Česká a slovenská lexikografia na začiatku 21. storočia. Súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Ed. J. Světlá – A. Jarošová – A. Rangelova. Brno: Tribun 2011. 220 s. ISBN 978-80-263-0097-7.

Publikácia je výsledkom spolupráce českého a slovenského lexikografického kolektívu v rámci spoločného projektu Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky a Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka. Obsah príspevkov predstavuje problémové okruhy, ktoré sa identifikovali v priebehu práce s bohatým lexikálnom materiálom a prediskutúvali na spoločných pracovných stretnutiach uskutočnených striedavo na českom a slovenskom akademickom pracovisku (2009 – 2011). Väčšiu časť rukopisu tvoria práce týkajúce sa lexikálnej databázy Pralex, na ktorej pracuje lexikografický kolektív v Ústave pro jazyk český AV ČR v Prahe v rámci výskumného zámeru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521). V šestnástich príspevkoch sa podáva systematický výklad problematiky spracovania lexikálnej databázy ako fundamentálnej opory budúceho výkladového slovníka súčasnej češtiny, takže čitateľ dostáva komplexný obraz databázy, získava prehľad o jej štruktúre, nadobúda hlbšie vedomosti o jej funkciách, o možnostiach jej využívania, ale dôkladne sa môže oboznámiť aj s problémami. Tri slovenské príspevky vychádzajú zo skúseností z koncipovania a redigovania prvých troch zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (tlačou zatiaľ vyšli dva) a ponúkajú nové riešenia niektorých koncepčných otázok (reinterpretácia typov antonymie, opis vybraných slovesných kategórií s ohľadom na ich fungovanie v komunikácii, prehodnotenie spracovania ustálených prirovnaní).

PDF