Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia: Iveta Valentová (rod. Šlabjarová) (* 1970), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1994 (v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie od r. 2000)

Pracovníci oddelenia:

Siniša Habijanec (* 1972) – pracovník JÚĽŠ SAV od r. 2015

Milan Harvalík (* 1970) – pracovník JÚĽŠ SAV od r. 2020

Ľubor Králik (* 1967), pracovník JÚĽŠ SAV v r. 1989 – 1995 a od r. 1997 (* v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie od r. 1997)

Tatiana Laliková (* 1954), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1982

Renáta Ondrejková (* 1966), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1990

Anna Ramšáková (* 1977), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2007 (* v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie od r. 2019)

Katarína Rausová, interná doktorandka