Aktuálne otázky slovenského jazyka : zborník z konferencie Aktuálne otázky slovenského jazyka (4. – 5. 10. 2016 Bratislava). Ed. Jana Wachtarczyková, rec. Miroslav Dudok, Milan Majtán, Martin Ološtiak. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Slovak Academic Press, 2017. 253 s. Essentia linguistica. ISBN 978-80-89607-58-7.

Aktuálne otázky slovenského jazyka Cieľom výskumu súčasného jazyka je okrem iného aj vytvorenie adekvátneho interpretačného rámca na hodnotenie nových javov v oblasti jazykovej normy slovenského jazyka. Hlavným výsledkom reflexie v novom interpretačnom rámci je práca Aktuálne otázky slovenského jazyka. Vychádza z reálnej jazykovej normy, z hľadiska ktorej sa klasifikujú a vyhodnocujú prebiehajúce premeny v jazyku a jeho komunikačných sférach. Riešitelia projektu zadefinovali aktuálne problémy jazykovej normy a vymedzili premenné a dominanty v koncepte jazykovej správnosti. Reflexia v danom rámci prináša nové fakty vďaka práci s korpusmi slovenského jazyka, ukazuje oslabovanie apriórnosti striktných jazykových pravidiel. Zásadným poznaním je proces deštandardizácie univerzálnych jazykových konvencií, ktorý vedie k vytváraniu nových a odlišných mikroštandardov. Akceptácia tohto vývoja v jazyku bude predpokladom úspešnej jazykovednej reflexie v budúcnosti.

PDF verzia je dostupná tu.