Oddelenie sociálnej lingvistiky JÚĽŠ SAV

Oddelenie sociálnej lingvistiky

Čomu sa v oddelení venujeme?

Náš výskum sa orientuje na vzťah jazyka a jeho používateľov, ktorý skúmame v konkrétnych podmienkach slovenčiny na území Slovenska. Zohľadňujeme viaceré sociolingvistické vzťahy a snažíme sa objektívne uchopiť a opísať jazykovú situáciu na Slovensku (t. j. vzťah slovenčiny k iným jazykom, postoje používateľov k jazyku a pod.). Zaujíma nás aj porovnanie našej jazykovej situácie v medzinárodnom kontexte – porovnanie dynamických sociolingvistických javov v ostatných (najmä slovanských) krajinách.

Všímame si javy, ktoré vytvárajú dynamiku spoločnosti: rezonujú, polarizujú (rozdeľujú či spájajú) a premietajú sa do širokej spoločenskej diskusie. Ide o javy a témy ako diskriminácia, rodová rovnosť, jazyková korektnosť, jazyková norma, jazykové ideológie a kulty, postoje k jazyku, jazyková politika, sociálne hodnoty a ich vyjadrenie v jazyku, jazyk nenávisti (hate speech) atď.

V oblasti jazykovej politiky, čiže v spôsobe, ako sa na Slovensku manažuje postavenie a koexistencia slovenského jazyka a menšinových jazykov, sa pozeráme aj na problematiku verejnej komunikácie štátu s občanom s ohľadom na jej (ne)zrozumiteľnosť.

Skúmame teda, ako ľudia medzi sebou komunikujú, resp. ako sa (ne)verbálne správajú a konajú v jednotlivých komunikačných situáciách v oficiálnych, polooficiálnych i neoficiálnych vyjadreniach. Usilujeme sa vedecky opísať a vysvetliť bežnú jazykovú prax. Pozorujeme, analyzujeme a interpretujeme jazyk, ktorý ľudia každodenne využívajú na dosahovanie svojich (komunikačných) cieľov.


Personálne obsadenie:
Lucia Molnár Satinská, vedúca oddelenia

Júlia Behýlová
Júlia Choleva
Jaroslava Rusinková
Jana Wachtarczyková
Roman Soóky

Kontakt: socioling @ juls.savba.sk

Projekt: Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka
Výskumná činnosť oddelenia