Interné doktorandské štúdium

Mgr. Ivana Šrámeková

Dátum nástupu: 1. 9. 2022

Téma dizertačnéj práce: Numeráliá v súčasnej slovenčine – morfologické, slovotvorné a lexikografické aspekty

Školiteľka: Mgr. Nicol Janočková, PhD.


Mgr. Stella Ondrejčiková

Dátum nástupu: 1. 9. 2021

Téma dizertačnéj práce: Nárečie v diachrónnej a synchrónnej dynamike národného jazyka a jazykovej situácie

Školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.


Mgr. Dáša Cimermanová

Dátum nástupu: 1. 9. 2021

Téma dizertačnéj práce: Jazykové problémy, postoje a ideológie používateľov spisovného jazyka v kontexte súčasnej jazykovej politiky

Školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.


Mgr. Romana Krolčíková

Dátum nástupu: 1. 9. 2020

Téma dizertačnéj práce: Anglicizmy v súčasnej slovenčine (so zameraním na typológiu komunikačných sfér a spôsoby pravopisnej adaptácie)

Školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.


Mgr. Mária Mikolajová

Dátum nástupu: 1. 9. 2020

Téma dizertačnéj práce: Regionálne dialekty v zrkadle jazykových a kultúrnych zmien

Školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.


Mgr. Katarína Rausová

Dátum nástupu: 1. 9. 2019

Téma dizertačnej práce: Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine

Školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, PhD.