Kontakt na osobu zodpovednú za spracúvanie osobných údajov v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV:

mail: gdpr@juls.savba.sk
Zodpovedná osoba Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Osobné údaje sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV spracúvajú na nasledujúce účely:

Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

1.

Personálne a mzdové účely

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/JÚĽŠ SAV (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

2.

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny

3.

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/JÚĽŠ SAV (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

4.

Vedecký výskum: terénny výskum

Čl. 89 GDPR, resp. zákon č. 133/2002 § 4 písm. 1

5.

Vedecký výskum: budovanie a používanie textových archívov a databáz

Čl. 89 GDPR, resp. zákon č. 133/2002 § 4 písm. 1

6.

Používanie korpusových databáz

Čl. 89 GDPR

7.

Uzatváranie a plnenie (licenčných) zmlúv s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

8.

Archívne účely

Čl. 89 GDPR v spojitosti so Zákonom o archívoch a registratúrach

9.

Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov

Súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

10.

Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

11.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

12.

Zabezpečenie IT bezpečnosti

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/JÚĽŠ SAV (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

13.

Osobné údaje súťažiacich z prezentačných akcií

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR): zvyšovanie povedomia o JÚĽŠ SAV