Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Informácie o náležitostiach príspevku do zborníka VARIA

 • Názov príspevku (Times New Roman, bold; 13 bodov), napr. Osobnosť Ľudovíta Štúra na sociálnych sieťach

2x voľný riadok

 • Meno Priezvisko (Times New Roman, regular; 13 bodov), napr. Jozef Krátky

1x voľný riadok

 • názov katedry, fakulty, univerzity, mesto, krajina/názov oddelenia, ústav, akadémia, mesto, krajina (Times New Roman, regular; 12 bodov), napr. Slovenský národný korpus, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Slovenská akadémia vied, Bratislava

2x voľný riadok

 • 1 názov kapitoly (Times New Roman, bold; 12 bodov) – bez odsadenia

 • text (Times New Roman, regular, 12 bodov, riadkovanie 1.5, bez odsadenia odsekov)

1x voľný riadok

 • 2 názov kapitoly (Times New Roman, bold; 12 bodov) – bez odsadenia

 • text (Times New Roman, regular, 12 bodov, riadkovanie 1.5, bez odsadenia odsekov)
 • 2.1 názov podkapitoly (Times New Roman, bold; 12 bodov) – bez odsadenia

 • text (Times New Roman, regular, 12 bodov, riadkovanie 1.5, bez odsadenia odsekov)

1x voľný riadok

 • 2.2 názov podkapitoly (Times New Roman, bold; 12 bodov) – bez odsadenia

 • text (Times New Roman, regular, 12 bodov, riadkovanie 1.5, bez odsadenia odsekov)

1x voľný riadok

 • 3 názov kapitoly (Times New Roman, bold; 12 bodov) – bez odsadenia

 • text (Times New Roman, regular, 12 bodov, riadkovanie 1.5, bez odsadenia odsekov)

1x voľný riadok

 • 4 názov kapitoly (Times New Roman, bold; 12 bodov) – bez odsadenia

 • text (Times New Roman, regular, 12 bodov, riadkovanie 1.5, bez odsadenia odsekov)

a podobne ďalej v prípade väčšieho počtu kapitol 2x voľný riadok

 • LITERATÚRA (Times New Roman, bold, 12 bodov, kapitálky, riadkovanie 1)

ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana: Jazyk, média, politika. Praha: Academia 2003. 258 s. [kolektívna knižná publikácia]
ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2008. 204 s. [knižná publikácia]
FURDÍK, Juraj: Teória motivácie v lexikálnej zásobe. [online]. Košice: Vydavateľstvo LG 2008. 95 s. Dostupné z WWW: http://www.olostiak.webz.cz/Publikovane/TLM_2008_final.pdf [cit. 2016-08-10]. [publikácia dostupná v elektronickej podobe]
Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s. [slovník]
ĎUROVIČ, Ľubomír: Jazyk mesta a spisovné jazyky Slovákov. In: Sociolinguistica Slovaca 5. Mesto a jeho jazyk. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2000, s. 111 – 117. [štúdia v zborníku]
BAKER, Paul: Social involvement in corpus studies. In: Perspectives on Corpus Linguistics. Eds. V. Viana – S. Zyngier – G. Barnbrook. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamins Publishing Company 2011, pp. 17 – 28. [štúdia v zborníku]
DOLNÍK, Juraj: Reálne vz. ideálne a spisovný jazyk. In: Jazykovedný časopis, 2009, roč. 60, č. 1, s. 3 – 12. [štúdia v časopise]
ANDERSON, John – BOWER, Gordon: Recognition and retrieval processes in free recall. In: Psychological review, 1972, Vol. 79, No. 2, pp. 97 – 123. [štúdia v časopise]
BARTOŠOVÁ, Veronika: Coca-Cola má novú kampaň. Značky komunikuje jednotne, pomôže aj Avicii. Dostupné z WWW: http://medialne.etrend.sk/marketing/coca-cola-ma-novu-globalnu-kampan-znacky-komunikuje-jednotne-pomoze-aj-avicii.html [cit. 2017-01-15]. [článok z internetu]
1x voľný riadok

 • ZDROJE (Times New Roman, bold, 12 bodov, kapitálky, riadkovanie 1)

Slovenský národný korpus – prim-8.0-public-sane. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2018. Dostupný z WWW: https://korpus.juls.savba.sk. [cit. RRRR-MM-DD]. [korpus]
Akademický slovník cizích slov. Red. J. Kraus – V. Petráčková. Praha. Academia 1999. Elektronická verze: Praha: LEDA. Dostupný z WWW: http://deb.fi.muni.cz/debdict [cit. 2017-01-12] [slovník v elektronickej podobe]
Elektronický slovník staré češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2006 – 2016. Dostupný z WWW: http://vokabular.ujc.cas.cz/hledani.aspx [cit. 2017-01-03]. [slovník dostupný online]
Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. Dostupný z WWW: https://slovniky. juls.savba.sk/?d=kssj4 [cit. 2016-11-30]. [slovník dostupný online]
Elektronické zdroje Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Dostupné z WWW: https://slovniky.juls.savba.sk/. [slovníky v elektronickej podobe]
Bibliograficzna baza danych językoznawstwa slawistycznego – iSybislaw. Warszawa: Instytut Slawistyki PAN. Dostępny w www.isybislaw.ispan.waw.pl. [cit. 2017-01-12] [databáza]
Databáze excerpčního materiálu Neomat. Verze 3.0. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR 2015. Dostupný z WWW: http://www.neologismy.cz [cit. 2017-01-12] [databáza]
DUBOVSKÝ, Peter: Biblia ne/učí dejiny. Prednáška v rámci cyklu "Svoradovské prednášky" z 9. 4. 2015. Dostupné online: https://youtu.be/lt0B4rNXzw8 (cit. 2019-09-13). [citát z nahrávky]
1x voľný riadok

 • PRAMENE (Times New Roman, bold, 12 bodov, kapitálky, riadkovanie 1)

Bible boskovská. Vědecká knihovna v Olomouci, sign. M III 3. Fotokopie uložená v oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Staročeský slovník. Sešit 1 – 26. Praha: Academia 1968 – 2008.


POZNÁMKY

 • Rozsah príspevku: max. 8 normostrán (14 400 znakov vrátane medzier)
 • Strany nečíslujeme.
 • Citácie v texte uvádzame len zaznačením do úvodzoviek, NEPOUŽÍVAME na ich označenie kurzívu.

  • „Integer vel vehicula libero, ultricies lobortis diam. Quisque luctus felis eu rutrum imperdiet. Ut eget quam libero“ (Gajdošová, 2014, s. 307).
  • Lorem ipsum dolor sit amet, ea usu possim interpretaris. Viderer euripidis has id, pri nemore commune explicari cu, an cum velit denique (porov. Gajdošová, 2014, s. 310 – 311).
 • Nový odsek neodsadzujeme tabulátorom.
 • Medzery za a pred odsekom majú hodnotu 0.
 • Pri vloženom obrázku, grafe a tabuľke uvádzame označenie Obrázok, Tabuľka, Graf, jeho číslo a bodku boldom. Pred a za označením týchto prvko ponecháme 1x voľný riadok. Ukážka označenia:
 • Nastavenie strany: okraje 2,5 cm zhora, zdola, sprava, zľava
 • Literatúru uvádzame utriedenú podľa abecedy (pozri šablóna), informácie o type citácie, ktoré uvádzame vyššie, sú určené len pre autora, aby mohol správne zaznačiť bibliografický údaj. V autorskom článku sa neuvádzajú!
 • šablóna príspevku do zborníka VARIA (DOCX)