Oddelenie jazykovej kultúry a terminológie JÚĽŠ SAV

Čomu sa v oddelení venujeme?

Ťažiskom nášho záujmu je výskum dynamiky súčasného slovenského jazyka vo všetkých komunikačných sférach, tvorba a ustaľovanie terminológie a proces kultivovania jazyka, čo zúročujeme pri riešení viacerých projektov, v súčasnosti spolupracujeme na grantovom projekte Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe.

Súčasťou našej práce je však aj poskytovanie expertíznych služieb a jazykového poradenstva, teda priamy kontakt so širokou odbornou a laickou verejnosťou. Poskytujeme rady týkajúce sa všetkých súčastí a sfér používania jazyka – od ortoepie, ortografie cez morfológiu, syntax, slovotvorbu až po štylistiku. Na otázky z oblasti dialektológie, onomastiky, etymológie a dejín jazyka odpovedáme v súčinnosti s pracovníkmi ostatných oddelení. Okrem zabezpečovania služieb telefonickej a jazykovej poradne sústavne dopĺňame príspevky do webovej jazykovej poradne, aby sme zvýšili efektivitu poradenských služieb.

Skúsenosti z expertíznej a poradenskej aktivity sú pre nás motiváciou na publikovanie štúdií a príspevkov nielen na stránkach našich časopisov. V rámci členstva v názvoslovných a terminologických komisiách sa podieľame na vytváraní odborných súpisov.

Intenzívne sa venujeme aj popularizácii vedy, napríklad v každodennej rozhlasovej rubrike Slovenčina na slovíčko.


Personálne obsadenie:
Sibyla Mislovičová, vedúca oddelenia

Silvia Duchková
Ingrid Hrubaničová
Dáša Cimermanová
(interná doktorandka)
Judita Páleníková
Kristína Piatková
Iveta Vančová

Abecedný zoznam bývalých pracovníkov a pracovníčok oddelenia


Výskumná činnosť oddelenia
Z histórie oddelenia