Jazykovedné štúdie

Monotematicky orientované zborníky, venované životným jubileám významných osobností slovenskej jazykovedy, resp. monograficky orientované vedecké práce zamestnancov ústavu venované výskumu rozličných oblastí slovenského jazyka, ako je uvedené v podnázvoch.

č. 1. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1956. 305 s.

č. 2. Dialektológia. Red. J. Štolc. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1957. 357 s.

č. 3. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1958. 369 s.

č. 4. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 237 s.

č. 5. K jazyku a dielu Martina Kukučína. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960. 259 s.

č. 6. Štúdie a pramene k dejinám jazyka slovenskej národnosti. Red. E. Pauliny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1961. 271 s.

č. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1963. 247 s.

č. 8. Spisovný jazyk – štylistika. Red. F. Miko. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965. 218 s.

č. 9. Dejiny a dialektológia. Red. E. Pauliny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 245 s.

č. 10. Štolcov zborník (dialektológia). Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1969. 271 s.

č. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1971. 319 s.

č. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1974. 324 s.

č. 13. Ružičkov zborník. Red. J. Horecký. Bratislava: Veda 1977. 262 s.

č. 14. O pôvode a najstaršom vývine slovenčiny. Stanislavov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1977. 232 s.

č. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1980. 278 s.

č. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1981. 290 s.

č. 17. Z dejín slovenskej lexiky. Red. J. Doruľa. Bratislava: Veda 1982. 125 s.

č. 18. Z dejín slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava: Veda 1983. 113 s.

č. 19. BOSÁK, Ján - BUZÁSSYOVÁ, Klára: Východiská morfémovej analýzy. Bratislava: Veda 1985. 129 s.

č. 20. FERENČÍKOVÁ, Adriana: Časové podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach. Bratislava: Veda 1986. 134 s.

č. 21. Dialektológia. Red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1987. 132 s.

č. 22. KOČIŠ, František: Podraďovacie syntagmy v slovenčine. Bratislava: Veda 1988. 128 s.

č. 23. ONDREJOVIČ, Slavo: Medzi slovesom a vetou. Problémy slovesnej konverzie. Bratislava: Veda 1989. 123 s. ISBN 80-224-0059-9.

č. 24. NEMCOVÁ, Emília.: Sémantická analýza verb dicendi. Bratislava: Veda 1990. 133 s. ISBN 80-224-0170-4.

č. 25. ŠIKRA, Juraj.: Sémantika slovenských prísloviek. Bratislava: Veda 1991. 212 s. ISBN 80-224-0322-9.

č. 26. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Ed. G. Múcsková. Bratislava: Veda 2009. 216 s. ISBN 978-80-224-1094-6.

č. 27. VALENTOVÁ, Iveta.: Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Bratislava: Veda 2009. 253 s. ISBN 978-80-224-1112-7.

č. 28. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Ed. K. Balleková. Bratislava: Veda 2010. 316 s. ISBN 978-80-224-1171-4.

č. 29. Život medzi apelatívami a propriami. Ed. I. Valentová. Bratislava: Veda 2011. 259 s. ISBN 978-80-224-1213-1.

č. 30. Syntax a morfológia – väzby a súvislosti. Ed. P. Žigo. Bratislava: Veda 2013. 184 s. ISBN 978-80-224-1286-5.

č. 31. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6.

č. 32. Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. K. Balleková − G. Múcsková − Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2015. 592 s. ISBN 978-80-224-1494-4

č. 33. Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno - nie? Eds. L. Molnár Satinská - I. Valentová. Bratislava: Veda 2016. 160 s. ISBN 978-80-224-1550-7.

č. 34. Jazykovedné štúdie XXXIV. KOPECKÁ, Martina: Kodifikačné tendencie v Pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931-2013. Bratislava: Veda, 2019. 378 s. ISBN 978-80-224-1814-0.

č. 35. Jazykovedné štúdie XXXV. BARTALOŠOVÁ, Perla: Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky. Bratislava: Veda, 2020. 116 s. ISBN: 978-80-224-1815-7.

č. 36. Jazykovedné štúdie, XXXVI. RUSINKOVÁ, Jaroslava: Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk. (Na pozadí jazykových postojov). Bratislava: Veda, 2020. 94 s. ISBN 978-80-224-1827-0.

č. 37. Jazykovedné štúdie, XXXVII. RAMŠÁKOVÁ, Anna: Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca. Bratislava: Veda, 2020. 240 s. ISBN 978-80-224-1845-4.

č. 38. Jazykovedné štúdie, XXXVIII. Slovanské nárečia v čase a priestore. Ed. M. Chochol. Bratislava: Veda 2023. 260 s. ISBN 978-80-224-1983-3.