Dialektologické oddelenie

Čomu sa v oddelení venujeme?

Zameriavame sa na vedecký výskum o zemepisných, resp. teritoriálnych nárečiach slovenčiny i v typologicky príbuzných slovanských i neslovanských jazykoch. Teritoriálne dialekty patria k nespisovným útvarom jazyka s vlastným prirodzeným vývinom.

Aktuálne v dialektologickom oddelení realizujeme syntetizujúce spracovanie apelatívnej (t. j. všeobecnej) slovnej zásoby slovenských nárečí v podobe celonárodného Slovníka slovenských nárečí.

Predstavenou nárečovou lexikou v nárečovom slovníku rozširujeme poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, ktorý je zároveň odrazom života a kultúry našich predkov, ale aj procesov vplývajúcich na formovanie jazykových spoločenstiev.

V medzinárodnom jazykovo-komparatívnom výskume sa orientujeme predovšetkým na slovanské jazyky. Prebieha v rámci programu realizovaného Medzinárodným komitétom slavistov – konkrétne ide o riešenie projektu Slovanský jazykový atlas.

Dialektologické oddelenie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV pripravuje na vydanie reprezentatívne súbory textov troch základných areálov slovenských nárečí (stredoslovenské, západoslovenské, východoslovenské nárečia). Vedecká edícia sa opiera o zbierku nárečových textov, ktorá vznikla systematickým terénnym jazykovedným výskumom vo všetkých obciach na celom území slovenských nárečí. Zahŕňa podobu teritoriálnych dialektov pôvodného obyvateľstva od 30. rokov 20. stor. po jeho koniec.


Personálne obsadenie (rok nástupu do JÚĽŠ SAV):
Katarína Balleková (1994), vedúca oddelenia

Jozef Bilský (2023)
Ľubica Dvornická (1988)
Adriana Ferenčíková
(1961)
Martin Chochol
(2002)
Gabriela Múcsková
(1989 – 1995, od r. 2005)
Miloslav Smatana
(1984)
Dagmar Šimunová
(2010)
Pavol Žigo
(2004 – 2014, od r. 2019)
Martina Macejková
(interná doktorandka)
Mária Mikolajová
(interná doktorandka)
Stella Ondrejčiková (interná doktorandka)

Pracovníci oddelenia v minulosti


Historický prierez formovaním oddelenia
Vybrané publikácie dialektologického oddelenia
Projekty oddelenia