Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej konferencie Trnava 12. – 14. 9. 2007. Zost. J. Hladký – I. Valentová. Bratislava – Trnava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity – Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2010. 441 s. ISBN 978-80-224-1126-4.

lexika_slovenskej_onymie.png

  • V zborníku sú publikované referáty z konferencie, zameranej na onymickú lexiku. Sú usporiadané do tematických celkov: všeobecné otázky onomastiky (Ološtiak, Harvalík), toponomastika (Majtán, Čižmárová, Šipková, Horňanský, Fičor, Železňak, Kupčinska, Afeltowicz, Chludziński, Tomeček, Maliniak, Čornejová, David, Šindelářová, Štěpán, Hlubinková, Kloferová ml.), hydronomastika (Verbič, Králik, Karpenko, Krško, Pálka, Sičáková, Šapošnikov), antroponomastika (Valentová, Jozefovič, Kopásková, Pachomovová, Pleskalová, Šuľgač, Ferenčíková, Bauko, Belej, Ostaš, Matúšová, Tušková, Kazík), literárna onomastika, školská onomastika, chrématonomastika (Pukanec, Odaloš, Kabata, Skladaná, Žiláková, Beláková, Leitmanová, Garančovská, Mitter). Na konferencii sa aktívne zúčastnilo 52 jazykovedcov, historikov i geografov zo Slovenska, z Česka, Poľska, Ruska, Ukrajiny a Maďarska.

PDF