Pravidlá slovenského pravopisu

4., nezmenené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2013, 592 s. ISBN 978-80-224-1331-2.

Pravidlá slovenského pravopisu sú jednou zo základných kodifikačných príručiek slovenského jazyka. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri tvorbe písaných jazykových prejavov, spolu s množstvom konkrétnych príkladov. Súčasťou príručky je aj rozsiahly pravopisný a gramatický slovník obsahujúci vyše 70 000 slov.

Pravidlá slovenského pravopisu sú rozdelené na textovú a slovníkovú časť, textovú časť si môžete pozrieť tu, v slovníkovej časti sa dá vyhľadávať tu.

V tomto vydaní sa odstránili niektoré tlačové chyby z tretieho vydania.

Ďalšie informácie

Posledné vydanie

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 4. nezmenené vyd. Bratislava: Veda 2013. 592 s. ISBN 978-80-224-1331-2 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj).

Staršie vydania

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 3. upr. a dopln. vyd. Bratislava: Veda 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj).

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava: Veda 1998. 573 s. ISBN 80-224-0532-9 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj).

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 1. vyd. Bratislava: Veda 1991. 533 s. ISBN 80-224-0080-7 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj).

Pravidlá slovenského pravopisu. Zost. Š. Peciar a kol. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1971. 422 s.

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Zost. Š. Peciar a kol. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953. 408 s.