Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Márii Koškovej
  • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

  • Zverejnená pozvánka na prednášku M. Bodnárovej v Ružomberku (zverejnené 28. 11. 2023)
  • Zverejnený program XXXII. kolokvia mladých jazykovedcov (zverejnené 28. 11. 2023)
  • Zverejnená pozvánka na 23. slovenskú onomastickú konferenciu Tradičné a nové v onomastike (zverejnené 16. 11. 2023)

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Obsahy Zápisníkov slovenského jazykovedca / Jazykovedných zápisníkov

ZSJ 1982/1

ZSJ 1982//2

ZSJ 1982/3

ZSJ 1982/4

ZSJ 1983/1

ZSJ 1983/2

ZSJ 1983/3

ZSJ 1983/4

ZSJ 1984/1

ZSJ 1984/2

ZSJ 1984/3

ZSJ 1984/4

ZSJ 1985/1

ZSJ 1985/2

ZSJ 1985/3

ZSJ 1985/4

ZSJ 1986/1

ZSJ 1986/2

ZSJ 1986/3

ZSJ 1986/4

ZSJ 1987/1

ZSJ 1987/2

ZSJ 1987/3

ZSJ 1987/4

ZSJ 1988/1

ZSJ 1988/2

ZSJ 1988/3

ZSJ 1988/4

ZSJ 1989/1

ZSJ 1989/2

ZSJ 1989/3

ZSJ 1989/4

ZSJ 1990/1

ZSJ 1990/2

ZSJ 1990/3

ZSJ 1990/4

JZ 1991/1 – 2

JZ 1991/3 – 4

JZ 1992/1 – 4

JZ 1993/1 – 4

JZ 1994/1 – 4

JZ 1995/1 – 4

JZ 1996/1 – 4

JZ 1997/1 – 4

JZ 1998 – 1999

JZ 2000 – 2002

JZ 2003 – 2005

JZ 2006 – 2007

JZ 2008 – 2009

JZ 2010 – 2011

JZ 2012 – 2013

JZ 2014 – 2015

JZ 2016 – 2017

JZ 2018 – 2019

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Aktuálne otázky semiotiky

2

Doc. PhDr. Ernest Marko, CSc.: Konfrontačný pohľad na menný prísudok v slovenčine a v nemčine

3

Doc. PhDr. Miroslav Komárek, CSc.: K otázke tzv. prostě vidových prefixů

6

Prof. PhDr. Otto Ducháček, DrSc.: Prostředky mezilidské komunikace a jejich vzájemné vztahy

7

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Syntetická fonologická teória

9

Informácie

11

Kronika

13

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 2

PhDr. Gejza Horák, CSc.: Problematika čísloviek /so zreteľom na školskú prax a jazykovú kultúru/

1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyk ako zložitý dynamický systém

5

Prof. PhDr. Jozef Ružička, DrSc.: Eliptické vetné konštrukcie

5

Doc. PhDr. Ján Findra, CSc.: K vymedzeniu štylémy

7

Prof. PhDr. Ján Oravec, DrSc.: Štruktúra príslovkových určení

10

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Korelácia medzi temporálnym významom slovesa a textom

12

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 3

PhDr. Ladislav Rybár, CSc.: Inovácie obsahu a vyučovacích metód na základných školách

1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Definícia slabiky a jej častí

6

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Sloveso a kategória času

9

PhDr. Mária Majtánová: Pražská škola v kritike súčasnej jazykovedy

11

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Školský dialekt a jazykové minimum

13

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Modelovanie v jazykovede

15

PhDr. Edvard Lotko, CSc.: O spojitelnosti sloves s infinitivem v polštině a češtině

17

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Súčasný stav a perspektívy slovenskej onomastiky

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 4

Výpis zo Zbierky zákonov ČSSR, rok 1980, časť 23, § 12 – 20 o štátnych rigoróznych skúškach

1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Jazyk ako semiotický útvar

5

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Sémantické vzťahy pri pomenovaní

7

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: O hermeneutike v jazykovede

9

PhDr. Petr Piťha, CSs.: O některých problémech syntaktického popisu koordinace

12

PhDr. Petr Piťha, CSs.: Popis posesivity ve vícerovinné funkční gramatice

14

PhDr. Štefan Peciar, CSc.: Niektoré aktuálne otázky slovenského pravopisu

16

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Dynamika slovnej zásoby

1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Model jazyka

3

PhDr. Ladislav Bartko, CSc.: K problematike slovensko-maďarskej interferencie v abovských nárečiach

5

PhDr. Rudolf Blaszek, CS.: Lexikálne a gramatické prostriedky náučného štýlu ruštiny a slovenčiny v textovej rovine

8

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Súčasná komparatistika a Schleicherova indoeurópska bájka

10

Doc. Michal Mikluš, CSc.: Jazykovo-komunikačný štatút parentézy

14

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Súčasná sovietska jazykoveda

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 2

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Bádateľské dimenzie sovietskej derivatológie

1

Prof. PhDr. Jan Petr, DrSc.: K poznání zdrojů Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka

4

PhDr. Adélia Kundrátová: Súčasný stav a problémy fungovania ukrajinského jazyka v Československu

6

PhDr. Júlia Kriššáková, CSc.: K slovensko-poľským jazykovým kontaktom

9

PhDr. Jan Filipec, DrSc.: Semaziologicko-onomaziologické derivace jako úsek lexikologie

12

Doc. PhDr. Zuzana Hanudeľová, CSc.: Vývoj československej lingvistickej ukrajinistiky za 35 rokov /1948 – 1983/

14

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Kúpno-predajné lexikálne pole u Slovanov a Germánov

17

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Vzťahy medzi gramatickou a sémantickou štruktúrou vety

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 3

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Metodologické otázky bilingvizmu

1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyk ako zložitý systém

3

Doc. PhDr. Eugénia Bajzíková, CSc.: Zámená z hľadiska textovej syntaxe

5

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Obsah a forma ako organizujúce princípy slovnej zásoby

8

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.: K typológii jazykových situácií

10

PhDr. Blahoslav Hečko, zaslúžilý umelec: Z prekladateľskej praxe

12

PhDr. Karel Hádek: Text a textológie

13

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: K otázkam pragmalingvistiky

15

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Prednášky Slovenskej jazykovednej spoločnosti z roku 1982

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 4

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Miesto pražskej školy v dejinách lingvistiky

1

PhDr. Ján Doruľa: O vývine pomenovania Slovákov

4

PhDr. Gejza Horák, CSc.: Syntaktická štruktúra tautológie a jej štylistická hodnota

6

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Koordinace a valence

9

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Problém sociatívu

11

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Valence u neslovesných slovních druhů

13

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Teoretické podnety medzinárodného slavistixckého zjazdu v Kyjeve 1983

14

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Matica slovenská a štúdium slovenčiny

17

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Význačné osobnosti Pražského lingvistického krúžku v tridsiatych rokoch

1

Prof. PhDr. Ján Oravec, DrSc.: Lingvistické referáty na IX. slavistickom zjazde v Kyjeve

4

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Perspektívy rozvoja súčasnej slovenskej onomastiky

6

Prof. PhDr. Ján Matejčík, CSc.: Filozofické a metodologické otázky jazykovedy

8

PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.: Kategorie času a proprialní systém

11

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Deviaty slavistický kongres v Kyjeve 6. – 14. 9. 1983 /jazykovedná časť/

14

Prof. PhDr. Viliam Schwanzer, CSc.: Optimánly jazyk a jeho použiteľnosť pri konfrontácii prirodzených jazykov

17

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 2

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Kontrapunkt výrazu a významu v esejistickom štýle

1

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Kategória posesívnosti z konfrontačného hľadiska – problém posesívneho datívu

4

Prof. PhDr. Alois Jedlička, DrSc.: K problematice norem v jazykové komunikaci

7

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Metodologické podnety sovietskej jazykovedy pre výskum slovenčiny

10

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Východiská a ciele prípravy novej pravopisnej príručky

13

Doc. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štylémy a štylistická systematika

16

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Vzťah pomenovania k objektívnej realite

18

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Pravopisné princípy v slovenčine

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 3

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Kyjevský slavistický kongres

1

DOc. PhDr. Mária Malíková, CSc.: Súčasné tendencie lingvistiky

3

PhDr. Štefan Horváth, CSc.: Príčastie a slovesné prídavné meno

7

PhDr. Katarína Balážiková: Niektoré problémy vyučovania skladby v ZŠ a SŠ

10

Doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc.: K niektorým otázkam rusko-slovenskej frazeológie

12

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Význam diela Mateja Bela pre slovenskú onomastiku

15

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Historie, současnost a výhledy strojového překladu

18

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Slovná zásoba Jána Hollého

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 4

PhDr. Ladislav Dvonč, CSc.: Koncepcia novej normatívnej pravopisej príručky

1

PhDr. Richard Schnek: Tendencie vedúce k výskumu slovenského pravopisu

5

PhDr. Richard Schnek: Voľné a tesné vzťahy

6

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Co je exaktní popis jazyka a aplikovaná lingvistika

7

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Automatická syntaktická analýza

9

PhDr. Ladislav Dvonč, CSc.: Pravopis vlastných mien

11

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Ku konfrontačnému výskumu slovotvorných systémov

15

Doc. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Umelecký prednes ako komunikácia

18

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Prednášky Slovenskej jazykovednej spoločnosti z roku 1983

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 1

PhDr. František Kočiš, CSc.: Pravidlá slovenského pravopisu a jazyková kultúra

1

Prof. PhDr. Ján Oravec., DrSc.: Interpunkcia

4

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: K úprave nových pravidiel pravopisu v slovenčine

6

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 2

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Vzťah pomenovania k realite

1

PhDr. Anton Habovštiak, CSc.: O lexikálnej členitosti slovenských nárečí

3

PhDr. Svavo Ondrekovič, CSc.: Kempelen a jeho Mechanizmus ľudskej reči

5

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Lingvistické předpoklady strojového překladu

7

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Čo dali starí Slováci starým Maďarom

9

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Príslovia, porekadlá, pranostiky a povrávky

14

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Projekt a zásady spracovania Hydronomie Slovenska

15

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Literárna onomastika a vysoké školy

18

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Výskum živých osobných mien na východnom Slovensku

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 3

Prof. PhDr. Martina Onežová: Lexikálne dialektizmy v spisovnom jazyku

1

PhDr. Mirek Čejka: Komunikatívní funkce záporu tázacích větech

2

Prof. PhDr. Ján Horecný, DrSc.: Podnety sovietskej jazykovedy

5

PhDr. František Ruščák, CSc.: Vlastné meno v štylistickom systéme jazykového prejavu

7

Doc. PhDr. Michal Blicha, CSc.: Výskum urbanonymie /názvy ulíc/ na východnom Slovensku

8

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Metodologické otázky výskumu intonácie

11

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Sémantická perspektíva vety a synonymia viet

13

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém verbálneho správania

15

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Poznatky z moskovskej konferencie o konfrontačnom výskume slovanskej slovotvorby

17

Doc. PhDr. Pavel Rohárik, CSc.: K pôvodu, pravopisu a výslovnosti dolnozemského mestečka Nadlak

20

PhDr. Bohumil Valehrach-Schaefer: K básnickému prekladu Goetheho do slovenčiny

21

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Organizácia slovnej zásoby

26

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Terminologizácia v súčasnej slovenčine

29

PhDr. František Kočiš, CSc.: 40 rokov rozvoja jazykovej kultúry na Slovensku

31

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: K žánrovým a jazykovým otázkam prísloví, porekadiel a iných periménií

33

PaedDr. Katarína Balážiková: K metodike vyučovania jazyka

35

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: 40 rokov slovakistiky na Slovensku

36

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Z dejín modernej jazykovedy a slovenskej historickej jazykovedy

39

Doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc.: Z teórie vedy

41

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 4

Doc. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Jazyk na Veľkej Morave a jeho kultúrna forma

1

Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc.: Cyrilometodovská tradícia na Slovensku

3

PhDr. Klára Buzásyová, CSc.: Motivácia a jej vplyv na sémantickú a štylistickú hodnotu slova

6

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Slang v súčasnej jazykovej situácii

10

Doc. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štruktúra prozaického textu a prednes

12

Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc.: Neologizmy v súčasnej spisovnej slovenčine

15

Doc. PhDr. Pavel Šima: Exogenéza ruského spisovného jazyka

17

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Metodologický príspevok k porovnávacej lexikológii /dravecDravce/

19

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Kontinuitný, alebo diskontinuitný vývin slovenského jazyka

23

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: Na 1100. výročie Metodovej smrti

25

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Neologizácia v súčasnej slovenčine

27

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc: Slovotvorná motivácia ako systémový princíp v slovnej zásobe

29

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Zložky a dimenzie jazykového znaku

31

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Paradigmatický a syntaktický aspekt konfrontácie systémových a textových štruktúr

33

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 1

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Motiváčná nenasýtenosť textu v slovenčine a nemčine

1

Doc. PhDr. Valéria Betáková, CSc.: Inovácia vo vyučovaní materinského jazyka v základnej škole

3

PhDr. Jan Kořenský, DrSc.: Co je objektem současných věd o přirozeném jezyce?

6

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Cyrilometodská a veľkomoravská slovenčina

8

Doc. Roza Tuguševa: K internacionalizácii slovenského jazyka

10

Doc. PhDr. Marie Čechová, CSc.: Dynamika tradiční frazeologie

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Zložky a dimenzie jazykového znaku

13

PhDr. Juraj Dolník, CSc.: Gnozeologické vymedzenie jazyka

15

PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Niektoré tendencie v porovnávaní ibersko-kaukazských a slovenských slovies

18

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Prednášky Slovenskej jazykovednej spoločnosti z roku 1985

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 2

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc: Jazyk ako hodnota

1

PhDr. Marta Bugárová: Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby na prvom stupni základných škôl

4

PaedDr. Katarína Balážiková: Nadvetná syntax v školskej praxi

6

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Slovnodruhové prechody

8

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyková politika a jazyková kultúra

10

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Zložky a dimenzie jazykového znaku

12

Doc. PhDr. Ferdinand Buffa, CSc.: O nárečovej slovotvornej synonymii

14

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Jazykové a mimojazykové prostriedky komunikácie

16

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Teoretické otázky fonologického výskumu

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 3

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Rečnícky jazykový štýl

1

PhDr. Miroslav Bázlik, CSc.: Slovenský akuzatív a jeho responzie v angličtine

3

Prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc.: Normování jazyka, též v rozvojových zemích

6

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Čas v jazyku a jazyk v čase

8

Gabriela Nolte: K opisu gramatickej kategórie času v slovenčine

11

PhDr. Richard Repka, CSc.: Sociolingvistické a psycholingvistické základy tvorby cieľov vyučovania cudzích jazykov

14

PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Časové vedľajšie vety v predpisovej slovenčine

16

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Analogická nominácia

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 4

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Hodnoty reči – hodnotná reč

1

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Reprodukcia, interpretácia, umelecký prednes

3

Doc. PhDr. Gustáv Moško, CSc.: Teoretická s didaktická problematika polopredikatívnych konštrukcií

5

PhDr. Ladislav Dvonč, DrSc.: Z výskumu spisovnej slovenčiny

8

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: K podstate synonymie v syntaxi – derivačná synonymia

12

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štylistika rozprávania

14

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Konkurenčné formanty ako prostriedky štylistickej a sémantickej diferenciácie

17

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Polysémia a homonymia vo frazeológii

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 1

PhDr. František Kočiš, CSc.: Jazyk a osobnosť v riadení spoločenských procesov

1

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: K štylistike textov v Pravde chudoby

4

PhDr. Olga Richard Müllerová, CSc.: Komunikační normy v dialogu

6

Doc. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.: O výsledkoch typologického výskumu slovanských jazykov

9

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Gramatické kategórie

12

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte

14

PhDr. Antonín Vašek, CSc.: Izolovaný jazyk a jazyková maintenance

16

Doc. PhDr. Eugénia Bajzíková, CSc.: Negácia z hľadiska výstavby textu

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 2

PhDr. Vasil Jabur: Fungovanie indikatívu v ruštine a v slovenčine

1

Prof. PhDr. Jozef Mistík, DrSc.: K typológii mimojazykových textotvorných prvkov

4

PhDr. Miroslava Sládková. CSc.: Pragmatická analýza textu

6

Doc. PhDr. Fantišek Daneš, DrSc.: Třídy /typy/ výpovědných struktur

8

PhDr. Júlia Kriššáková, CSc.: Z problematiky slovensko-poľských jazykových kontaktov

11

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Sémantické derivácie ako východisko vzniku konverzných slovies

15

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Textové funkcie úvodzoviek

17

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Niektoré teoretické otázky onomastiky

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 3

PhDr. Milan Majtán, DrSc.: Jazykovopolitické aspekty vlastných mien

1

Prof. PhDr. Alois Jedlička, DrSc.: Jazyková dynamika a esejistický text

4

PhDr. František Kočiš, CSc.: Synonymá v jazyku a ich spracovanie v slovníku

6

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Významová stavba prozaického textu

9

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Dištinktívne príznaky slovanských foném

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Veta ako znak

14

Doc. Dr. Mirjana Burzen: Teorijski i metodološki aspekti interferencije

15

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 4

Doc. PhDr. Vincent Blanár, CSc.: Významová zmena z diachronického a typologického hľadiska

1

PhDr. Ivor Ripka, CSc.: Celokarpatský dialektologický atlas – základné dielo lingvistickej karpatológie

2

PhDr. Anton Habovštiak, CSc.: Lexikálna diferenciácia slovenských nárečí

5

Doc PhDr. Ján Sabol, CSc.: Syntetická fonologická teória a morfológia

7

Prof. PhDr. Alois Jedlička, DrSc.: Cesty k vypracování systematiky stylů

10

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Súčasný stav jazykovedy vo svete

13

Doc. PhDr. Horák, CSc.: Vuk Stefanović Karadžić a Ľudovít Štúr

14

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Štruktúrne typy slovenskej hydronymie

16

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 1

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Členenie významovej stavby slova

1

PhDr. Ján Bosák, CSc.: O potrebe sociolingvistického výskumu v slovenčine

3

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Slovotvorní slovník a problémy slovotvornej motivácie v sovietskej jazykovede

6

PhDr. Vlado Uhlár: Liptov jazykovedne

8

Doc. PhDr. Ella Sekaninová, DrSc.: Miesto ekvivalentácie v rámci konfrontačného štúdia lexiky dvoch jazykov

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Marxistické filozofie jazyka

14

Doc. PhDr. Emil Horák, CSc.: Súčasný stav a perspektívy slovenskej jazykovednej slavistiky

16

Informácie

19

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti k 1. 1. 1988

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 2

Doc. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.: K aktuálnosti slangu

1

PhDr. František Kočiš, CSc.: Aktuálne otázky jazykovej kultúry

4

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Jednotlivé a všeobecné v syntaktickej rovine

6

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Obsah a forma v syntaxi

10

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Dynamické procesy v jazyku

12

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štylistika Timravinej prózy

14

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Kodifikácia slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka

17

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 3

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Segmentálny a suprasegmentálny podsystém

1

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Pokus o sociolingvistickú analýzu románu Alfonza Bednára Ako sme sušili bielizeň

4

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.: Funkcionalismus – nekolik souvislostí, nekolik pochyb

7

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.: Ve jménu funkce, standardizace a intervence

9

Doc. PhDr. Emil Tvrdoň, CSc.: Obecné kronikárstvo a spisovný jazyk

10

PhDr. Jiřina Hůrková-Novotná, CSc.: Zvuková rovina při vyučování cizím jazykům

13

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Kartografické spracovanie apelatívnej a propriálnej slovnej zásoby

16

PhDr. Jiřina Hůrková-Novotná, CSc.: Principy Kodifikace výslovnostní normy

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 4

PhDr. Slavo Ondrejovič, CSc.: K niektorým postulátom marxistickej jazykovedy

1

PhDr. Mirej Čejka, CSc.: Nostratická hypotéza a současná lingvistika

4

Doc. PhDr. Jozef Muránsky, CSc.: Pravopisné princípy Antona Bernoláka a vývin pravopisu spisovnej slovenčiny

11

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: O programe slavistického výskumu na Slovensku

14

Prof. PhDr. Eugen Jóna, CSc.: Spisovná slovenčina a slovenská jazykoveda v Matici slovenskej

15

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Súčasný stav a perspektívy slovakistiky

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 1

Univ. Prof. Dr. Jovan Jerković: Vuk Stefanović Karadžić

1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém slovnej zásoby

4

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Hlavné smery a koncepcie slovenskej jazykovedy od vzniku ČSR

6

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Východiská a výsledky počítačového spracovania slovotvorného systému slovenčiny

9

Doc. PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Využitie počítačov v jazykovednej praxi

13

Doc. PhDr. Radoslav Večerka, CSc.: Význam F. Trávníčka a B. Havránka pro vývoj jazykovědné slavistiky 20. století

15

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém v slovnej zásobe

17

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Typy odborného textu

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 2

Doc PhDr. Ján Sabol, CSc.: Gén ľudovosti slovenčiny

1

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Okrajové vrstvy slovnej zásoby v starej slovenčine

3

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Existuje hovorový štýl?

6

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Dialektika vonkajšej a vnútornej stavby textu

8

Doc. PhDr. Juraj Dolník, CSc.: Prístupy k skúmaniu lexikálneho významu

10

Doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc.: O predikcii

13

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Jazyk a jazyková osobnosť

14

PhDr. Juraj Širka, CSc.: Sémantika slovenských prísloviek

17

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém interpunkčných znamienok

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 3

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Pri prameňoch slovenčiny

1

Prof. Dr. Hab. Antoni Fural: Aktuálne problémy jazykovej kultúry

5

PhDr. Ivor Ripka, CSc.: Aspekty dialektológie

7

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Teoretické otázky slovenskej fonológie

10

Doc. PhDr. Emil Horák, CSc.: Metodologické otázky teórie jazykovednej komparatistiky

12

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Súvzťažnosť termínov, transpozícia a nominalizácia ako reflex vzťahu slovotvorby

15

Doc. PhDr. Peter Bunganič: K pravopisu zemepisných názvov v slovenčine a v ukrajinčine

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 4

PhDr. Mária Papsonová, CSc.: Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu

1

Doc. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.: Geretické aspekty slovanského slovesa

2

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém interpunkcie

4

Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc.: Zmeny v onomaziologickej rovine slovenčiny a ich príčiny

6

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Stratifikácia jazyka ako sociolingvistický problém

8

Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.: Nové teorie o pravlasti Indoevropanů a rekonstrukci prajazyka

10

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Nové prístupy v opise slovnej zásoby súčasnej slovenčiny

11

Dr. Gordana Vuković: Teoreticko-metodologický prístup k výskumu srbochorvátskej nárečovej lexiky

13

PhDr. Roman Trošok, CSc.: Vzťah teórie valencie a intencie slovesného deja

16

Prof. PhDr. Šimon Obdruš, CSc.: Počiatky literárnej kultúry na našom útemí

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazykové vedomie

1

PhDr. Marie Majtánová, CSc.: Pamiatky lekárskeho a liečiteľského charakteru z predspisovného obdobia slovenčiny

3

PhDr. Ivor Ripka, CSc.: Americkí Slováci /Historicko-demografické a kultúrno-spoločenské súvislosti jazykovej situácie/

6

PhDr. František Kočiš, CSc.: O viacnásobnom prísudku zo syntagmatického a sémantického hľadiska

11

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 2

Mira Nábělková: Seminár o jazyku umeleckého diela

1

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Stratifikácia jazyka ako sociolingvistický problém

4

Doc. Dr. Hab. Stanislaw Gajda: Kultúra vedeckého jazyka

6

Prof. Dr. Svenka Savić: Problematika výskumov neologizmov

8

Doc. PhDr. Ivan Bujukliev, CSc.: Izokolné štruktúry stredovekých bulharských textov a časomiera v českej tradícii

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazykové vedomie a jeho typy

13

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Gramatická kategória slovesnej intencie

15

PhDr. Ján Bosák, CSc. – PhDr. Ján Doruľa, CSc.: XI. medzinárodný zjazd slavistov

17

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Metodické a metodologické otázky fonetického a fonologického výskumu

19

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Aktuálne otázky teórie spisovného jazyka

22

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 3

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za funkčné obdobie 8. 12. 1987 – 11. 4. 1990

1

Správa z valného zhromaždenia SJS pri SAV

9

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti k 27. 11. 1990

13

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 4

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1990

1

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1990

5

Návrh výskumnej činnosti na rok 1991

7

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: Príprava medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave

8

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: Tematika XI. medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave

9

Doc. PhDr. Petr Sgall, CSc.: Sociolingvistika a čeština

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazykové vedomie

12

Doc. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.: Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence

13

David Short: Prípad l a non-l: úvaha o rozličných osudoch jednej spoluhláskovej rodiny

14

PhDr. Eva Tibenská, CSc.: Sémantika subjektu vo vzťahu k sémantike vety

16

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Úlohy a ciele sociolingvistického výskumu na Slovensku

18

Prof. Dr. Wolfgang Dresler: Soziologische Forschungen in Wien unter besonderer Berücksichtigung der Sioziophonologie

20

Profl PhDr. František Miko, DrSc.: Znak: čo, kde, ako

22

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyková politika v rokoch 1948 – 1988

23

Doc. PhDr. Mária Myjavcová: O situácii slovenského jazyka v Juhoslávii

24

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1991, roč. 10, č. 1 – 2

K. BUZÁSSYOVÁ: 3. celoslovenské stretnutie jazykovedcov, Smolenice 5. – 6. XII. 1990, Interdisciplinárny seminár Súčasný pohyb v toponymii

1

BLANÁR, V.: K porovnávaniu léxiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska

4

MAJTÁN, M.: Súčasný pohyb v topohymii

6

DVONČ, L.: O zmenách názvov ulic a námestí

7

ODALOŠ, P.: Tradicionalizácia a internacionalizácia toponým

9

HORŇANSKÝ, I.: Príspevok k medzinárodnej regulácii používania dvojitých geografických názvov

10

Tézy prednášok

12

MYJAVCOVÁ, M.: Slovenčina v Juhoslávií

12

HUTCHINS, J. W.: Machine Translation in the Eighties

13

BOSÁK, J.: Variantnosť ako lingvistický princíp

16

HORECKÝ, J.: Naratívne výpovedné akty

17

KRAUS, J.: Rétorika a jazyková kultura (Poznámky k historickému vývoji oboru)

19

HORECKÝ, J.: Teória výpovedných aktov

19

MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie

20

FURDÍK, J.: Onomaziologické symetrie a asymetrie v lexike slovanských jazykov

21

PAVLOVIČ, J.: Teoretické problémy negácie v slovenčine

23

BUJUKLIEV, I.: Preklad a jazyková kultúra stredoveku

24

ZIMEK, R.: Pragmalingvistika – jej ciele a úlohy

24

KAČALA, J.: K podstate aktualizácie

25

MIKO, F.: Z trendov súčasnej filológie

26

BLÁNÁR, V.: 17. medzinárodný kongres v Helsinkách

27

BOSÁK, J.: O sociolingvistickom prístupe v skúmaní súčasných slovanských jazykov

28

KROŠLÁKOVÁ, E.: Život a dielo Konštantína a Metoda v cirkevnoslovanských literárnych pamiatkach

29

SKLADANÁ, J.: Slovenská frazeológia z hľadiska diachrónie

30

DORUĽA, J.: O slovenskej jazykovej a etnickej jednote

31

MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie

33

MISTRÍK, J: Situácia v komunikácii

35

KOLLÁR, D.: Pohyb v slovnej zásobe súčasnej spisovnej ruštiny

36

ONDREJOVIČ, S.: Slovenský jazyk a sociolingvistika

38

Oznamy SJS

39

Informácia o zrušení zľavy v predajni Veda

39

Informácia o ustanovení Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov

40

Informácia o 4. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

40

Informácia o termíne Kolokvia mladých jazykovedcov

40

Zmeny údajov

40

Knižné novinky

40

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1991, roč. 10, č. 3 – 4

Tézy prednášok

1

MAŘKOWSKI, A.: Kierunki we wspólczesnej polskiej semantyce leksykalnej (streszczenie referátu)

1

ČERMÁK, F: Desatero slovnikářovo

2

SOKOLOVÁ, M.: Didaktický pohľad na morfematickú analýzu

3

BOSÁK, J.: Stratifikácia slovenčiny (z hľadiska hovorenosti)

5

MAJTÁN, M.: Genéza slovenčiny vo svetle vlastných mien

6

MLACEK, J.: K interferencii vo frazeológii vojvodinských Slovákov

8

OSIPOVA, M.: Информация о работе над "Карпатским ареально-этимологическим словарем (КАЭС) Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР

9

ZIMMERMANN, J.: Matematické modelovanie zvukovej štruktúry reči

10

KOČIŠ, F.: Nezhodný prívlastok vyjadrený vlastným menom vo funkcii podmetu a jeho zhoda s prísudkom

12

RUŠČÁK, F.: Projekcia mena literárnej postavy (apelatívum – proprium – literárna postava)

13

ALTMANN, G.: Veda a jazykoveda

14

KÖHLER, R.: Grundlagen der synergetischen Linguistik

16

HORECKÝ, J.: Česko-slovenská diglosná komunikácia

17

KRUPA, V.: Ikonické akustické prvky v slovnej zásobe

18

BOSÁK, J.: Štylistika slovníka

18

GELETOVÁ, Ľ.: Pravopisné zmeny podľa nových Pravidiel slovenského pravopisu

20

KOŘENSKÝ, J.: Současný stav a perspektivy bádání o řeči a jazyce

20

JERKOVIĆ, J.: Srpskohrvatski književni jezik – jezički procesi i standardizacija

22

BOSÁK, J.: Súčasné názory na vznik a vývin slovenčiny

24

NÁBĚLKOVÁ, M.: 4. celoslovenské stretnutie jazykovedcov, Modra-Piesok 1. – 2. X. 1991, Súčasná slovensko-inojazyčná lexikografia

26

HORECKÝ, J.: Pokus o typológiu slovníkov

27

SEKANINOVÁ, E.: Ekvivalenčné typy lexém v dvojjazyčnej lexikografii

27

JAROŠOVÁ, A.: Typológia ekvivalentov a štruktúra hesla v dvojjazyčnom slovníku

29

PANČÍKOVÁ, M.: Informácia o poľsko-slovenskom slovníku

30

LADEVIĆ, M.: O Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku z druhej strany

31

HORÁK, E.: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník

32

ĎURČO, P.: Frazeológia v dvojjazyčnom slovníku

33

ŠIKRA, J.: Súčasná britská lexikografia

35

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1991

37

NÁBĚLKOVÁ, M.: Zoznam prednášok SJS v r. 1991

38

Oznamy

41

Informácia o 5. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

41

Informácia o kolokviu Výskum slovenskej hydronymie

41

Informácia o II. kolokviu mladých jazykovedcov

41

Konferencia O vývine spisovnej slovenčiny

41

Informácia o vyjdení Encyklopédie jazykovedy

42

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1992, roč. 11, č. 1 – 4

Správy o činnosti SJS pri SAV

1

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 11. 4. 1990 do 28. 5. 1992

1

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa z valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV konaného 28. 5. 1992

4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1992

6

NÁBĚLKOVÁ, M.: Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1992

8

NÁBĚLKOVÁ, M.: 5. celoslovenské stretnutie jazykovedcov Banská Bystrica 3. – 4. IX. 1992, 100 rokov areálovej lingvistiky

11

PALKOVIČ, K.: Pastrnkov organizovaný výskum slovenských nárečí

11

HABOVŠTIAK, A.: O živote a diele Václava Vážneho

12

RIPKA, L.: Atlas slovenského jazyka ako reprezentatívne dielo areálovej lingvistiky

14

FERENČÍKOVÁ, A.: Možnosť spracovania syntaxe slovenských nárečí metódou lingvistickej geografie

16

ŽIGO, P.: Slovanský jazykový atlas

18

FERENČÍKOVÁ, A.: Spracovanie lexikálnych a slovotvorných javov v Slovanskom jazykovom atlase

19

RIPKA, I.: Jazykovozemepisný výskum karpatského areálu (Celokarpatský dialektologický atlas)

21

KIRÁLY, P.: Atlas des slowakischen Mundarten in Ungarn

23

DUDOK, D.: Výskum slovenských nárečí vo Vojvodine a v Slavónii (na území bývalej Juhoslávie)

23

BENKO, V.: (Neskorá) počítačová podpora lexikografického projektu Slovník slovenských nárečí

25

NÁBĚLKOVÁ, M.: II. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok, 26. – 27. XI. 1992

27

Tézy prednášok

29

SABOL, J.: Entropia a synergia v jazyku

29

PISARČIKOVÁ, M.: Synonymá a slovníky

30

KAČALA, J.: Syntaktický systém jazyka

32

HORECKÝ, J.: Cudzie výrazy v slovenskom texte

33

KRÁĽ, A.: Filozofické základy jazykovej kultúry

34

ŽIGO, P.: Vyjadrovanie kvalitatívneho a kvantitatívneho aspektu času v súvetí z predspisovného obdobia slovenčiny

35

HORECKÝ, J.: Kulturologické pramene medzijazykových vzťahov

36

PATRÁŠ, V.: Sociolingvistický vektor inojazyčných fragmentov a hovorená podoba slovenčiny v meste

37

ŠTICH, A.: Ján Botto a jeho úloha ve vývoji české literatury (lingvostylistické a motivické elementy literárního procesu)

37

VIDOVIČ-MUHA, A.: Transformacijski besedotvorni postopki

38

BOSÁK, J.: Hovorovosť „verzus" knižnosť

41

SABOL, F.: Za zdômyselnenie gramatickej teórie

42

NOVÁK, Ľ.: Začiatky úsilia o založenie SAVU

42

MIROSLAWSKA, W.: Stav výskumu v súčasnej poľskej antroponomastike

43

NOVÁK, Ľ.: Ako vznikla pred 50 rokmi Slovenská akadémia vied a umení a jej Jazykovedný ústav

44

DOLGAN, M.: Projekt jednotného slovanského jazyka z 19. storočia

45

SABOL, J.: Zvukové variácie významových jednotiek

46

URBANOVÁ, Ľ.: Zdvorilostný princíp v pragmatickej dimenzii konverzačného textu

48

ĎUROVIČ, Ľ.: Tobiáš Masnicius a začiatky slovenského spisovného jazyka

49

LADJEVIČ, M.: Metodologické problémy porovnávania neologizmov geneticky príbuzných jazykov

50

MIKLUŠ, M.: Niekoľko slov o časticiach a o vyjadrovaní expresívno-emocionálneho obsahu a formy komunikácie

52

ŽIGO, P.: Filozofický aspekt gramatickej kategórie času

53

RIPKA, I.: Jazyk amerických Slovákov

54

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Východoslovenské nárečia z aspektu ukrajinsko-slovenských jazykových kontaktov

56

ODALOŠ, P.: Argot

58

BLANÁR, V.: Jazykovedné dielo Ľ. Štúra v slovanskom kontexte

59

BLANÁR, V.: Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém

61

ŠIKRA, J. – ĎURČO, P.: V. EURALEX kongres v Tampere

63

BENKO, V.: Konferencia COMPLEX '92 v Budapešti

65

Oznamy

67

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1993

67

Do pozornosti členom jazykovednej obce

67

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1993, roč. 12, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

3

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1993

4

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1993

4

NÁBĚLKOVÁ, M.: III. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok. 2. – 3. december 1993

6

Tézy prednášok

9

KOČIS, F.: Zapájanie priraďovacích syntagiem do Štruktúry vety

9

MAJTÁN, M.: Kontinuitný vývin slovenčiny vo svetle vlastných mien

10

DOLNÍK, J.: O teórii prirodzenej morfológie

12

HORECKÝ, J.: Morfematická podmienenosť rytmického krátenia

12

DOLNÍK, J.: Princíp motivácie v morfológii

13

DOLNÍK, J.: Lexéma ako znak

14

ŠIKRA, J.: Slovanská župa a jej praslovanské súvislosti

15

MAJTÁN, M.: Kontinuita vývinu slovenčiny vo svetle historických vlastných mien

17

MAJTÁN, M.: Vývin priezvisk na Slovensku

18

BLANÁR, V.: Osemnásty medzinárodný onomastický kongres v Triere

20

PANČÍKOVÁ, M.: Zradné slová v poľštine a slovenčine

22

KOČIŠ, F.: Členenie slovnej zásoby

23

RUSNÁK, J.: Originalita a konvenčnosť: O tendenciách v štruktúre lexiky básnických textov slovenského klasicizmu

24

HORÁK, G.: Časové stupne kondicionálu v spisovnej slovenčine

25

MLACEK, J.: Frazeológia v diele D. Sinapia Horčičku

26

NIŽNÍKOVÁ, J.: Zdvorilostný princíp v tzv. rozkazovacích vetách v slovenčine

27

ONDREJOVIČ, S.: Z výskumu Slovákov v Dolnom Rakúsku

28

FERENČÍKOVÁ, A.: Niektoré syntaktické osobitosti slovenských nárečí v slovensko-inojazykovom kontexte

28

JAROŠOVÁ, A.: Typológia lexikálnej spájateľnosti

30

BENKO, V.: Interpunkcia a štruktúra heslovej state vo výkladovom slovníku

30

HORÁK, E.: Paradoxy súčasnej slavistiky

31

Oznamy

33

Jazykovědné sdružení ČR – oznámenie

33

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1994

33

Konferencia o jazykovej kultúre

34

Z nových kníh

34

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

35

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1994, roč. 13, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

3

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 28. 5. 1992 do 17. 5. 1994

3

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa z valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV konaného 17. 5. 1994

5

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1994

7

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1994

9

NÁBĚLKOVÁ, M.: 6. celoslovenské stretnutie jazykovedcov Bratislava 17. – 18. V. 1994, Lexikológia a lexikografia v synchronickom a diachronickom aspekte

11

RIPKA, L.: Úvodné slovo

11

BUZÁSSYOVÁ, K.: Nový výkladový slovník súčasnej slovenčiny

12

TIBENSKÁ, E.: Systémový slovník slovenčiny

13

NIŽNÍKOVÁ, J.: Teoretické východiská a problémy valenčného slovníka slovenských slovies

14

MOŠKO, G.: Ku koncepcii morfematického slovníka slovenského jazyka

15

FURDÍK, J.: Metodologické problémy tvorby slovotvorného slovníka slovenčiny

16

SKLADANÁ, J.: Slovník z bernolákovského obdobia

17

MAJTÁN, M.: Spracovanie lexiky slovenských terénnych názvov

19

RIPKA, I.: O niektorých aspektoch realizácie projektu celonárodného nárečového slovníka

21

PISÁRČIKOVÁ, M.: Synonymický slovník slovenčiny

24

KUCHÁR, R.: Historický slovník slovenského jazyka

25

JAROŠOVÁ, A.: Budovanie automatizovaného korpusu slovenských textov

26

PEKAROVIČOVÁ, J: Slovenčina ako cudzí jazyk a lexikografické aspekty

27

IV. kolokvium mladých jazykovedcov

29

NÁBĚLKOVÁ, M.: Modra-Piesok 30. november – 2. december 1994

29

Prednesené príspevky

29

Tézy prednášok

31

BOSÁK, J.: Ján Kollár po dvesto rokoch (1793 – 1993)

31

CHLOUPEK, J.: Funkční styly dnes

32

NIŽNÍKOVÁ, J.: Komunikačné typy viet v slovenčine

32

ONDREJOVIČ, S.: Sociolingvistický výskum slovenčiny

34

SKLADANÁ, J.: Historický aspekt slovenskej frazeológie

35

MAJTÁN, M.: Základné otázky zoonomastiky

37

SABOL, J.: Slabika – pokus o komplexnú charakteristiku

38

SABOL, J.: Jazykové a mimojazykové prostriedky komunikácie

39

BOSÁK, J.: Metamorfózy purizmu na Slovensku

40

BARTKO, L.: O jednom prvenstve Nitry II

41

RIPKA, I.: Nárečia a jazyková kultúra

43

VAŇKO, J.: Jazyky a národy Indie

44

BENKO, V.: Počítače a lexikografia

45

Oznamy

47

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1995

47

Z nových kníh

47

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1995, roč. 14, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

3

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1995

3

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1995

4

NÁBĚLKOVÁ, M.: 7. celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Bratislava 19. októbra 1995, Teritoriálne a sociálne aspekty výskumu národného jazyka

7

RIPKA, I.: Úvodné slovo

7

ONDREJOVIČ, S.: Metamorfózy sociolingvistiky na Slovensku

8

HORECKÝ, J.: Sociologické hľadiská v diele P. J. Šafárika

9

KRALČÁK, Ľ.: K niektorým aspektom národného jazyka na západnom Slovensku

10

ŠKVARENINOVÁ, O.: Špecifiká reči mužov a žien

12

PEKAROVIČOVÁ, J.: Sociolingvistické aspekty prezentácie slovenčiny cudzincom

13

SCHULZOVÁ, O.: Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity

14

RIPKA, I.: Ďalšie smerovanie teritoriálne zameraných výskumov

15

LANSTYÁK, I.: K niektorým otázkam maďarsko-slovenského bilingvizmu

17

ONDREJOVIČ, S.: Z výskumu jazykovej situácie na južnom Slovensku

18

BENKO, V.: O niektorých kvalifikátoroch v Krátkom slovníku slovenského jazyka

19

Tézy prednášok

20

PETRUCHINOVÁ, J.: Modely slovesného deja v ruštine, češtine a slovenčine

20

HORECKÝ, J.: Systém pádov

21

SABOL, J.: Slabika v jazykoch sveta

23

SVOBODOVÁ, J.: Jazyková specifika školního dialogu

25

MAJTÁN, M.: Od prezývky k prímenu a priezvisku

26

VAŇKO, J.: Lingvistické a didaktické aspekty vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka

27

ČERMÁK, F.: Systém českých předložek

29

KATIČIĆ, R.: Verfassungsterminologie der Siavenherrschaften im Frühmittelalter

29

FURDÍK, J.: Metodologické problémy tvorby slovotvorného slovníka slovenčiny

32

ONDREJOVIČ, S.: Slovenská sociolingvistika 5 rokov po

34

ŽIGO, P.: Šafárikov Slovanský národopis ako prameň jazykovedného poznania

34

ONDREJOVIČ, S.: Perspektívy slovenskej sociolingvistiky

35

SABOL, J.: Fonetický a fonologický aspekt hodnotenia zvukových javov

36

ĎUROVIČ, Ľ.: Rola Cyrila a Metoda v osudoch strednej Európy

38

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Slováci v Poľsku

40

ROHÁRIK, P.: Remeselnícka terminológia slovenskej enklávy v Nadlaku (Rumunsko)

42

PATRÁŠ, V.: Sociolingvistické kontexty školských prezývok

42

SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Prízvuk a kvantita v slovenčine

43

BAJZÍKOVÁ, E.: K textovej syntaxi

45

NÁBĚLKOVÁ, M.: V. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 29. november – 1. december 1995

47

Prednesené príspevky

48

Oznamy

50

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1996

50

Zoznam členov Slovenskej Jazykovednej spoločnosti pri SAV

51

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1996, roč. 15, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

5

Správa o činnosti SJS pri SAV za obdobie od 17. 5. 1994 do 15. 10. 1996

5

Správa z valného zhromaždenia SJS pri SAV konaného 15. 10. 1996

9

Správa o činnosti SJS pri SAV za rok 1996

11

Zoznam prednášok SJS pri SAV uskutočnených v roku 1996

13

NÁBĚLKOVÁ, M.: VI. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996

15

Prednesené príspevky

16

Tézy prednášok

19

Ferenčíková, A.: Slovenská roľnícka terminológia z historického a sociolingvistického aspektu

19

Horecký, J.: Systém pádov

21

Sabol, J.: Arbitrárnosť jazykového znaku

21

Škvareninová, O.: Reč mužov a žien

23

Mistrík, J.: Verbálne a neverbálne prvky v reči

24

Mistrík, J.: Ekonómia reči

25

Majtán, M.: O jazyku slovenských prekladov Biblie

25

Palková, Z.: Rytmická výstavba prózy

28

Ďurčo, P.: Počítačový korpus vlastných mien a automatický výslovnostný transkriptor

31

Majtán, M.: Názvy Nitry a Bratislavy v historickom kontexte

34

Sabol, J.: Roman Jakobson – iniciátor nových výskumných trás v jazykovede

35

Horecký, J.: Roman Jakobson (1896 – 1982)

37

Sabol, J.: Vývin zvukovej stavby slovenčiny a jej opis za ostatných 50 rokov

39

Ondrejovič, S.: Eugen Pauliny ako sociolingvista

41

Bosák, J.: Samo Cambel – najrozporuplnejší slovenský jazykovedec?

42

Odaloš, P.: Sociolingvistický pohľad na názvy slovenských ulíc a námestí (Premeny jazykových štruktúr v závislosti od vývoja spoločnosti)

43

Buzássyová, K.: Vstupné slovo na besede o zákone o štátnom jazyku SR

45

Sekaninová, E.: Rusko-slovenská a slovensko-ruská dvojjazyčná lexikografia (osobné spomienky)

47

Vedecké semináre organizované v spolupráci s vedeckou radou JÚĽŠ SAV

49

Jarošova, A.: Nové trendy v lexikografii

49

Šimková, M.: Počítačová lingvistika v JÚĽŠ SAV

50

Benko, V.: Niekoľko lexikografických postrehov z ciest

50

Považaj, M.: O kodifikácii slov utvorených príponou -ár, -áreň, resp. -ar, -areň

51

Register Zápisníka slovenského jazykovedca (1982 – 1996)

53

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1997, roč. 16, č. 1 – 4

RAJČANOVÁ, A.: Správy o činnosti SJS pri SAV. A. Rajčanová

5

RAJČANOVÁ, A.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1997

5

RAJČANOVÁ, A.: Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV uskutočnených v roku 1997

6

NÁBĚLKOVÁ, M.: VII. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997

9

Prednesené príspevky

9

Tézy prednášok

13

Ondrejovič, S.: Metamorfózy sociolingvistického výskumu na Slovensku

13

Horečky, J.: Pokus o novú teóriu jazykovej kultúry

13

Odaloš, P.: Lexika slovenčiny po roku 1989

14

Považaj, M.: Návrh kodifikácie slov utvorených príponou -ár, -áreň, resp. -ar, -areň

17

Majtán, M.: Kompozitá v slovenskej onymii

18

Čučka, P.: Priezviská zakarpatských Slovákov

20

Bednaříková, B.: O jednom (ne)valenčním dativu

21

Kačala, J.: Rozvoj homonym na základe gramatickej kategórie životnosti

27

Žigo, P.: Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky

28

Horecký, J.: Štatút diskurzu

28

Krško, J.: Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín

29

Furdík, J.: Náčrt vývinu slovotvorby za posledných 50 rokov

31

Cleminson, R.: Vowel System of Old Church Slavonic (Vokalický systém staroslovienčiny)

32

Jarošová, A.: Jazykové zdroje a „nová lexikografia" (1. časť)

35

Benko, V.: Jazykové zdroje a „nová lexikografia" (2. časť)

36

Doruľa, J.: Staroslovienčina – spisovný jazyk veľkomoravských Slovienov?

38

Vedecké semináre organizované v spolupráci s vedeckou radou JÚĽŠ SAV

39

Dolník, J.: Kultivovanie jazyka a spontánne jazykové zmeny

39

Ondrejovič, S.: Ako ďalej so slovenskou ortoepiou

40

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1998 – 1999, roč. 17 – 18

A. Rajčanová: Správy o činnosti SJS pri SAV

5

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 16. 10. 1996 do 22. 9. 1998

5

Správa z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV konaného 22. 9. 1998

9

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v rokoch 1998 – 1999

10

M. Nábělková: VIII. a IX. kolokvium mladých jazykovedcov

12

Tézy prednášok

14

Bosák, J.: O čom bol XII. medzinárodný zjazd slavistov

14

Brandner, A.: Běloruština – historie a perspektivy

16

Duličenko, A.: Literaturnyje mikrojazyki sovremennoj Slavii: nekotoryje novyje aspekty izučenija

17

Ferenčíková, A.: Spomienka na profesora Jozefa Štolca

18

Furdík, J.: K slovotvornému vývinu slovenčiny v rokoch 1780 – 1918

20

Furdík, J.: Náčrt vývinu slovotvorby za posledných 50. rokov

23

Furdík, J.: Typy lexikálnej motivácie

24

Horecký, J.: Jazyková komunikácia v miešaných etnických spoločenstvách

27

Horecký, J.: Podiel Ľudovíta Nováka na výskume slovenčiny

28

Horecký, J.: Typ vedeckého diskurzu

29

Horecký, J.: Z dejín slovenskej jazykovedy (osobné spomienky)

30

Jelínek, M.: Proč ztroskotal český jazykový purismus

31

Krošláková, E.: Z problematiky príbuzenských vzťahov v slovenčine

34

Kvasz, L.: Vývinové procesy v jazyku exaktných vied

35

Mistrík, J.: Genéza slovenskej jazykovednej štylistiky

36

Nábělková, M.: Prídavné mená od osobných vlastných mien

37

Papierz, M.: Niektoré funkcie zámen v poľštine a slovenčine

40

Patráš, V.: Marketingový pôdorys jazykovej komunikácie v predvolebnom období (Markíza – Sito)

41

Ripka, I.: Dialektológia a sociolingvistika alebo Hľadanie paradigmatického echa svetovej lingvistiky

44

Sabol, J.: Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a češtine

45

Sabol, J.: Semiotický štatút biblického textu

47

Sabol, J.: Semióza – znak – metafora

50

Slančová, D.: Pragmatické aspekty RUD (reči učiteľky materskej školy orientovanej na dieťa)

52

Vaňko, J.: Teórie jazykových funkcií (z pohľadu komunikačne orientovanej lingvistiky)

53

Žigo, P.: Diachronicko-synchronická charakteristika slovenskej lexiky

56

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2000 – 2002, roč. 19 – 21

Správa o činnosti SJS pri SAV za obdobie od 22. 9. 1998 do 19. 10. 2000

5

X., XI. A XII. kolokvium mladých jazykovedcov

8

Zoznam prednášok konaných v SJS pri SAV v rokoch 2000 – 2002

9

Tézy prednášok

Horecký, J.: K dejinám novšej slovenskej jazykovedy

11

Rymut, K. – Majtán, M.: Badania językoznawcze na Spiszu – Jazykovedné výskumy Spiša

12

Ďurovič, Ľ.: Cirkevnoslovanské preklady Lutherovho katechizmu v XVII. storočí – švédsky pokus o konverziu pravoslávnych v Pobaltí

13

Horák, E.: „Nové“ južnoslovanské spisovné jazyky (vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach)

14

Kollár, D.: Krása lexikografie

15

Horecký, J.: Princípy kultivovania jazyka

15

Buzássyová, K.: Kategória životnosti maskulín v slovenčine: sémantický, štylistický a komunikačno-pragmatický aspekt jej fungovania

16

Svobodová, J.: Komunikace, lingvistika a výuka mateřštiny

18

Ondrejovič, S.: Jazykovedec Henrich Bartek

19

Furdík, J.: K onomaziologickej štruktúre slovotvorne motivovaného slova

20

Furdík, J.: Poznámky k teórii lexikálnej motivácie

22

Sabol, J.: Kvantita v slovenčine – metodické a metodologické problémy jazykovedného výskumu

23

Pekarovičová, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte

26

Furdík, J.: Súčasný stav výskumu slovanskej slovotvorby

27

Sabol, J.: Dynamika fonologických protikladov v slovenčine

29

Sabol, J.: Vývinové a synchrónne metamorfózy kvantity v slovenčine

31

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti (v roku 2006)

34

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2003 – 2005, roč. 22 – 24

Správa o činnosti SJS pri SAV za obdobie od 12. 11. 2003 do 14. 12. 2005

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia SJS pri SAV (12. 11. 2003 v Bratislave)

8

XIII., XIV. a XV. kolokvium mladých jazykovedcov

10

Zoznam prednášok konaných v SJS pri SAV v rokoch 2003 – 2005

11

Tézy prednášok

13

Blanár, V.: Slovesá liať a sypať z porovnávacieho a areálového hľadiska

13

Ďurovič, Ľ.: Základné črty fonematického popisu slovenčiny

13

Blanár, V.: Pragmatickolingvistické metódy a problematika v onomastike

14

Majtán, M.: Perspektívy rozvoja slovenskej onomastiky

15

Sokolová, M.: Možnosti vytvorenia slovenskej morfológie na korpusovom základe (ako súčasti korpusovej morfosyntaxe)

16

Hansen, B.: Die deutsche Modalverben im Kontrast zu den slavischen Modalausdrücken (Nemecké modálne slovesá v porovnaní so slovanskými)

19

Žigo, P.: Slovanský jazykový atlas – tradície a perspektívy počítačovej podpory areálovej lingvistiky

24

Krupa, V.: Revitalizácia alebo renesancia hynúcich jazykov

26

Blanár, V.: Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka

27

Buzássyová, Ľ.: Historická gramatika latinského jazyka – lingvisticky orientovaný predmet odboru klasická filológia

28

Ondrejovič, S.: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – ohnisko lingvistického výskumu na Slovensku

30

Ondrejovič, S.: Predmet a metódy sociolingvistiky

34

Sabol, J.: Symetria a asymetria slabičnej a morfematickej struktury

36

Sabol, J.: Slabičný archetyp alebo syntagmatická a paradigmatická os jazyka

38

Považaj, M.: Jazyková kultúra na Slovensku na začiatku 3. tisícročia

40

Urbancová, L.: Budú sa na Slovensku transformovať rurálne dialekty na urbánne dialekty?

43

Sabol, J.: Analogistický a anomalistický princíp pri jazykových kodifikáciách

45

Sabol, J.: Osudy protikladu palatálnosti – nepalatálnosti v slovenčine (Teoreticko-metodologické poznámky)

46

Krupa, V.: Ideálny alebo reálny svetový jazyk?

48

Šimková, M.: Slovenský národný korpus

48

Považaj, M.: Súčasné problémy jazykovej kultúry

50

Mlacek, J.: Vývinové trendy v súčasnej slovenskej štylistike

50

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti (v roku 2007)

52

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2006 – 2007, roč. 25 – 26

Správa o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV za obdobie od 14. 12. 2005 do 17. 10. 2007

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV (14. 12. 2005 v Bratislave)

9

XVI. a XVII. kolokvium mladých jazykovedcov

10

Zoznam prednášok organizovaných SJS pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2006 – 2007

12

Tézy prednášok

14

Martin Ološtiak: Dielo Juraja Furdíka v kontexte slovenskej jazykovedy

14

Patrick Hanks: Onomasiological and Semasiological Lexicography: Past, Present, and Future (Onomaziologická a semaziologická lexikografia: minulosť, prítomnosť a budúcnosť)

15

Oľga Orgoňová: Neologizmy v slovenčine

16

Jaroslava Šindelářová: Uplatnění modelové analýzy při zpracování českého a slovenského anoikonymického materiálu

19

Jaromír Krško: Z hydronymie horného povodia Váhu

20

Ján Kačala: Koncept tvorivosti jazyka

25

Ján Sabol: Komunikačno-kognitívny status arbitrárnosti v jazykovej sústave

26

Klára Buzássyová: Slovník súčasného slovenského jazyka

28

Ján Sabol: Symetria a asymetria rytmotvorných prvkov

29

Ján Sabol: Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a perspektívy

31

Alexandra Jarošová: Lexikálne bohatstvo slovenčiny a problémy jeho opisu: o Slovníku súčasného slovenského jazyka

33

Zoznam členov SJS v roku 2006 35 Zoznam členov SJS v roku 2007

36

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2008 – 2009, roč. 27 – 28

Správa o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV za obdobie od 18. 10. 2007 do 15. 10. 2009

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV (18. 10. 2007)

10

XVIII. a XIX. kolokvium mladých jazykovedcov

11

Zoznam prednášok organizovaných SJS pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2008 – 2009

12

Tézy prednášok

15

Adam Kilgariff: Sketch Engine

15

Jozef Mlacek: Paradoxy frazeológie

20

Dmitrij Dobrovoľskij: Diskursive und deiktische Wörter im „Neuen deutsch-russischen Großwörterbuch“

21

Martin Ološtiak: Juraj Furdík a jeho teória lexikálnej motivácie

23

Klára Buzássyová: Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom slovníku

24

Miroslav Dudok: Slovenčina v diaspóre a preventívna lingvistika

26

Jaroslav David: Od Českého ráje k Barrandov Hills (reklamní funkce toponym)

27

Miroslav Vepřek: Staroslověnština a etymologie

29

Martina Ivanová: Modálne slovesá môcť a musieť ako modifikátory ilokučnej sily výpovede

30

Zoznam členov SJS v roku 2008

33

Zoznam členov SJS v roku 2009

35

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2010 – 2011, roč. 29 – 30

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 15. 10. 2009 do 15. 11. 2011

5

Zápisnica z priebehu volieb predsedu, podpredsedov, tajomníka, hospodára, členov výboru a revízorov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV na jej Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 15. 11. 2011 v Častej-Papierničke

9

XX. a XXI. kolokvium mladých jazykovedcov

10

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v rokoch 2010 – 2011

11

Bratislava

11

Banská Bystrica

11

Nitra

12

Prešov

12

Ružomberok

12

Trnava

12

Zoznam členov SJS pri SAV v roku 2010

13

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2011

15

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2012 – 2013, roč. 31 – 32

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 15. 11. 2011 do 24. 10. 2013

6

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 25. 10. 2013 v Častej-Papierničke

10

XXI. kolokvium mladých jazykovedcov

12

XXII. kolokvium mladých jazykovedcov

12

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v rokoch 2012 – 2013

13

Bratislava

13

Banská Bystrica

13

Nitra

13

Prešov

14

Ružomberok

14

Trnava

14

Tézy prednášok

15

Alexandra Jarošová: Slovenské slovo v slovníku z pohľadu času a normy

15

Eleonóra Zvalená: Poklady malej knižnice

15

Pavol Žigo: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov

17

Marie Čechová: Stylistický charakter frazémů

17

František Štícha: Tradice a pokrok v soudobém gramatikopisectví

18

Daniela Slančová: Jazykový obraz sveta v incipientnej lexike detskej reči

21

Klára Buzássyová: Typologický, diachronicko-synchrónny a komunikačný aspekt kategórie životnosti/neživotnosti maskulín v slovenčine (s osobitným zreteľom na zvieracie mená)

23

Príspevky prednesené na Celoslovenskom stretnutí jazykovedcov (23. – 25. október 2013, Častá-Papiernička)

29

Pavol Žigo: Dejiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

29

Adriana Ferenčíková: Názvy neslovanského pôvodu na mapách 4. zv. lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu

33

Miloslav Smatana: Niekoľko poznámok z histórie dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

35

Daniela Slančová: Šesťdesiat rokov štylistických, sociolingvistických a komunikačnolingvistických výskumov prešovskej slovakistiky

42

Martin Ološtiak: 60 rokov derivatologických a morfematických výskumov prešovskej slovakistiky

44

Marianna Kraviarová – Viera Smoláková: Fonetický a fonologický výskum na prešovskej slovakistike

46

Mária Imrichová: Možnosti a úskalia koncipovania slovníka právnych termínov pre bežného používateľa

51

Tatiana Grigorjanová: Hlavné vývinové tendencie v lexike súčasných spisovných slovanských jazykov (na materiáli ruského a slovenského jazyka)

54

Mariola Szymczak-Rozlach: Slavistika a slovakistika na Sliezskej univerzite v Sosnovci

57

Juraj Hladký – Ľubomír Rendár – Andrej Závodný: Aktuálne vedeckovýskumné aktivity Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

62

Renáta Hlavatá – Ľubomír Kralčák: Vedecké aktivity a publikačná činnosť členov Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre

67

Zuzana Hargašová: Slovenčina ako cudzí jazyk doma a vo svete

76

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2012

82

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2013

84

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2014 – 2015, roč. 33 – 34

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 24. 10. 2013 do 28. 10. 2015

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 28. 10. 2015 v Bratislave

10

XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov

12

XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov

12

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2014 – 2015

13

Tézy prednášok

16

Vladimír Benko: Kompatibilné kolokačné gramatiky pre webové korpusy Aranea

16

Jaroslav David: Toponymická krajina moderního města

16

Ján Kačala: Od slova k syntagme a k syntagmatickému slovosledu

18

Janka Klincková: Och, tie vzťahy! Gramatika, sémantika a pragmatika slovies byť, dať, ísť

19

Eva Minářová: Vybrané rysy současné mediální komunikace v českém jazykovém prostředí (Funkční specifičnost shodných přívlastků aj.)

20

Vladimír Patráš: Komunikačno-kultúrne pohľady na takzvanú politickú korektnosť

23

Vladimír Patráš – Pavol Odaloš – Jaromír Krško – Lujza Urbancová: Exkurzie do lingvistiky – Pobierowo 2014

24

Pobierowo 2014: Sociokultúrne kontexty vo výskumoch hovorovej slovenčiny. Vladimír Patráš

24

Pobierowo 2014: Onymické registre v komunikácii a kontakte rozličných sociokultúr. Jaromír Krško

25

Pobierowo 2014: Zvieracie dysfemizmy a ich použitie v komunikácii. Lujza Urbancová

26

Juraj Vaňko: Čo sú syntaktické kategórie?

27

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2014

35

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2015

37

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2016 – 2017, roč. 35 – 36

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 28. 10. 2015 do 29. 11. 2017

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 29. 11. 2017 v Bratislave

10

XXV. kolokvium mladých jazykovedcov

13

XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov

14

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2016 – 2017

14

Tézy prednášok

17

Rok 2016

17

Jana Pekarovičová: Slovenčina očami cudzincov na pozadí lingvodidaktickej koncepcie

17

Mira Nábělková: „Učlovečiť sa je slovo samoslovenskuo.“ K problematike lexikálnej lakunárnosti v slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahoch

20

Martin Ološtiak: Aktuálne derivatologické a morfematické výskumy prešovskej slovakistiky

23

Rok 2017

24

Dana Baláková – Viera Kováčová: Frazémy biblického pôvodu v jazykovom po/vedomí používateľov slovenského a českého jazyka (komparačný aspekt výskumu)

24

Kristýna Bílková – Tereza Klemensová – Jana Rausová: Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Nový regionalismus, Toponyma a jazyková krajina (Možnosti a perspektivy výzkumu), Socioonomastické přístupy ve výzkumu toponymie (Toponymická kompetence)

25

Alexandra Jarošová: Aspektuálnosť alebo „začiatky a konce dynamického príznaku“

28

Jaromír Krško: Antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie v medziľudskej komunikácii

35

Jaromír Krško: Toponymá ako súčasť jazykovej krajiny

36

Pavol Odaloš – Elena Vallová: Názov: Sústava slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické miesta, aktualizácia)

38

Ivor Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti

39

Alena Záborská: Príde Slovenka do amerického baru (Etnolingvistická sonda do amerického etnického humoru)

42

Monika Zázrivcová – Katarína Chovancová: Valenčné potencie slovies v kontraste

43

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2016 44 Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2017

45

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2018 – 2019, roč. 37 – 38

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 29. 11. 2017 do 14. 11. 2019

6

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 14. 11. 2019 v Bratislave

11

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

16

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

16

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2018 – 2019

18

Tézy prednášok

21

Rok 2018

21

Ingrid Hrubaničová: Jazykové poradenstvo JÚĽŠ a jeho využitie pri príprave nových pravidiel či príručky súčasnej slovenčiny

21

Ľudmila Liptáková: Výskumné výzvy edukačnej lingvistiky na Slovensku

21

Miloslav Vondráček: Argot – funkční vymezení

24

Jana Marie Tušková: Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince

25

Pavol Žigo: Identifikácia jazykových zmien a bežné myslenie používateľa

25

Rok 2019

26

Ondřej Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus

26

Marianna Sedláková: Ako hlboko do histórie slovenčiny siahajú najnovšie dialektologické výskumy východoslovenských nárečí?

29

Príspevky prednesené na 14. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov (13. – 14. november 2019, Bratislava)

33

Mária Ďurkovská1 – Tünde Tušková2 – Alžbeta Uhrinová2: Skúmanie stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku

33

Jana Pekarovičová: Publikácie a projekty z dielne Studia Academica Slovaca

38

Marianna Sedláková – Lena Ivančová: Výskumné zameranie KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach; jazykoveda (aj) v študijnom programe masmediálne štúdiá

42

Iveta Valentová: Výskum lexiky slovenských terénnych názvov

44

Andrej Závodný: Vedeckovýskumné a publikačné aktivity na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rokoch 2017 − 2019

49

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2018

54

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

56

↑ hore na stránku ↑