Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV

Čomu sa v oddelení venujeme?

Našou hlavnou náplňou je príprava viaczväzkového akademického výkladového Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ), ktorý ponúka základný vedecký opis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo všetkých komunikačných sférach. Neoddeliteľnou súčasťou práce na slovníku je aj lexikologicko-lexikografický výskum – zaoberáme sa najmä takými výskumnými témami, ako sú teoretické a praktické aspekty sémantiky (t. j. významov slov), morfológie, syntaxe a slovotvorby.

Zároveň aktualizujeme elektronický Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny, ktorý je používateľskou verziou SSSJ; obsahuje približne 135 000 hesiel a jeho cieľom je v súlade s koncepciou SSSJ poskytnúť používateľom relevantné pravopisné, výslovnostné a gramatické údaje o jednotlivých lexikálnych jednotkách aj s ich hodnotením z hľadiska jazykovej normy.

V oddelení sa venujeme aj vývoju a inovácii nástrojov počítačovej lexikografie a korpusovej lingvistiky, ktoré využívame pri koncipovaní slovníkových hesiel, konkrétne ide o Sketch Engine, nástroj na morfologickú a kolokačnú analýzu textov.

Viete, ako vzniká slovník?


Personálne obsadenie (rok nástupu do JÚĽŠ SAV):

Bronislava Chocholová (1998), vedúca oddelenia od 2012

Ľubica Balážová (1982)
Vladimír Benko (1990)
Jana Hašanová (2005)
Ingrid Hrubaničová* (1988 – 1995, od *2012 v oddelení jazykovej kultúry a terminológie, zároveň riešiteľka projektu SSSJ)
Martina Ivanová (2018)
Nicol Janočková (2001)
Alexandra Jarošová (1980), zástupkyňa vedúcej oddelenia (2002 – 2006), vedúca oddelenia (2007 – 2012)
Monika Kapustová (1997 – 2001, v oddelení od 2016)
Natália Kolenčíková (2018)
Peter Malčovský (2022)
Lucia Miháliková (2018)
Magdaléna Petrufová (1973)
Alexandra Šufliarska (2002)
Ivana Šrámeková (2022), interná doktorandka

Pracovníci oddelenia v minulosti
Spolupracovníci iných oddelení alebo pracovísk v súčasnosti alebo v minulosti
Pracovníci oddelenia alebo iných oddelení participujúci na OGSS


Projekty

Knižné publikácie

Historický prierez formovaním oddelenia