Oddelenie Slovenského národného korpusu

Prejsť na stránku SNK
Prejsť na stránku SNK

Čomu sa v oddelení venujeme?

Naše oddelenie sa zaoberá tvorbou tzv. korpusov, t. j. rozsiahlych elektronických databáz pozostávajúcich z veľkého počtu elektronických textov v jednotnom formáte, do ktorých boli pridané špecifické značky (nielen) jazykovedného charakteru. Korpusy, ktoré sú prístupné bez poplatku, tak jazykovedcom i širokej verejnosti umožňujú skúmať slovenskú gramatiku, morfológiu či štylistiku v autentických textoch podľa zadaných kritérií.

Korpusové zdroje obsahujú predovšetkým slovenské texty od roku 1955, ale tiež záznamy starších historických či nárečových podôb slovenčiny. Rovnako je možné analyzovať slovenčinu v porovnaní s inými jazykmi v paralelných korpusoch, ktoré obsahujú vždy originál a jeho preklad, výnimočne preklady z tretích jazykov. Tvorba týchto korpusov a ďalších špecializovaných databáz si vyžaduje prepojenie lingvistiky s modernými informačnými technológiami, preto je neodmysliteľnou súčasťou práce aj priebežné vylepšovanie softvérových nástrojov a riešení jednotlivých úloh z oblasti tzv. prirodzeného spracovania jazyka (Natural Language Processing).

V našom oddelení sa zároveň realizuje výskum využívajúci metódy korpusovej lingvistiky, ktorá sa primárne opiera práve o korpusové zdroje. Na lexikologickú a lexikografickú tradíciu ústavu sme zasa nadviazali špecifickými slovníkovými dielami: napr. Frekvenčným slovníkom slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (2017), Retrográdnym slovníkom súčasnej slovenčiny (2018) a Frekvenčným slovníkom hovorenej slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (2018). Okrem oblasti spracovania prirodzeného jazyka a korpusovej lingvistiky sa okrajovo venujeme aj problematike terminológie a novo sa rozvíjajúceho odboru tzv. digitálnych humanít.


Personálne obsadenie:
Jana Levická, vedúca oddelenia

Katarína Gajdošová
Rudolf Hladík
Jakob Heinrich Horsch
Agáta Karčová
Beáta Kmeťová
Romana Krolčíková (interná doktorandka)
Daniela Majchráková
Beata Taberyová
Ivor Uhliarik
Miroslav Zumrík
Dušan Žovinec