Sociolinguistica Slovaca

elektronické verzie

Séria multidisciplinárnych publikácií, v ktorých sa sprístupňujú vedecké výsledky sociolingvistického výskumu, postihujúce odraz spoločenských zmien v jazyku a meniacu sa jazykovú situáciu.

Sociolinguistica Slovaca 1

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Veda 1995. 240 s. ISBN 80-224-0160-9.

Sociolinguistica Slovaca 2

Sociolingvistika a areálová lingvistika. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1996. 172 s. ISBN 80-224-0479-9.

Sociolinguistica Slovaca 3

Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1997. 354 s. ISBN 80-224-0514-0.

Sociolinguistica Slovaca 4

Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1999. 200 s. ISBN 80-224-0603-1.

Sociolinguistica Slovaca 5

Mesto a jeho jazyk. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2000. 300 s. ISBN 80-224-0605-8.

Sociolinguistica Slovaca 6

Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2007. 228 s. ISBN 80-224-0974-2.

Sociolinguistica Slovaca 7

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Ed. S. Ondrejovič v spolupráci s Júliou Vrábľovou a Anežkou Krausovou. Bratislava: Veda 2013. 335 s. ISBN 978-80-224-1334-3.

Sociolinguistica Slovaca 8

Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch konanej 21. - 22. 5. 2014 v Bratislave. Ed. Jana Wachtarczyková, Lucia Satinská, Slavomír Ondrejovič ; rec. Ľubomír Kralčák, Milan Ferenčík. Bratislava: Veda, 2015. 342 s. ISBN 978-80-224-1418-0.