Časopisy


Jazykovedný časopis

jazykovedny_casopis.png

Odborný časopis Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Orientuje sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu a metodológiu jazykovedy. Pozornosť venuje aj otázkam dejín jazykovedy. Popri článkovej časti obsahuje rubriky Diskusie, Rozhľady s informáciami o najnovších výskumoch v jednotlivých oblastiach jazykovedy, Recenzie a Referáty s informáciami i kritickými hodnoteniami najnovšej slovenskej i svetovej jazykovednej produkcie a rubriku Kronika s príležitostnými príspevkami o slovenských a iných jazykovedcoch pri ich významných životných jubileách, doplnenými niekedy súpismi ich prác, s nekrológmi a s informáciami o jazykovedných podujatiach (konferenciách, sympóziách a pod.). Prispievateľmi časopisu sú prevažne slovenskí jazykovedci z akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých odborov jazykovedy.

Viac informácií
Archív Jazykovedného časopisu


Kultúra slova

kultura_slova.png

Časopis je recenzovaný vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. V časopise sa publikujú štúdie a články súvisiace s riešením aktuálnych projektov v rámci výskumu súčasného jazyka venované slovnej zásobe, morfológii, syntaxi, štylistike, pravopisu i výslovnosti, ale pozornosť sa venuje aj slovenským nárečiam, histórii slovenského jazyka a onomastike. Pravidelne sa uverejňujú príspevky týkajúce sa ustaľovania odbornej terminológie z rozličných odborov a terminologické súpisy ako výsledky práce terminologických komisií. V časopise sa uverejňujú aj príspevky o domácej a prekladovej umeleckej literatúre a popularizačnej, odbornej a náučnej spisbe z hľadiska jazyka a využívania jazykových prostriedkov. Vychádza šesťkrát do roka. Všetky zaslané príspevky posudzujú dvaja recenzenti. Časopis je indexovaný v databáze Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Vydavateľom časopisu je Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, spoluvydavateľom (distribúcia, tlač) je Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine (na základe dohody z r. 1993). Časopis vychádza s finančnou podporou Otvorenej akadémie (od r. 2018).

Viac informácií
Archív Kultúry slova


Slovenská reč

slovenska_rec.png

Časopis pre výskum slovenského jazyka. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Slovenská reč je najstarší slovakistický jazykovedný časopis (začal vychádzať roku 1932/33) a základný časopis pre výskum slovenského jazyka. Časopis sa venuje výskumu súčasného jazyka (otázkam pravopisu, morfológie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vývinu jazyka, onomastike, oblasti dialektológie a frazeológie. Priestor venuje aj odborným diskusiám. Zaznamenáva významné životné jubileá slovenských jazykovedcov a prináša bibliografiu ich diel. Informuje o významných lingvistických podujatiach a formou recenzií o aktuálnej jazykovednej produkcii.

Viac informácií
Archív vybraných čísel Slovenskej reči