Očami slovenských jazykovedcov. Rozhovory o premenách jazyka a jeho výskumu na Slovensku. Zost. Jana Wachtarczyková a kol. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a SAP – Slovak Academic Press, 2019. 240 s. ISBN 978-80-89607-74-7.

Očami slovenských jazykovedcov Kniha rozhovorov so štrnástimi významnými slovenskými jazykovedcami staršej i najstaršej generácie je prvým ucelenejším príspevkom do orálnej histórie slovenskej jazykovedy. Ide o výstup z projektu Premeny jazyka a jazykovedy očami slovenských jazykovedcov riešeného v rokoch 2015 – 2018 v JÚĽŠ SAV. S nedávnou históriou slovenskej jazykovedy sa oboznamujeme takpovediac zvnútra, z jej zákulisia. Na príťažlivosti dodáva publikácii skutočnosť, že osobnosti jazykovedcov sa predstavujú i zo svojej ľudskej stránky – väčšina z nich sa ponára aj späť do mladých liet, keď ešte neboli vedeckými pracovníkmi a profesormi, ale mladými ľuďmi hľadajúcimi svoju cestu v živote, a odpovedajú na otázku, prečo sa ich osudom stal jazyk a jeho výskum. Rozhovory však majú aj svoju vedeckú stránku, ktorá je v nich dominantná: jazykovedci tu hovoria o témach a problémoch, ktorými sa zaoberali a zaoberajú vo svojej práci, reflektujú ich a zväčša formulujú aj svoje vedecké krédo či posolstvo, ktoré stručne vystihujú názvy jednotlivých rozhovorov. Prezentované rozhovory s vedcami nepredstavujú ľahký popularizačný žáner. Sú nástrojom diskurzívneho poznávania nielen samotného výskumu, ale celého dobového spoločenského rámca, v ktorom výskum prebieha. Interview v sebe spájajú ľudský príbeh v jeho autenticite s úvahovými prvkami, prepájajú rozprávanie s výkladom, informáciu s emóciou, teóriu so skúsenosťou. Súčasťou publikácie je rozsiahla štúdia Diskurzívne poznávanie evolúcie jazykovedného výskumu na Slovensku.

PDF verzia je dostupná tu.