Slovanský jazykový atlas

Linka na celé dielo

Atlas je dielom medzinárodného autorského kolektívu, vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov a na jeho príprave sa podieľajú členovia všetkých národných komisií Slovanského jazykového atlasu (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina) a autorsky na ňom participujú aj slovenskí dialektológovia. Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov slovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine.

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 8. Professii i obščestvennaja žizň. Warzsawa: Instytut Języka Polskiego 2003. ISBN 83-85579-71-0 (spoluautori A. Ferenčíková, M. Smatana).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4a. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2006. 164 s. ISBN 978-953-154-769-7 (spoluautor P. Žigo).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 6. Domašneje choziajstvo i prigotovlenie pišči. Red. T. I. Vendina. 1. vyd. Moskva: Nauka 2007. 306 s. ISBN 5-02-027157-8 (spoluautorka A. Ferenčíková).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 5. Reflexy * O. Red. T. I. Vendina. Moskva: Rossijskaja akademija nauk 2008. 157 s. ISBN 978-5-88744-079-8 (spoluautor P. Žigo).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek. Red. J. Siatkowski – J. Waniakowa. 1. vyd. Krakov: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa – Poľskaja akademija nauk, Institut poľskogo jazyka 2009. 218 s. ISBN 978-83-88866-68-5 (spoluautori P. Žigo, A. Ferenčíková, Ľ. Králik, M. Chochol).

V 9. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu sa spracúva tematický okruh Človek. Podstatou štruktúrnej, areálovej aj typologickej charakteristiky nárečovej slovnej zásoby všetkých slovanských jazykov je diferenciácia pomenovania častí ľudského tela ako primárneho významu lexémy a na ňu nadväzujúce postihovanie procesov rozširovania primárnych významov slov do inej tematickej oblasti. Typologická charakteristika slovotvorných postupov z areálového hľadiska je súčasťou postihovania konfigurácie jednotlivých jazykových areálov (súvislý – prerušovaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a povahy jazykov tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – polylingválny), dynamickosti areálov (stabilný – labilný) či hľadania vzťahu konkrétneho areálu k makrotypu (priľahlý – laterálny – vzdialený). Takouto areálovou interpretáciou sa postihujú prirodzené vývinové tendencie v jazykoch bez ich vedomého regulovania a výsledky tohto typu svojou poznávacou hodnotou presahujú hranice dialektológie, resp. jazykovedy a poskytujú hodnotné informácie o interkultúrnych vzťahoch nositeľov jednotlivých slovanských jazykov.

Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo. 1. vyd. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, Slovenská akadémia vied – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta 2012. 266 s., 106 máp. ISBN 978-80-224-1236-0 (spoluautori A. Ferenčíková, M. Chochol, Ľ. Králik, J. Siatkowski, Ž. Ž. Varbot, P. Žigo).

Najnovší zväzok lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu predstavuje územnú diferencovanosť lexiky slovanských dialektov spojenej s poľnohospodárstvom ako jedným z najstarších výrobných odvetví slovanských etník. Obsahom zväzku je 106 máp a 1 nemapovaný materiál, ktorých materiálovú bázu tvoria nárečové údaje z celého slovanského jazykového teritória zozbierané v rokoch 1962 – 1990 priamym terénnym výskumom. Mapovanú slovnú zásobu možno zoskupiť do užších tematických okruhov: poľnohospodársky obrábaná pôda, kultivácia pôdy, ovocné dreviny a ich plody, zelenina a olejniny, obilniny, ich časti a vegetačné fázy, úroda a jej ochrana, krmoviny, činitelia a činnosti spojené s poľnohospodárskymi prácami, názvy náradí, ich častí a vlastností a časové úseky spojené s jednotlivými poľnohospodárskymi prácami. Publikácia je dielom medzinárodného autorského kolektívu, na jej príprave sa podieľali členovia všetkých národných komisií Slovanského jazykového atlasu (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina).Slovenskí dialektológovia autorsky participujú na príprave mnohozväzkového Slovanského jazykového atlasu, ktorý vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov. Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov slovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine.