Základné informácie

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV je pracoviskom, v ktorom sa v Slovenskej republike sústreďuje základný výskum spisovných aj nespisovných útvarov slovenského národného jazyka.

Ústav vznikol v roku 1943 pod názvom Jazykovedný ústav Slovenskej akadémie vied a umení – SAVU, v roku 1952 bol premenovaný na Ústav slovenského jazyka SAVU a od roku 1966 nesie súčasný názov. Je hlavným vedeckým pracoviskom v Slovenskej republike sústreďujúcim základný výskum slovenského národného jazyka, jeho územnej a sociálnej diferenciácie a jeho dejín. Súčasťou výskumu sú teoretické otázky všeobecnej jazykovedy, jazykovej kultúry, odbornej terminológie a onomastiky. Výsledky výskumu sa aplikujú pri tvorbe základných kodifikačných príručiek, pri tvorbe a ustaľovaní odbornej terminológie, pri štandardizácii geografického názvoslovia.

Najvýznamnejšie vedecké výsledky sa dosiahli pri skúmaní gramatickej stavby slovenského jazyka (Morfológia slovenského jazyka, 1966), dynamiky slovnej zásoby (Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny, 1989), slovnej zásoby národného jazyka (Slovník slovenského jazyka, 6 zv., 1959 – 1968; Krátky slovník slovenského jazyka, 4. vyd. 2003; Synonymický slovník slovenčiny, 2. vyd. 2000; Historický slovník slovenského jazyka, 7 zv., 1991 – 2008; Slovník slovenských nárečí, zatiaľ 3 zv., 1994, 2006, 2021; Slovník súčasného slovenského jazyka, zatiaľ 4 zv., 2006, 2011, 2015, 2021), pravopisného systému spisovnej slovenčiny (Pravidlá slovenského pravopisu, 3. vyd. 2000), územnej diferenciácie slovenských nárečí v rámci Slovenska, slovanských krajín i karpatského areálu (Atlas slovenského jazyka, 4 zv., 1968 – 1984; Slovanský jazykový atlas, zatiaľ 2012; Celokarpatský dialektologický atlas, 8 zv., úvodný (nečíslovaný) zv. 1987, zv. 1 – 7 vyšli v r. 1989 – 2003) a pri konfrontačnom výskume slovnej zásoby slovanských jazykov (Česko-slovenský slovník, 2. vyd. 1981; Veľký rusko-slovenský slovník, 5 zv., 1960 – 1970; Veľký slovensko-ruský slovník, 6 zv., 1979 – 1995). Pracovníci ústavu pripravili desiatky monografií z rozličných oblastí výskumu národného jazyka. Ústav vydáva sériu zborníkov Jazykovedné štúdie (vyše troch desiatok), ktoré sa monotematicky venovali niektorej jazykovednej disciplíne, bol hlavným organizátorom alebo spoluorganizátorom mnohých vedeckých konferencií aj s medzinárodnou účasťou.

Hlavné oblasti výskumu:

Medzinárodná spolupráca:

Ústav spolupracuje so zahraničnými vedeckými pracoviskami v Belgicku, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rusku, Severnom Macedónsku, Slovinsku, Srbsku, Ukrajine, USA.

https://euraxess.ec.europa.eu/