Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Márii Koškovej
  • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

  • 30. 11. 2022: Zverejnený zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa koná v dňoch 30. 11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach
  • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i,

vás srdečne pozýva na jubilejnú prednášku

doc. PhDr. Adely Böhmerovej, PhD.,

s názvom

Z dynamiky anglicizmov v slovenčine,

ktorá sa uskutoční

22. 11. 2022 o 15.00 hod. v zasadačke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i.


Tézy prednášky:

Prednáška je zameraná na niektoré aspekty dynamiky anglických prevzatí do slovenskej lexiky. Vybrané javy sleduje z hľadiska systémových medzijazykových vzťahov oboch jazykov, ich vplyvu na možnosti ich adaptácie a na riešenie lexikografického spracovania prevzatí.
V rámci zvolených javov sa najprv venuje adaptácii anglicizmov na zvukovej a grafickej rovine, problémovým medzijazykovým fenoménom ako je percepcia anglických vokálov, grafickej interferencii pri ich adaptácii a jej dôsledkom. Poukazuje na historický kontext tejto situácie, ktorého počiatky sa prejavili a sú zdokumentované už z obdobia prvých slovenských kontaktov s angličtinou. V rámci dynamiky jazykového vývoja a lingvistických, lexikografických a pragmatických postojov uvažuje tiež o možnostiach či potrebách reinterpretácie niektorých doterajších lexikografických riešení ovplyvnených aj takouto medzijazykovo nie vždy transparentnou situáciou. Všíma si vplyv pragmatických dôvodov na kodifikáciu (napr. potrebu a mieru identifikovateľnosti zvukovej podoby vzhľadom na jej ortografickú realizáciu). Poukazuje na úlohu, ktorú pri sociokultúrnej adaptácii prevzatí môže tiež zohrávať diachrónny, resp. aj etymologický pohľad na ozrejmenie sémantického obsahu lexikálnych jednotiek či ich motivácie, čo umožňuje sledovanie sémantických i štylistických zmien daných slov, ktoré sa môžu odrážať v prijímajúcom jazyku. Zahrnuté sú aj prípady opakovaných prevzatí. Ďalšia pozornosť sa venuje niektorým zreteľom vybraných prác zameraných na anglicizmy, resp. uvádzajúcich ich súpis. Prednáška poukazuje na nespornú lingvokultúrnu dôležitosť lexikografie pri integrácii prevzatí a zároveň na jej mimoriadnu náročnosť pri zachytávaní a kodifikačnom spracúvaní tejto multidimenzionálnej a vysoko dynamickej oblasti jazyka a medzijazykových vzťahov. Prednáška si kladie za cieľ pokúsiť sa aspoň vo vymedzenej miere prispieť k bádaniu v oblasti adaptácie anglicizmov v slovenčine.