Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV

Čomu sa v oddelení venujeme?

Zameriavame sa na výskum vývinu a dejín slovenského jazyka z jazykovo-porovnávacieho hľadiska na širšom kultúrno-historickom pozadí. V súčasnosti sa venujeme predovšetkým fonologickému vývinu slovenčiny, čím nadväzujeme na výskum vývinu historickej lexikológie a lexikografie či vonkajších dejín slovenčiny, ktorý v našom oddelení prebiehal v minulosti. Priebežne sprístupňujeme širšej odbornej verejnosti a záujemcom o staršiu slovenčinu nepublikované a málo prístupné rukopisné slovenské jazykové pamiatky.

V oddelení prebieha aj onomastický výskum, ktorého cieľom je analýza historickej i súčasnej antroponymie (t. j. používania vlastných mien) a toponymie (t. j. používania geografických názvov) a ich lexikografické spracovanie. Venujeme sa otázkam onomastickej teórie, metodológie a terminológie v medzinárodnom kontexte. S tým súvisí tiež budovanie digitálnej databázy slovenských terénnych názvov a ich lexikograficko-areálové spracovanie, aktualizácia slovenskej onomastickej terminológie a spolupráca na projekte Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku v Békešskej Čabe, ktorý je zameraný na skúmanie osobných mien, najmä priezvisk v slovenských jazykových enklávach v Maďarsku.

V rámci etymologického výskumu skúmame pôvod, prvotný význam a príbuznosť slov v širšom slovanskom a (stredo)európskom kontexte. Po vydaní syntetizujúceho Stručného etymologického slovníka slovenčiny (2015; 2., opravené vyd. 2019) sme začali s budovaním etymologickej databázy slovenskej lexiky s ohľadom na jej historickú a nárečovú podobu.

V oddelení sa nachádzajú špecializované príručné knižnice zamerané na odbornú literatúru z oblasti dejín jazyka, onomastiky a etymológie a fotokópie historických textov. Podieľame sa na tvorbe historického korpusu slovenčiny. Okrem kartotéky Historického slovníka slovenského jazyka, kartotéky slovenských terénnych názvov a historickej antroponymie a toponymie sa v oddelení nachádzajú kartotéky z bernolákovského a štúrovského obdobia.


Personálne obsadenie:
Iveta Valentová, vedúca oddelenia

Siniša Habijanec
Milan Harvalík
Ľubor Králik
Tatiana Laliková
Anna Ramšáková
Patrik Jakubek
(interný doktorand)
Katarína Rausová
(interná doktorandka)

Pracovníci oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV


Výskumná činnosť oddelenia
Súčasné projekty oddelenia