji sekundárních imperfektiv s formantem -ova-

117

Michal L. Hořejší: Jména zvířat v názvech hub

124

Barbora Chybová: Desubstantivní relační adjektiva v češtině doby střední (na pozadí češtiny staré): několik sond

128

Martina Jamborová: Glosy ke staročeské právnické slovní zásobě

135

Radka Jančiová: Modifikácia frazém, ich klasifikácia a využitie v publicistickom texte

142

Marek Janosik-Bielski: Transkripce staročeských textů

150

Ladislav Janovec: Iniciační repliky v komunikaci na Facebooku

153

Zuzana Jasanská: Několik poznámek ke slovní čeledi verba zloláti

162

Eva Kalivodová: Frazeologické jednotky v slovenskej a nemeckej literatúre pre deti a mládež

165

Maryna Kazharnovich: Lingvistická príroda onomastickej metafory

176

Miroslav Kazík: Živé mená v staroturianskej časti Jazviny

184

Barbora Klimtová: Pomístní jména v obcích Hudlice a Otročiněves

200

Hana Kreisingerová: Tabule Mikuláše z Drážďan a biblický text

207

Magdalena Kroupová: Porovnanie najfrekventovanejších internacionalizmov v češtine a slovenčine (na základe frekvenčných zoznamov subkorpusov ČNK a SNK)

217

Zdenka Kumorová: Vplyv nespisovných výrazov na kultúru jazykového prejavu detí a mládeže

231

Marta Kvíčalová: Přezdívky českých olympioniků

240

Igor Lalík: Obraznosť v reklame

247

Michaela Lišková: Reflexe lexémů označujících diachronní příznakovost (neologismus, archaismus) ve vybraných českých médiích za rok 2011

255

Mária Majirošová: Viktimizácia, gatekeeping, voyeurstvo – rozumieme cudzím výrazom z mediálnej praxe?

266

Vít Michalec: Poznámky k výstavbě hesláře připravovaného výkladového slovníku současné češtiny

274

Patrik Mitter: Kompozita jako prostředek internacionalizace české slovní zásoby

283

Marcel Olšiak: Percepcia intonácie v televíznom spravodajstve

288

Božena Pecúchová: Slovesné tvary minulého času v Evanjeliu sv. Lukáša v staroslovienčine a cirkevnej slovančine a ich preklady do vybraných súčasných východoslovanských jazykov

298

Helena Pernicová: Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny

322

Šárka Pešková: Čeština na Facebooku

329

Patrik Petráš: Tempo reči v spravodajských komunikátoch elektronických médií

335

Barbora Poledňáková: Přejatá slova z německého jazyka reflektovaná Lexikální databází humanistické a barokní češtiny

348

Martin Pukanec: K etymológii teonyma Stribog

353

Markéta Pytlíková: Výklady Mikuláše z Lyry v nejstarším staročeském biblickém překladu

356

Dominika Rašová: Pragmatická sila častíc

364

Pavel Sojka: Tvaroslovná a pravopisná stránka internetových inzerátů mladých adeptek modelingu ve věku 12 – 15 let

375

Roman Sorger: Slovesné motivanty v technickom jazyku

386

Marcela Szczerbová: Funkčné členy živých osobných mien vo vybraných lokalitách

399

Štěpán Šimek: Staročeské femininum jatka – nástin jeho dalšího formálního a sémantického vývoje a lexikografické zpracování

405

Marta Šimečková: Protetické v- v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559)

413

Pavel Štěpán: Polyfunkční formant -sko v toponymii Čech

416

Veronika Štěpánová: Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině)

422

Dominika Tekeliová: Problém prekladu vlastných podstatných mien v umeleckej literatúre

427

Jasna Uhláriková: Slovenské a srbské somatické frazémy s lexikálnou zložkou oko

437

Denisa Vagaská: Využitie slovotvorných postupov pri formovaní novodobých slangových výrazov

450

Roman Vojtechovský: Posunková lexéma V TOM má mnoho podôb

457

Kateřina Voleková: K pravopisu Tabulí Mikuláše z Drážďan v Göttingenském rukopisu

462

Jana Zdeňková: K minulým časům ve staročeské legendě o svaté Margaretě

469

Aleksandra Zok-Smoła: Błędy stylistyczne w wypowiedziach pisemnych uczniów gimnazjum

482

Petra Zrníková: Vplyv explicitnosti a implicitnosti na porozumenie kauzálnych vzťahov

489

Adriána Žáková: Jazykové zdroje slovenčiny v rámci projektu CESAR

499

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXIII

Miesto úvodu

5

Kristína Bobeková: Význam a symbolika farieb v paremiológii

6

Simona Čalovková: Jazyková krajina

17

Zuzana Děngeová: Tvoření nových pojmenování formantem -stvo/-ctvo v současné češtině

24

Peter Gregorík: Niektoré problematické javy pri vymedzení dvojčlenných viet

29

Ivana Gregorová: Mesto ako metafora v optike filozofických textov (princípy typológie)

36

Barbora Hanzová: Slovotvorné procesy v právní a administrativně právní terminologii staročeského Beliála

47

Kateřina Heřmanská: Zeleniti, zeleněti, zelenati se. K vývoji deadjektivních sloves odvozených od českých názvů barev

53

Anna Holečková: Jazyk v bilingválnej česko-slovenskej rodine

60

Alica Hurtová: Žena v nemeckých názvoch rastlín

72

Martina Jamborová: List lácí. Jazyková charakteristika specifické středověké písemnosti

84

Radka Jančiová: Titulky súčasnej dennej tlače cez pozitívny filter frazeologizmov

89

Marek Janosik-Bielski: Textologické problémy při vydávání starší české památky

97

Miroslav Kazík: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede slobodných v Topoleckej

102

Markéta Klimešová: Slovotvorná struktura a význam vybraných barokních adverbií

119

Zdenka Kumorová: Kontúry teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry na Slovensku

126

Mária Magdolen: Obrazné pomenovania v terminológii masmediálnej komunikácie

137

Marta Malanowska-Statkiewicz: Nazwy nosicieli cechy fizycznych i behawioralnych w języku czeskim i polskim. Paradygmat słowotwórczy

143

Mária Matiová: Preferencia doslovných alebo metaforických významov

157

Aksana Mikalayenka: Předložková spojení s místním významem v češtině

176

Veronika Nováková: Posun příklonek ve větách s infinitivem

189

Nikoleta Olexová: Verbálne kolokácie

196

Zdeňka Opavská: K pojetí a zpracování multiverbálních spojení v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny

205

Veronika Perovská: K problematike transformovaných štruktúr vo Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe. Nominalizované particípium

218

Patrik Petráš: Intonácia pripravených prejavov v televíznom a rozhlasovom spravodajstve

225

Janka Píšová: Problematika výučby slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín

231

Barbora Poledňáková: Středněčeská stejnokořenná předložka a předpona ve slovesné vazbě

241

Markéta Pytlíková: Výkladové poznámky v nejstarším českém překladu Knih královských

249

Szilárd Sebök: Dynamika používania lingvistických termínov?

255

Andrea Svobodová: Překlad biblických veršů v tzv. kázáních dzikovských ve vztahu ke staročeským překladům bible

264

Klára Šatanová: Poznámky ke vzniku a dataci deminutivních přípon -éček, -éčka, -éčko

281

Veronika Štěpánová: Jak se vyslovuje Slovensko?

286

Dominika Tekeliová: František Šujanský – folklorista a jazykovedec

291

Andrej Timko: Franglais as a Sociolinguistic Phenomenon

298

Jasna Uhláriková: Vymedzovacie zámená v slovenských a srbských frazémach (delimitatíva a adverzatíva)

314

Denisa Vagaská: Lexikografické spracovanie slangového slovníka. Heslové slovo

322

Roman Vojtechovský: Vyjadrovanie záporu v slovenskom posunkovom jazyku

327

Kateřina Voleková: K marginálním výkladům ve staročeské Bibli kladrubské

345

Alena Záborská: Z problematiky prekladu proprií v diele P. Pullmana Jantárový ďalekohľad

354

Jana Zdeňková: K překladovým ekvivalentům latinského perfekta a imperfekta v Bibli olomoucké a Bibli kladrubské

362

Renata Žiláková: Typický Čech v obraze prototypu zvířete ve vnímání obyvatel Zakarpatské oblasti Ukrajiny (verbalizovaná metafora typického Čecha)

372

Štěpán Šimek: Lexikální analýza a intertextovost. Na příkladu pramenů Kroniky české Václava Hájka z Libočan

380

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXIV

Úvod

6

Tomáš Bánik: Existovali staroslovienske redakcie

7

Magdalena Błaszak: Homonimia wyrażeń funkcyjnych na przykładzie partykuł w języku macedońskim

19

Martina Bodnárová: Osobné zámená v texte svedectva ako žánru náboženskej komunikácie

29

Veronika Čurdová – Magdalena Kroupová: Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny

48

Katarína Dudová: Aký je obraz cti v povedomí mladých Slovákov? Dotazníkový výskum

57

Radoslav Ďurajka: Slovenčina na HUFS v Kórejskej republike

74

Alena Faragulová: Význam a jazykovo-sociálna cudzosť

82

Valeria Generalova: Making war Slavic-like, or just choosing a preposition

96

Sylvia Georgieva: Bulharská stopa v životě Boženy Němcové

107

Tereza Hejdová: Korespondence abatyše Doroty z Krumlova

123

Mateusz T. Jamro: The language of politics and the media culture in the Polish People's Republic. An analysis of speeches of the leaders of the Polish United Workers' Party and the corresponding newsreels

132

Ladislav Janovec: Poznají žáci na prvním stupni základní školy komunikační funkci výpovědi?

143

Jane Jovanov: Linguoculture in education

149

Elena Jůnová: Jazykové prostriedky v reklamných komunikátoch

157

Pavlína Kašpárková: Morfonologické alternace ve funkci tvaroslovné v současném českém jazyce

174

Christian Kersch: Problémové oblasti vo vyučovaní slovenského a českého jazyka v prostredí rakúskej armády a polície

181

Tereza Klabíková Rábová: Současná reklamština aneb nové trendy v jazyce reklamní a marketingové komunikace

192

Ivana Klabníková: Vyčleňovacia, odčleňovacia a pripájacia funkcia pomlčky

203

Vesna Koceva: Улогата на експлицитните граматички објаснувања во комуникативните наставни програми по странски јазик

208

Вікторія Коломийцева: Украïнська мова в професiйнiй та непрофесiйнiй комунiкацii студентськоï молодi

222

Michaela Kopečková: Mluvní vzory v českém televizním zpravodajství: vliv mluvního tempa na ostatní ortoepické jevy

235

Samuel Koruniak: Politický (mediálny) diskurz Slovákov vo Vojvodine, Srbsko: predvolebná kampaň k voľbám do Národnostných menšín – slovenskej národnostnej menšiny v roku 2010 a 2014

247

Дарья Корзникова: На что смотрят русские? Что слушают немцы? Объектная сочетаемостьглаголоввосприятияврусском инемецкомязыке

268

Karel Kulich: K tvorbě deklinační tabulky na základě česko-ruského konfrontačního studia morfologie substantiv a adjektiv s přihlédnutím k historické mluvnici

285

Маргарита Лангенбах: Електронний корпус української мови: сфери застосування та перспективи розвитку

298

Michaela Lišková: Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny

314

Anetta Luto-Kamińska: History of language today and tomorrow

326

Jitka Lžičařová: Jazyk (komunikace) jako nástroj moci. Na příkladu politických procesů padesátých let 20. století v ČSR

340

Lucie Machálková: Složená slova s komponentem označujícím počet a jejich zpracování v Akademickém slovníku současné češtiny

348

Marta Malanowska-Statkiewicz: Czasowniki onomatopeiczne jako podstawa derywacji w języku polskim

355

Maryna Martynenko: Filler sounds and stretched pronunciation of sounds in words in Ukrainian spontaneous speech

368

Mária Matiová: Konceptualizácia pojmov emócií v slovenském jazyku

383

Timea Nemčeková: Izomorfy integrujÚce český a slovenský jazykový areál

397

Jana Nová: Názvy rostlin a živočichů ve slovníku – lexikografické ztvárnění biologické reality

407

Янели Нылванд: Использование эстонизмов в говорах русского старожильческого населения Эстонии

420

Nikoleta Olexová: Konfrontationsanalyse: Äquivalenz der verbalen Kollokationen

429

Нургюл Оздемир: Всегда – как всегда в структуре рассказов И. А. Бунина

443

Patrik Petráš: Intonačné špecifiká súčasného televízneho spravodajstva

455

Kristína Piatková: Kognitívna a emocionálna interpretácia ako základ partnerskej komunikácie

482

Snežana Linda Popović: česko-srbský frazeologický slovník

492

Татьяна Рохлина: О специфике локальной структуры текстов автобиографического жанра: на материале романа Э. Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой»

499

Gabriel Rožai: Nemecká banská kolonizácia severovýchodného Gemera vo svetle miestnej toponymie

514

Markéta Schürz Pochylová: Vícekomponentová kompozita

528

Zdenka Schwarzová: Konštruovanie jazykovej reality GMO ako bioetického problému z hľadiska mediálnej a vedeckej perspektívy

542

Pavlína Sedlářová: Klasifikace jazykových dat dle specifických kategorií

556

Daria Shershneva: Типизированные конструкции со словом ДА в русской разговорной речи

571

Екатерина Смирнова: «Простомовный» перфект

582

Sylwia Sojda: Partykuły słowackie jako parenteza

596

Dominik Šefčík: Bratislavsko, Košicko, Prešovsko... Miestne názvy utvorené pomocou sufixu -sko vo svetle korpusových dokladov

605

Hana Štěříková: Cesty lexému ябедa prostorem a časem

615

Alica Ternová: Slovensko-český receptívny bilingvizmus, otázky laického prekladu z češtiny do slovenčiny

627

Дмитрий Удод: Воздействующий потеницал текстовой интерлюдии в креолизированном тексте

646

Татьяна Верховцева: Как это по-русски? О реализации функции хезитационного поиска в русской устной спонтанной речи

655

Roman Vojtechovský: Motivovanosť vybraných toponým miest Slovenska v slovenskom posunkovom jazyku

663

Анастасия Яковлева: Вот ещё! Отказ!

688

Stanislava Zajacová: Ovládanie hovorovej slovenčiny v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Výsledky dotazníkového prieskumu

697

Десислава Златанова: Комуникативно поведение на българите в Германия

712

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXV

Katarína Gajdošová: Slovo na úvod

5

Miroslava Bajusová: Využitie stratégie neutralizácie pri preklade profesionalizmov z oblasti drevárskeho priemyslu

6

Perla Bartalošová: Sonda do neverejného diskurzu o homosexuálnych ľuďoch cez prizmu xenolingvistiky

21

Marka Bireş: Interpretačná komparatívna analýza jazykového stvárnenia lásky v slovenskej a rumunskej frazeológii

36

Martina Bodnárová: Personálna a sociálna deixa v neinštitucionálnom dialógu dospelých východoslovenskej proveniencie

48

Katarzyna Burska: Nazwy gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim Analiza strukturalna i semantyczno-pragmatyczna

66

Veronika Gondeková: Manipulačno-komunikačná koncepcia predvolebnej kampane politickej strany Most-Híd

77

Miroslav Kazík: Birmovné mená vo farnosti Moravany nad Váhom po roku 1989

91

Ivana Klabníková: České krídlo proti štúrovskej spisovnej slovenčine v zborníku Hlasowé

108

Petra Kollárová: Pomenovanie príbuzenských vzťahov v slovenských nárečiach

117

Agnieszka Kołodziej: Zoonimy versus inne onimy

129

Michaela Kopečková: Analýza vokalické kvality a kvantity moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

142

Дарья Корзникова: Смотреть краем глаза и слушать краем уха: инструментальная валентность глаголов восприятия в русскоми немецком языках

161

Paweł Kowalski: Internacjonalizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej

178

Magdalena Kroupová: Slovesa cizího původu v současné češtině se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování

187

Veronika Labancová: Hypotypóza ako myšlienková figúra v diele Kruté poviedky (Contes cruels) od Auguste de Villiers de L‘Isle-Adam

199

Mária Matiová: Kognitívny obraz konceptov závisť a škodoradosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom spoločenstve

212

Miriam Matulová: Dynamik der Entwicklung der aktiven Sprachkompetenz beim Kind im Vorschulalter

225

Lucia Miháliková: Význam slovesa a procesy metaforizácie

241

Mira Nábělková: Tak rob, ako ti ďaka! Slovenský slovník Boženy Němcovej

252

Timea Nemčeková: Prechod od kmeňovej sústavy k rodovej vo vývine substantívnej deklinácie slovenčiny a češtiny

264

Maja Novković: Jazykovo-štylistická analýza románu Rivers of Babylon od Petra Pišťanka

272

Gabriela Orsolya: Kontrastívny výskum verbálnych kolokácií

287

Patrik Petráš: Funkcia dôrazu v súčasnom televíznom spravodajstve

306

Khrystyna Petriv: Мова як маркер національної ідентичності

325

Kristína Piatková: Štylistika a každodenná komunikácia

333

Andreea-Nora Pop: A Corpus-Driven Analysis of the Word ‚ROMANIAN‘ in CORPES XXI

343

Barbara Repková: Rétorika etickej reklamy

360

Zdenka Schwarzová: Sociovedecká komunikácia v slovenských médiách (na príklade bioetického diskurzu)

368

Alica Ternová: Sémantická analýza niektorých prípadov slovensko-slovinských interlingválnych homoným

385

Василенкова Лариса Борисовна: Итальянизм и его функция в „Сказках об Италии“ М Горького и „Новых сказках об Италии“ авторов-постмодернистов

391

Katarína Vilčeková: Die Rolle der Muttersprache beim Fremdsprachenlernen

401

Kristina Denisovna Zaides: “To Forget Impossible to Remember”: Meta-Communication with the Meaning of Forgetting in Oral Spontaneous Speech

420

Jana Zdeňková: Deverbativní substantiva tvořen pomocí sufixů -stvo a -stvie/-ství ve staré a střední češtině

434

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXVI

Slovo na úvod

4

Perla Bartalošová: Reflexia o postojoch slovenských seniorov k anglicizmom v slovenčine

5

Jozef Bilský: Problematika pádového synkretizmu v slovenských slavistických prácach

14

Martina Bodnárová: Personálna deixa v individuálnom štýle kazateľa Rasťa Dvorového

25

Jana Kičura Sokolová – Lenka Palková: Hypergeneralizácia v reči slovensky hovoriacich detí. Niekoľko poznámok o „omyloch“ pri tvorení tvarov substantív a verb v ranej ontogenéze reči

47

Ivana Klabníková: Zochovo Slovo za slovenčinu

57

Samuel Koruniak: Status a uplatnenie spisovnej slovenčiny vo Vojvodine medzi dvomi svetovými vojnami

61

Patrik Petráš: Nesklonnosť termínov v špecifických komunikačných oblastiach súčasnej slovenčiny (so zameraním na ekonomickú terminológiu)

73

Mária Rendárová: Ako Slováci interpretujú škodoradosť

98

Soňa Rešovská: Náčrt interpretácie lexikálnych medzier ako jedného z typov rodovej asymetrie v slovenčine

108

Elena Smrigová: Zafarbené výrazy v publicistických textoch o Borussii Dortmund

124

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXVII

Slovo na úvod

4

Katarzyna Burska: O wartościach iwartościowaniu w opisach reklamowych gospodarstw agroturystycznych w internecie

5

Bartłomiej Cieśla: Językowe środki wartościowania w laudacjach

18

Tomáš Godiš: Sprache der Boulevardpresse – die Emotionalisierung und Manipulierung

28

Ганна Олександрівна Гелбутовська – Людмила Олександрівна Кравченко: Методи виявлення сугестивного впливу в політичній рекламі

45

Katarína Jóbová Sziveková: Žiak s odlišným materinským jazykom na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry

56

Pavlína Kašpárková: Morfonologické alternace v derivaci českých a slovenských deminutiv

63

Natália Kolenčíková: Sémanticko-pragmatické aspekty politických nadávok

82

И Лицюнь: Модное слово «токсичный» в русском и китайском языках

91

Ірина Вадимівна Мельник: Екологія українського антропонімiкону

98

Katarína Mikulcová: Jazyk a štýl vínnych etikiet

108

Patrícia Molnárová: Perspektívy vplyvu ideológie na žánre analytickej publicistiky v straníckej tlači v roku 1968

118

Elwira Olejniczak: Naruszenia prostoty, w wypowiedziach uczestników rozpraw sądowych

128

Patrik Petráš: Typológia chýb strojového prekladu z angličtiny do slovenčiny

138

Zuzana Popovičová Sedláčková: Variácie zámen taký, taká, také v komunikačných súvislostiach

146

Martina Ptáčníková: K uplatnění lidové etymologie v urbanonymii

151

Mária Rendárová: Univerzálnosť vs. relatívnosť jazykového obrazu sveta

156

Soňa Rešovská: Interlingválna onomaziologická komparácia z pohľadu teórie lexikálnej motivácie

162

Gabriel Rožai: Rusínske nárečie obce Pača v Gemeri v komunikácii rôznych generácií

174

Mária Stanková: Publicizmus a jeho funkcia v lexikálnej zásobe

185

Slavomíra Stanková: Teoreticky o (praktickej) komunikačnej kompetencii

192

Barbora Štěpánková: K možnostem zpracování predikativ v jednojazyčném slovníku

201

Soňa Wojnarová: Pomístní jména obsahující apelativa draha a dráha z pohledu (nejen) lidové etymologie

210

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXVIII

Slovo na úvod

5

Pavel Adámek: Dětská percepce vyučovacího předmětu český jazyk na prvním stupni základní školy

6

Vladimíra Bashir Géčová: Chyby v písaných komunikátoch v počiatočnej fáze osvojovania si slovenčiny ako cudzieho jazyka študentmi medicíny

10

Jozef Bilský: Substantívna deklinácia v severošarišských a v podtatranských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu

20

Barbora Burgárová: Porozumenie gramatiky na úrovni viet

29

Katarzyna Burska: Gry językowe na oficjalnym profilu łodzi na Facebooku

35

Bartłomiej Cieśla: środki wartościowania na poziomie tekstowym w e-mail marketingu

45

Katarína Gajdošová: Vzťahy medzi vybranými augmentatívnymi adjektívami

56

Barbora Hurtuková: Vybrané modálne výrazy v jazykovej praxi

62

Marek Janosik-Bielski: Komparace vybraných pasáží z textů Tomáše ze štítného

69

Bianka Jarolínová: Kontrastívna analýza minimálnych ustálených konštrukcií: predložkovo-menné spojenia v nemčine

75

Viktória Kevická: Logopedický prístup k hodnoteniu orálneho diskurzu

83

Laura Klimová: Príčastia ako hapax legomenon vo vybraných zdrojoch Slovenského národného korpusu

91

Samuel Koruniak: Spisovná slovenčina vo Vojvodine v medzivojnovom období v kontexte jazykovej kultúry

98

Daria Korznikova: Gender auf Russisch: Die Entwicklung der russischen Genderlinguistik von den 90er Jahre bis heute

105

Romana Krolčíková: Fungovanie adjektív vo vybraných textoch D. Mitanu (Analýza na báze Slovenského národného korpusu)

117

Lucia Miháliková: K príčinnému vzťahu medzi pohybom a zvukom. Analýza ekvivalencie pohybovo-zvukových slovies v beletristickom texte

125

Patrik Mitter: Univerbizáty oikonym v současné češtině

141

Patrícia Molnárová: Ideológia verzus aktualizácia v persuazívnej funkcii novinových titulkov v 60. rokoch

147

Monika Nemcová: Model rozprávania a prerozprávania príbehu

154

Jana Nemčeková: Daniel Lichard a ustaľovanie spisovnej slovenčiny

161

Elwira Olejniczak: Kobiety z żelaza – stereotypy a obrazy „słabej płci“ we współczesnych mediach

165

Renáta Pavlová: K zlepšeniu čitateľskej kompetencie v materinskom jazyku

180

Kateřina Pelegrinová: Mezižánrová analýza kvantitativních charakteristik přízvukových taktů a slov v češtině

191

Patrik Petráš: Využitie elektronického testovania v podmienkach vysokoškolského vzdelávania (so zameraním na výučbu gramatických disciplín v jazykovo a pedagogicky orientovaných študijných programoch)

201

Katarína Rausová: Vybrané črty slovenských prekladov evanjelií

215

Mária Rendárová: Porovnanie frazém v slovenčine a v angličtine z aspektu jazykového obrazu sveta

223

Nejc Robida: Slovenščina in sinteza govora Kaj je bilo, kaj bo in kaj je mogoče

229

Jana Trebuňová: Gender komparácia vetných kontúr v slovenskom a anglickom jazyku prostredníctvom strojového učenia

236

Jana Výškrabková: Rozvíjanie produktívnych jazykových zručností v e-learningových kurzoch slovenčiny ako cudzieho jazyka

244

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXIX

Slovo na úvod

4

Lucie Baloušová: Kritická místa výuky syntaxe v 7. ročníku základní školy – první výsledky výzkumu

5

Dominika Bašistová: Z pôvodne neslovenskej toponymie Národného parku Slovenský raj

14

Katarína Batková: Biblické motívy krajín v básňach Georga Trakla na príklade motívu poľa

23

Kristína Bobeková: Korpusovolingvistická analýza kolokácií s adjektívami čierny a biely

29

Kristýna Březinová: „Blažena je taky hrozná“ – Rodná jména a jejich vnímání budoucími rodiči

37

Lenka Haluzová: Komunikačný potenciál väzenského slangu

46

Barbora Hurtuková: Akomodačné komunikačné praktiky v komunikácii intaktných ľudí s ľuďmi s telesným znevýhodnením

51

Mária Ješíková: Morfologicko-syntaktická a sémanticko-distribučná analýza vybraných predložkovo menných spojení

57

Romana Krolčíková: Anglicizmy vo sfére vlogov

65

Dorota Lamačková: Interakcia influencera s publikom v kontexte štylistiky digitálnej éry

75

Marek Mikušiak: Poznámky k pravopisu čiarky

83

Lenka Mužilová: Jazykový obraz vlka v slovenčine

88

Miroslava Najšlová: Prečo je pravicový populizmus akceptovateľný pre mladú generáciu?

94

Marek Ponca: Jazykové variety v DaF-vyučovaní

102

Katarína Rausová: Možnosti a hranice prípravy textov z predspisovného obdobia do historického korpusu

110

Mária Rendárová: Jazyk v kontexte kultúry

119

Agata Rupińska: Nelingvistické reflexe uměleckých textů na stránkách odborných lingvistických časopisů

124

Natalia Shlikhutka: Język polskich i słowackich blogów parentingowych

131

Lukáš Smola: Sociální sítě jako plnohodnotná součást vzdělávacího obsahu

138

Slavomíra Stanková: Reflexia kultivovania komunikačnej kompetencie v školskej praxi

145

Paulína Šmeringaiová: K výskumu slovensko-nemeckých vzťahov v zrkadle cechových združení

153

Natália Švecová: Ľudová etymológia v slovenčine

160

Roman Vojtechovský: Slovosled v slovenskom posunkovom jazyku

169

Vladimíra Vrajová: Jazykovo-štylistické a sémanticko-pragmatické aspekty vnútrojazykového prekladu (na príklade sonetov P. O. Hviezdoslava)

178

Štefania Vyskočová: Niekoľko poznámok k slovenskej autorskej rozprávke 1. polovice 20. storočia

185

Jana Výškrabková: Ako vnímajú zahraniční študenti výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka (prípadová štúdia)

192

Pavol Zlatovský: Psycholingvistické aspekty využívania piesní pri učení slovenčiny ako cudzieho jazyka

199

↑ hore na stránku ↑

VARIA XXX

Miesto úvodu

5

Mira Nábělková: Dunaj na Vltavě a iné vlny... K vývinovým prúdeniam vo vzájomnom česko-slovenskom/slovensko-českom preklade

6

Jaromír Krško: Kolokviá mladých jazykovedcov alias tradičná Modra a teória onymického komunikačného registra

36

Miroslava Bajusová: Vplyv Andreja Sládkoviča a jeho básne Marína na jazykovú krajinu Banskej Štiavnice

45

Laura Belicajová: O čom rozprávajú slovenské rozprávky (Adaptácie ľudových rozprávok a kultúrnohistorická hodnota v nich)

57

Кристина Ђорђевић: Биљке као носиоци културолошких стереотипа са аспекта фразеолошке слике света

67

Veronika Drkošová – Michal Místecký: Brothers in Text: Frequency and Collocation Analyses of the Česko Name in the Slovak National Corpus

76

Katarína Gajdošová: Čo možno nájsť v pilotnej verzii akvizičného korpusu ERRKORP?

88

Gabriela Halienová: Komunikačná stratégia diskreditácie v politickom diskurze (na príklade komunikačnej taktiky prognózovania a vytvárania obrazu hrozby)

95

Marianna Hudcovičová: „Farebné“ prirovnania v slovenskom jazyku a ich ekvivalencie v anglickom jazyku

105

Lucia Jasinská: Kolokácie slovesného podstatného mena v súčasnej slovenčine

115

Mária Ješíková: Korpusová analýza nemeckých predložkovo-menných spojení so substantívami Spaß a Lust

125

Natália Kolenčíková: K tematickým okruhom predvolebnej kampane 2020 na sociálnej sieti Facebook

135

Tereza Kopecká: K vybraným aspektům lexému kost v nářečích českého jazyka

143

Patrik Kozár: Výskyt polopredikatívnych konštrukcií v textoch umeleckého a odborného štýlu súčasnej spisovnej slovenčiny

150

Eliška Králová: Prefixy a prefixoidy z klasických jazyků jako předpoklad porozumění cizím slovům (nejen) v češtině

160

Romana Krolčíková: Fungovanie anglických výrazových prostriedkov v kontexte funkčno-štylistickej diferencovanosti vlogov

167

Natália Kubašová: Online formatívne testovanie a hodnotenie žiakov pre lepšie výsledky na hodine cudzieho jazyka, dotazníkové hodnotenie

178

Filip Kubeček: „Nauč se gramatiku a potom něco piš!“ aneb reakce mládeže na pravopisné chyby svých vrstevníků v on-line prostředí

190

Dorota Lamačková: Konštruovanie online identity používateľov sociálnych sietí

198

Nikoleta Liptáková: Slovo a význam v detskej reči

208

Anna Michalcová: Reflexivní posesiva ve třetí redakci staročeského biblického překladu

215

Mária Mikolajová: Percepcia jazykov a nárečí z pohľadu samotných používateľov (na príklade jazykovej situácie v okrese Stará ľubovňa)

225

Patrícia Molnárová: Štylisticko-diskurzívne techniky s využitím expresivity v ideologicky podmienenom komunikáte

234

Miroslava Najšlová: Prerod spoločnosti v národnom socializme a jeho paralely v súčasnom Rakúsku

241

Stella Ondrejčiková: Predložky ako operátory časových vzťahov v gemerských nárečiach

251

Marek Ponca: Jazykový portrét ako nástroj na podporu viacjazyčnosti

262

Katarína Rausová – Katarína Gajdošová: Prístupy k excerpcii náboženských výrazov zo slovníka

271

Aksana Schillová: O metodách extrakce deadverbiálních kandidátů prepozicionalizace z korpusu (aplikace na Slovenském národním korpusu)

279

Viktória Mária Slovenská: Analysing nominalizations in Medical English

288

Roman Vojtechovský: Klasifikátory a špecifikátory v slovenskom posunkovom jazyku

298

Vladimíra Vrajová: Pragmatická funkcia intertextuality v poézii P. O. Hviezdoslava (na príklade biblických alúzií)

311

štefania Vyskočová: Niekoľko poznámok k exofónii a jej podobám v kontexte slovenskej literatúry po roku 1945

318

Michal Zoller: Profesionalizmy ako demonštrácie kultúry komunikačnej formácie streetdancerov

324

Žaneta Zsarnóczaiová: Úloha asociačného výskumu pri výklade slov

332

↑ hore na stránku ↑