Interné doktorandské štúdium

Mgr. Romana Krolčíková

Dátum nástupu: 1. 9. 2020

Téma dizertačnéj práce: Anglicizmy v súčasnej slovenčine (so zameraním na typológiu komunikačných sfér a spôsoby pravopisnej adaptácie)

Školiteľka: PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.


Mgr. Mária Štupáková

Dátum nástupu: 1. 9. 2020

Téma dizertačnéj práce: Regionálne dialekty v zrkadle jazykových a kultúrnych zmien

Školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.


Mgr. Katarína Rausová

Dátum nástupu: 1. 9. 2019

Téma dizertačnej práce: Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine

Školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, PhD.


Mgr. Roman Soóky

Dátum nástupu: 1. 9. 2017

Téma dizertačnej práce: Predpoklady kultivovania interpretačnej kompetencie

Školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.