Časopisy


Jazykovedný časopis

Archív Jazykovedného časopisu

jazykovedny_casopis.png

Odborný časopis Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Orientuje sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu a metodológiu jazykovedy. Pozornosť venuje aj otázkam dejín jazykovedy. Popri článkovej časti obsahuje rubriky Diskusie, Rozhľady s informáciami o najnovších výskumoch v jednotlivých oblastiach jazykovedy, Recenzie a Referáty s informáciami i kritickými hodnoteniami najnovšej slovenskej i svetovej jazykovednej produkcie a rubriku Kronika s príležitostnými príspevkami o slovenských a iných jazykovedcoch pri ich významných životných jubileách, doplnenými niekedy súpismi ich prác, s nekrológmi a s informáciami o jazykovedných podujatiach (konferenciách, sympóziách a pod.). Prispievateľmi časopisu sú prevažne slovenskí jazykovedci z akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých odborov jazykovedy.

Viac informácií


Kultúra slova

Archív Kultúry slova

kultura_slova.png

Časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej. Propaguje výsledky výskumu slovenčiny ako spisovného jazyka v širokom chápaní a výsledky výskumu jazykovej kultúry, stará sa o kultivovanie jazykových prejavov, všíma si dodržiavanie normy a kodifikácie vo verejných jazykových prejavoch, vhodnosť a primeranosť používaných jazykových prostriedkov vo všetkých oblastiach práce a verejného života. Pozornosť venuje aj výskumu odbornej terminológie, jej normalizovaniu a uvádzaniu do praxe, ako aj umeleckej literatúre z hľadiska využívania jazykových prostriedkov a jazykovej tvorivosti spisovateľov a prekladateľov.

Viac informácií


Slovenská reč

Archív vybraných čísel Slovenskej reči

slovenska_rec.png

Časopis pre výskum slovenského jazyka. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Slovenská reč je najstarší slovakistický jazykovedný časopis (začal vychádzať roku 1932/33) a základný časopis pre výskum slovenského jazyka. Časopis sa venuje výskumu súčasného jazyka (otázkam pravopisu, morfológie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vývinu jazyka, onomastike, oblasti dialektológie a frazeológie. Priestor venuje aj odborným diskusiám. Zaznamenáva významné životné jubileá slovenských jazykovedcov a prináša bibliografiu ich diel. Informuje o významných lingvistických podujatiach a formou recenzií o aktuálnej jazykovednej produkcii.

Viac informácií