Portál Retrográdneho slovníka súčasnej slovenčiny

Predhovor

(k tlačenej verzii)

V súčasnosti prechádza lexikografia významnými zmenami. Vďaka rozsiahlym a prehľadným jazykovým dátam, ako aj sofistikovaným počítačovým nástrojom sa otvárajú možnosti zachytávať reálny jazyk presnejšie a prehľadnejšie. Ruka v ruke s rýchlym technickým pokrokom sa zákonite výrazne zvyšuje efektivita práce lexikografa umožnená používaním špecializovaného softvéru v celom procese tvorby lexikografického diela – od východiskového materiálu až po záverečné editorské práce a sadzbu. Textové korpusy a špecifické počítačové nástroje tiež nezriedka vedú k zásadným koncepčným zmenám v procese tvorby slovníkov. Moderné slovníkové diela tak majú schopnosť zohľadňovať a pružne i efektívne napĺňať rôznorodé potreby a požiadavky používateľov jazyka.

V odbornom i verejnom diskurze môže právom vyvstať otázka, či sú v dnešnej dobe potrebné špecializované slovníky (možno s výnimkou slovníkov výkladových a prekladových). Vychádza sa pritom z predpokladu, že ak sú dostupné kvalitne spracované reprezentatívne korpusy jazyka, dá sa z nich získať nespočetné množstvo rôznych štatistických informácií, ideálne šitých na mieru konkrétnej výskumnej úlohy. Pomerne rýchlo a jednoducho sa dajú pomocou bežných nástrojov vytvoriť usporiadané zoznamy slov s pridanými údajmi o ich frekvencii, respektíve zoznamy slov zoradené podľa zakončenia (v retrográdnom usporiadaní, t. j. a tergo). Na druhej strane, takýto nespracovaný korpusový materiál, hoci má dôležitú úlohu pre ďalšie výskumy jazyka, je stále len východiskom. Analýza a spracovanie získaných dát, ich výrazné rozšírenie, dopĺňanie relevantných informácií, ktoré sú užitočné a nedajú sa získať priamo z textových korpusov, si vyžadujú pokročilú znalosť jazyka a predpokladajú časovo i výpočtovo náročnú prácu odborníkov.

Hlavnou motiváciou pre prípravu Retrográdneho slovníka súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu bolo ponúknuť používateľom rozsiahle, reprezentatívne a prehľadne spracované údaje o zakončení tvarov slov v slovenčine spolu so štatistickým spracovaním ich výskytov a distribúcie. Ide pritom, podľa našich vedomostí, o prvý slovenský slovník svojho druhu (netradičný aj v kontexte lexikografickej praxe v okolitých krajinách), v ktorom sú zahrnuté a na základe rozsiahleho korpusového materiálu systematicky spracované zakončenia slov nielen v ich základnom tvare, ale aj vo všetkých tvaroch paradigmy. Slovník zároveň obsahuje informácie o počte výskytov a dodatočných štatistických parametroch získaných z textového korpusu súčasnej slovenčiny.

Veríme, že predkladaný slovník má potenciál osloviť nielen odbornú verejnosť, ale aj širšiu časť laickej verejnosti. Môže slúžiť ako praktická referenčná príručka typických i menej častých zakončení slov, informovať o ich používaní, podnietiť a podporiť prehĺbený gramatický výskum slovenčiny, poskytovať rýchlu orientáciu vo frekvencii realizácie gramatických kategórií a napomôcť odhaleniu neintuitívnych javov a vzťahov v jazyku.

Radovan Garabík