Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Soni Rešovskej

Novinky na stránke

  • 16. 1. 2023: Zverejnená ďalšia prezentácia z 15. celoslovenského stretnutia jazykovedcov v Bratislave
  • 12. 12. 2022: Zverejnené fotogalérie z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov v Danišovciach
  • 11. 12. 2022: Zverejnená fotogaléria z prednášky A. Böhmerovej
  • 30. 11. 2022: Zverejnený zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa koná v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach
  • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online z Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Návrh zmeny stanov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

(podklad na rokovanie Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., dňa 21. 6. 2022)

Súčasné znenie stanov

Návrh nového znenia stanov

§6. Orgány Spoločnosti

§6 Orgány Spoločnosti

1. Orgánmi Spoločnosti sú:

a) valné zhromaždenie,

b) výbor,

c) predsedníctvo.

2. Kontrolným orgánom Spoločnosti pre hospodársku činnosť sú jej revízori. Revízori nesmú byť členmi iných štatutárnych orgánov Spoločnosti.

3. Valné zhromaždenie aj ostatné orgány Spoločnosti môžu zasadať, rokovať a uznášať sa aj prostredníctvom videokonferenčných prenosov a v prípade potreby sa tak môžu konať aj voľby do orgánov Spoločnosti. Voľby do orgánov Spoločnosti sa tak môžu konať trojakou formou:

a) V prípade prezenčného zasadnutia a hlasovania sa postupuje štandardným spôsobom: predsedajúci zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie, na mieste voľby sa v prípade netajného hlasovania hlasuje zodvihnutím ruky a v prípade tajného hlasovania prostredníctvom hlasovacích lístkov. Predsedajúci oznámi výsledky prezenčného hlasovania. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.

b) V prípade hybridného prezenčno-videokonferenčného zasadnutia a netajného hlasovania predsedajúci zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie, fyzicky prítomní účastníci hlasujú na mieste voľby zodvihnutím ruky a miestne vzdialení účastníci zasadnutia hlasujú zodvihnutím ruky alebo písomne v aplikácii počas prenosu. V prípade tajného hlasovania fyzicky prítomní účastníci hlasujú prostredníctvom hlasovacích lístkov, miestne vzdialení účastníci hlasujú prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich. Predsedajúci oznámi výsledky hlasovania prezenčne prítomných účastníkov aj miestne vzdialených účastníkov. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.

c) V prípade videokonferenčného zasadnutia a netajného hlasovania predsedajúci zasadajúceho orgánu vyzve na hlasovanie a účastníci hlasujú zdvihnutím ruky alebo písomne v aplikácii počas prenosu. V prípade tajného hlasovania účastníci hlasujú prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré zaručia anonymitu hlasujúcich. Predsedajúci oznámi výsledky videokonferenčného hlasovania. Spôsob rokovania i výsledok hlasovania sa explicitne uvedú v zápisnici z rokovania.