Oddelenie sociálnej lingvistiky JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia: Lucia Molnár Satinská (* 1986), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2011

Personálne obsadenie oddelenia:

Perla Bartalošová

Júlia Behýlová

Júlia Choleva

Slavomír Ondrejovič

Jaroslava Rusinková

Jana Wachtarczyková

Roman Soóky (interný doktorand)