Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Obsahy Zápisníkov slovenského jazykovedca / Jazykovedných zápisníkov

ZSJ 1982/1

ZSJ 1982//2

ZSJ 1982/3

ZSJ 1982/4

ZSJ 1983/1

ZSJ 1983/2

ZSJ 1983/3

ZSJ 1983/4

ZSJ 1984/1

ZSJ 1984/2

ZSJ 1984/3

ZSJ 1984/4

ZSJ 1985/1

ZSJ 1985/2

ZSJ 1985/3

ZSJ 1985/4

ZSJ 1986/1

ZSJ 1986/2

ZSJ 1986/3

ZSJ 1986/4

ZSJ 1987/1

ZSJ 1987/2

ZSJ 1987/3

ZSJ 1987/4

ZSJ 1988/1

ZSJ 1988/2

ZSJ 1988/3

ZSJ 1988/4

ZSJ 1989/1

ZSJ 1989/2

ZSJ 1989/3

ZSJ 1989/4

ZSJ 1990/1

ZSJ 1990/2

ZSJ 1990/3

ZSJ 1990/4

JZ 1991/1 – 2

JZ 1991/3 – 4

JZ 1992/1 – 4

JZ 1993/1 – 4

JZ 1994/1 – 4

JZ 1995/1 – 4

JZ 1996/1 – 4

JZ 1997/1 – 4

JZ 1998 – 1999

JZ 2000 – 2002

JZ 2003 – 2005

JZ 2006 – 2007

JZ 2008 – 2009

JZ 2010 – 2011

JZ 2012 – 2013

JZ 2014 – 2015

JZ 2016 – 2017

JZ 2018 – 2019

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Aktuálne otázky semiotiky

2

Doc. PhDr. Ernest Marko, CSc.: Konfrontačný pohľad na menný prísudok v slovenčine a v nemčine

3

Doc. PhDr. Miroslav Komárek, CSc.: K otázke tzv. prostě vidových prefixů

6

Prof. PhDr. Otto Ducháček, DrSc.: Prostředky mezilidské komunikace a jejich vzájemné vztahy

7

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Syntetická fonologická teória

9

Informácie

11

Kronika

13

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 2

PhDr. Gejza Horák, CSc.: Problematika čísloviek /so zreteľom na školskú prax a jazykovú kultúru/

1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyk ako zložitý dynamický systém

5

Prof. PhDr. Jozef Ružička, DrSc.: Eliptické vetné konštrukcie

5

Doc. PhDr. Ján Findra, CSc.: K vymedzeniu štylémy

7

Prof. PhDr. Ján Oravec, DrSc.: Štruktúra príslovkových určení

10

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Korelácia medzi temporálnym významom slovesa a textom

12

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 3

PhDr. Ladislav Rybár, CSc.: Inovácie obsahu a vyučovacích metód na základných školách

1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Definícia slabiky a jej častí

6

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Sloveso a kategória času

9

PhDr. Mária Majtánová: Pražská škola v kritike súčasnej jazykovedy

11

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Školský dialekt a jazykové minimum

13

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Modelovanie v jazykovede

15

PhDr. Edvard Lotko, CSc.: O spojitelnosti sloves s infinitivem v polštině a češtině

17

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Súčasný stav a perspektívy slovenskej onomastiky

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1982, roč. 1, č. 4

Výpis zo Zbierky zákonov ČSSR, rok 1980, časť 23, § 12 – 20 o štátnych rigoróznych skúškach

1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Jazyk ako semiotický útvar

5

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Sémantické vzťahy pri pomenovaní

7

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: O hermeneutike v jazykovede

9

PhDr. Petr Piťha, CSs.: O některých problémech syntaktického popisu koordinace

12

PhDr. Petr Piťha, CSs.: Popis posesivity ve vícerovinné funkční gramatice

14

PhDr. Štefan Peciar, CSc.: Niektoré aktuálne otázky slovenského pravopisu

16

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Dynamika slovnej zásoby

1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Model jazyka

3

PhDr. Ladislav Bartko, CSc.: K problematike slovensko-maďarskej interferencie v abovských nárečiach

5

PhDr. Rudolf Blaszek, CS.: Lexikálne a gramatické prostriedky náučného štýlu ruštiny a slovenčiny v textovej rovine

8

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Súčasná komparatistika a Schleicherova indoeurópska bájka

10

Doc. Michal Mikluš, CSc.: Jazykovo-komunikačný štatút parentézy

14

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Súčasná sovietska jazykoveda

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 2

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Bádateľské dimenzie sovietskej derivatológie

1

Prof. PhDr. Jan Petr, DrSc.: K poznání zdrojů Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka

4

PhDr. Adélia Kundrátová: Súčasný stav a problémy fungovania ukrajinského jazyka v Československu

6

PhDr. Júlia Kriššáková, CSc.: K slovensko-poľským jazykovým kontaktom

9

PhDr. Jan Filipec, DrSc.: Semaziologicko-onomaziologické derivace jako úsek lexikologie

12

Doc. PhDr. Zuzana Hanudeľová, CSc.: Vývoj československej lingvistickej ukrajinistiky za 35 rokov /1948 – 1983/

14

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Kúpno-predajné lexikálne pole u Slovanov a Germánov

17

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Vzťahy medzi gramatickou a sémantickou štruktúrou vety

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 3

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Metodologické otázky bilingvizmu

1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyk ako zložitý systém

3

Doc. PhDr. Eugénia Bajzíková, CSc.: Zámená z hľadiska textovej syntaxe

5

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Obsah a forma ako organizujúce princípy slovnej zásoby

8

PhDr. Viktor Krupa, DrSc.: K typológii jazykových situácií

10

PhDr. Blahoslav Hečko, zaslúžilý umelec: Z prekladateľskej praxe

12

PhDr. Karel Hádek: Text a textológie

13

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: K otázkam pragmalingvistiky

15

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Prednášky Slovenskej jazykovednej spoločnosti z roku 1982

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1983, roč. 2, č. 4

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Miesto pražskej školy v dejinách lingvistiky

1

PhDr. Ján Doruľa: O vývine pomenovania Slovákov

4

PhDr. Gejza Horák, CSc.: Syntaktická štruktúra tautológie a jej štylistická hodnota

6

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Koordinace a valence

9

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Problém sociatívu

11

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Valence u neslovesných slovních druhů

13

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Teoretické podnety medzinárodného slavistixckého zjazdu v Kyjeve 1983

14

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Matica slovenská a štúdium slovenčiny

17

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 1

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Význačné osobnosti Pražského lingvistického krúžku v tridsiatych rokoch

1

Prof. PhDr. Ján Oravec, DrSc.: Lingvistické referáty na IX. slavistickom zjazde v Kyjeve

4

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Perspektívy rozvoja súčasnej slovenskej onomastiky

6

Prof. PhDr. Ján Matejčík, CSc.: Filozofické a metodologické otázky jazykovedy

8

PhDr. Rudolf Šrámek, CSc.: Kategorie času a proprialní systém

11

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Deviaty slavistický kongres v Kyjeve 6. – 14. 9. 1983 /jazykovedná časť/

14

Prof. PhDr. Viliam Schwanzer, CSc.: Optimánly jazyk a jeho použiteľnosť pri konfrontácii prirodzených jazykov

17

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 2

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Kontrapunkt výrazu a významu v esejistickom štýle

1

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Kategória posesívnosti z konfrontačného hľadiska – problém posesívneho datívu

4

Prof. PhDr. Alois Jedlička, DrSc.: K problematice norem v jazykové komunikaci

7

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Metodologické podnety sovietskej jazykovedy pre výskum slovenčiny

10

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Východiská a ciele prípravy novej pravopisnej príručky

13

Doc. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štylémy a štylistická systematika

16

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Vzťah pomenovania k objektívnej realite

18

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Pravopisné princípy v slovenčine

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 3

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Kyjevský slavistický kongres

1

DOc. PhDr. Mária Malíková, CSc.: Súčasné tendencie lingvistiky

3

PhDr. Štefan Horváth, CSc.: Príčastie a slovesné prídavné meno

7

PhDr. Katarína Balážiková: Niektoré problémy vyučovania skladby v ZŠ a SŠ

10

Doc. PhDr. Dezider Kollár, CSc.: K niektorým otázkam rusko-slovenskej frazeológie

12

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Význam diela Mateja Bela pre slovenskú onomastiku

15

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Historie, současnost a výhledy strojového překladu

18

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Slovná zásoba Jána Hollého

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1984, roč. 3, č. 4

PhDr. Ladislav Dvonč, CSc.: Koncepcia novej normatívnej pravopisej príručky

1

PhDr. Richard Schnek: Tendencie vedúce k výskumu slovenského pravopisu

5

PhDr. Richard Schnek: Voľné a tesné vzťahy

6

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Co je exaktní popis jazyka a aplikovaná lingvistika

7

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Automatická syntaktická analýza

9

PhDr. Ladislav Dvonč, CSc.: Pravopis vlastných mien

11

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Ku konfrontačnému výskumu slovotvorných systémov

15

Doc. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Umelecký prednes ako komunikácia

18

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Prednášky Slovenskej jazykovednej spoločnosti z roku 1983

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 1

PhDr. František Kočiš, CSc.: Pravidlá slovenského pravopisu a jazyková kultúra

1

Prof. PhDr. Ján Oravec., DrSc.: Interpunkcia

4

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: K úprave nových pravidiel pravopisu v slovenčine

6

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 2

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Vzťah pomenovania k realite

1

PhDr. Anton Habovštiak, CSc.: O lexikálnej členitosti slovenských nárečí

3

PhDr. Svavo Ondrekovič, CSc.: Kempelen a jeho Mechanizmus ľudskej reči

5

PhDr. Petr Piťha, CSc.: Lingvistické předpoklady strojového překladu

7

Prof. PhDr. Šimon Ondruš, CSc.: Čo dali starí Slováci starým Maďarom

9

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Príslovia, porekadlá, pranostiky a povrávky

14

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Projekt a zásady spracovania Hydronomie Slovenska

15

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Literárna onomastika a vysoké školy

18

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Výskum živých osobných mien na východnom Slovensku

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 3

Prof. PhDr. Martina Onežová: Lexikálne dialektizmy v spisovnom jazyku

1

PhDr. Mirek Čejka: Komunikatívní funkce záporu tázacích větech

2

Prof. PhDr. Ján Horecný, DrSc.: Podnety sovietskej jazykovedy

5

PhDr. František Ruščák, CSc.: Vlastné meno v štylistickom systéme jazykového prejavu

7

Doc. PhDr. Michal Blicha, CSc.: Výskum urbanonymie /názvy ulíc/ na východnom Slovensku

8

PhDr. Ján Sabol, CSc.: Metodologické otázky výskumu intonácie

11

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Sémantická perspektíva vety a synonymia viet

13

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém verbálneho správania

15

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Poznatky z moskovskej konferencie o konfrontačnom výskume slovanskej slovotvorby

17

Doc. PhDr. Pavel Rohárik, CSc.: K pôvodu, pravopisu a výslovnosti dolnozemského mestečka Nadlak

20

PhDr. Bohumil Valehrach-Schaefer: K básnickému prekladu Goetheho do slovenčiny

21

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Organizácia slovnej zásoby

26

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Terminologizácia v súčasnej slovenčine

29

PhDr. František Kočiš, CSc.: 40 rokov rozvoja jazykovej kultúry na Slovensku

31

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: K žánrovým a jazykovým otázkam prísloví, porekadiel a iných periménií

33

PaedDr. Katarína Balážiková: K metodike vyučovania jazyka

35

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: 40 rokov slovakistiky na Slovensku

36

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Z dejín modernej jazykovedy a slovenskej historickej jazykovedy

39

Doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc.: Z teórie vedy

41

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1985, roč. 4, č. 4

Doc. PhDr. Rudolf Krajčovič, DrSc.: Jazyk na Veľkej Morave a jeho kultúrna forma

1

Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc.: Cyrilometodovská tradícia na Slovensku

3

PhDr. Klára Buzásyová, CSc.: Motivácia a jej vplyv na sémantickú a štylistickú hodnotu slova

6

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Slang v súčasnej jazykovej situácii

10

Doc. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štruktúra prozaického textu a prednes

12

Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc.: Neologizmy v súčasnej spisovnej slovenčine

15

Doc. PhDr. Pavel Šima: Exogenéza ruského spisovného jazyka

17

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Metodologický príspevok k porovnávacej lexikológii /dravecDravce/

19

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Kontinuitný, alebo diskontinuitný vývin slovenského jazyka

23

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: Na 1100. výročie Metodovej smrti

25

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Neologizácia v súčasnej slovenčine

27

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc: Slovotvorná motivácia ako systémový princíp v slovnej zásobe

29

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Zložky a dimenzie jazykového znaku

31

Prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.: Paradigmatický a syntaktický aspekt konfrontácie systémových a textových štruktúr

33

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 1

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Motiváčná nenasýtenosť textu v slovenčine a nemčine

1

Doc. PhDr. Valéria Betáková, CSc.: Inovácia vo vyučovaní materinského jazyka v základnej škole

3

PhDr. Jan Kořenský, DrSc.: Co je objektem současných věd o přirozeném jezyce?

6

Prof. PhDr. Ľudovít Novák, DrSc.: Cyrilometodská a veľkomoravská slovenčina

8

Doc. Roza Tuguševa: K internacionalizácii slovenského jazyka

10

Doc. PhDr. Marie Čechová, CSc.: Dynamika tradiční frazeologie

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Zložky a dimenzie jazykového znaku

13

PhDr. Juraj Dolník, CSc.: Gnozeologické vymedzenie jazyka

15

PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Niektoré tendencie v porovnávaní ibersko-kaukazských a slovenských slovies

18

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Prednášky Slovenskej jazykovednej spoločnosti z roku 1985

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 2

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc: Jazyk ako hodnota

1

PhDr. Marta Bugárová: Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby na prvom stupni základných škôl

4

PaedDr. Katarína Balážiková: Nadvetná syntax v školskej praxi

6

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Slovnodruhové prechody

8

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyková politika a jazyková kultúra

10

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Zložky a dimenzie jazykového znaku

12

Doc. PhDr. Ferdinand Buffa, CSc.: O nárečovej slovotvornej synonymii

14

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Jazykové a mimojazykové prostriedky komunikácie

16

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Teoretické otázky fonologického výskumu

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 3

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Rečnícky jazykový štýl

1

PhDr. Miroslav Bázlik, CSc.: Slovenský akuzatív a jeho responzie v angličtine

3

Prof. PhDr. Jan Chloupek, DrSc.: Normování jazyka, též v rozvojových zemích

6

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Čas v jazyku a jazyk v čase

8

Gabriela Nolte: K opisu gramatickej kategórie času v slovenčine

11

PhDr. Richard Repka, CSc.: Sociolingvistické a psycholingvistické základy tvorby cieľov vyučovania cudzích jazykov

14

PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Časové vedľajšie vety v predpisovej slovenčine

16

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Analogická nominácia

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1986, roč. 5, č. 4

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Hodnoty reči – hodnotná reč

1

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Reprodukcia, interpretácia, umelecký prednes

3

Doc. PhDr. Gustáv Moško, CSc.: Teoretická s didaktická problematika polopredikatívnych konštrukcií

5

PhDr. Ladislav Dvonč, DrSc.: Z výskumu spisovnej slovenčiny

8

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: K podstate synonymie v syntaxi – derivačná synonymia

12

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štylistika rozprávania

14

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Konkurenčné formanty ako prostriedky štylistickej a sémantickej diferenciácie

17

Doc. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.: Polysémia a homonymia vo frazeológii

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 1

PhDr. František Kočiš, CSc.: Jazyk a osobnosť v riadení spoločenských procesov

1

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: K štylistike textov v Pravde chudoby

4

PhDr. Olga Richard Müllerová, CSc.: Komunikační normy v dialogu

6

Doc. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.: O výsledkoch typologického výskumu slovanských jazykov

9

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Gramatické kategórie

12

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Slovenská hydronymia v slovanskom kontexte

14

PhDr. Antonín Vašek, CSc.: Izolovaný jazyk a jazyková maintenance

16

Doc. PhDr. Eugénia Bajzíková, CSc.: Negácia z hľadiska výstavby textu

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 2

PhDr. Vasil Jabur: Fungovanie indikatívu v ruštine a v slovenčine

1

Prof. PhDr. Jozef Mistík, DrSc.: K typológii mimojazykových textotvorných prvkov

4

PhDr. Miroslava Sládková. CSc.: Pragmatická analýza textu

6

Doc. PhDr. Fantišek Daneš, DrSc.: Třídy /typy/ výpovědných struktur

8

PhDr. Júlia Kriššáková, CSc.: Z problematiky slovensko-poľských jazykových kontaktov

11

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Sémantické derivácie ako východisko vzniku konverzných slovies

15

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Textové funkcie úvodzoviek

17

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Niektoré teoretické otázky onomastiky

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 3

PhDr. Milan Majtán, DrSc.: Jazykovopolitické aspekty vlastných mien

1

Prof. PhDr. Alois Jedlička, DrSc.: Jazyková dynamika a esejistický text

4

PhDr. František Kočiš, CSc.: Synonymá v jazyku a ich spracovanie v slovníku

6

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Významová stavba prozaického textu

9

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Dištinktívne príznaky slovanských foném

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Veta ako znak

14

Doc. Dr. Mirjana Burzen: Teorijski i metodološki aspekti interferencije

15

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1987, roč. 6, č. 4

Doc. PhDr. Vincent Blanár, CSc.: Významová zmena z diachronického a typologického hľadiska

1

PhDr. Ivor Ripka, CSc.: Celokarpatský dialektologický atlas – základné dielo lingvistickej karpatológie

2

PhDr. Anton Habovštiak, CSc.: Lexikálna diferenciácia slovenských nárečí

5

Doc PhDr. Ján Sabol, CSc.: Syntetická fonologická teória a morfológia

7

Prof. PhDr. Alois Jedlička, DrSc.: Cesty k vypracování systematiky stylů

10

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Súčasný stav jazykovedy vo svete

13

Doc. PhDr. Horák, CSc.: Vuk Stefanović Karadžić a Ľudovít Štúr

14

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Štruktúrne typy slovenskej hydronymie

16

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 1

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Členenie významovej stavby slova

1

PhDr. Ján Bosák, CSc.: O potrebe sociolingvistického výskumu v slovenčine

3

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Slovotvorní slovník a problémy slovotvornej motivácie v sovietskej jazykovede

6

PhDr. Vlado Uhlár: Liptov jazykovedne

8

Doc. PhDr. Ella Sekaninová, DrSc.: Miesto ekvivalentácie v rámci konfrontačného štúdia lexiky dvoch jazykov

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Marxistické filozofie jazyka

14

Doc. PhDr. Emil Horák, CSc.: Súčasný stav a perspektívy slovenskej jazykovednej slavistiky

16

Informácie

19

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti k 1. 1. 1988

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 2

Doc. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc.: K aktuálnosti slangu

1

PhDr. František Kočiš, CSc.: Aktuálne otázky jazykovej kultúry

4

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Jednotlivé a všeobecné v syntaktickej rovine

6

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Obsah a forma v syntaxi

10

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Dynamické procesy v jazyku

12

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Štylistika Timravinej prózy

14

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Kodifikácia slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka

17

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 3

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Segmentálny a suprasegmentálny podsystém

1

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Pokus o sociolingvistickú analýzu románu Alfonza Bednára Ako sme sušili bielizeň

4

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.: Funkcionalismus – nekolik souvislostí, nekolik pochyb

7

Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.: Ve jménu funkce, standardizace a intervence

9

Doc. PhDr. Emil Tvrdoň, CSc.: Obecné kronikárstvo a spisovný jazyk

10

PhDr. Jiřina Hůrková-Novotná, CSc.: Zvuková rovina při vyučování cizím jazykům

13

Doc. PhDr. Vincent Blanár, DrSc.: Kartografické spracovanie apelatívnej a propriálnej slovnej zásoby

16

PhDr. Jiřina Hůrková-Novotná, CSc.: Principy Kodifikace výslovnostní normy

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1988, roč. 7, č. 4

PhDr. Slavo Ondrejovič, CSc.: K niektorým postulátom marxistickej jazykovedy

1

PhDr. Mirej Čejka, CSc.: Nostratická hypotéza a současná lingvistika

4

Doc. PhDr. Jozef Muránsky, CSc.: Pravopisné princípy Antona Bernoláka a vývin pravopisu spisovnej slovenčiny

11

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: O programe slavistického výskumu na Slovensku

14

Prof. PhDr. Eugen Jóna, CSc.: Spisovná slovenčina a slovenská jazykoveda v Matici slovenskej

15

PhDr. Ján Kačala, DrSc.: Súčasný stav a perspektívy slovakistiky

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 1

Univ. Prof. Dr. Jovan Jerković: Vuk Stefanović Karadžić

1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém slovnej zásoby

4

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Hlavné smery a koncepcie slovenskej jazykovedy od vzniku ČSR

6

Doc. PhDr. Juraj Furdík, CSc.: Východiská a výsledky počítačového spracovania slovotvorného systému slovenčiny

9

Doc. PhDr. Pavol Žigo, CSc.: Využitie počítačov v jazykovednej praxi

13

Doc. PhDr. Radoslav Večerka, CSc.: Význam F. Trávníčka a B. Havránka pro vývoj jazykovědné slavistiky 20. století

15

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém v slovnej zásobe

17

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Typy odborného textu

19

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 2

Doc PhDr. Ján Sabol, CSc.: Gén ľudovosti slovenčiny

1

PhDr. Milan Majtán, CSc.: Okrajové vrstvy slovnej zásoby v starej slovenčine

3

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Existuje hovorový štýl?

6

Prof. PhDr. Ján Findra, DrSc.: Dialektika vonkajšej a vnútornej stavby textu

8

Doc. PhDr. Juraj Dolník, CSc.: Prístupy k skúmaniu lexikálneho významu

10

Doc. PhDr. Miloslav Darovec, CSc.: O predikcii

13

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Jazyk a jazyková osobnosť

14

PhDr. Juraj Širka, CSc.: Sémantika slovenských prísloviek

17

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém interpunkčných znamienok

20

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 3

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Pri prameňoch slovenčiny

1

Prof. Dr. Hab. Antoni Fural: Aktuálne problémy jazykovej kultúry

5

PhDr. Ivor Ripka, CSc.: Aspekty dialektológie

7

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Teoretické otázky slovenskej fonológie

10

Doc. PhDr. Emil Horák, CSc.: Metodologické otázky teórie jazykovednej komparatistiky

12

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Súvzťažnosť termínov, transpozícia a nominalizácia ako reflex vzťahu slovotvorby

15

Doc. PhDr. Peter Bunganič: K pravopisu zemepisných názvov v slovenčine a v ukrajinčine

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1989, roč. 8, č. 4

PhDr. Mária Papsonová, CSc.: Slová nemeckého pôvodu v slovenských nárečiach z diachrónneho aspektu

1

Doc. PhDr. Adolf Erhart, DrSc.: Geretické aspekty slovanského slovesa

2

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Systém interpunkcie

4

Doc. PhDr. Katarína Habovštiaková, CSc.: Zmeny v onomaziologickej rovine slovenčiny a ich príčiny

6

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Stratifikácia jazyka ako sociolingvistický problém

8

Doc. PhDr. Petr Vavroušek, CSc.: Nové teorie o pravlasti Indoevropanů a rekonstrukci prajazyka

10

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Nové prístupy v opise slovnej zásoby súčasnej slovenčiny

11

Dr. Gordana Vuković: Teoreticko-metodologický prístup k výskumu srbochorvátskej nárečovej lexiky

13

PhDr. Roman Trošok, CSc.: Vzťah teórie valencie a intencie slovesného deja

16

Prof. PhDr. Šimon Obdruš, CSc.: Počiatky literárnej kultúry na našom útemí

18

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 1

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazykové vedomie

1

PhDr. Marie Majtánová, CSc.: Pamiatky lekárskeho a liečiteľského charakteru z predspisovného obdobia slovenčiny

3

PhDr. Ivor Ripka, CSc.: Americkí Slováci /Historicko-demografické a kultúrno-spoločenské súvislosti jazykovej situácie/

6

PhDr. František Kočiš, CSc.: O viacnásobnom prísudku zo syntagmatického a sémantického hľadiska

11

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 2

Mira Nábělková: Seminár o jazyku umeleckého diela

1

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Stratifikácia jazyka ako sociolingvistický problém

4

Doc. Dr. Hab. Stanislaw Gajda: Kultúra vedeckého jazyka

6

Prof. Dr. Svenka Savić: Problematika výskumov neologizmov

8

Doc. PhDr. Ivan Bujukliev, CSc.: Izokolné štruktúry stredovekých bulharských textov a časomiera v českej tradícii

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazykové vedomie a jeho typy

13

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Gramatická kategória slovesnej intencie

15

PhDr. Ján Bosák, CSc. – PhDr. Ján Doruľa, CSc.: XI. medzinárodný zjazd slavistov

17

Doc. PhDr. Ján Sabol, CSc.: Metodické a metodologické otázky fonetického a fonologického výskumu

19

PhDr. Ján Bosák, CSc.: Aktuálne otázky teórie spisovného jazyka

22

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 3

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za funkčné obdobie 8. 12. 1987 – 11. 4. 1990

1

Správa z valného zhromaždenia SJS pri SAV

9

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti k 27. 11. 1990

13

↑ hore na stránku ↑

Zápisník slovenského jazykovedca 1990, roč. 9, č. 4

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1990

1

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1990

5

Návrh výskumnej činnosti na rok 1991

7

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: Príprava medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave

8

PhDr. Ján Doruľa, CSc.: Tematika XI. medzinárodného zjazdu slavistov v Bratislave

9

Doc. PhDr. Petr Sgall, CSc.: Sociolingvistika a čeština

11

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazykové vedomie

12

Doc. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc.: Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence

13

David Short: Prípad l a non-l: úvaha o rozličných osudoch jednej spoluhláskovej rodiny

14

PhDr. Eva Tibenská, CSc.: Sémantika subjektu vo vzťahu k sémantike vety

16

PhDr. Klára Buzássyová, CSc.: Úlohy a ciele sociolingvistického výskumu na Slovensku

18

Prof. Dr. Wolfgang Dresler: Soziologische Forschungen in Wien unter besonderer Berücksichtigung der Sioziophonologie

20

Profl PhDr. František Miko, DrSc.: Znak: čo, kde, ako

22

Prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.: Jazyková politika v rokoch 1948 – 1988

23

Doc. PhDr. Mária Myjavcová: O situácii slovenského jazyka v Juhoslávii

24

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1991, roč. 10, č. 1 – 2

K. BUZÁSSYOVÁ: 3. celoslovenské stretnutie jazykovedcov, Smolenice 5. – 6. XII. 1990, Interdisciplinárny seminár Súčasný pohyb v toponymii

1

BLANÁR, V.: K porovnávaniu léxiky slovanských jazykov z diachrónneho hľadiska

4

MAJTÁN, M.: Súčasný pohyb v topohymii

6

DVONČ, L.: O zmenách názvov ulic a námestí

7

ODALOŠ, P.: Tradicionalizácia a internacionalizácia toponým

9

HORŇANSKÝ, I.: Príspevok k medzinárodnej regulácii používania dvojitých geografických názvov

10

Tézy prednášok

12

MYJAVCOVÁ, M.: Slovenčina v Juhoslávií

12

HUTCHINS, J. W.: Machine Translation in the Eighties

13

BOSÁK, J.: Variantnosť ako lingvistický princíp

16

HORECKÝ, J.: Naratívne výpovedné akty

17

KRAUS, J.: Rétorika a jazyková kultura (Poznámky k historickému vývoji oboru)

19

HORECKÝ, J.: Teória výpovedných aktov

19

MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie

20

FURDÍK, J.: Onomaziologické symetrie a asymetrie v lexike slovanských jazykov

21

PAVLOVIČ, J.: Teoretické problémy negácie v slovenčine

23

BUJUKLIEV, I.: Preklad a jazyková kultúra stredoveku

24

ZIMEK, R.: Pragmalingvistika – jej ciele a úlohy

24

KAČALA, J.: K podstate aktualizácie

25

MIKO, F.: Z trendov súčasnej filológie

26

BLÁNÁR, V.: 17. medzinárodný kongres v Helsinkách

27

BOSÁK, J.: O sociolingvistickom prístupe v skúmaní súčasných slovanských jazykov

28

KROŠLÁKOVÁ, E.: Život a dielo Konštantína a Metoda v cirkevnoslovanských literárnych pamiatkach

29

SKLADANÁ, J.: Slovenská frazeológia z hľadiska diachrónie

30

DORUĽA, J.: O slovenskej jazykovej a etnickej jednote

31

MISTRÍK, J.: Vektory komunikácie

33

MISTRÍK, J: Situácia v komunikácii

35

KOLLÁR, D.: Pohyb v slovnej zásobe súčasnej spisovnej ruštiny

36

ONDREJOVIČ, S.: Slovenský jazyk a sociolingvistika

38

Oznamy SJS

39

Informácia o zrušení zľavy v predajni Veda

39

Informácia o ustanovení Komisie pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov

40

Informácia o 4. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

40

Informácia o termíne Kolokvia mladých jazykovedcov

40

Zmeny údajov

40

Knižné novinky

40

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1991, roč. 10, č. 3 – 4

Tézy prednášok

1

MAŘKOWSKI, A.: Kierunki we wspólczesnej polskiej semantyce leksykalnej (streszczenie referátu)

1

ČERMÁK, F: Desatero slovnikářovo

2

SOKOLOVÁ, M.: Didaktický pohľad na morfematickú analýzu

3

BOSÁK, J.: Stratifikácia slovenčiny (z hľadiska hovorenosti)

5

MAJTÁN, M.: Genéza slovenčiny vo svetle vlastných mien

6

MLACEK, J.: K interferencii vo frazeológii vojvodinských Slovákov

8

OSIPOVA, M.: Информация о работе над "Карпатским ареально-этимологическим словарем (КАЭС) Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР

9

ZIMMERMANN, J.: Matematické modelovanie zvukovej štruktúry reči

10

KOČIŠ, F.: Nezhodný prívlastok vyjadrený vlastným menom vo funkcii podmetu a jeho zhoda s prísudkom

12

RUŠČÁK, F.: Projekcia mena literárnej postavy (apelatívum – proprium – literárna postava)

13

ALTMANN, G.: Veda a jazykoveda

14

KÖHLER, R.: Grundlagen der synergetischen Linguistik

16

HORECKÝ, J.: Česko-slovenská diglosná komunikácia

17

KRUPA, V.: Ikonické akustické prvky v slovnej zásobe

18

BOSÁK, J.: Štylistika slovníka

18

GELETOVÁ, Ľ.: Pravopisné zmeny podľa nových Pravidiel slovenského pravopisu

20

KOŘENSKÝ, J.: Současný stav a perspektivy bádání o řeči a jazyce

20

JERKOVIĆ, J.: Srpskohrvatski književni jezik – jezički procesi i standardizacija

22

BOSÁK, J.: Súčasné názory na vznik a vývin slovenčiny

24

NÁBĚLKOVÁ, M.: 4. celoslovenské stretnutie jazykovedcov, Modra-Piesok 1. – 2. X. 1991, Súčasná slovensko-inojazyčná lexikografia

26

HORECKÝ, J.: Pokus o typológiu slovníkov

27

SEKANINOVÁ, E.: Ekvivalenčné typy lexém v dvojjazyčnej lexikografii

27

JAROŠOVÁ, A.: Typológia ekvivalentov a štruktúra hesla v dvojjazyčnom slovníku

29

PANČÍKOVÁ, M.: Informácia o poľsko-slovenskom slovníku

30

LADEVIĆ, M.: O Srbochorvátsko-slovenskom a slovensko-srbochorvátskom slovníku z druhej strany

31

HORÁK, E.: Srbochorvátsko-slovenský a slovensko-srbochorvátsky slovník

32

ĎURČO, P.: Frazeológia v dvojjazyčnom slovníku

33

ŠIKRA, J.: Súčasná britská lexikografia

35

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1991

37

NÁBĚLKOVÁ, M.: Zoznam prednášok SJS v r. 1991

38

Oznamy

41

Informácia o 5. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

41

Informácia o kolokviu Výskum slovenskej hydronymie

41

Informácia o II. kolokviu mladých jazykovedcov

41

Konferencia O vývine spisovnej slovenčiny

41

Informácia o vyjdení Encyklopédie jazykovedy

42

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1992, roč. 11, č. 1 – 4

Správy o činnosti SJS pri SAV

1

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 11. 4. 1990 do 28. 5. 1992

1

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa z valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV konaného 28. 5. 1992

4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1992

6

NÁBĚLKOVÁ, M.: Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1992

8

NÁBĚLKOVÁ, M.: 5. celoslovenské stretnutie jazykovedcov Banská Bystrica 3. – 4. IX. 1992, 100 rokov areálovej lingvistiky

11

PALKOVIČ, K.: Pastrnkov organizovaný výskum slovenských nárečí

11

HABOVŠTIAK, A.: O živote a diele Václava Vážneho

12

RIPKA, L.: Atlas slovenského jazyka ako reprezentatívne dielo areálovej lingvistiky

14

FERENČÍKOVÁ, A.: Možnosť spracovania syntaxe slovenských nárečí metódou lingvistickej geografie

16

ŽIGO, P.: Slovanský jazykový atlas

18

FERENČÍKOVÁ, A.: Spracovanie lexikálnych a slovotvorných javov v Slovanskom jazykovom atlase

19

RIPKA, I.: Jazykovozemepisný výskum karpatského areálu (Celokarpatský dialektologický atlas)

21

KIRÁLY, P.: Atlas des slowakischen Mundarten in Ungarn

23

DUDOK, D.: Výskum slovenských nárečí vo Vojvodine a v Slavónii (na území bývalej Juhoslávie)

23

BENKO, V.: (Neskorá) počítačová podpora lexikografického projektu Slovník slovenských nárečí

25

NÁBĚLKOVÁ, M.: II. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok, 26. – 27. XI. 1992

27

Tézy prednášok

29

SABOL, J.: Entropia a synergia v jazyku

29

PISARČIKOVÁ, M.: Synonymá a slovníky

30

KAČALA, J.: Syntaktický systém jazyka

32

HORECKÝ, J.: Cudzie výrazy v slovenskom texte

33

KRÁĽ, A.: Filozofické základy jazykovej kultúry

34

ŽIGO, P.: Vyjadrovanie kvalitatívneho a kvantitatívneho aspektu času v súvetí z predspisovného obdobia slovenčiny

35

HORECKÝ, J.: Kulturologické pramene medzijazykových vzťahov

36

PATRÁŠ, V.: Sociolingvistický vektor inojazyčných fragmentov a hovorená podoba slovenčiny v meste

37

ŠTICH, A.: Ján Botto a jeho úloha ve vývoji české literatury (lingvostylistické a motivické elementy literárního procesu)

37

VIDOVIČ-MUHA, A.: Transformacijski besedotvorni postopki

38

BOSÁK, J.: Hovorovosť „verzus" knižnosť

41

SABOL, F.: Za zdômyselnenie gramatickej teórie

42

NOVÁK, Ľ.: Začiatky úsilia o založenie SAVU

42

MIROSLAWSKA, W.: Stav výskumu v súčasnej poľskej antroponomastike

43

NOVÁK, Ľ.: Ako vznikla pred 50 rokmi Slovenská akadémia vied a umení a jej Jazykovedný ústav

44

DOLGAN, M.: Projekt jednotného slovanského jazyka z 19. storočia

45

SABOL, J.: Zvukové variácie významových jednotiek

46

URBANOVÁ, Ľ.: Zdvorilostný princíp v pragmatickej dimenzii konverzačného textu

48

ĎUROVIČ, Ľ.: Tobiáš Masnicius a začiatky slovenského spisovného jazyka

49

LADJEVIČ, M.: Metodologické problémy porovnávania neologizmov geneticky príbuzných jazykov

50

MIKLUŠ, M.: Niekoľko slov o časticiach a o vyjadrovaní expresívno-emocionálneho obsahu a formy komunikácie

52

ŽIGO, P.: Filozofický aspekt gramatickej kategórie času

53

RIPKA, I.: Jazyk amerických Slovákov

54

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Východoslovenské nárečia z aspektu ukrajinsko-slovenských jazykových kontaktov

56

ODALOŠ, P.: Argot

58

BLANÁR, V.: Jazykovedné dielo Ľ. Štúra v slovanskom kontexte

59

BLANÁR, V.: Vzťah slovenčiny a češtiny ako slavistický problém

61

ŠIKRA, J. – ĎURČO, P.: V. EURALEX kongres v Tampere

63

BENKO, V.: Konferencia COMPLEX '92 v Budapešti

65

Oznamy

67

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1993

67

Do pozornosti členom jazykovednej obce

67

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1993, roč. 12, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

3

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1993

4

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1993

4

NÁBĚLKOVÁ, M.: III. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok. 2. – 3. december 1993

6

Tézy prednášok

9

KOČIS, F.: Zapájanie priraďovacích syntagiem do Štruktúry vety

9

MAJTÁN, M.: Kontinuitný vývin slovenčiny vo svetle vlastných mien

10

DOLNÍK, J.: O teórii prirodzenej morfológie

12

HORECKÝ, J.: Morfematická podmienenosť rytmického krátenia

12

DOLNÍK, J.: Princíp motivácie v morfológii

13

DOLNÍK, J.: Lexéma ako znak

14

ŠIKRA, J.: Slovanská župa a jej praslovanské súvislosti

15

MAJTÁN, M.: Kontinuita vývinu slovenčiny vo svetle historických vlastných mien

17

MAJTÁN, M.: Vývin priezvisk na Slovensku

18

BLANÁR, V.: Osemnásty medzinárodný onomastický kongres v Triere

20

PANČÍKOVÁ, M.: Zradné slová v poľštine a slovenčine

22

KOČIŠ, F.: Členenie slovnej zásoby

23

RUSNÁK, J.: Originalita a konvenčnosť: O tendenciách v štruktúre lexiky básnických textov slovenského klasicizmu

24

HORÁK, G.: Časové stupne kondicionálu v spisovnej slovenčine

25

MLACEK, J.: Frazeológia v diele D. Sinapia Horčičku

26

NIŽNÍKOVÁ, J.: Zdvorilostný princíp v tzv. rozkazovacích vetách v slovenčine

27

ONDREJOVIČ, S.: Z výskumu Slovákov v Dolnom Rakúsku

28

FERENČÍKOVÁ, A.: Niektoré syntaktické osobitosti slovenských nárečí v slovensko-inojazykovom kontexte

28

JAROŠOVÁ, A.: Typológia lexikálnej spájateľnosti

30

BENKO, V.: Interpunkcia a štruktúra heslovej state vo výkladovom slovníku

30

HORÁK, E.: Paradoxy súčasnej slavistiky

31

Oznamy

33

Jazykovědné sdružení ČR – oznámenie

33

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1994

33

Konferencia o jazykovej kultúre

34

Z nových kníh

34

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

35

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1994, roč. 13, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

3

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 28. 5. 1992 do 17. 5. 1994

3

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa z valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV konaného 17. 5. 1994

5

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1994

7

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1994

9

NÁBĚLKOVÁ, M.: 6. celoslovenské stretnutie jazykovedcov Bratislava 17. – 18. V. 1994, Lexikológia a lexikografia v synchronickom a diachronickom aspekte

11

RIPKA, L.: Úvodné slovo

11

BUZÁSSYOVÁ, K.: Nový výkladový slovník súčasnej slovenčiny

12

TIBENSKÁ, E.: Systémový slovník slovenčiny

13

NIŽNÍKOVÁ, J.: Teoretické východiská a problémy valenčného slovníka slovenských slovies

14

MOŠKO, G.: Ku koncepcii morfematického slovníka slovenského jazyka

15

FURDÍK, J.: Metodologické problémy tvorby slovotvorného slovníka slovenčiny

16

SKLADANÁ, J.: Slovník z bernolákovského obdobia

17

MAJTÁN, M.: Spracovanie lexiky slovenských terénnych názvov

19

RIPKA, I.: O niektorých aspektoch realizácie projektu celonárodného nárečového slovníka

21

PISÁRČIKOVÁ, M.: Synonymický slovník slovenčiny

24

KUCHÁR, R.: Historický slovník slovenského jazyka

25

JAROŠOVÁ, A.: Budovanie automatizovaného korpusu slovenských textov

26

PEKAROVIČOVÁ, J: Slovenčina ako cudzí jazyk a lexikografické aspekty

27

IV. kolokvium mladých jazykovedcov

29

NÁBĚLKOVÁ, M.: Modra-Piesok 30. november – 2. december 1994

29

Prednesené príspevky

29

Tézy prednášok

31

BOSÁK, J.: Ján Kollár po dvesto rokoch (1793 – 1993)

31

CHLOUPEK, J.: Funkční styly dnes

32

NIŽNÍKOVÁ, J.: Komunikačné typy viet v slovenčine

32

ONDREJOVIČ, S.: Sociolingvistický výskum slovenčiny

34

SKLADANÁ, J.: Historický aspekt slovenskej frazeológie

35

MAJTÁN, M.: Základné otázky zoonomastiky

37

SABOL, J.: Slabika – pokus o komplexnú charakteristiku

38

SABOL, J.: Jazykové a mimojazykové prostriedky komunikácie

39

BOSÁK, J.: Metamorfózy purizmu na Slovensku

40

BARTKO, L.: O jednom prvenstve Nitry II

41

RIPKA, I.: Nárečia a jazyková kultúra

43

VAŇKO, J.: Jazyky a národy Indie

44

BENKO, V.: Počítače a lexikografia

45

Oznamy

47

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1995

47

Z nových kníh

47

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1995, roč. 14, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

3

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1995

3

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v roku 1995

4

NÁBĚLKOVÁ, M.: 7. celoslovenské stretnutie jazykovedcov. Bratislava 19. októbra 1995, Teritoriálne a sociálne aspekty výskumu národného jazyka

7

RIPKA, I.: Úvodné slovo

7

ONDREJOVIČ, S.: Metamorfózy sociolingvistiky na Slovensku

8

HORECKÝ, J.: Sociologické hľadiská v diele P. J. Šafárika

9

KRALČÁK, Ľ.: K niektorým aspektom národného jazyka na západnom Slovensku

10

ŠKVARENINOVÁ, O.: Špecifiká reči mužov a žien

12

PEKAROVIČOVÁ, J.: Sociolingvistické aspekty prezentácie slovenčiny cudzincom

13

SCHULZOVÁ, O.: Slovakistika na pražskej Filozofickej fakulte Karlovej univerzity

14

RIPKA, I.: Ďalšie smerovanie teritoriálne zameraných výskumov

15

LANSTYÁK, I.: K niektorým otázkam maďarsko-slovenského bilingvizmu

17

ONDREJOVIČ, S.: Z výskumu jazykovej situácie na južnom Slovensku

18

BENKO, V.: O niektorých kvalifikátoroch v Krátkom slovníku slovenského jazyka

19

Tézy prednášok

20

PETRUCHINOVÁ, J.: Modely slovesného deja v ruštine, češtine a slovenčine

20

HORECKÝ, J.: Systém pádov

21

SABOL, J.: Slabika v jazykoch sveta

23

SVOBODOVÁ, J.: Jazyková specifika školního dialogu

25

MAJTÁN, M.: Od prezývky k prímenu a priezvisku

26

VAŇKO, J.: Lingvistické a didaktické aspekty vyučovania slovenčiny ako cudzieho jazyka

27

ČERMÁK, F.: Systém českých předložek

29

KATIČIĆ, R.: Verfassungsterminologie der Siavenherrschaften im Frühmittelalter

29

FURDÍK, J.: Metodologické problémy tvorby slovotvorného slovníka slovenčiny

32

ONDREJOVIČ, S.: Slovenská sociolingvistika 5 rokov po

34

ŽIGO, P.: Šafárikov Slovanský národopis ako prameň jazykovedného poznania

34

ONDREJOVIČ, S.: Perspektívy slovenskej sociolingvistiky

35

SABOL, J.: Fonetický a fonologický aspekt hodnotenia zvukových javov

36

ĎUROVIČ, Ľ.: Rola Cyrila a Metoda v osudoch strednej Európy

38

DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Slováci v Poľsku

40

ROHÁRIK, P.: Remeselnícka terminológia slovenskej enklávy v Nadlaku (Rumunsko)

42

PATRÁŠ, V.: Sociolingvistické kontexty školských prezývok

42

SABOL, J. – ZIMMERMANN, J.: Prízvuk a kvantita v slovenčine

43

BAJZÍKOVÁ, E.: K textovej syntaxi

45

NÁBĚLKOVÁ, M.: V. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 29. november – 1. december 1995

47

Prednesené príspevky

48

Oznamy

50

Informácia o podujatiach SJS pri SAV v r. 1996

50

Zoznam členov Slovenskej Jazykovednej spoločnosti pri SAV

51

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1996, roč. 15, č. 1 – 4

NÁBĚLKOVÁ, M.: Správy o činnosti SJS pri SAV

5

Správa o činnosti SJS pri SAV za obdobie od 17. 5. 1994 do 15. 10. 1996

5

Správa z valného zhromaždenia SJS pri SAV konaného 15. 10. 1996

9

Správa o činnosti SJS pri SAV za rok 1996

11

Zoznam prednášok SJS pri SAV uskutočnených v roku 1996

13

NÁBĚLKOVÁ, M.: VI. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996

15

Prednesené príspevky

16

Tézy prednášok

19

Ferenčíková, A.: Slovenská roľnícka terminológia z historického a sociolingvistického aspektu

19

Horecký, J.: Systém pádov

21

Sabol, J.: Arbitrárnosť jazykového znaku

21

Škvareninová, O.: Reč mužov a žien

23

Mistrík, J.: Verbálne a neverbálne prvky v reči

24

Mistrík, J.: Ekonómia reči

25

Majtán, M.: O jazyku slovenských prekladov Biblie

25

Palková, Z.: Rytmická výstavba prózy

28

Ďurčo, P.: Počítačový korpus vlastných mien a automatický výslovnostný transkriptor

31

Majtán, M.: Názvy Nitry a Bratislavy v historickom kontexte

34

Sabol, J.: Roman Jakobson – iniciátor nových výskumných trás v jazykovede

35

Horecký, J.: Roman Jakobson (1896 – 1982)

37

Sabol, J.: Vývin zvukovej stavby slovenčiny a jej opis za ostatných 50 rokov

39

Ondrejovič, S.: Eugen Pauliny ako sociolingvista

41

Bosák, J.: Samo Cambel – najrozporuplnejší slovenský jazykovedec?

42

Odaloš, P.: Sociolingvistický pohľad na názvy slovenských ulíc a námestí (Premeny jazykových štruktúr v závislosti od vývoja spoločnosti)

43

Buzássyová, K.: Vstupné slovo na besede o zákone o štátnom jazyku SR

45

Sekaninová, E.: Rusko-slovenská a slovensko-ruská dvojjazyčná lexikografia (osobné spomienky)

47

Vedecké semináre organizované v spolupráci s vedeckou radou JÚĽŠ SAV

49

Jarošova, A.: Nové trendy v lexikografii

49

Šimková, M.: Počítačová lingvistika v JÚĽŠ SAV

50

Benko, V.: Niekoľko lexikografických postrehov z ciest

50

Považaj, M.: O kodifikácii slov utvorených príponou -ár, -áreň, resp. -ar, -areň

51

Register Zápisníka slovenského jazykovedca (1982 – 1996)

53

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1997, roč. 16, č. 1 – 4

RAJČANOVÁ, A.: Správy o činnosti SJS pri SAV. A. Rajčanová

5

RAJČANOVÁ, A.: Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za rok 1997

5

RAJČANOVÁ, A.: Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV uskutočnených v roku 1997

6

NÁBĚLKOVÁ, M.: VII. kolokvium mladých jazykovedcov. Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997

9

Prednesené príspevky

9

Tézy prednášok

13

Ondrejovič, S.: Metamorfózy sociolingvistického výskumu na Slovensku

13

Horečky, J.: Pokus o novú teóriu jazykovej kultúry

13

Odaloš, P.: Lexika slovenčiny po roku 1989

14

Považaj, M.: Návrh kodifikácie slov utvorených príponou -ár, -áreň, resp. -ar, -areň

17

Majtán, M.: Kompozitá v slovenskej onymii

18

Čučka, P.: Priezviská zakarpatských Slovákov

20

Bednaříková, B.: O jednom (ne)valenčním dativu

21

Kačala, J.: Rozvoj homonym na základe gramatickej kategórie životnosti

27

Žigo, P.: Kvalitatívny aspekt času vo vývine lexiky

28

Horecký, J.: Štatút diskurzu

28

Krško, J.: Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín

29

Furdík, J.: Náčrt vývinu slovotvorby za posledných 50 rokov

31

Cleminson, R.: Vowel System of Old Church Slavonic (Vokalický systém staroslovienčiny)

32

Jarošová, A.: Jazykové zdroje a „nová lexikografia" (1. časť)

35

Benko, V.: Jazykové zdroje a „nová lexikografia" (2. časť)

36

Doruľa, J.: Staroslovienčina – spisovný jazyk veľkomoravských Slovienov?

38

Vedecké semináre organizované v spolupráci s vedeckou radou JÚĽŠ SAV

39

Dolník, J.: Kultivovanie jazyka a spontánne jazykové zmeny

39

Ondrejovič, S.: Ako ďalej so slovenskou ortoepiou

40

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 1998 – 1999, roč. 17 – 18

A. Rajčanová: Správy o činnosti SJS pri SAV

5

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 16. 10. 1996 do 22. 9. 1998

5

Správa z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV konaného 22. 9. 1998

9

Zoznam prednášok Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v rokoch 1998 – 1999

10

M. Nábělková: VIII. a IX. kolokvium mladých jazykovedcov

12

Tézy prednášok

14

Bosák, J.: O čom bol XII. medzinárodný zjazd slavistov

14

Brandner, A.: Běloruština – historie a perspektivy

16

Duličenko, A.: Literaturnyje mikrojazyki sovremennoj Slavii: nekotoryje novyje aspekty izučenija

17

Ferenčíková, A.: Spomienka na profesora Jozefa Štolca

18

Furdík, J.: K slovotvornému vývinu slovenčiny v rokoch 1780 – 1918

20

Furdík, J.: Náčrt vývinu slovotvorby za posledných 50. rokov

23

Furdík, J.: Typy lexikálnej motivácie

24

Horecký, J.: Jazyková komunikácia v miešaných etnických spoločenstvách

27

Horecký, J.: Podiel Ľudovíta Nováka na výskume slovenčiny

28

Horecký, J.: Typ vedeckého diskurzu

29

Horecký, J.: Z dejín slovenskej jazykovedy (osobné spomienky)

30

Jelínek, M.: Proč ztroskotal český jazykový purismus

31

Krošláková, E.: Z problematiky príbuzenských vzťahov v slovenčine

34

Kvasz, L.: Vývinové procesy v jazyku exaktných vied

35

Mistrík, J.: Genéza slovenskej jazykovednej štylistiky

36

Nábělková, M.: Prídavné mená od osobných vlastných mien

37

Papierz, M.: Niektoré funkcie zámen v poľštine a slovenčine

40

Patráš, V.: Marketingový pôdorys jazykovej komunikácie v predvolebnom období (Markíza – Sito)

41

Ripka, I.: Dialektológia a sociolingvistika alebo Hľadanie paradigmatického echa svetovej lingvistiky

44

Sabol, J.: Fonetický, fonologický a morfonologický štatút zvukových javov v slovenčine a češtine

45

Sabol, J.: Semiotický štatút biblického textu

47

Sabol, J.: Semióza – znak – metafora

50

Slančová, D.: Pragmatické aspekty RUD (reči učiteľky materskej školy orientovanej na dieťa)

52

Vaňko, J.: Teórie jazykových funkcií (z pohľadu komunikačne orientovanej lingvistiky)

53

Žigo, P.: Diachronicko-synchronická charakteristika slovenskej lexiky

56

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2000 – 2002, roč. 19 – 21

Správa o činnosti SJS pri SAV za obdobie od 22. 9. 1998 do 19. 10. 2000

5

X., XI. A XII. kolokvium mladých jazykovedcov

8

Zoznam prednášok konaných v SJS pri SAV v rokoch 2000 – 2002

9

Tézy prednášok

Horecký, J.: K dejinám novšej slovenskej jazykovedy

11

Rymut, K. – Majtán, M.: Badania językoznawcze na Spiszu – Jazykovedné výskumy Spiša

12

Ďurovič, Ľ.: Cirkevnoslovanské preklady Lutherovho katechizmu v XVII. storočí – švédsky pokus o konverziu pravoslávnych v Pobaltí

13

Horák, E.: „Nové“ južnoslovanské spisovné jazyky (vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach)

14

Kollár, D.: Krása lexikografie

15

Horecký, J.: Princípy kultivovania jazyka

15

Buzássyová, K.: Kategória životnosti maskulín v slovenčine: sémantický, štylistický a komunikačno-pragmatický aspekt jej fungovania

16

Svobodová, J.: Komunikace, lingvistika a výuka mateřštiny

18

Ondrejovič, S.: Jazykovedec Henrich Bartek

19

Furdík, J.: K onomaziologickej štruktúre slovotvorne motivovaného slova

20

Furdík, J.: Poznámky k teórii lexikálnej motivácie

22

Sabol, J.: Kvantita v slovenčine – metodické a metodologické problémy jazykovedného výskumu

23

Pekarovičová, J.: Slovenčina ako cudzí jazyk v lingvodidaktickom kontexte

26

Furdík, J.: Súčasný stav výskumu slovanskej slovotvorby

27

Sabol, J.: Dynamika fonologických protikladov v slovenčine

29

Sabol, J.: Vývinové a synchrónne metamorfózy kvantity v slovenčine

31

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti (v roku 2006)

34

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2003 – 2005, roč. 22 – 24

Správa o činnosti SJS pri SAV za obdobie od 12. 11. 2003 do 14. 12. 2005

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia SJS pri SAV (12. 11. 2003 v Bratislave)

8

XIII., XIV. a XV. kolokvium mladých jazykovedcov

10

Zoznam prednášok konaných v SJS pri SAV v rokoch 2003 – 2005

11

Tézy prednášok

13

Blanár, V.: Slovesá liať a sypať z porovnávacieho a areálového hľadiska

13

Ďurovič, Ľ.: Základné črty fonematického popisu slovenčiny

13

Blanár, V.: Pragmatickolingvistické metódy a problematika v onomastike

14

Majtán, M.: Perspektívy rozvoja slovenskej onomastiky

15

Sokolová, M.: Možnosti vytvorenia slovenskej morfológie na korpusovom základe (ako súčasti korpusovej morfosyntaxe)

16

Hansen, B.: Die deutsche Modalverben im Kontrast zu den slavischen Modalausdrücken (Nemecké modálne slovesá v porovnaní so slovanskými)

19

Žigo, P.: Slovanský jazykový atlas – tradície a perspektívy počítačovej podpory areálovej lingvistiky

24

Krupa, V.: Revitalizácia alebo renesancia hynúcich jazykov

26

Blanár, V.: Nový pohľad do autorskej dielne Antona Bernoláka

27

Buzássyová, Ľ.: Historická gramatika latinského jazyka – lingvisticky orientovaný predmet odboru klasická filológia

28

Ondrejovič, S.: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – ohnisko lingvistického výskumu na Slovensku

30

Ondrejovič, S.: Predmet a metódy sociolingvistiky

34

Sabol, J.: Symetria a asymetria slabičnej a morfematickej struktury

36

Sabol, J.: Slabičný archetyp alebo syntagmatická a paradigmatická os jazyka

38

Považaj, M.: Jazyková kultúra na Slovensku na začiatku 3. tisícročia

40

Urbancová, L.: Budú sa na Slovensku transformovať rurálne dialekty na urbánne dialekty?

43

Sabol, J.: Analogistický a anomalistický princíp pri jazykových kodifikáciách

45

Sabol, J.: Osudy protikladu palatálnosti – nepalatálnosti v slovenčine (Teoreticko-metodologické poznámky)

46

Krupa, V.: Ideálny alebo reálny svetový jazyk?

48

Šimková, M.: Slovenský národný korpus

48

Považaj, M.: Súčasné problémy jazykovej kultúry

50

Mlacek, J.: Vývinové trendy v súčasnej slovenskej štylistike

50

Zoznam členov Slovenskej jazykovednej spoločnosti (v roku 2007)

52

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2006 – 2007, roč. 25 – 26

Správa o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV za obdobie od 14. 12. 2005 do 17. 10. 2007

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV (14. 12. 2005 v Bratislave)

9

XVI. a XVII. kolokvium mladých jazykovedcov

10

Zoznam prednášok organizovaných SJS pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2006 – 2007

12

Tézy prednášok

14

Martin Ološtiak: Dielo Juraja Furdíka v kontexte slovenskej jazykovedy

14

Patrick Hanks: Onomasiological and Semasiological Lexicography: Past, Present, and Future (Onomaziologická a semaziologická lexikografia: minulosť, prítomnosť a budúcnosť)

15

Oľga Orgoňová: Neologizmy v slovenčine

16

Jaroslava Šindelářová: Uplatnění modelové analýzy při zpracování českého a slovenského anoikonymického materiálu

19

Jaromír Krško: Z hydronymie horného povodia Váhu

20

Ján Kačala: Koncept tvorivosti jazyka

25

Ján Sabol: Komunikačno-kognitívny status arbitrárnosti v jazykovej sústave

26

Klára Buzássyová: Slovník súčasného slovenského jazyka

28

Ján Sabol: Symetria a asymetria rytmotvorných prvkov

29

Ján Sabol: Syntetická fonologická teória. Súčasný stav a perspektívy

31

Alexandra Jarošová: Lexikálne bohatstvo slovenčiny a problémy jeho opisu: o Slovníku súčasného slovenského jazyka

33

Zoznam členov SJS v roku 2006 35 Zoznam členov SJS v roku 2007

36

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2008 – 2009, roč. 27 – 28

Správa o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV za obdobie od 18. 10. 2007 do 15. 10. 2009

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV (18. 10. 2007)

10

XVIII. a XIX. kolokvium mladých jazykovedcov

11

Zoznam prednášok organizovaných SJS pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2008 – 2009

12

Tézy prednášok

15

Adam Kilgariff: Sketch Engine

15

Jozef Mlacek: Paradoxy frazeológie

20

Dmitrij Dobrovoľskij: Diskursive und deiktische Wörter im „Neuen deutsch-russischen Großwörterbuch“

21

Martin Ološtiak: Juraj Furdík a jeho teória lexikálnej motivácie

23

Klára Buzássyová: Sémantické a štylistické aspekty obmedzeného hniezdovania vo výkladovom slovníku

24

Miroslav Dudok: Slovenčina v diaspóre a preventívna lingvistika

26

Jaroslav David: Od Českého ráje k Barrandov Hills (reklamní funkce toponym)

27

Miroslav Vepřek: Staroslověnština a etymologie

29

Martina Ivanová: Modálne slovesá môcť a musieť ako modifikátory ilokučnej sily výpovede

30

Zoznam členov SJS v roku 2008

33

Zoznam členov SJS v roku 2009

35

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2010 – 2011, roč. 29 – 30

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 15. 10. 2009 do 15. 11. 2011

5

Zápisnica z priebehu volieb predsedu, podpredsedov, tajomníka, hospodára, členov výboru a revízorov Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV na jej Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 15. 11. 2011 v Častej-Papierničke

9

XX. a XXI. kolokvium mladých jazykovedcov

10

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v rokoch 2010 – 2011

11

Bratislava

11

Banská Bystrica

11

Nitra

12

Prešov

12

Ružomberok

12

Trnava

12

Zoznam členov SJS pri SAV v roku 2010

13

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2011

15

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2012 – 2013, roč. 31 – 32

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 15. 11. 2011 do 24. 10. 2013

6

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 25. 10. 2013 v Častej-Papierničke

10

XXI. kolokvium mladých jazykovedcov

12

XXII. kolokvium mladých jazykovedcov

12

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV v rokoch 2012 – 2013

13

Bratislava

13

Banská Bystrica

13

Nitra

13

Prešov

14

Ružomberok

14

Trnava

14

Tézy prednášok

15

Alexandra Jarošová: Slovenské slovo v slovníku z pohľadu času a normy

15

Eleonóra Zvalená: Poklady malej knižnice

15

Pavol Žigo: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov

17

Marie Čechová: Stylistický charakter frazémů

17

František Štícha: Tradice a pokrok v soudobém gramatikopisectví

18

Daniela Slančová: Jazykový obraz sveta v incipientnej lexike detskej reči

21

Klára Buzássyová: Typologický, diachronicko-synchrónny a komunikačný aspekt kategórie životnosti/neživotnosti maskulín v slovenčine (s osobitným zreteľom na zvieracie mená)

23

Príspevky prednesené na Celoslovenskom stretnutí jazykovedcov (23. – 25. október 2013, Častá-Papiernička)

29

Pavol Žigo: Dejiny Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

29

Adriana Ferenčíková: Názvy neslovanského pôvodu na mapách 4. zv. lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu

33

Miloslav Smatana: Niekoľko poznámok z histórie dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV

35

Daniela Slančová: Šesťdesiat rokov štylistických, sociolingvistických a komunikačnolingvistických výskumov prešovskej slovakistiky

42

Martin Ološtiak: 60 rokov derivatologických a morfematických výskumov prešovskej slovakistiky

44

Marianna Kraviarová – Viera Smoláková: Fonetický a fonologický výskum na prešovskej slovakistike

46

Mária Imrichová: Možnosti a úskalia koncipovania slovníka právnych termínov pre bežného používateľa

51

Tatiana Grigorjanová: Hlavné vývinové tendencie v lexike súčasných spisovných slovanských jazykov (na materiáli ruského a slovenského jazyka)

54

Mariola Szymczak-Rozlach: Slavistika a slovakistika na Sliezskej univerzite v Sosnovci

57

Juraj Hladký – Ľubomír Rendár – Andrej Závodný: Aktuálne vedeckovýskumné aktivity Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

62

Renáta Hlavatá – Ľubomír Kralčák: Vedecké aktivity a publikačná činnosť členov Katedry slovenského jazyka FF UKF v Nitre

67

Zuzana Hargašová: Slovenčina ako cudzí jazyk doma a vo svete

76

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2012

82

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2013

84

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2014 – 2015, roč. 33 – 34

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 24. 10. 2013 do 28. 10. 2015

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 28. 10. 2015 v Bratislave

10

XXIII. kolokvium mladých jazykovedcov

12

XXIV. kolokvium mladých jazykovedcov

12

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2014 – 2015

13

Tézy prednášok

16

Vladimír Benko: Kompatibilné kolokačné gramatiky pre webové korpusy Aranea

16

Jaroslav David: Toponymická krajina moderního města

16

Ján Kačala: Od slova k syntagme a k syntagmatickému slovosledu

18

Janka Klincková: Och, tie vzťahy! Gramatika, sémantika a pragmatika slovies byť, dať, ísť

19

Eva Minářová: Vybrané rysy současné mediální komunikace v českém jazykovém prostředí (Funkční specifičnost shodných přívlastků aj.)

20

Vladimír Patráš: Komunikačno-kultúrne pohľady na takzvanú politickú korektnosť

23

Vladimír Patráš – Pavol Odaloš – Jaromír Krško – Lujza Urbancová: Exkurzie do lingvistiky – Pobierowo 2014

24

Pobierowo 2014: Sociokultúrne kontexty vo výskumoch hovorovej slovenčiny. Vladimír Patráš

24

Pobierowo 2014: Onymické registre v komunikácii a kontakte rozličných sociokultúr. Jaromír Krško

25

Pobierowo 2014: Zvieracie dysfemizmy a ich použitie v komunikácii. Lujza Urbancová

26

Juraj Vaňko: Čo sú syntaktické kategórie?

27

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2014

35

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2015

37

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2016 – 2017, roč. 35 – 36

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 28. 10. 2015 do 29. 11. 2017

5

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 29. 11. 2017 v Bratislave

10

XXV. kolokvium mladých jazykovedcov

13

XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov

14

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2016 – 2017

14

Tézy prednášok

17

Rok 2016

17

Jana Pekarovičová: Slovenčina očami cudzincov na pozadí lingvodidaktickej koncepcie

17

Mira Nábělková: „Učlovečiť sa je slovo samoslovenskuo.“ K problematike lexikálnej lakunárnosti v slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahoch

20

Martin Ološtiak: Aktuálne derivatologické a morfematické výskumy prešovskej slovakistiky

23

Rok 2017

24

Dana Baláková – Viera Kováčová: Frazémy biblického pôvodu v jazykovom po/vedomí používateľov slovenského a českého jazyka (komparačný aspekt výskumu)

24

Kristýna Bílková – Tereza Klemensová – Jana Rausová: Nové přístupy ve výzkumu toponymie: Nový regionalismus, Toponyma a jazyková krajina (Možnosti a perspektivy výzkumu), Socioonomastické přístupy ve výzkumu toponymie (Toponymická kompetence)

25

Alexandra Jarošová: Aspektuálnosť alebo „začiatky a konce dynamického príznaku“

28

Jaromír Krško: Antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie v medziľudskej komunikácii

35

Jaromír Krško: Toponymá ako súčasť jazykovej krajiny

36

Pavol Odaloš – Elena Vallová: Názov: Sústava slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické miesta, aktualizácia)

38

Ivor Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti

39

Alena Záborská: Príde Slovenka do amerického baru (Etnolingvistická sonda do amerického etnického humoru)

42

Monika Zázrivcová – Katarína Chovancová: Valenčné potencie slovies v kontraste

43

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2016 44 Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2017

45

↑ hore na stránku ↑

Jazykovedný zápisník 2018 – 2019, roč. 37 – 38

Správa o činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV za obdobie od 29. 11. 2017 do 14. 11. 2019

6

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, konaného 14. 11. 2019 v Bratislave

11

XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov

16

XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov

16

Zoznam prednášok, seminárov a konferencií uskutočnených v rámci činnosti Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV v rokoch 2018 – 2019

18

Tézy prednášok

21

Rok 2018

21

Ingrid Hrubaničová: Jazykové poradenstvo JÚĽŠ a jeho využitie pri príprave nových pravidiel či príručky súčasnej slovenčiny

21

Ľudmila Liptáková: Výskumné výzvy edukačnej lingvistiky na Slovensku

21

Miloslav Vondráček: Argot – funkční vymezení

24

Jana Marie Tušková: Postupy a metody kritického myšlení ve výuce češtiny pro cizince

25

Pavol Žigo: Identifikácia jazykových zmien a bežné myslenie používateľa

25

Rok 2019

26

Ondřej Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus

26

Marianna Sedláková: Ako hlboko do histórie slovenčiny siahajú najnovšie dialektologické výskumy východoslovenských nárečí?

29

Príspevky prednesené na 14. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov (13. – 14. november 2019, Bratislava)

33

Mária Ďurkovská1 – Tünde Tušková2 – Alžbeta Uhrinová2: Skúmanie stavu a fungovania slovenského národnostného školstva v Maďarsku

33

Jana Pekarovičová: Publikácie a projekty z dielne Studia Academica Slovaca

38

Marianna Sedláková – Lena Ivančová: Výskumné zameranie KSSFaK FF UPJŠ v Košiciach; jazykoveda (aj) v študijnom programe masmediálne štúdiá

42

Iveta Valentová: Výskum lexiky slovenských terénnych názvov

44

Andrej Závodný: Vedeckovýskumné a publikačné aktivity na Katedre slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rokoch 2017 − 2019

49

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2018

54

Zoznam členov SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

56

↑ hore na stránku ↑