Štruktúra JÚĽŠ SAV

Vedenie

Riaditeľka:

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
gabriela.mucskova @ juls.savba.sk

Zástupkyňa riaditeľky:

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
bronislava.chocholova @ juls.savba.sk

Predseda vedeckej rady:

PhDr. Ľubor Králik, DSc.
lubor.kralik @ juls.savba.sk

Vedecká tajomníčka:

Mgr. Jana Levická, PhD.
jana.levicka @ korpus.juls.savba.sk

Sekretariát

Katarína Krajčovičová

katarina.krajcovicova @ juls.savba.sk
Telefón: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762

Správna rada

Predsedníčka:

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Členky:

Mgr. Katarína Balleková, PhD.
Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.
Mgr. Jana Levická, PhD.
PhDr. Sibyla Mislovičová
PhDr. Lucia Molnár Satinská, PhD.
Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Vedecká rada

Predseda:

PhDr. Ľubor Králik, DSc.

Členovia:

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.
Mgr. Martin Chochol, PhD.
PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.
Mgr. Miroslav Zumrík, PhD.

Externí členovia:

Dr.h.c. prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.
prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:

RNDr. Miroslav Morovics, CSc., Predsedníctvo SAV

Členovia dozornej rady:

doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., Pedagogická fakulta TU
Ing. Iveta Červenková, Úrad SAV

Ekonomicko-technický úsek

Ing. Jana Gírethová (ekonómka)
jana.girethova @ juls.savba.sk

RNDr. Gabriel Gaži, M. P. H. (správca siete)
gabriel.gazi @ juls.savba.sk

RNDr. Radovan Garabík
radovan.garabik @ kassiopeia.juls.savba.sk

Mgr. Vladimír Radik (technický redaktor)
vladimir.radik @ juls.savba.sk

Vedecká knižnica

Yulia Smetanová
yulia.smetanova @ juls.savba.sk

Tomáš Vančo
tomas.vanco @ korpus.juls.savba.sk

Činnosť oddelenia