Konferencie

Podujatia plánované v r. 2024

23. slovenská onomastická konferencia Tradičné a nové v onomastike

Pozývame Vás na 23. slovenskú onomastickú konferenciu s názvom Tradičné a nové v onomastike, ktorá sa uskutoční 10. – 12. 9. 2024 na Filozofickej fakulte PU v Prešove. Tento ročník konferencie bude zameraný na nasledujúce tematické okruhy:

- onomastická teória a metodológia,

- onomastická terminológia,

- tradičné a nové v antroponomastike,

- tradičné a nové v toponomastike,

- tradičné a nové v chrématonomastike,

- onomastika vo vzťahu k iným (jazyko)vedným disciplínam,

- vlastné meno v literatúre,

- ortografické aspekty vlastných mien.

Spoluorganizátormi podujatia budú Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i., v Bratislave, Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i., v Bratislave. Viac informácií nájdete na stránke https://www.ff.unipo.sk/onomasticka-konferencia/.


XXXIII. kolokvium mladých jazykovedcov

Tohtoročné XXXIII. kolokvium mladých jazykovedcov sa uskutoční pod záštitou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v priestoroch hotela Šachtička. Všetky potrebné informácie o podujatí nájdete na stránke Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici: https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-slovenskeho-jazyka-a-komunikacie/veda-a-vyskum/konferencie/xxxiii-kolokvium-mladych-jazykovedcov.html.


Vedecký seminár venovaný stému výročiu narodenia A. Habovštiaka

Pozývame Vás na vedecký seminár pri príležitosti 100. výročia narodenia medzinárodne uznávaného jazykovedca Antona Habovštiaka, ktorý sa bude konať 15. 10. 2024 v Bratislave. Vedecká časť tohto spomienkového podujatia bude zameraná na komplexné predstavenie jazykovedného diela tohto vedca, ako aj na jeho významný prínos pri systematickom budovaní pramenných fondov pre syntetické opisné i lexikografické práce slovenskej dialektológie a lingvistickej geografie. Bližšie informácie zverejníme v čo najkratšom čase.


Archív konferencií