Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Marianne Sedlákovej
 • Pavlovi Žigovi
 • Vladimírovi Patrášovi
 • Vladimírovi Benkovi

Novinky na stránke

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov

Program podujatia

Streda, 13. 11. 2019

08.30 – 08.50

Prezentácia účastníkov

08.50 – 09.00

Otvorenie

Moderuje: G. Múcsková

09.00 – 09.25

Jarošová Alexandra: Slovník súčasného slovenského jazyka z pohľadu kodifikácie

09.25 – 09.50

Benko Vladimír: LexiCorp: Nový nástroj na prácu s lexikálnymi dátami

09.50 – 10.15

Šimková Mária: Súčasná slovenčina z hľadiska aktuálnych korpusovolingvistických výskumov

10.15 – 10.40

Valentová Iveta: Výskum lexiky slovenských terénnych názvov

10.40 – 11.00

Prestávka na kávu

Moderuje: M. Šimková

11.00 – 11.25

Choleva Júlia: Jazykové a komunikačné problémy na Slovensku a ich manažment

11.25 – 11.50

Molnár Satinská Lucia: Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

11.50 – 12.15

Pekarovičová Jana – Ľos Ivoríková Helena: Metodická príručka Krížom-krážom; Tváre slovenskej lingvistiky v zrkadle Studia Academica Slovaca

12.15 – 13.30

Obedná prestávka

13.30 – 15.00

Okrúhly stôl

Edukačná lingvistika – aktuálne otázky vzťahu lingvistiky a školy pod vedením prof. PaedDr. Ľudmily Liptákovej, CSc.
Cieľom okrúhleho stola bude diskutovať o nasledujúcich otázkach:

 • Aký je súčasný stav vyučovania slovenského jazyka na jednotlivých stupňoch škôl?
 • Ako je dnes vedecky garantovaná aktuálnosť lingvistickej teórie, ktorá sa implementuje do štátnych vzdelávacích programov, do učebníc slovenského jazyka a do školskej praxe?
 • Čo môže jazykovedná obec urobiť pre zlepšenie stavu vyučovania slovenského jazyka?
 • Aké postavenie by mala mať edukačná lingvistika v rámci lingvistického výskumu na Slovensku?

15.00 – 15.20

Prestávka na kávu

Moderuje: A. Ferenčíková

15.20 – 15.45

Ivanová Martina: Najnovšie publikácie prešovskej slovakistiky

15.45 – 16.10

Slančová Daniela: Desať štúdií o detskej reči v kontexte výskumu detskej reči na Slovensku

16.10 – 16.35

Ološtiak Martin – Ološtiaková Lucia – Rešovská Soňa: Slovník slovenských neologizmov (lexikologický, lexikografický a porovnávací výskum)

16.40

Občerstvenie a voľné pokračovanie diskusie

Štvrtok, 14. 11. 2019

09.00 – 10.30

Okrúhly stôl

Jazyk súčasných slovenských médií pod vedením PhDr. Oľgy Škvareninovej, CSc.
Úlohou súčasných médií je nielen informovať, ale aj vzdelávať, zabaviť, zaujať, ovplyvňovať ľudí, vzbudiť emócie a najmä priniesť zisk. Toto všetko nachádza odraz aj v jazyku médií, v ktorom sa zvyšuje používanie hovorovej reči (D. Crystal, 2002), čo nie vždy ide ruka v ruke s dodržiavaním pravidiel spisovnej normy. Kým v minulosti sa za kultivovaný prejav považovalo iba spisovné vyjadrovanie, dnes možno uvažovať aj o komunikačne chápanej kultivovanosti (S. Ondrejovič, 2008). Aký je vlastne jazyk súčasných slovenských médií? Okruhy diskusie okrúhleho stola:

 • Zmeny v mediálnom priemysle a ich vplyv na jazyk médií
 • Médiá ako potenciálny faktor jazykových zmien
 • Kultivovanosť rečového prejavu profesionálov v mediálnej sfére
 • Mediálna lingvistika ako jazykovedná disciplína

10.30 – 10.50

Prestávka na kávu

Moderuje: J. Pekarovičová

10.50 – 11.15

Ďurkovská Mária – Tušková Tünde – Uhrinová Alžbeta: Skúmanie stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku

11.15 – 11.40

Sedláková Marianna – Ivančová Lena: Výskumné jazykovedné zameranie KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach; jazykoveda v odbore masmediálne štúdiá

11.40 – 12.05

Závodný Andrej: Aktuálne vedeckovýskumné, publikačné a pedagogické aktivity na Katedre slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave

12.15 – 14.30

Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV za uplynulé funkčné obdobie
 5. Správa revíznej komisie za uplynulé funkčné obdobie
 6. Zmena stanov SJS pri JÚĽŠ SAV → návrh nového znenia
 7. Voľba volebnej komisie
 8. Voľba nového výboru SJS pri JÚĽŠ SAV
 9. Podnety z pléna a diskusia
 10. Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV
 11. Záver