Kodifikačná a pravopisná komisia pri JÚĽŠ SAV

Interní členovia:

 • Hrubaničová, Ingrid
 • Chochol, Martin
 • Chocholová, Bronislava
 • Janočková, Nicol
 • Jarošová, Alexandra
 • Králik, Ľubor
 • Levická, Jana
 • Mislovičová, Sibyla
 • Múcsková, Gabriela
 • Valentová, Iveta
 • Vančová, Iveta

Externí členovia:

 • Bónová, Iveta (FF UPJŠ Košice)
 • Ivanová, Martina (FF PU Prešov)
 • Mikušiak, Marek (PedF TU Trnava)
 • Muziková, Katarína (FF UK Bratislava)
 • Ološtiak, Martin (FF PU Prešov)
 • Škorecová, Oľga (MK SR)
 • Závodný Andrej, (PedF TU Trnava)