ŽIGO, Pavol: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov. Bratislava: Veda 2012. 176 s. ISBN 978-80-224-1259-9.

analogie_a_anomalie.png

  • Obsahom monografie je spracovanie štruktúrnej komparácie východiskového a finálneho stavu vo vývine skloňovania a charakteristikou analogických vývinových tendencií ich vplyvu na formujúce sa štruktúry. Okrem synchronicko-diachronického prístupu sa v práci využíva rozsiahle slovanské porovnávacie hľadisko, a to najmä v prehodnocovaní klasifikačných kritérií substantívnej deklinácie a dôsledkov na nové deklinačné typy. Materiálová zložka sa opiera o výsledky systematického terénneho výskumu v medzinárodnom slavistickom projekte Slovanský jazyk

PDF