RUSINKOVÁ, Jaroslava: Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk. (Na pozadí jazykových postojov). Bratislava: Veda, 2020. 94 s. Jazykovedné štúdie, XXXVI. ISBN 978-80-224-1827-0.

Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk Autorka sa venuje otázke prirodzenosti spisovnej slovenčiny, resp. procesu jej naturalizácie. Vysvetľovanie prirodzenosti jazyka sa opiera o spisovnojazykové postoje používateľov, ktoré slúžia ako orientačná opora pri riešení jazykových neistôt v jazykovej komunikácii. Jazykové neistoty predstavujú jazykové javy, ktoré vyžadujú riešenie na používateľskej strane, nie je vecou jazykových odborníkov. Na jazyk sa pritom nazerá z komunikačno-pragmatickej pozície, jazyk tu vystupuje ako sociálna a psychická realita. Práca je prejavom vedeckého záujmu o používateľský pohľad na jazyk a jej zámerom je prispieť k zmene postavenia jazykových používateľov v rámci procesu kodifikácie jazyka, ktorá by sa v nich mala overovať.

PDF verzia je dostupná tu.