Kontakt na osobu zodpovednú za spracúvanie osobných údajov v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV:

mail: gdpr @ juls.savba.sk
Zodpovedná osoba Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Osobné údaje sa v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV spracúvajú na nasledujúce účely:

Účel spracúvania osobných údajov

Primárny právny základ

1.

Personálne a mzdové účely

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/JÚĽŠ SAV (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; § 42– 45 zákona č. 311/2001 v znení neskorších predpisov)

2.

Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; § 47 a 82 zákona č. 311/2001 v znení neskorších predpisov): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny

3.

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/JÚĽŠ SAV (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; § 5 zákona č. 595/2003 v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 v znení neskorších predpisov)

4.

Vedecký výskum: terénny výskum

zákon č. 133/2002 § 4 písm. 1

5.

Vedecký výskum: budovanie a používanie textových archívov a databáz

zákon č. 133/2002 § 4 písm. 1

6.

Používanie korpusových databáz

súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR

7.

Uzatváranie a plnenie (licenčných) zmlúv s fyzickými osobami

Plnenie zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR; § 4 zákona č. 185/2015)

8.

Archívne účely

zákon č. 395/2002 § 7 o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov)

9.

Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov jazykovedcov na stránke JÚĽŠ SAV v rámci sprístupnenej bibliografie slovenských jazykovedcov

súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR; § 13 a 14 zákona č. 18/2018 v znení neskorších predpisov)

10.

Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; zákon č. 176/2004; zákon č. 307/2014 a zákon č. 387/2002): ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti

11.

Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR; § 16 zákona č. 18/2018 v znení neskorších predpisov): preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov

12.

Zabezpečenie IT bezpečnosti

Plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa/JÚĽŠ SAV (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR; § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018)

Práva dotknutých osôb

Pri realizácii úloh a povinností JÚĽŠ SAV získavame osobné údaje priamo od vás. Pri spracúvaní osobných údajov JÚĽŠ SAV ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak vaše osobné údaje spracúvame podľa osobitných právnych predpisov, ich neposkytnutie by mohlo mať za následok nemožnosť realizácie úloh a povinností JÚĽŠ SAV.

Zásady ochrany osobných údajov

Pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou JÚĽŠ SAV a len na čas nevyhnutný na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené JÚĽŠ SAV na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami JÚĽŠ SAV tak, aby sa predišlo bezpečnostnému incidentu. Po uplynutí retenčnej doby, resp. po prijatí žiadosti o výmaz, je možné osobné údaje skartovať alebo vymazať v súlade Registratúrnym poriadkom SAV. JÚĽŠ SAV zabezpečuje zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

Pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napr. Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Na základe čoho budú vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré stanovuje prevádzkovateľ.

Tieto účely sú jednotlivo uvedené v tabuľke.

Budú vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

Budú vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Ako dlho budú vaše osobné údaje uchovávané?

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Registratúrnym poriadkom SAV.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania vašich osobných údajov, o právnych základoch a dobe uchovávania nájdete v tabuľke.

Aké máte práva?

  • Odvolať súhlas – v prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v JÚĽŠ SAV. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o vás spracúvali.
  • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
  • Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
  • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Môžeme mať napr. určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.
  • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností máte právo nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
  • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
  • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
  • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame neoprávnene alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby návrh spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Vzory žiadostí môžete nájsť na stránke https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prava-dotknutych-osob