Človek a jeho jazyk

Človek a jeho jazyk 1. Jazyk ako fenomén kultúry. Klára Buzássyová (Ed.). Bratislava: Veda, 2022. 524 s. ISBN: 978-80-224-0641-4.

Človek a jeho jazyk 1 Zborník Človek a jeho jazyk. 1. Jazyk ako fenomén kultúry bol zostavený na počesť jubilujúceho profesora J. Horeckého. Štúdie v ňom sú zamerané na problematiku jazyka vo vzťahu k etnicite a kultúre, na sociolingvistické aspekty komunikácie, na semiotické, gramatické a sémantické aspekty jazykového systému, na derivatológiu, morfológiu či na aktuálne problémy terminológie a termínografie.

Publikácia je dostupná tu.
Človek a jeho jazyk. 2. Jazyk ako pamäť kultúry. Slavomír Ondrejovič (Ed.). Bratislava: Veda 2001. 306 s. ISBN 80-224-0642-2.

Človek a jeho jazyk 2 Kým prvý zväzok dvojdielnej publikácie Človek a jeho jazyk s podtitulom Jazyk ako fenomén kultúry, ktorý vyšiel v r. 2000, obsahuje súbor štúdií od početných domácich a zahraničných autorov, tento druhý zväzok je zostavený zo štúdií jubilanta, ktoré sú pre rozvoj a súčasný stav myslenia najmä v oblasti výskumu diskurzu a jazykového vedomia nositeľov slovenčiny, prípadne aj nositeľov iných jazykov mimoriadne významné, ale u nás málo dostupné. Čitatelia ocenia výklady a úvahy J. Horeckého o diskurzívnej a komunikačnej činnosti človeka, o jazykovom znaku, mnohostrannú analýzu diskurzu, výpovedných aktov, jazykového vedomia, ale aj riešenie špecifických fonologických otázok či osobitého pohľadu na charakteristickú kategóriu slovenskej lingvistickej tradície intencie slovesného deja a ďalších otázok.

Publikácia je dostupná tu.


Človek a jeho jazyk. 3. Inšpirácie profesora Jána Horeckého. Mária Šimková (Ed.). Bratislava: Veda 2015, 632 s. ISBN 978-80-224-1181-3.

Človek a jeho jazyk 3 V r. 2010 sa kolegovia a žiaci J. Horeckého stretli v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach na konferencii Človek a jeho jazyk. Prednesené príspevky sú zhrnuté v tejto rovnomennej publikácii, ktorá voľne nadväzuje na tituly Človek a jeho jazyk 1. Jazyk ako fenomén kultúry (Bratislava, 2000) a Človek a jeho jazyk 2. Jazyk ako pamäť kultúry (Bratislava, 2001). Najnovší zväzok Inšpirácie profesora Jána Horeckého obsahuje 62 príspevkov, v ktorých autori neraz uplatnili postup príznačný aj pre neho: zamýšľali sa nad podstatou jazyka a javov s ním spätých, kládli otázky, poctivo na ne hľadali odpovede. Príspevky sú pestré z hľadiska tém, obsahu i žánru a odrážajú tak šírku a pestrofarebnosť pôsobenia profesora J. Horeckého, jeho otvorenosť pre rôznorodosť vedeckých názorov a prístupov k predmetu výskumu, úctu k jazyku a jeho používateľom.

Publikácia je dostupná tu.


Človek a jeho jazyk. 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého - Man and His Language. 4. Selected Terminological Papers of J. Horecký. Jana Levická, Miroslav Zumrík (Eds.). Bratislava: Veda, 2019. mutácia 188 s., angl. mutácia 209 s. ISBN 978-80-224-1740-2.

Človek a jeho jazyk 4 V štvrtom voľnom pokračovaní série Človek a jeho jazyk sa editori usilujú predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. Publikácia prináša výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingválne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný potenciál prác J. Horeckého poukazujú štúdie oboch zostavovateľov – štúdia J. Levickej o slovenskej terminológii v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia a štúdia M. Zumríka, v ktorej porovnáva Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špecifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovensko-anglické spracovanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uvažovania a prác profesora Jána Horeckého nielen slovenskému, ale aj zahraničnému čitateľovi.

Publikácia je dostupná tu.


Človek a jeho jazyk 5. Povaha jazyka a jej poznávanie. Bronislava Chocholová (Ed.). Bratislava: Veda, 2022. 232 s. ISBN 978-80-224-1977-2.

Človek a jeho jazyk 5 Predkladaná publikácia Povaha jazyka a jej poznávanie je voľným pokračovaním série Človek a jeho jazyk venovanej vedeckému odkazu profesora Jána Horeckého a vychádza pri príležitosti stého výročia jeho narodenia. Aj tento zväzok ponúka štúdie so zameraním na inšpiračný potenciál jeho diela, takže sa v nich odrážajú témy ako všeobecná jazykoveda a metodológia, spisovný jazyk a jazyková kultúra, jazyk v spoločnosti a komunikácii, slovo a slovná zásoba a v neposlednom rade terminológia. Autori štúdií ich publikovaním nielenže prejavili svoju úctu a rešpekt voči jednej z najvýznamnejších postáv slovenskej lingvistiky, ukázali tiež profesora Horeckého ako nedoceniteľného inšpirátora a duchovne stále prítomnú osobnosť.

Publikácia je dostupná tu.