Slowár Slowenskí

Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí

seu

Lexicon Slavicum

Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum

Auctore

Antonio Bernolák

Nobili Pannonio Szlaniczensi

Budae Typis et Sumtibus Typogr. Reg. Univers. Hungaricae, 1825


Pluǧin na Prezíráňí DJVU Formátu ge dostupní tu.

Táto Stránka neňí určená na Informováňí Weregnosťi.

V Slowári se dá hledat tu.

Citácia:

BERNOLÁK, Antoninus: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum. Budae: Typis et Sumtibus Typogr. Reg. Univers. Hungaricae 1825.

GARABÍK, Radovan — KAJANOVÁ, Michaela: Problémy a výsledky počítačového spracovania diela «Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum». In: Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Ed. Klára Buzássyová — Bronislava Chocholová — Nicol Janočková. Bratislava: VEDA 2012, s. 294 – 300.