Vybrané publikácie dialektologického oddelenia

Jazykovedné štúdie XXXVIII. Slovanské nárečia v čase a priestore. Ed. Chochol, Martin. Bratislava: Veda, 2022, 260 s. ISBN 978-80-224-1983-3.

js38.jpg

Zborník Slovanské nárečia v čase a priestore (Jazykovedné štúdie XXXVIII) je venovaný uznávanej slovenskej dialektologičke prom. fil. A. Ferenčíkovej, CSc., ktorá v r. 2020 oslávila svoje významné životné jubileum. Zborník obsahuje 25 štúdií od domácich aj zahraničných autorov v slovenčine, češtine, poľštine, ruštine, ukrajinčine, slovinčine a macedónčine. Tematicky sa zameriava najmä na kľúčové oblasti vedeckovýskumnej činnosti jubilantky, ktorými sú slovenská a slovanská dialektológia, nárečový výskum, nárečová lexika a jej lexikografické spracovanie a areálová lingvistika (zastúpená predovšetkým jedným z najdôležitejších medzinárodných lingvistických projektov – Slovanským jazykovým atlasom). Obsahuje však aj príspevky z oblasti historickej jazykovedy, etymológie a sémantiky, syntaxe spisovného jazyka či nárečových prvkov v autorskom jazyku.


Slovník slovenských nárečí. III. P (poza) – R. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Veda 2021. 816 s. ISBN 978-80-224-1905-5

(autorský kolektív: K. Balleková, Ľ. Dvornická, A. Ferenčíková, M. Chochol, G. Múcsková, P. Ráczová, M. Smatana, D. Šimunová)

Slovník slovenských nárečí. III. P (poza) – R. Nový zväzok Slovníka slovenských nárečí ponúka na 816 stranách obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska. Predstavená nárečová lexika (písmen P – R) rozširuje poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, ktoré sa nenávratne premieňajú a vytrácajú. Slovník je vedecké, no čitateľsky pútavé lexikografické dielo pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov najmä z humanitných či spoločenskovedných oblastí. Ďalších takmer 11 000 abecedne radených hesiel prispieva k výskumu genetických súvislostí vo vývine slovnej zásoby slovanských jazykov, ale i jazykových kontaktov slovenčiny, napr. s nemčinou, maďarčinou, latinčinou v prirodzenom, neregulovanom jazyku, predovšetkým v jeho hovorenej podobe. Autori tretieho zväzku metodologicky nadväzujú na koncepciu predstavenú v 1. zväzku slovníka, jej novátorské rozvíjanie v lexikografickom spracovaní vybraných javov vysvetľujú v Predhovore diela s rozšíreným pomocným aparátom. Je pútavé sledovať slovnodruhovú, funkčnú, významovú, štylistickú či tematickú rozvrstvenosť predstavenej nárečovej lexiky. Žiadna z doteraz prístupných príručiek o slovenčine nedokumentuje na jednom mieste také množstvo frazeologických jednotiek a ustálených slovných spojení, ako je to v celonárodnom nárečovom slovníku. Napríklad v heslách pršať, prasa, pravda, prázdny, psí, pustiť, robiť, rok, rozum, ruka prináša jedinečné jazykové bohatstvo a s ním i kultúrnu pamäť národa. Všetky nárečové doklady sú charakterizované príslušnosťou k lokalite, teda aj k miestnemu dialektu alebo nárečovému areálu. Do slovníka je na ľahšiu orientáciu vložená praktická záložka s mapkami nárečových oblastí. Tretí zväzok vznikol v plnom rozsahu s podporou lexikografických počítačových nástrojov. Nové elektronické databázy a korpusy významne dopĺňajú pramenný materiál základnej kartotéky slovníka a zbierok Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ale i ďalšiu využitú literatúru (atlasové práce, akademické lexikografické a encyklopedické práce, prístupné dialektologické diela). Heslá písmen A ¬¬̶ P(povzchádzať) z predchádzajúcich dvoch zväzkov možno vyhľadávať od r. 2021 už aj na stránke Slovníkový portál Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV.


Slovník slovenských nárečí. II. L – P (povzchádzať). Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. ISBN 80-244-0900-6

(autorský kolektív: K. Balleková, Ľ. Dvornická, I. Felixová, A. Ferenčíková, A. Košková, G. Múcsková, I. Ripka, M. Smatana)

Slovník slovenských nárečí. II. L – P (povzchádzať) Ďalší diel celonárodného Slovníka slovenských nárečí pokračuje v registrovaní a spracúvaní apelatívnej slovnej zásoby miestnych dialektov. Omladený autorský kolektív nadviazal na koncepciu predstavenú v prvej časti; autori v druhom zväzku spracúvajú heslá písmen L – P (povzchádzať). Dielo predstavuje výsledky kontinuálneho výskumu nárečí, zachytáva dynamiku v nárečovom systéme a jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačuje vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby. Kompletizácia slovenského (celonárodného) slovníka nárečového typu podstatnou mierou ovplyvní aj precizovanie výskumu slovnej zásoby slovanských jazykov v rámci jazykovedných disciplín. Veľký nárečový slovník slúži širokému spektru domácich i zahraničných používateľov – od odborníkov z oblasti jazykovedy, porovnávacej lingvistiky a slavistiky cez literátov, spisovateľov a pedagógov až po záujemcov o nárečia z radov širokej verejnosti. Tretí zväzok slovníka sa pripravuje.


Slovník slovenských nárečí. I. A – K. Ved. red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1994. 936 s. ISBN 80-224-0183-8

(autorský kolektív: F. Buffa, A. Ferenčíková, A. Habovštiak, Š. Lipták, O. Malíková, J. Nižnanský, I. Ripka, J. Šikrová)

Slovník slovenských nárečí. I. A – K. Celonárodný Slovník slovenských nárečí je priekopníckym lexikografickým dielom tohto typu v rámci Slovenska. Jeho prvý zväzok je vyvrcholením niekoľkoročných prípravných a tvorivých prác autorského kolektívu i ďalších pracovníkov, ktorí sa významným spôsobom pričinili nielen o spresňovanie koncepcie diela a vytvorenie vlastnej slovníkovej state, ale aj o realizáciu úprav súvisiacich s počítačovou podporou tohto významného a nezastupiteľného lexikografického projektu. Predstavované dielo registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych dialektov. Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka podáva informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti slovenskej nárečovej lexiky. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky a historickým slovníkom jazyka tvorí dôležitý a nezastupiteľný komplex lexikografických diel venovaných prezentácii lexiky nášho národného jazyka. Dielo má široké vedecké, kultúrno-spoločenské i praktické poslanie. Prvý diel tohto jedinečného projektu spracúva heslá písmen A – K.


Adriana Ferenčíková: Poklady pod povrchom slov ukryté. Výber z diela. Ed. K. Balleková – Ľ. Dvornická – G. Múcsková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2019. 480 s. ISBN: 978-80-224-1800-3

Poklady pod povrchom slov ukryté Slovenská dialektológia ako jedna z mnohých vedeckých a mnohých lingvistických odborov sa na nedostatok ukrytých pokladov sťažovať nemôže. Na malom kúsku zeme, kde zaznieva slovenčina, zdedila bohatú nárečovú rôznorodosť vo všetkých jazykových rovinách. Rôznorodosť, ktorá sa v ľudovom povedomí pretavila do poznania Čo dedina – to reč iná. Rôznorodosť, ktorej pod povrchom ukryté korene spájajú dejiny spoločnosti, krajiny a jazyka. Možno práve preto slovenská dialektológia pritiahla zvedavosť a záujem mnohých výskumníkov, zberateľov i významných vedeckých osobností a stala sa súčasťou ich osobného života. Jednou z nich je aj prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc., ktorá svoj osobný život úplne spojila so životom svojej disciplíny a aj preto na jej počesť vznikla táto publikácia. A. Ferenčíková sa podieľala na vzniku všetkých zásadných diel, ktorými sa dnes slovenská dialektológia prezentuje – Atlas slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí a v širších súvislostiach pracovala i na zväzkoch Slovanského jazykového atlasu. Navyše je autorkou mnohých vedeckých článkov, ktoré dodnes inšpirujú a majú vysokú citovanosť.


Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková − G. Múcsková − Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2015. 592 s. ISBN 978-80-224-1494-4

Jazykovedné štúdie XXXII Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc., je tematicky zameraný na vývin jazyka a jazykové kontakty. Príspevky zastrešujú jazykovedné oblasti, ktorým sa jubilant vo vedeckovýskumnej a pedagogickej univerzitnej činnosti venoval, teda v piatich kapitolách zahŕňajú oblasť prirodzeného jazykového vývinu v interdisciplinárnych a všeobecnolingvistických súvislostiach, oblasť historickej a nárečovej lingvistiky, onomastiky, synchrónnej dynamiky jazyka v komparácii a kontaktoch a okruh vonkajších dejín jazyka. Vo viacerých štúdiách autori nadväzujú na svoj predošlý, často aj dlhodobý výskum, pričom recenzenti 32. zväzku Jazykovedných štúdií oceňujú, že ide o vedeckú publikáciu umožňujúcu sledovať kontinuitu dlhodobých výskumov, syntézu ich výsledkov, ako aj teoreticko-metodologický vývin samotných vedeckých odborov. Veľkým prínosom zborníka sú práce, ktoré prinášajú výsledky z heuristického a tzv. primárneho výskumu. Výnimočným je zastúpenie popredných slovenských a českých odborníkov, ale aj svetovo etablovaných a rešpektovaných autorov, čo výrazne zvyšuje vedeckú kvalitu a medzinárodné renomé zborníka.

PDF


SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 260 s. ISBN 978-80-224-1495-1.

Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí Monografia o vojnovej kataklizme spred 100 rokov z dielne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV ponúka v dvoch na seba nadväzujúcich častiach (štúdie a pramene o nárečiach) svedectvo o histórii zachytené v archíve zemepisných nárečí, akými sa hovorilo v 1. polovici 20. storočia. Obsah textovej antológie dopĺňa diferenčný výkladový slovník z oblasti militárií, ktorý čitateľovi zjednodušuje zrozumiteľnosť dobových rozprávaní. Autori jednotlivých kapitol (lingvista, folkloristka, historik) interpretujú každý z pohľadu svojej vednej disciplíny pramenný nárečový materiál sprístupnený v kritickom vydaní v najrozsiahlejšej časti monografie – v antológii textov rozčlenenej do 5 tematických častí. Nárečové spomienkové rozprávania, zaznamenané v rámci dialektologických výskumov v 30. – 70. rokoch 20. storočia, tvoria vzácny súbor slovesných prameňov, ktoré dokumentujú národnú históriu cez osobnú prizmu zážitkov účastníkov prvej svetovej vojny, a tak tvoria pilier a neoficiálny dokument nehmotného kultúrneho dedičstva. Významnou pridanou hodnotou publikácie je jej interdisciplinárnosť. Lingvisticky zameraný, populárno-vedecky ladený prístup dialektológov pri predstavení nárečí z územia takmer celého Slovenska naznačuje ďalšie výskumné možnosti pre folkloristiku, históriu, sociálnu antropológiu a iné vedné odbory.

PDF


Zo studnice rodnej reči 2. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2014. 440 s. ISBN 978-80-224-1359-6

Zo studnice rodnej reči 2 Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči (2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovnomennej rubriky počas druhého decénia jej trvania v rokoch 2002 – 2011 v časopise Kultúra slova. Zostavovatelia ponúkajú pestrú koláž vzácnych svedectiev z nárečí a o nárečiach, zaradených do siedmich tematických okruhov. Čitateľ prechádza terénom jazyka bohatým na nárečové nerovnosti, ktoré jazyku neubližujú, ba práve naopak: dávajú mu punc rôznorodosti a robia ho všedno-nevšedným a pozoruhodným. Na svojej ceste má možnosť nielen dozvedieť sa mnoho zaujímavého napr. o pôvode priezvisk, o pomenovaní mesiacov či názvoch ovocia; ale aj presvedčiť sa, či naozaj vtáka poznať po perí a človeka po reči; vychutnať si pohľad na farebný svet jazyka; spoznať čo-to zo slovenských kulinárskych zvyklostí; zistiť, čo všetko človeka kvári. Pridanou hodnotou textov je originálna interpretácia nárečového materiálu, ale aj prameňov z predspisovného obdobia slovenčiny, čím sa odkrýva národné duchovné dedičstvo a tiež sa poukazuje na prirodzené jazykové útvary, žánrové aj areálové rozdiely. Texty dopĺňa zoznam lokalít, ktoré charakterizujú v jednotlivých príspevkoch zemepisné rozšírenie nárečových slov, a register vybraných mien a priezvisk používaných na Slovensku.

PDF


Jazykovedné štúdie XXVIII. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Ed. K. Balleková. Bratislava: Veda 2010. 316 s. ISBN 978-80-224-1171-4.

Jazykovedné štúdie XXVIII PDF

Jazykovedné štúdie XXVI. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Ed. G. Múcsková. Bratislava: Veda 2009. 216 s. ISBN 978-80-224-1094-6.

PDF


Tradícia v slove, slovo v tradícii. Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský. Zost. Ľ. Dvornická – M. Smatana. Bratislava: Veda 2007. 311 s. ISBN 978-80-224-0983-4.

tradicia_v_slove.png

  • V kompendiu Tradícia v slove, slovo v tradícii nájdeme odborné referáty na Nižňanského témy, ktoré odzneli na seminári na jeho počesť, ale aj osobné spomienky spolupracovníkov a priateľov. Odtláča sa tu aj kompletný súpis prác Nižňanského i jeho vlastné príspevky, ktoré kedysi vychádzali v Čítaní o správnej výžive. Je tu všetko o jedlách na panstvách v 18. storočí, o veľkonočných, vianočných, novoročných, svadobných, fašiangových, zakáľačkových a ďalších raňajších i večerných ľudových jedlách. Sú tam aj rozprávania o furmanských krčmách a prícestných hostincoch (kapitola Keď hosť bol vítaný aj o pol noci), o sladkostiach, druhoch vína, medu, o chlebovej kultúre, ovocí a pod. (časť recenzie S. Ondrejoviča uverejnenej v Knižnej revue č. 2/ 2008).

PDF


Zo studnice rodnej reči. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2005. 332 s. ISBN 80-224-0870-0.

zo_studnice_rodnej_reci.png

  • Knižná monografia predstavuje lexikálne bohatstvo slovenských nárečí v podobe súboru príspevkov, ktoré v rokoch 1992 – 2001 uverejňoval časopis Kultúra slova v pravidelnej rovnomennej rubrike. V publikácii komponovanej do tematických okruhov autori prinášajú pútavou, prístupnou formou čitateľom z radov širokej kultúrnej verejnosti nárečové bohatstvo slov a slovných spojení súvisiacich s prírodou meniacou sa počas ročných období, s pranostikami a poverami, s vlastnosťami slovenského človeka, s jeho prácou, so slovenskou kuchyňou v minulosti a i. Príspevky sú aplikáciou (a popularizáciou) teoretických poznatkov z oblasti výskumu nárečí, najmä lexikálneho a slovotvorného stvárnenia bohato diferencovaných slovenských dialektov, ako aj aplikáciou poznatkov z dejín slovenskej slovnej zásoby.

PDF