Slovník cudzích slov (akademický)

Slovník cudzích slov (akademický). 2., doplnené a prepracované vyd. Spracoval kolektív autorov pod vedením V. Petráčkovej a J. Krausa. Preklad Ľ. Balážová, J. Bosák, J. Genzor, I. Ripka, J. Skladaná. Ed. Ľ. Balážová – J. Bosák. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá 2005. 1054 s. ISBN 80-10-00381-6.

Druhé, zrevidované a doplnené vydanie akademického Slovníka cudzích slov obsahuje vyše 100 000 významov v súčasnosti používaných slov, citátových spojení, skratiek a značiek cudzieho pôvodu. Slovník aktuálne odráža spoločenské, ekonomické a politické zmeny v našej spoločnosti, ktoré sa premietli aj do jazyka. Autori a prekladatelia doplnili nové slová a výrazy z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich komunikačných sfér; spresnili a aktualizovali výklad niektorých slov; pridali nové významy k už existujúcim slovám; zrevidovali údaje o pôvode slov a výslovnosti; opierali sa aj o elektronické texty slovenského jazyka v Slovenskom národnom korpuse. Vybraná aktuálna slovná zásoba používateľom zaručuje dobrú orientáciu v základných vedných odboroch, v technike a umení, v cudzích reáliách a v ďalších oblastiach spoločenského života.

Vyhľadávanie

textová časť

slovníková časť