Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jánovi Kopinovi
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV
a Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV

Pri príležitosti 100. výročia narodenia

Dr. h. c. prof. PhDr. Vincenta BLANÁRA, DrSc.,

dovoľujeme si Vás pozvať na vedecké kolokvium

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky.

Kolokvium sa uskutoční dňa 5. novembra 2020 v Malom kongresovom centre SAV (Štefánikova ulica 3) v Bratislave.

Pri tejto príležitosti pripravujeme osobitné tematické číslo Jazykovedného časopisu.
Okrem štúdií venovaných onomastickej teoretickej a metodologickej problematike uvítame aj príspevky zamerané na analytické a syntetické spracovanie onymie. Odovzdané príspevky sa po posúdení dvoma recenzentmi budú publikovať v časopise, ale z časových dôvodov budú na kolokviu predstavené len vybrané príspevky. Preto Vás prosíme, aby ste do prihlášky príspevku uviedli aj informáciu o tom, či v prípade výberu Vášho príspevku môžete alebo nemôžete vystúpiť na danom vedeckom kolokviu. Za pochopenie Vám ďakujeme.

Vedecký výbor

 • dr.sc. S. Habijanec, PhD.,
 • PhDr. M. Harvalík, Ph.D.

 • doc. PhDr. J. Hladký, PhD.

 • PhDr. Ľ. Králik, CSc.

 • Mgr. I. Valentová, PhD.

Organizačný výbor

 • Mgr. K. Gajdošová, Ph.D.
 • Mgr. T. Laliková
 • Mgr. R. Ondrejková
 • Mgr. A. Ramšáková, PhD.
 • Mgr. K. Rausová
 • Mgr. I. Valentová, PhD.


Informácie

 • Jazyky príspevkov na kolokviu: slovenčina a ostatné slovanské jazyky, angličtina, nemčina

 • Termín poslania prihlášky: do 30. 7. 2020 na adresu BLANAR2020@gmail.com

Poplatky pre aktívnych aj pasívnych účastníkov

 • Konferenčný poplatok: 20 €

 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet

 • Termín na úhradu: najneskôr do 30. 9. 2020

 • Ubytovanie, cestovné a obed: nie je zahrnuté v poplatkoch, každý si hradí sám

Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA

 • IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 6607
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Banka: STATNA POKLADNICA
 • Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1
 • Poznámka: BLANAR2020 VASEMENO

Platobné údaje na vykonanie cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA

 • IBAN: SK23 8180 0000 0070 0000 6607
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX
 • Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Adresa banky: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
 • Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Panská 26, 811 01 Bratislava 1
 • Poznámka: BLANAR2020 VASEMENO

Dokumenty na stiahnutie