Interné doktorandské štúdium

Mgr. Katarína Rausová

Dátum nástupu: 1. 9. 2019

Téma dizertačnej práce: Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine

Školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, PhD.


Mgr. Roman Soóky

Dátum nástupu: 1. 9. 2017

Téma dizertačnej práce: Predpoklady kultivovania interpretačnej kompetencie

Školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.