Slovo v slovníku. Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej. Ed. K. Buzássyová – B. Chocholová – N. Janočková. Bratislava: Veda 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1268-1.

slovo_v_slovniku.png

Publikácia je zborníkom 31 príspevkov, ktoré z väčšej časti odzneli na vedeckej konferencii Slovo v slovníku (Častá-Papiernička 22. – 23. februára 2012), venovanej životnému jubileu Mgr. Alexandry Jarošovej, CSc., pracovníčky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, poprednej osobnosti súčasnej slovenskej jazykovedy, pôsobiacej najmä v oblasti lexikológie a lexikografie. Príspevky sú venované otázkam, ktoré súvisia s výskumným záberom jubilantky, t. j. otázkam lexikológie, metodologickým otázkam výkladovej a prekladovej lexikografie, terminológie a terminografie, ustáleným slovným spojeniam, frazeológii, sémantike a gramatike v slovníku, normatívnej a kodifikačnej stránke slovníka, počítačovej a korpusovej lingvistike.

PDF