Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Súborná personálna bibliografia účastníkov Kolokvií mladých jazykovedcov

(VARIA I – XXV; VARIA XXVII)

Spracovala: K. Gajdošová (2020)

Artimová, Jozefa

ARTIMOVÁ, Jozefa: Translatologické problémy v biblickom texte. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 396 – 401.

späť na zoznam

Auxová, Darina

AUXOVÁ, Darina: Morálne a pragmatické cez optiku biblickej frazémy. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 8 – 13.
AUXOVÁ, Darina: Neologizmy a ich vzťah k slovnej zásobe. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 189 – 198.
AUXOVÁ, Darina: Špecifickosť odkazu paremiologického textu. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 11 – 15.
AUXOVÁ, Darina: Frazeologické jednotky v hovorenej a písanej podobe. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 11 – 15.

späť na zoznam

Bajusová, Miroslava

BAJUSOVÁ, Miroslava: Využitie stratégie neutralizácie pri preklade profesionalizmov z oblasti drevárskeho priemyslu. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 6 – 20.

späť na zoznam

Bakošová-Kišová, Jana

BAKOŠOVÁ-KIŠOVÁ, Jana: Miesto neologizácie v dynamike jazyka. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 16 – 25.

späť na zoznam

Baláková, Dana

BALÁKOVÁ, Dana: K výskumu somatických frazém s komponentom hlava. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 24 – 28.
BALÁKOVÁ, Dana: Dispozičné podoby frazém. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 15 – 20.
BALÁKOVÁ, Dana: Tvarová stránka somatických frazém. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 25 – 36.
BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera: K interjazykovej frazeologickej kompetencii českých vysokoškolákov (čeština – slovenčina verzus čeština – poľština). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 16 – 31.

späť na zoznam

Bálentová, Petra

BÁLENTOVÁ, Petra: Laskomerského jazyková komika. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 421 – 428.

späť na zoznam

Balleková, Katarína

BALLEKOVÁ, Katarína: Jazyková situácia v meste Kiskörös v Maďarsku. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 9 – 11.
BALLEKOVÁ, Katarína: Lexikálna sémantika pradiarskej a tkáčskej terminológie. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 173 – 186.
BALLEKOVÁ, Katarína: Koncepcia hesla v lokálnom slovníku pradiarskej a tkáčskej terminológie. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 263 – 269.
BALLEKOVÁ, Katarína: Charakteristika zliechovského nárečia I. Hláskoslovie a tvaroslovie. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 138 – 145.

späť na zoznam

Banášová, Monika

BANÁŠOVÁ, Monika: Modálnosť ako komplementárna súčasť pragmatiky a možnosti popisu modálnych znakov. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 97 – 103.
BANÁŠOVÁ, Monika: Možnosti prekladu nemeckých modálnych slovies do slovenčiny v románe H. Bölla. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 36 – 48.

späť na zoznam

Bánik, Tomáš

BÁNIK, Tomáš: Z hláskoslovia breznianskeho nárečia. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 22 – 29.
BÁNIK, Tomáš: O slovesách z okruhu atmosferických javov. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 234 – 241.
BÁNIK, Tomáš: O dynamike slovesnej slovnej zásoby v horehronskom nárečí. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 179 – 187.
BÁNIK, Tomáš: K sociálnej a jazykovej situácii v oblasti Čierneho Hrona. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 21 – 26.
BÁNIK, Tomáš: O jazyku z pohľadu Biblie. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 389 – 396.
BÁNIK, Tomáš: Existovali staroslovienske redakcie. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 7 – 18.

Barnová, Katarína

BARNOVÁ, Katarína: Jazyková situácia v meste Lučenec. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 25 – 43.
BARNOVÁ, Katarína – Chomová, Alexandra: Úvod. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 8.
BARNOVÁ, Katarína: Publicistický text Pravdy chudoby v rokoch 1920 – 1921. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 9 – 21.
BARNOVÁ, Katarína: Politický jazyk, činitele, podmienky a predpoklady politickej komunikácie. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 14 – 22.

späť na zoznam

Bartalošová, Perla

BARTALOŠOVÁ, Perla: Sonda do neverejného diskurzu o homosexuálnych ľuďoch cez prizmu xenolingvistiky. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 21 – 35.

späť na zoznam

Bauko, Ján

BAUKO, Ján: Mikrooronymá v Súľovských skalách. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 26 – 33.
BAUKO, Ján: Prezývky študentov v bilingválnom prostredí. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 232 – 240.
BAUKO, Ján: Prezývky v systéme antroponým. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 49 – 54.
BAUKO, Ján: Pôvod prezývok v bilingválnom priestore. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 20 – 25.
BAUKO, Ján: Paralely medzi názvami skál a horolezeckých ciest. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 9 – 14.
BAUKO, Ján: Krycie mená na internete. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 44 – 48.

späť na zoznam

Bednár, Peter

FURDÍK, Karol – BEDNÁR, Peter: Využitie knižnice Jbowl pri spracovaní prirodzeného jazyka. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 122 – 131.

späť na zoznam

Beláková, Mária

BELÁKOVÁ, Mária: Praslovanské a slovanské dedičstvo toponým západného Slovenska (Podunajská nížina). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 54 – 60.
BELÁKOVÁ, Mária: Vlastné meno – výmysel jazykovedcov?. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 26 – 29.
BELÁKOVÁ, Mária: Pomenovaná aj nepomenovaná (Gidra). In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 7 – 11.
BELÁKOVÁ, Mária: Zopár poznámok k vodnému toku Ronava, ľavostrannému prítoku Gidry. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 49 – 55.

späť na zoznam

Benko, Vladimír

BENKO, Vladimír – RAJČANOVÁ, Alexandra: Lokalizácia softvérových produktov (Jazykovedný pohľad). In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 70 – 75.

späť na zoznam

Beňová, Juliana

BEŇOVÁ, Juliana: K otázkam zvukovej kultúry javiskovej reči na činoherných scénach SND. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 85 – 90.
BEŇOVÁ, Juliana: Funkčnosť ako jedno z hodnotiacich kritérií teórie jazykovej kultúry. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 258 – 263.

späť na zoznam

Berend, Małgorzata

BEREND, Małgorzata: Znaczenia specjalne derywatów pochodnych od wybranych czasowników. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 31 – 39.

späť na zoznam

Béreš, Rastislav

BÉREŠ, Rastislav: Gramatické kategórie v ranej ontogenéze detskej reči a ich sémanticko-kategoriálny rámec. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 39 – 47.

späť na zoznam

Bialkovič, Veranika

BIALKOVIČ, Veranika: Slovník česko-běloruských homonym. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 143 – 146.

späť na zoznam

Bilász, Boglárka

BILÁSZ, Boglárka: Jazykové ideológie v niektorých skupinách stredoškolských študentov. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 23 – 30.

späť na zoznam

Bireş, Marka

BIREŞ, Marka: Interpretačná komparatívna analýza jazykového stvárnenia lásky v slovenskej a rumunskej frazeológii. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 36 – 47.

späť na zoznam

Birkhahnová, Edith

BIRKHAHNOVÁ, Edith: Botanická terminologie ve velkém všeobecném německo-českém překladovém slovníku. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 147 – 149.

späť na zoznam

Błaszak, Magdalena

BŁASZAK, Magdalena: Homonimia wyrażeń funkcyjnych na przykładzie partykuł w języku macedońskim. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 19 – 28.

späť na zoznam

Blaškiv, Oksana

BLAŠKIV, Oksana: Dmytro Čiževskyj a Pražský lingvistický krúžok. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 61 – 66.

späť na zoznam

Blažeková, Lucia

BLAŽEKOVÁ, Lucia: Komunikačné využitie mediálnej výchovy na hodinách slovenského jazyka. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 15 – 20.

späť na zoznam

Bobeková, Kristína

BOBEKOVÁ, Kristína: Polytextia kompozít. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 31 – 37.
BOBEKOVÁ, Kristína: Význam a symbolika farieb v paremiológii. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 6 – 16.

späť na zoznam

Bobot, Katarzyna

BOBOT, Katarzyna – KROUPOVÁ, Magdalena: Řečové chování polské komunity v Praze (ve výsledcích dotazníkového výzkumu). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 22 – 36.

späť na zoznam

Bočák, Michal

BOČÁK, Michal: Výskum diskurzu televízneho spravodajstva metodologické aspekty prípravnej fázy. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 21 – 48.

späť na zoznam

Bodnárová, Martina

BODNÁROVÁ, Martina: Osobné zámená v texte svedectva ako žánru náboženskej komunikácie. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 29 – 47.
BODNÁROVÁ, Martina: Personálna a sociálna deixa v neinštitucionálnom dialógu dospelých východoslovenskej proveniencie. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 48 – 65.

späť na zoznam

Bohunická, Alena

BOHUNICKÁ, Alena: Persuazívny potenciál metafory. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 29 – 42.
BOHUNICKÁ, Alena: Metafora. Podobnosť. Obraznosť.. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 47 – 56.

späť na zoznam

Bojałkowska, Krystyna

BOJAŁKOWSKA, Krystyna: Použití tvarů typu oglądawszy, zjedząc v současné polštině. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 56 – 65.

späť na zoznam

Bónová, Iveta

BÓNOVÁ, Iveta: Intralingválne a paralingválne prvky v suprasegmentálnom podsystéme. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 119 – 123.
BÓNOVÁ, Iveta: Slabičná segmentácia slov v slovenčine. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 276 – 281.

späť na zoznam

Bosíková, Ivana

BOSÍKOVÁ, Ivana: Emocionálna sugestívnosť Švantnerovho výrazu. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 66 – 73.

späť na zoznam

Bovha, Tanja

BOVHA, Tanja: Konverzačná analýza vo výskume bilingvizmu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 49 – 57.

späť na zoznam

Brankačkec, Katja

BRANKAČKEC, Katja: Syntetické préteritum v hornolužických novinách J. B. Dejky (1809 − 1812). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 74 – 87.
BRANKAČKEC, Katja: Vid v hornolužické srbštině. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 58 – 88.

späť na zoznam

Braunšteinová, Zlatuše

BRAUNŠTEINOVÁ, Zlatuše: Přirovnání ve staré češtině. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 107 – 115.
BRAUNŠTEINOVÁ, Zlatuše: Odkazující výrazy ve staročeských textech. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 155 – 160.
BRAUNTEINOVÁ, Zlatuše: Koncepce Staročeského slovníku pro novou lexikografickou generaci. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 145 – 148.
BRAUNŠTEINOVÁ, Zlatuše: Staročeská přísloví a jejich lexikografická hodnota. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 123 – 129.
BRAUNŠTEINOVÁ, Zlatuše: Speciální zkratky ve Staročeském slovníku. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 204 – 210.

späť na zoznam

Braxatoris, Martin

BRAXATORIS, Martin: Analógia ako princíp jazyka a ako nástroj vedeckého poznania. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 43 – 49.
BRAXATORIS, Martin: K pojmu transparentnosť deklinačných paradigiem. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 56 – 67.

späť na zoznam

Briškár, Juraj

BRIŠKÁR, Juraj – RUSNÁK, Juraj: O kamuflovaní v textových a netextových prejavoch. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 60 – 62.

späť na zoznam

Bromová, Veronika

BROMOVÁ, Veronika: Staročeské závěti – textová analýza. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 49 – 56.

späť na zoznam

Bubáková, Júlia

BUBÁKOVÁ, Júlia: Slovesá vo francúzskej a v slovenskej hudobnovednej lexike z translatologického hľadiska. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 68 – 76.

späť na zoznam

Budíková, Barbora

CHOVANEC, Jan – BUDÍKOVÁ, Barbora: Reforma anglického právního jazyka lingvistická perspektiva. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 255 – 261.

späť na zoznam

Buk, Solomija

BUK, Solomija: Writer Vocabularies of Ukrainian Authors. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 57 – 63.

späť na zoznam

Burska, Katarzyna

BURSKA, Katarzyna: Nazwy gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim Analiza strukturalna i semantyczno-pragmatyczna. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 66 – 76.
BURSKA, Katarzyna: O wartościach iwartościowaniu w opisach reklamowych gospodarstw agroturystycznych w internecie. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 5 – 17.

späť na zoznam

Bušta, Jan

BUŠTA, Jan: Četnost idiomů v textovém korpusu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 89 – 91.
BUŠTA, Jan – ČAPEK, Tomáš: Rozpoznávání a četnost víceslovných výrazů v textu. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 12 – 14.

späť na zoznam

Buzássyová, Ľudmila

BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila: Vývoj flektívnych pravidiel latinskej tretej deklinácie z hľadiska prirodzenej morfológie. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 100 – 107.
BUZÁSSYOVÁ, Ľudmila: Gramatické myslenie Jána Herkeľa v diele Elementa universalis linguae Slavicae. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 42 – 45.

späť na zoznam

Bystrianska, Marta

BYSTRIANSKA, Marta: Slovotvorné alternácie pri bezpríponovom tvorení deverbatívnych substantív. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 12 – 21.
BYSTRIANSKA, Marta: Galicizmy v slovenčine. Vzťah morfematickej a slovotvornej štruktúry. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 166 – 169.
BYSTRIANSKA, Marta: Onomaziologické symetrie a asymetrie pri prekladoch právnych terminologických pomenovaní z francúzštiny do slovenčiny. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 289 – 295.

späť na zoznam

Cadorini, Giorgio

CADORINI, Giorgio: Jazyková situace Furlanska jako mnohojazyčné oblasti. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 73 – 78.
CADORINI, Giorgio: Některé otázky romanistiky, na jejichž řešení se mohou účinně podílet slavisté. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 41 – 46.
CADORINI, Giorgio: Komenský a morfém. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 88 – 96.
CADORINI, Giorgio: Před tvorbou furlánské odborné terminologie. Smysl a strategie uplatnění menšinového jazyka ve vědecké praxi. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 250 – 256.
CADORINI, Giorgio: K syntaxi založené na spontánních mluvených textech. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 245 – 251.
CADORINI, Giorgio: Furlanština a klasifikace románských jazyků. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 95 – 103.
CADORINI, Giorgio: Univerzity, mladí badatelé, společnost (akciová?). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 13 – 24.

späť na zoznam

Cieśla, Bartłomiej

CIEŚLA, Bartłomiej: Językowe środki wartościowania w laudacjach. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 18 – 27.

späť na zoznam

Csiba, Karol

CSIBA, Karol: Možnosti fikcie v próze Jána Johanidesa. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 64 – 69.

späť na zoznam

Czachorowska, Magdalena

CZACHOROWSKA, Magdalena: Staropolskie nazwy odetniczne. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 127 – 133.

späť na zoznam

Čalovková, Simona

ČALOVKOVÁ, Simona: Jazyková krajina. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 17 – 23.

späť na zoznam

Čapek, Tomáš

BUŠTA, Jan – ČAPEK, Tomáš: Rozpoznávání a četnost víceslovných výrazů v textu. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 12 – 14.

späť na zoznam

Čapková, Radka

ČAPKOVÁ, Radka: Intertextové navazování na folklorní žánry v reklamě. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 303 – 308.
ČAPKOVÁ, Radka: Využití architextuality v reklamě. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 88 – 95.
ČAPKOVÁ, Radka: Kalendářově vázaná reklama. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 69 – 78.
ČAPKOVÁ, Radka: Reklama jako potenciální zdroj frazeologie ve vyjadřování SŠ studentů. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 35 – 37.

späť na zoznam

Čatayová, Silvia

ČATAYOVÁ, Silvia: Urbanonymia mesta Zvolen a jej premeny. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 78 – 85.

späť na zoznam

Čech, Radek

ČECH, Radek – VALA, Jaroslav: Jazykové bariéry při recepci poezie. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 69 – 75.
ČECH, Radek: Obecná lingvistika a didaktika českého jazyka. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 187 – 195.

späť na zoznam

Čeripková, Martina

ČERIPKOVÁ, Martina: Nárečie sotackej oblasti pri Sobranciach z hľadiska slovensko-ukrajinských jazykových vzťahov. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 30 – 34.
ČERIPKOVÁ, Martina: Vokalizmus východoslovenských sotáckych nárečí z hľadiska slovensko-ukrajinských jazykových vzťahov. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 228 – 232.

späť na zoznam

Černá, Alena

ČERNÁ, Alena: Popis lidského těla ve slovnících mistra Klareta a jeho následovníků. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 115 – 122.
ČERNÁ, Alena: K jednomu způsobu vyjadřování velké míry u adjektiv ve staré češtině (O přemilé holubičce a převýborné topičce). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 128 – 134.

späť na zoznam

Černá, Martina

ČERNÁ, Martina: Postavení rukopisu Dalimilovy kroniky ve vývoji českého pravopisu. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 96 – 102.

späť na zoznam

Černá, Michaela

ČERNÁ, Michaela: K názvům dávek a poplatků. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 215 – 218.

späť na zoznam

Černáková, Eva

ČERNÁKOVÁ, Eva: Žurnalistický text a pripojené diskusie v tzv. mienkotvornej a bulvárnej tlači (socio-pragmalingvistická analýza). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 37 – 43.

späť na zoznam

Červenická, Andrea

ČERVENICKÁ, Andrea: Jazyková analýza komunikácie v malej sociálnej skupine. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 34 – 42.

späť na zoznam

Činčurová, Xénia

ČINČUROVA, Xénia: Priestor v Iwaszkiewiczovej próze Brezový háj. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 154 – 160.
ČINČUROVÁ, Xénia: Prírodný priestor a motív domova v Hečkovom Červenom víne a v Reymontových Sedliakoch. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 37 – 40.
ČINČUROVÁ, Xénia: K interpretácii slovenskej ľudovej rozprávky. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 97 – 100.

späť na zoznam

Čornejová, Michaela

ČORNEJOVÁ, Michaela: Čeština dnešních slovenských studentů. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 166 – 171.

späť na zoznam

Čulenová, Eva

ČULENOVÁ, Eva: Terminologické špecifiká v Obchodnom zákonníku. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 332 – 340.
ČULENOVÁ, Eva: Konštrukcia viet v slovenských zákonoch. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 96 – 103.

späť na zoznam

Čurdová, Veronika

ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena: Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 48 – 56.

späť na zoznam

Čurová, Miroslava

ČUROVÁ, Miroslava: Antroponymická sústava v Hanušovciach nad Topľou. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 92 – 101.
ČUROVÁ, Miroslava: K problému antroponymickej sústavy v Žilinskej knihe. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 38 – 41.
ČUROVÁ, Miroslava: Miestne a etnické názvy ako motivácia vzniku prímen (na základe Žilinskej knihy). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 77 – 82.

späť na zoznam

Daković, Sybilla

DAKOVIĆ, Sybilla: Interiekcje onomatopeiczne w języku polskim, serbskim, chorwackim i rosyjskim. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 103 – 111.

späť na zoznam

Dejkova, Christina

DEJKOVA, Christina: Kompozita v ornitologickém názvosloví bulharštiny a češtiny. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 223 – 230.

späť na zoznam

Děngeová, Zuzana

DĚNGEOVÁ, Zuzana: Nová pojmenování motivovaná výrokem Václava Havla. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 44 – 49.
DĚNGEOVÁ, Zuzana: Uplatnění anglického sufixálního formantu -ing v Korpusu soukromé korespondence. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 38 – 43.
DĚNGEOVÁ, Zuzana: Tvoření nových pojmenování formantem -stvo/-ctvo v současné češtině. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 24 – 28.

späť na zoznam

Deptová, Tatiana

DEPTOVÁ, Tatiana: Sémantika reklamných sloganov. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 308 – 313.
DEPTOVÁ, Tatiana: Využívanie jednotlivých typov komunikácie pri odovzdávaní reklamnej informácie. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 66 – 76.

späť na zoznam

Dittmann, Robert

DITTMANN, Robert: Převod dvou syntaktických hebraismů v českých biblických překladech. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 102 – 111.

späť na zoznam

Dobrík, Zdenko

DOBRÍK, Zdenko: Emocionálne koncepty v slovenčine a nemčine. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 112 – 115.

späť na zoznam

Drugdová, Eva

DRUGDOVÁ, Eva: Obraz vo virtuálnej realite. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 116 – 122.
DRUGDOVÁ, Eva: Efektívnosť komunikácie v multimediálnom prostredí. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 42 – 50.

späť na zoznam

Dudová, Katarína

PEKARIKOVÁ, Katarína: Súčasný stav a perspektívy výskumu modálnosti v českej a slovenskej lingvistike. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 425 – 435.
PEKARIKOVÁ, Katarína: Jazyková forma ako prostriedok organizácie obsahu umeleckého textu (Semiotická analýza sonetu Janka Jesenského). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 368 – 377.
PEKARÍKOVÁ, Katarína: Modálnosť textu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 524 – 548.
PEKARÍKOVÁ, Katarína: Modálnosť právnych textov. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 431 – 439.
DUDOVÁ, Katarína: Úvod. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 7.
DUDOVÁ, Katarína: Slovenský jazykový obraz sveta v kognitívne orientovanej lingvistike. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 44 – 55.
DUDOVÁ, Katarína: Aký je obraz cti v povedomí mladých Slovákov? Dotazníkový výskum. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 57 – 73.

späť na zoznam

Ďurajka, Radoslav

ĎURAJKA, Radoslav: Všetko so všetkým súvisí. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 51 – 56.
ĎURAJKA, Radoslav: Typy motivácie a demotivácia v slovenčine ako cudzom jazyku. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 83 – 88.
ĎURAJKA, Radoslav – ĎURAJKOVÁ, Miroslava: Komunikácia u nevidiacich žiakov s autizmom. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 50 – 56.
ĎURAJKA, Radoslav – ĎURAJKOVÁ, Miroslava: Pedagóg a špecifiká v oblasti vyučovania vybraného predmetu slovenský jazyk: písanie, čítanie. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 56 – 62.
ĎURAJKA, Radoslav: Slovenčina na HUFS v Kórejskej republike. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 74 – 81.

späť na zoznam

Ďurajková, Miroslava

ĎURAJKA, Radoslav – ĎURAJKOVÁ, Miroslava: Komunikácia u nevidiacich žiakov s autizmom. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 50 – 56.
ĎURAJKA, Radoslav – ĎURAJKOVÁ, Miroslava: Pedagóg a špecifiká v oblasti vyučovania vybraného predmetu slovenský jazyk: písanie, čítanie. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 56 – 62.

späť na zoznam

Ďurašková, Jana

ĎURAŠKOVÁ, Jana: Tabuizovaná lexika v kolektívne tvorenej poviedke na stránkach internetového časopisu InZine. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 125 – 130.

späť na zoznam

Ďurníková, Natália

ĎURNÍKOVÁ, Natália: Záhada jazyka alebo jazyk v kriminálom románe. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 112 – 117.

späť na zoznam

Dvorecký, Michal

DVORECKÝ, Michal: Entwurf einer Typologie von lexikographischen Hilfsmitteln auf dem Gebiet der Ur- und Frühgeschichte. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 261 – 275.
DVORECKÝ, Michal: Aký slovník potrebujú prekladatelia z oblasti archeológie?. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 150 – 153.
DVORECKÝ, Michal: Vybrané problémy pri preklade odborných textov z oblasti archeológie. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 117 – 122.

späť na zoznam

Dvornická, Ľubica

DVORNICKÁ, Ľubica: Jazyková situácia v Trnave. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 75 – 77.
DVORNICKÁ, Ľubica: Zastúpenie lexikálnych prevzatí z latinčiny a z gréčtiny v súčasnej slovenčine. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 123 – 132.
DVORNICKÁ, Ľubica: Zastúpenie lexikálnych prevzatí z latinčiny a gréčtiny v súčasnej slovenčine – doplnenie chýbajúcej (časti) tabuľky z článku v zborníku VARIA VI. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 324.
DVORNICKÁ, Ľubica: Dechtické nárečie ako typ prechodného nárečia. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 145 – 150.

späť na zoznam

Dvořáková, Iva

DVOŘÁKOVÁ, Iva: Nesnesitelně lehký překlad (historie a současnost literárního překládání mezi češtinou a slovenštinou). In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 63 – 80.

späť na zoznam

Dvořáková, Žaneta

DVOŘÁKOVÁ, Žaneta: Faktory ovlivňující výběr jmen v literatuře (na příkladech z Tylových dramat). In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 57 – 69.

späť na zoznam

Dziak, Vladimír

DZIAK, Vladimír – RABATINOVÁ, Slavomíra: Temporálna súslednosť v podmienkových súvetiach na základe korpusových zistení. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 86 – 97.
DZIAK, Vladimír: Koncepcia polyfonickej teórie a problematika modality v slovenčine a vo francúzštine. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 77 – 84.

späť na zoznam

Dzúr, Martin

DZÚR, Martin – SABO, Róbert – RUSKO, Milan: Pokus o definíciu Sk-ToBI (Slovak Tones and Break Indices). In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 97 – 102.

späť na zoznam

Džundová, Ivana

DŽUNDOVÁ, Ivana: Jauchim Fedarovič Karski – zakladateľ bieloruskej jazykovedy. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 102 – 108.
DŽUNDOVÁ, Ivana: Slovensko-bieloruské paralely v období formovania spisovných jazykov. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 85 – 90.
DŽUNDOVÁ, Ivana: K otázke prepisu z bieloruštiny do slovenčiny. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 123 – 127.
DŽUNDOVÁ, Ivana: K tzv. zradným slovám v preklade z bieloruštiny do slovenčiny. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 70 – 75.
DŽUNDOVÁ, Ivana: Vybrané problémy prekladu z bieloruštiny do slovenčiny: Koncepcia prekladového slovníka. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 89 – 100.

späť na zoznam

Džurňáková, Anna

DŽURŇÁKOVÁ, Anna – GÁLISOVÁ, Anna: O komunikačnom registri hokejistov. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 90 – 95.

späť na zoznam

Eichlerová, Jana

EICHLEROVÁ, Jana: Slovenština do škol. Projekt na rozvoj česko-slovenského percepčního bilingvismu. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 101 – 115.

späť na zoznam

Elżbieta, Alicja

ELŻBIETA, Alicja: Żaguń Jery w XVI – wiecznym cerkiewnosłowiańskim tłumaczeniu homilii Jana Chryzostoma. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 7 – 9.

späť na zoznam

Faragulová, Alena

FARAGULOVÁ, Alena: Význam a jazykovo-sociálna cudzosť. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 82 – 95.

späť na zoznam

Fečková, Svetlana

FEČKOVÁ, Svetlana: Analýza spontánneho rečového prejavu u detí. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 160 – 164.

späť na zoznam

Fedák, Michal

FEDÁK, Michal: Lexika synchrónnych internetových textov. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 59 – 66.

späť na zoznam

Ferenciová, Mária

FERENCIOVÁ, Mária: Básnická licencia v diele Jána Bocatia Hungaridos libri poematum quinque. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 29 – 34.

späť na zoznam

Ferenčík, Milan

FERENČÍK, Milan: O interakčnej dynamike rozhlasového dialógu. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 30 – 43.

späť na zoznam

Fojtů, Petra

FOJTŮ, Petra: Variantnosť frazeologických jednotiek v slovenčine (na materiáli hovorového jazyka). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 116 – 119.

späť na zoznam

Franková, Monika

FRANKOVÁ, Monika: Zmena intenčnej hodnoty slovotvornými postupmi. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 71 – 79.
FRANKOVÁ, Monika: Vplyv formantu sa na intenčnú hodnotu slovies. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 123 – 130.
FRANKOVÁ, Monika: Niektoré črty osobnosti A. V. Isačenka z pohľadu korešpondencie s Ľ. Ďurovičom. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 108 – 115.
FRANKOVÁ, Monika: Konfrontácia jazykovedných časopisov Voprosy jazykoznanija a Russian Linguistics vzhľadom na osobu A. V. Isačenka. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 528 – 544.
FRANKOVÁ, Monika: Jazyková politika v slovanskom kontexte v XX. storočí a jej súčasné tendencie. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 128 – 138.

späť na zoznam

Fraštíková, Simona

FRAŠTÍKOVÁ, Simona: Valencia slovesa a jej prínos pre komunikáciu v nemeckom jazyku. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 69 – 82.

späť na zoznam

Fuková, Irena

FUKOVÁ, Irena: Spojení synonym v Betlémských kázáních Jakoubka ze Stříbra. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 131 – 134.
FUKOVÁ, Irena: Náboženské rozpravy Jana Bechyňky. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 115 – 121.
FUKOVÁ, Irena: Traktát o viděních a pokušeních zbožného mládence od Jana Bechyňky. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 95 – 100.

späť na zoznam

Furdík, Juraj

FURDÍK, Juraj – FURDÍK, Karol: Slovotvorný slovník slovenčiny – softvérové riešenie. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 305 – 316.

späť na zoznam

Furdík, Karol

FURDÍK, Karol: Nelineárny spôsob organizácie a prístupu k informáciám. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 98 – 103.
FURDÍK, Karol: Automatické určovanie obsahu odborného textu. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 52 – 63.
FURDÍK, Karol: Pravdepodobnostné modelovanie vzniku a vývoja jazykových štruktúr. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 276 – 289.
FURDÍK, Juraj – FURDÍK, Karol: Slovotvorný slovník slovenčiny – softvérové riešenie. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 305 – 316.
FURDÍK, Karol: Pojmové modelovanie. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 276 – 285.
KOSTELNÍK, Peter – FURDÍK, Karol: Pravdepodobnostný model tvarovej podobnosti pre flektívne jazyky. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 80 – 91.
FURDÍK, Karol – BEDNÁR, Peter: Využitie knižnice Jbowl pri spracovaní prirodzeného jazyka. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 122 – 131.
FURDÍK, Karol: Algoritmy predspracovania textu pre úlohy klasifikácie a zhlukovania v systéme elektronickej výučby. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 100 – 111.

späť na zoznam

Gabrielová, Hana

GABRIELOVÁ, Hana: Disjunktivní spojky a spojovací výrazy v humanistické češtině. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 83 – 96.

späť na zoznam

Gabríková, Adela

GABRÍKOVÁ, Adela: Kultúra a jazyk pohľadom slovenskej lingvistiky. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 139 – 147.
GABRÍKOVÁ, Adela: Atribúty jazyka v kultúrnych súvislostiach. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 120 – 126.

späť na zoznam

Gaidoş, Rujanca

GAIDOŞ, Rujanca: Pozícia slovenčiny v komunikácii slovenských žiakov v Rumunsku v cirkevnom a nešpecifikovanom kontexte. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 135 – 139.
GAIDOS, Rujanca: Socio-ekonomický kontext existencie bihorskej slovenčiny. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 131 – 140.
GAIDOŞ, Rujanca: Slovenská slovenčina v komunikácii Slovákov v Bihore. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 111 – 115.

späť na zoznam

Gajdošová, Katarína

GAJDOŠOVÁ, Katarína: SCRABBLE hravo i.... In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 140 – 151.
GAJDOŠOVÁ, Katarína: Syntaktická anotácia vybraných textov Slovenského národného korpusu. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 140 – 148.
GAJDOŠOVÁ, Katarína: Metadáta v Slovenskom hovorenom korpuse. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 115 – 120.
GAJDOŠOVÁ, Katarína: Miesto úvodu. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 5.
GAJDOŠOVÁ, Katarína: Slovo na úvod. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 5.

späť na zoznam

Galabová, Jana

GALABOVÁ, Jana: Kognitívna lingvistika a teória nativizmu z pohľadu Noama Chomského. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 127 – 131.
GALABOVÁ, Jana: Kognitívna lingvistika a teória nativizmu z pohľadu Noama Chomského. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 97 – 102.

späť na zoznam

Gálisová, Anna

GÁLISOVÁ, Anna: O sociolektoch vybraných alternatívnych a marginálnych kultúr. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 36 – 43.
GÁLISOVÁ, Anna: O komunikačnom registri abuzérov psychotropných látok. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 120 – 124.
GÁLISOVÁ, Anna: Expresivita ako prejav subjektivity a kreativity v spontánnych komunikátoch abuzérov psychotropných látok. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 100 – 107.
GÁLISOVÁ, Anna: Slangizmy a iné -izmy alebo Na margo metajazykových nejasností v (slovenskej) sociolingvistike. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 255 – 261.
GÁLISOVÁ, Anna: K významu jazykového vzdelávania vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 151 – 157.
GÁLISOVÁ, Anna: Poznámky ku komunikačnému registru hráčov kartových hier. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 149 – 152.
DŽURŇÁKOVÁ, Anna – GÁLISOVÁ, Anna: O komunikačnom registri hokejistov. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 90 – 95.
GÁLISOVÁ, Anna: Oni mali takú kožu, čo im nepreslabne (sémanticko-gramatická analýza ústnych jazykových prejavov rómskych i nerómskych detí). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 148 – 160.
GÁLISOVÁ, Anna: Syntaktická výstavba hovorených komunikátov. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 76 – 80.
GÁLISOVÁ, Anna: Logo® ako komunikát. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 132 – 141.

späť na zoznam

Garabík, Radovan

GARABÍK, Radovan: Parallel Corpus of Computer Terms. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 80 – 88.
GARABÍK, Radovan: O jednej skratke. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 152 – 158.
VASILIŠINOVÁ, Dorota – GARABÍK, Radovan: Francúzsko-slovenský paralelný korpus. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 526 – 530.

späť na zoznam

Garajszki, Margit

GARAJSZKI, Margit: Hrdinstvo u Petra Karvaša. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 81 – 89.

späť na zoznam

Garančovská, Lenka

GARANČOVSKÁ, Lenka: Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá mliekarenského priemyslu). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 120 – 127.
GARANČOVSKÁ, Lenka – KOPÁSKOVÁ, Ivana: Po svadbe s dvomi priezviskami. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 161 – 167.
GARANČOVSKÁ, Lenka: Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 153 – 166.
GARANČOVSKÁ, Lenka: Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 142 – 152.

späť na zoznam

Garjanski, Vladimír

GARJANSKI, Vladimír: Interpretácia. Túžba po pravde. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 54 – 60.
GARJANSKI, Vladimír: Subjekt, diskurz, potreby. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 97 – 105.

späť na zoznam

Gavurová, Miroslava

GAVUROVÁ, Miroslava: Prekladové možnosti slovenčiny vo vzťahu k lingvistickým a kultúrnym špecifikám anglických humorných textov (nad textom Do Ants Have Arseholes?). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 168 – 178.
GAVUROVÁ, Miroslava: Prekladaj, ako počuješ!. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 90 – 96.
GAVUROVÁ, Miroslava: Lingvokultúrne zdroje anglických frazeologizmov a ich odraz v slovenskej frazeológii. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 167 – 181.

späť na zoznam

Geistová Čakovská, Barbora

GEISTOVÁ ČAKOVSKÁ, Barbora: Aplikácia logických nástrojov pri riešení problematiky lexikálnej synonymie. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 15 – 34.

späť na zoznam

Generalova, Valeria

GENERALOVA, Valeria: Making war Slavic-like, or just choosing a preposition. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 96 – 106.

späť na zoznam

Georgieva, Sylvia

GEORGIEVA, Sylvia: Bulharská stopa v životě Boženy Němcové. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 107 – 122.

späť na zoznam

Getka, Joanna

GETKA, Joanna: Słowotwórstwo rosyjskich męskich zdrobniałych imion osobowych. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 198 – 210.

späť na zoznam

Gianitsová-Ološtiaková, Lucia

GIANITSOVÁ, Lucia: Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív mužského rodu v slovenských gramatikách (Od Štúra po súčasnosť). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 133 – 143.
GIANITSOVÁ, Lucia: Pohľad na vývoj opisu deklinácie substantív ženského rodu v slovenských gramatikách (Od Štúra po súčasnosť). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 103 – 114.
GIANITSOVÁ, Lucia: Problémy prípravy morfologického tagsetu Slovenského národného korpusu II – Lema a tag. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 73 – 80.
GIANITSOVÁ, Lucia: Variantnosť v deklinačnom systéme maskulín (Možnosti využitia databázy SNK). In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 358 – 367.
GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Možnosti spracovania slovenskej morfológie vo forme elektronického slovníka. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 165 – 172.
GIANITSOVÁ-OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Postoje používateľov jazyka k morfologickej variantnosti v slovenčine (úvodné poznámky k dotazníkovému prieskumu). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 179 – 196.

späť na zoznam

Giger, Markus

GIGER, Markus: Ireverzibilita výsledných stavů jako faktor pri interpretaci slovenských časových souvě̌tí. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 106 – 118.
GIGER, Markus: K typologickému postavení horní lužické srbštiny mezi západoslovanskými jazyky: nominální systém. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 172 – 186.
GIGER, Markus: Prechodné miesto slovenčiny medzi západoslovanskými jazykmi z typologického hľadiska: syntax. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 203 – 215.

späť na zoznam

Glovňová, Slavomíra

GLOVŇOVÁ, Slavomíra: Funkčno-umelecké využitie nárečových prvkov v texte Václava Pankovčína Bude to pekný pohreb. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 169 – 175.
GLOVŇOVÁ, Slavomíra: Percepcia postmoderného textu Večne je zelený. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 449 – 453.

späť na zoznam

Godiš, Tomáš

GODIŠ, Tomáš: Sprache der Boulevardpresse – die Emotionalisierung und Manipulierung. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 28 – 44.

späť na zoznam

Goláňová, Hana

GOLÁŇOVÁ, Hana: Dialekt Valašska v běžné komunikaci na internetu. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 172 – 178.

späť na zoznam

Gondeková, Veronika

GONDEKOVÁ, Veronika: Manipulačno-komunikačná koncepcia predvolebnej kampane politickej strany Most-Híd. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 77 – 90.

späť na zoznam

Goótšová, Andrea

GOÓTŠOVÁ, Andrea: (Ne)vyjadrenie posesívnych vzťahov v hydronymii Hornádu. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 97 – 102.
GOÓTŠOVÁ, Andrea: Filozoficko-lingvistické východiská hydronymie Hornádu. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 182 – 188.

späť na zoznam

Grác, Marek

GRÁC, Marek: Morfologický analyzátor ajka. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 89 – 91.
GRÁC, Marek: Jednoduchý syntaktický analyzátor. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 368 – 371.
GRÁC, Marek: Tvorba jednoduchého slovníka pre blízke jazyky. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 197 – 199.

späť na zoznam

Gregorík, Peter

GREGORÍK, Peter: Vetné formy vyjadrenia zaradenia a vlastnosti v slovenčine. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 81 – 93.
GREGORÍK, Peter: Niektoré problematické javy pri vymedzení dvojčlenných viet. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 29 – 35.

späť na zoznam

Gregorová, Ivana

GREGOROVÁ, Ivana: Mesto ako metafora v optike filozofických textov (princípy typológie). In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 36 – 46.

späť na zoznam

Gregusová, Erika

GREGUSOVÁ, Erika: Aspektové korelácie verbálnych substantív (na podklade korpusového výskumu). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 200 – 208.

späť na zoznam

Grigoraš, Antonina M.

GRIGORAŠ, Antonina: Stilističeskij aspekt ispoľzovanja frazeologii biblejskogo proischoždenija v publicističeskom stile (na materiale sovremennoj pressy Ukrainy). In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 167 – 173.
GRIGORAŠ, Antonina M.: Vzajmodejstvije različnych prijomov avtorskoj interpretacii frazeologizmov v gazetnych tekstach. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 91 – 96.

späť na zoznam

Grigorjanová, Tatjana

GRIGORJANOVÁ, Tatjana: Lexikálnosémantická analýza slovies vidieť v slovenčine a видеть v ruštine (z kontextuálneho aspektu). In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 48 – 53.
GRIGORJANOVÁ, Tatjana: Spôsoby vyjadrenia procesu zrakového vnímania v ruštine a slovenčine. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 48 – 55.

späť na zoznam

Groma, Marián

ŠTEFÁNIK, Jozef – GROMA, Marián: Jazykové systémy počujúcich a nepočujúcich. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 70 – 74.
GROMA, Marián – ŠTEFÁNIK, Jozef: Bilingvizmus alebo semilingvizmus?. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 68 – 73.
GROMA, Marián – LACHKOVIČOVÁ, Gabriela: Formy reprezentácie textu u nepočujúcich (Úloha manuálnych znakových systémov). In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 65 – 72.

späť na zoznam

Grusková, Jana

GRUSKOVÁ, Jana: Miesto papyrusových a pergamenových fragmentov v textovej kritike Démosthenovej 1. a 2. reči proti Filippovi a ich prínos pre constitutio textus. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 46 – 50.

späť na zoznam

Grygerková, Marcela

GRYGERKOVÁ, Marcela: Překrucování jako podceňovaný slovotvorný způsob?. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 316 – 324.

späť na zoznam

Haasová, Lenka

HAASOVÁ, Lenka: Pokus o stanovení sémantických tříd v díle Jaroslava Seiferta. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 75 – 81.
HAASOVÁ, Lenka: Metafora jako projev jazykové kreativity. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 171 – 178.

späť na zoznam

Habijanec, Siniša

HABIJANEC, Siniša: O skloňovaní niektorých chorvátskych miestnych názvov v slovenčine. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 167 – 176.

späť na zoznam

Habiňák, Andrej

HABIŇÁK, Andrej: Frazeológia v škole. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 176 – 181.
HABIŇÁK, Andrej: Frazeologizmy v súčasných školských knihách, určených pre výučbu materinského jazyka. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 127 – 136.

späť na zoznam

Habrová, Martina

HABROVÁ, Martina: Ke zpracování a výkladu významu názvů vlastností s příponou -ost v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 94 – 100.

späť na zoznam

Hádková, Petra

HÁDKOVÁ, Petra: Komunikační struktury v pedagogické komunikaci na konzervatořích. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 101 – 111.

späť na zoznam

Hajný, Čeněk

HAJNÝ, Čeněk: Syntaktická rovina reklamního textu v tisku. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 43 – 50.

späť na zoznam

Hansmanová, Júlia

HANSMANOVÁ, Júlia: Kategoriálne formy intenzifikácie. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 150 – 160.
HANSMANOVÁ, Júlia: Kategoriálne formy intenzifikácie. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 218 – 226.

späť na zoznam

Hanzová, Barbora

HANZOVÁ, Barbora: Autorská promluva Tomáše ze Štítného v Řečech nedělních a svátečních. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 209 – 213.
HANZOVÁ, Barbora: Překladatelské zvláštnosti knihy o Tobiášovi v rkp. UK XVII E9. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 103 – 107.
HANZOVÁ, Barbora: Textová transmise Analýza Řečí nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 189 – 195.
HANZOVÁ, Barbora: Modul digitalizovaných mluvnic. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 103 – 107.
HANZOVÁ, Barbora: Staročeský „příklad“ – studie v podstatě lexikografická. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 112 – 116.
HANZOVÁ, Barbora: Slovotvorné procesy v právní a administrativně právní terminologii staročeského Beliála. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 47 – 52.

späť na zoznam

Harčarová, Katarína

HARČAROVÁ, Katarína: Odraz modernizácie výučby slovenského jazyka v novej generácii učebníc. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 178 – 186.
HARČAROVÁ, Katarína: Odraz modernizácie výučby slovenského jazyka v novej generácii učebníc. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 181 – 189.

späť na zoznam

Hargašová, Zuzana

HARGAŠOVÁ, Zuzana: Hľadanie prototypu v predspisovnom období slovenčiny. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 196 – 199.
HARGAŠOVÁ, Zuzana: Reálna jazyková norma v mladšom predspisovnom období vývinu slovenčiny. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 108 – 113.

späť na zoznam

Harvalík, Milan

HARVALÍK, Milan: Exonyma a jejich fungování v jazyce. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 206 – 211.

späť na zoznam

Hašová, Lucie

HAŠOVÁ, Lucie: O posloupnostech témat a kategorizování v běžném rozhovoru. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 236 – 250.
HAŠOVÁ, Lucie: O nepřipraveném autobiografickém vyprávění. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 190 – 198.
HAŠOVÁ, Lucie: Kufřík a balíček v televizních diskusních pořadech. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 64 – 79.

späť na zoznam

Heinz, Christof

HEINZ, Christof: Slovesa závěrečné fáze u terminativních a aterminativních sloves. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 263 – 269.

späť na zoznam

Hejdová, Tereza

HEJDOVÁ, Tereza: Korespondence abatyše Doroty z Krumlova. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 123 – 131.

späť na zoznam

Henčeková, Eva

HENČEKOVÁ, Eva: Medzikultúrna komunikácia a jej miesto vo výučbe cudzieho jazyka. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 189 – 192.
HENČEKOVÁ, Eva: How to approach interculturalism in education. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 137 – 141.
HENČEKOVÁ, Eva: Vymedzenie kultúrneho obsahu učebníc anglického jazyka ako predpokladu pre interkultúrny dialóg. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 214 – 220.
HENČEKOVÁ, Eva: K problematike kultúrneho obsahu učebnice anglického jazyka pre štvorročné gymnáziá. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 114 – 119.

späť na zoznam

Heřmanská, Kateřina

HEŘMANSKÁ, Kateřina: Poznámky k vývoji sekundárních imperfektiv s formantem -ova-. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 117 – 123.
HEŘMANSKÁ, Kateřina: Zeleniti, zeleněti, zelenati se. K vývoji deadjektivních sloves odvozených od českých názvů barev. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 53 – 59.

späť na zoznam

Hidalgo, Carlos Alonso

HIDALGO, Carlos Alonso: Sloveso ako jeden z možných prívlastkov podmetu. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 221 – 227.
HIDALGO, Carlos Alonso: Proti. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 311 – 323.
HIDALGO, Carlos Alonso: Rozdiel medzi podmienkou a časovým určením. Fyzika a lingvistika. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 268 – 275.

späť na zoznam

Hladký, Juraj

HLADKÝ, Juraj: Význam výskumu neštandardizovanej hydronymie. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 218 – 223.
HLADKÝ, Juraj: Hydronymia Slovaciae – aktuálny projekt slovenskej onomastiky. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 186 – 192.
HLADKÝ, Juraj: Pôvod mien typu Korintskí. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 544 – 548.
HLADKÝ, Juraj: Slovanské paralely oronyma Tribeč. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 221 – 223.
HLADKÝ, Juraj: Slovo na úvod. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 6.
HLADKÝ, Juraj: Pastuchov, Otrokovce, Trhovište a názvy zaniknutých osád v ich katastroch. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 108 – 113.
HLADKÝ, Juraj: Z historickej ojkonymie trnavsko-hlohovského pomedzia. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 200 – 206.
HLADKÝ, Juraj – ZÁVODNÝ, Andrej: O náboženskej motivácii v slovenských osadných názvoch. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 114 – 125.

späť na zoznam

Hlaváčková, Dana

HLAVÁČKOVÁ, Dana – SEDLÁČEK, Radek: Morfologické značkování korpusu soukromé korespondence. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 371 – 380.

späť na zoznam

Hlavatá, Renáta

HLAVATÁ, Renáta: Štylistická hodnota slovotvorne motivovanej lexiky na pozadí historického románu M. Ferka Svätopluk. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 442 – 449.
HLAVATÁ, Renáta: Prvky narácie v umeleckom texte. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 192 – 199.
HLAVATÁ, Renáta: Novokoncipované prejavy historizmu v lingvistickom a literárnovednom výskume. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 141 – 150.

späť na zoznam

Hlavatá, Zuzana

HLAVATÁ, Zuzana: Štatút detského slova v slovenčine. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 13 – 23.

späť na zoznam

Holečková, Anna

HOLEČKOVÁ, Anna: Česko-slovenská viacjazyčnosť u Martina Kukučína. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 207 – 212.
HOLEČKOVÁ, Anna: Jazyk v bilingválnej česko-slovenskej rodine. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 60 – 71.

späť na zoznam

Holičová, Bronislava

HOLIČOVÁ, Bronislava: Kompozitá s prefixoidom bio-. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 251 – 254.

späť na zoznam

Homoľa, Juraj

HOMOĽA, Juraj: Motivačné činitele hydronymie z povodia Ondavy. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 199 – 206.

späť na zoznam

Homolková, Veronika

HOMOLKOVÁ, Veronika: Jak dlouho trvá české „s“ a „z“?. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 151 – 158.
HOMOLKOVÁ, Veronika: Poslechové testy typu „Řečový vzor“. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 224 – 227.

späť na zoznam

Horák, Alexander

HORÁK, Alexander: Prehľad textových korpusov slovanských jazykov. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 20 – 29.
HORÁK, Alexander: Problémy prípravy morfologického tagsetu Slovenského národného korpusu I. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 66 – 72.

späť na zoznam

Horský, Mikuláš

HORSKÝ, Mikuláš: Konceptualizace času v českých a ruských proverbiálních rčeních. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 158 – 163.

späť na zoznam

Horváth, Miloš

HORVÁTH, Miloš: Úvod do lingvokulturológie. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 206 – 214.

späť na zoznam

Hořejší, Michal L.

HOŘEJŠÍ, Michal: Staročeské temné slovo farlej. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 126 – 129.
HOŘEJŠÍ, Michal L.: Jména zvířat v názvech hub. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 124 – 127.

späť na zoznam

Hovančík, Miroslav

HOVANČÍK, Miroslav: Vývin slovnej zásoby v spišskom nárečí pri pohľade na historický materiál. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 113 – 119.
HOVANČÍK, Miroslav: Morfologické a syntaktické zvláštnosti nárečia stredného Spiša. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 187 – 193.

Hrašková, Mariana

HRAŠKOVÁ, Mariana: Bohatstvo lexiky v dráme Karola Horáka. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 453 – 458.

späť na zoznam

Hrdinová, Eva

HRDINOVÁ, Eva: K specifickým lexémům v jazyce pravoslavných křesťanů na Moravě. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 191 – 203.

späť na zoznam

Hudecová, Lucia

HUDECOVÁ, Lucia: Využitie netradičných metód v jazykovom vyučovaní. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 192 – 199.

späť na zoznam

Hudková, Petra

HUDKOVÁ, Petra: Značkování (taggování) ve flexivních jazycích. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 91 – 95.
HUDKOVÁ, Petra: K syntaktické struktuře příběhů vyprávěných a vytvářených třináctiletými školáky. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 166 – 169.

späť na zoznam

Hurtová, Alica

HURTOVÁ, Alica: Žena v nemeckých názvoch rastlín. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 72 – 83.

späť na zoznam

Husáková, Martina

HUSÁKOVÁ, Martina: Co to byl šteft? Sonda do lexika próz Zikmunda Wintra. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 124 – 128.

späť na zoznam

Huszárová, Melinda

HUSZÁROVÁ, Melinda – RAKŠÁNYIOVÁ, Petra: Využitie gramatických hier ako alternatívnej metódy vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 199 – 203.

späť na zoznam

Huťková, Anita

HUŤKOVÁ, Anita: Lexikálne spájanie/rozdeľovanie významov na pozadí prekladov umeleckej prózy z maďarčiny do slovenčiny. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 132 – 143.
HUŤKOVÁ, Anita: Mikova výrazová koncepcia štýlu v kontexte teórie a praxe umeleckého prekladu. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 200 – 209.

späť na zoznam

Chochol, Martin

CHOCHOL, Martin: K vnútornej diferenciácii zemplínskych nárečí. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 193 – 199.
CHOCHOL, Martin: K morfológii zemplínskych nárečí. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 17 – 21.
CHOCHOL, Martin: Zo zemplínskej kuchyne. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 279 – 285.
CHOCHOL, Martin: Slovanský jazykový atlas – minulosť, súčasnosť, budúcnosť. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 228 – 233.

späť na zoznam

Chomová, Alexandra

GERLAKOVÁ, Alexandra: Pomenovania ulíc mesta Prešova v praxi. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 99 – 107.
GERLÁKOVÁ, Alexandra: Posesívnosť v toponymii odvodenej od osobných mien (na materiáli terénnych názvov z Muránskej doliny). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 115 – 120.
GERLAKOVÁ, Alexandra: Lexikálno-sémantické protiklady kategórie posesivity. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 107 – 113.
GERLAKOVÁ, Alexandra: Vyjadrenie posesívneho vzťahu formou genitívu. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 80 – 86.
GERLAKOVÁ, Alexandra: Niekoľko poznámok k hydronymii povodia Torysy. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 158 – 165.
GERLAKOVÁ, Alexandra: Špecifické spôsoby vyjadrenia posesivity. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 159 – 167.
CHOMOVÁ, Alexandra: Korešpondencia („synonymia“) posesívnych foriem. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 163 – 172.
CHOMOVÁ, Alexandra: Charakteristika vyjadrenia posesívnosti v slovenčine na pozadí jej protikladných vlastností. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 234 – 254.
CHOMOVÁ, Alexandra: K niektorým diachrónnym tendenciám vo vyjadrovaní posesivity (na pozadí historických textov). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 213 – 226.
BARNOVÁ, Katarína – CHOMOVÁ, Alexandra: Úvod. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 8.

späť na zoznam

Chorváthová, Michaela

CHORVÁTHOVÁ, Michaela: Vzdelávanie pána Kaplana, alebo k otázkam prekladu neštandardných foriem angličtiny. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 242 – 250.

späť na zoznam

Chovancová, Katarína

CHOVANCOVÁ, Katarína: Pravopisné zvláštnosti francúzštiny v elektronicky sprostredkovanej komunikácii. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 270 – 275.

späť na zoznam

Chovanec, Jan

CHOVANEC, Jan: Bombový útok na Bali z pohledu českých médií. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 209 – 217.
CHOVANEC, Jan: Chatová diskuze jako součást internetové sportovní publicistiky. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 172 – 182.
CHOVANEC, Jan – BUDÍKOVÁ, Barbora: Reforma anglického právního jazyka lingvistická perspektiva. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 255 – 261.

späť na zoznam

Chudíková, Eva

CHUDÍKOVÁ, Eva – ZÁVODNÝ, Andrej: Porovnávanie motivačných činiteľov v staroľubovnianskom a senickom regióne. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 120 – 126.

späť na zoznam

Chybová, Barbora

CHYBOVÁ, Barbora: Bagatela na é / K popisu citoslovcí, hranici slovního druhu a významm staročeského é. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 130 – 136.
CHYBOVÁ, Barbora: Desubstantivní relační adjektiva v češtině doby střední (na pozadí češtiny staré): několik sond. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 128 – 134.

späť na zoznam

Imrichová, Gabriela

IMRICHOVÁ, Gabriela: Z konfrontačnej gramatiky spisovnej slovenčiny a bulharčiny (Systém slovesných tvarov v spisovnej slovenčine a bulharčine – imperatív). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 182 – 188.
IMRICHOVÁ, Gabriela: Z konfrontačnej gramatiky spisovnej slovenčiny a bulharčiny (systém neurčitých slovesných tvarov – neurčitok, slovesné podstatné meno). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 262 – 269.

späť na zoznam

Imrichová, Mária

IMRICHOVÁ, Mária: Nové onomastické tvary. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 7 – 10.
IMRICHOVÁ, Mária: Zvukové ustrojenie logoným. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 149 – 154.

späť na zoznam

Ištvánfyová, Zuzana

IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana: Dĺžka vety v poviedke Čierna farba radosti. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 217 – 225.
IŠTVÁNFYOVÁ, Zuzana: Autorské špecifiká v tvorbe Pavla Vilikovského. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 270 – 276.

späť na zoznam

Ivanecký, Jozef

IVANECKÝ, Jozef: Problémovo orientovaná analýza prirodzeného jazyka. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 90 – 98.
IVANECKÝ, Jozef: Automatická fonematická transkripcia v slovenčine. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 46 – 52.

späť na zoznam

Ivanidesová, Silvia

IVANIDESOVÁ, Silvia: Ivo Vojnović a sériové preklady jeho drám. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 227 – 243.
IVANIDESOVÁ, Silvia: Ranko Marinković a preklady jeho drámy Glorija. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 137 – 149.

späť na zoznam

Ivanova, Martina

IVANOVÁ, Martina: Explicitnosť verzus implicitnosť v pragmaticky motivovaných výpovediach. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 252 – 258.
IVANOVÁ, Martina: Niekoľko poznámok o prístupe k polovetným konštrukciám v slovenskej lingvistickej tradícii. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 265 – 271.
IVANOVÁ, Martina: Dynamika sémantickej valencie – statické významy primárne dynamických slovies ako rezultáty metaforických a metonymických derivačných operácii. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 232 – 243.
IVANOVÁ, Martina: Modálne slovesá môcť a musieť ako modifikátory ilokučnej sily výpovede. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 277 – 292.
IVANOVÁ, Martina – KYSEĽOVÁ, Miroslava: Úloha korpusu pri lexikografickom spracovaní valencie slovies (na materiáli statických a procesných slovies). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 244 – 255.
IVANOVÁ, Martina – KYSEĽOVÁ, Miroslava – ZAJACOVÁ, Stanislava: Výskum evidenciality v slovenčine. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 150 – 164.

späť na zoznam

Ivaňová, Tamara

IVAŇOVÁ, Tamara: O tom, ako Slováci mluví a Česi povedajú. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 30 – 36.

späť na zoznam

Jachimowska, Katarzyna

JACHIMOWSKA, Katarzyna: Perswazyjność współczesnych telewizyjnych tekstów publicystycznych – mechanizmy manipulacji. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 225 – 232.

späť na zoznam

Jakeš, Darja

JAKEŠ, Darja: Pes v slovenskih in slovaških frazemih. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 175 – 182.

späť na zoznam

Jakop, Tjaša

JAKOP, Tjaša: Raznoterost dvojinske sprege v slovenskih narečjih. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 228 – 232.

späť na zoznam

Jakubíček, Miloš

JAKUBÍČEK, Miloš: Extrakce strukturních informací z běžného textu na základě syntaktického analyzátoru. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 293 – 295.

späť na zoznam

Jamborová, Martina

JAMBOROVÁ, Martina: Významové proměny slova páteř. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 130 – 135.
JAMBOROVÁ, Martina: Ke staročeské slovní zásobě z oblasti textilní výroby příprava suroviny před předením. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 296 – 300.
JAMBOROVÁ, Martina: Staročeská slovní zásoba a středověká textilní výroba v českých zemích (spřádání, tkaní, valchování a postřihování). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 256 – 261.
JAMBOROVÁ, Martina: Metajazykové informace ve středověkém právním sborníku. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 165 – 171.
JAMBOROVÁ, Martina: Glosy ke staročeské právnické slovní zásobě. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 135 – 141.
JAMBOROVÁ, Martina: List lácí. Jazyková charakteristika specifické středověké písemnosti. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 84 – 88.

späť na zoznam

Jamro, Mateusz T.

JAMRO, Mateusz T.: The language of politics and the media culture in the Polish People's Republic. An analysis of speeches of the leaders of the Polish United Workers' Party and the corresponding newsreels. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 132 – 142.

späť na zoznam

Jančiová, Radka

JANČIOVÁ, Radka: Modifikácia frazém, ich klasifikácia a využitie v publicistickom texte. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 142 – 149.
JANČIOVÁ, Radka: Titulky súčasnej dennej tlače cez pozitívny filter frazeologizmov. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 89 – 96.

späť na zoznam

Janíková, Jitka

JANÍKOVÁ, Jitka: Některé aspekty melodie zjišťovací otázky a neukončené výpovědi v češtině (s využitím počítačové syntézy). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 185 – 190.
JANÍKOVÁ, Jitka: A to se mě ptáte? (Zjišťuje si zjišťovací otázkou Čech u Moravana a Moravan u Čecha). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 95 – 98.

späť na zoznam

Janočková, Nicol

JANOČKOVÁ, Nicol: Tretia tvár distributívnosti. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 246 – 252.
JANOČKOVÁ, Nicol: Slovesá v lexikografickom spracovaní. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 52 – 60.
JANOČKOVÁ, Nicol: Problém identifikácie slovnodruhovej odvodenosti niektorých slovies (desubstantívne slovesá). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 120 – 125.
JANOČKOVÁ, Nicol: Poznámky k onomaziologickej štruktúre slovies. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 214 – 224.

späť na zoznam

Janosik-Bielski, Marek

JANOSIK-BIELSKI, Marek: Zpívejme, bratři, vespolek! (bratrstva, zpěv a smrt v české barokní kultuře). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 301 – 306.
JANOSIK-BIELSKI, Marek: Transkripce staročeských textů. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 150 – 152.
JANOSIK-BIELSKI, Marek: Textologické problémy při vydávání starší české památky. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 97 – 101.

späť na zoznam

Janoušková, Jana

JANOUŠKOVÁ, Jana: Polopřímá řeč, vymezení a hranice. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 256 – 264.

späť na zoznam

Janovec, Ladislav

JANOVEC, Ladislav: Využití programu Concorder pro tvorbu autorských slovníků. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 63 – 70.
JANOVEC, Ladislav: Z autorského slovníku Jaroslava Seiferta – sémantická charakteristika a použití zájmen a my v některých sbírkách. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 82 – 90.
JANOVEC, Ladislav: Sémantická charakteristika barev a jejich použití v díle Jaroslava Seiferta – pokus o lingvistickou interpretaci. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 37 – 42.
JANOVEC, Ladislav: Autorský slovník Jaroslava Seiferta – současný stav, změny koncepce a budoucnost projektu. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 197 – 201.
JANOVEC, Ladislav: Z nové české frazeologie – poznámky k internacionalizaci frazeologie. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 22 – 25.
JANOVEC, Ladislav: Využití sémantického potenciálu slovotvorných prvků -fobie, -fob(ik) v nové slovní zásobě českého jazyka. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 42 – 47.
JANOVEC, Ladislav: Defrazeologické lexikálni jednotky. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 243 – 247.
JANOVEC, Ladislav: Komponenty adjektivního charakteru v češtině. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 86 – 90.
JANOVEC, Ladislav: Zpracování frazeologie v české lexikální databázi. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 232 – 236.
JANOVEC, Ladislav: Ikóny a fonosémantika – poznámky k problematice. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 224 – 228.
JANOVEC, Ladislav: Seznamte se s mojí milenkou. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 188 – 195.
JANOVEC, Ladislav: Sedukce a politika. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 307 – 317.
JANOVEC, Ladislav: Sémantická stránka českých a běloruských neslovesných adjektiv jako faktor ovlivňující jejich kolokabilitu. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 127 – 130.
JANOVEC, Ladislav: Možnosti popisu adjektivní kolokability. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 262 – 265.
JANOVEC, Ladislav: Dialogická komunikace na internetu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 172 – 183.
JANOVEC, Ladislav: Iniciační repliky v komunikaci na Facebooku. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 153 – 161.
JANOVEC, Ladislav: Poznají žáci na prvním stupni základní školy komunikační funkci výpovědi?. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 143 – 148.

späť na zoznam

Jariabka, Ján

JARIABKA, Ján: Literárny žáner a štýl (hľadanie súvislostí na základe autobiografie). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 236 – 242.

späť na zoznam

Jasanská, Zuzana

JASANSKÁ, Zuzana: Několik poznámek ke slovní čeledi verba zloláti. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 162 – 164.

späť na zoznam

Jasinská, Lucia

JASINSKÁ, Lucia: K štruktúrovaniu myšlienok v publicistickom žánri. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 184 – 191.

späť na zoznam

Jastremska, Zoriana

JASTREMSKA, Zoriana: Slovenská frazeológia s komponentmi názvov peňazí. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 233 – 235.

späť na zoznam

Javorčíková, Jana

JAVORČÍKOVÁ, Jana: Mnohožánrovosť a moderná americká dráma. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 48 – 57.

späť na zoznam

Javorská, Monika

JAVORSKÁ, Monika: Reklama očima Benettonu. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 19 – 30.
JAVORSKÁ, Monika: Neverbální reklamní komunikace. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 130 – 139.
JAVORSKÁ, Monika: K dotazníku pro terénní výzkum projektu Česko-německý a německo-český slovník pro oblast cestovního ruchu (klíčové výrazy zemí EU). In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 149 – 156.

späť na zoznam

Jesenská, Petra

JESENSKÁ, Petra: Latinčina súčasnosti. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 203 – 210.
JESENSKÁ, Petra: Inovácia a demokratizácia v jazyku s ohľadom na anglicizmy. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 242 – 252.
JESENSKÁ, Petra: Komparácia kategórie rodovosti v slovenskom a anglickom jazyku. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 266 – 272.
JESENSKÁ, Petra: Identifikácia žien s mužskými pomenovaniami?. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 192 – 202.

späť na zoznam

Jílková, Lucie

JÍLKOVÁ, Lucie: Přijímání a odmítání obrazu Čechů v televizních diskusních pořadech. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 130 – 138.

späť na zoznam

Jóbová Sziveková, Katarína

JÓBOVÁ SZIVEKOVÁ, Katarína: Žiak s odlišným materinským jazykom na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 56 – 62.

späť na zoznam

Jovanov, Jane

JOVANOV, Jane: Linguoculture in education. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 149 – 156.

späť na zoznam

Jovevá-Dimitrová, Snežana

JOVEVÁ-DIMITROVÁ, Snežana: Sociolingvistická anketa u Bulharov na Slovensku – rezultáty, modely a perspektívy. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 261 – 270.

späť na zoznam

Jozefovič, Michal

JOZEFOVIČ, Michal: Motivačné činitele pri neúradnom pomenúvaní osôb. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 211 – 215.
JOZEFOVIČ, Michal: Živé mená žiakov v ZŠ Dunajská Lužná a ich modelové spracovanie. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 252 – 263.
JOZEFOVIČ, Michal: Modelovanie dvojmennej sústavy v antroponomastike alebo Čo nám prezrádzajú antroponymické modely?. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 228 – 238.

späť na zoznam

Juhásová, Jana

JUHÁSOVÁ, Jana: „Šípová Ruženka“ v slovenskej genológii (Prvé impulzy pre vymedzenie žánru literarizovanej modlitby). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 264 – 269.
JUHÁSOVÁ, Jana: Znaky procesionálnosti v Žáryho litanickej básni Telo (1941). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 195 – 201.

späť na zoznam

Juhásová, Lenka

JUHÁSOVÁ, Lenka: Poznámky ku konkurencii slovies byť a mať v slovenčine, bulharčine a macedónčine. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 110 – 114.

späť na zoznam

Jůnová, Elena

JŮNOVÁ, Elena: Jazykové prostriedky v reklamných komunikátoch. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 157 – 173.

späť na zoznam

Jusková, Jana

JUSKOVÁ, Jana: Charakter bieloruskej deklinácie substantív v porovnaní so slovenskou deklináciou. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 239 – 249.

späť na zoznam

Kaczmarska, Elżbieta

KACZMARSKA, Elżbieta: Nominalizacje w czeskiej i polskiej prasie dla rodziców małych dzieci. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 345 – 353.

späť na zoznam

=== Kačúr, Peter(2) == SLANČOVÁ, Terézia – KAČÚR, Peter: Analýza gestiky trénera vo volejbalových zápasoch. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 507 – 522.
KAČÚR, Peter – SLANČOVÁ, Terézia: Verbálna komunikácia trénera v sociálnej interakcii s hráčmi volejbalu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 203 – 214.

späť na zoznam

Kalamárová, Alžbeta

KALAMÁROVÁ, Alžbeta: Analýza editoriálu na základe využitia systému výrazových kategórií Františka Miku. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 269 – 274.

späť na zoznam

Kalivodová, Eva

KALIVODOVÁ, Eva: Frazeologické jednotky v slovenskej a nemeckej literatúre pre deti a mládež. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 165 – 175.

späť na zoznam

Kamper-Warejko, Joanna

KAMPER-WAREJKO, Joanna: Wybrane zagadnienia składniowe w XVII-wiecznym kancjonale (na przykładzie pieśni pasyjnych i wielkanocnych). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 274 – 280.
KAMPER-WAREJKO, Joanna: Kilka uwag o języku „Gęśli różnorymych“ Jana Rybińskiego. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 250 – 257.
KAMPER-WAREJKO, Joanna: Slovotvorné novotvary ve sbírce „Gęśli różnoryma“ Jana Rybińského. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 201 – 207.

späť na zoznam

Kanova Vanyova, Eli

KANOVA VANYOVA, Eli: Slovenčina mladých Bulharov v Bratislave – interferenčné javy v spontánnych rečových prejavoch (interferenčné javy v hláskoslovnej rovine). In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 131 – 138.

späť na zoznam

Kapičáková – Szczerbová, Marcela

KAPIČÁKOVÁ – SZCZERBOVÁ, Marcela: Oravské goralské nárečia vo svetle kolonizácií a teórie jazykových kontaktov. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 273 – 282.

späť na zoznam

Kaproń-Charzyńska, Iwona

KAPROŃ-CHARZYŃSKA, Iwona: Czynniki warunkujące miejsce ucięcia w derywatach ujemnych współczesnej polszczyzny. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 64 – 71.
KAPROŃ-CHARZYŃSKA, Iwona: Klasyfikacja derywatów ze względu na funkcje formantów. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 280 – 286.

späť na zoznam

Karčová, Agáta

KARČOVÁ, Agáta: Príprava a uskutočňovanie projektu morfologického analyzátora. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 286 – 292.
KARČOVÁ, Agáta: Produktívnosť vzoru vysvedčenie, jeho vplyv na skloňovanie substantív stredného rodu a nové lexikálne jednotky prináležiace k tomuto vzoru. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 257 – 268.
KARČOVÁ, Agáta: Adaptácia vybraných akronymov do systému slovenčiny. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 207 – 212.
KARČOVÁ, Agáta: Analýza jazykového prejavu v televíznej relácii (na báze Slovenského hovoreného korpusu). In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 139 – 146.

späť na zoznam

Karhanová, Kamila

KARHANOVÁ, Kamila: Mezitextové navazování a politické ideologie v českých novinách 90. letech. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 183 – 190.

späť na zoznam

Karpinský, Peter

KARPINSKÝ, Peter: Pokus o historickú a jazykovú analýzu diela Pavla K. Kadáka Mister Papuča a Missis Papučana. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 27 – 37.
KARPINSKÝ, Peter: Pokus o historicko-jazykovú analýzu listiny z roku 1865 pochádzajúcej z východného Slovenska. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 232 – 241.
KARPINSKÝ, Peter: Historicko-lingvistická analýza administratívneho textu z roku 1699 s prihliadnutím na interlingválnosť kultúrneho jazyka. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 64 – 72.
KARPINSKÝ, Peter: Komparatívna historicko-jazyková analýza dvoch administratívnych textov s prihliadnutím na variantnosť kultúrneho jazyka. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 216 – 227.
KARPINSKÝ, Peter: Historicko-jazyková analýza testamentu z 18. storočia pochádzajúceho zo Spišskej Novej Vsi. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 275 – 285.
KARPINSKÝ, Peter: Niekoľko poznámok k súčasnému stavu sotáckych nárečí v okolí Humenného. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 318 – 325.

späť na zoznam

Kaščáková, Silvia

KAŠČÁKOVÁ, Silvia: Grafológia ako súčasť vyučovania slovenského jazyka. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 283 – 286.

späť na zoznam

Kašpárková, Pavlína

KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína: Morfonologické alternace ve funkci tvaroslovné v současném českém jazyce. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 174 – 180.
KAŠPÁRKOVÁ, Pavlína: Morfonologické alternace v derivaci českých a slovenských deminutiv. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 63 – 81.

späť na zoznam

Kaulfürst, Fabian

KAULFÜRST, Fabian: ŁUŽISCY SERBJA: ŠTÓ, hdže a čehodla? (Lužickí Srbi: Kto, kde a prečo?). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 138 – 146.

späť na zoznam

Kazharnovich, Maryna

KAZHARNOVICH, Maryna: Lingvistická príroda onomastickej metafory. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 176 – 183.

späť na zoznam

Kazík, Miroslav

KAZÍK, Miroslav: K priezviskám v Moravanoch nad Váhom. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 213 – 223.
KAZÍK, Miroslav: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede ženatých mužov v Černochovom vrchu (Černochov Vrch, Drgoňova dolina, Durcova dolina). In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 326 – 346.
KAZÍK, Miroslav: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede vydatých žien v Černochovom Vrchu (Černochov Vrch, Drgoňova dolina, Durcova dolina). In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 147 – 172.
KAZÍK, Miroslav: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede slobodných v Černochovom Vrchu. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 287 – 312.
KAZÍK, Miroslav: Funkčný člen rodinné meno v triede slobodných v Papradi. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 215 – 222.
KAZÍK, Miroslav: Živé mená v staroturianskej časti Jazviny. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 184 – 199.
KAZÍK, Miroslav: Živé osobné mená a pomenovacie modely v triede slobodných v Topoleckej. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 102 – 118.
KAZÍK, Miroslav: Birmovné mená vo farnosti Moravany nad Váhom po roku 1989. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 91 – 107.

späť na zoznam

Kenížová, Zuzana

KENÍŽOVÁ, Zuzana: Neurčitý člen vo francúzštine a jeho vyjadrenie neurčitým zámenom „nejaký“ (Komparatívna štúdia). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 223 – 230.

späť na zoznam

Kersch, Christian

KERSCH, Christian: Problémové oblasti vo vyučovaní slovenského a českého jazyka v prostredí rakúskej armády a polície. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 181 – 191.

späť na zoznam

Kesselová, Jana

KESSELOVÁ, Jana: K výstavbe dialógu detí. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 98 – 102.
KESSELOVÁ, Jana: Sémantická klasifikácia slovies v spontánnom dialógu detí. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 33 – 37.
KESSELOVÁ, Jana: Tematické postupnosti v spontánnom monológu v skupine. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 42 – 48.
KESSELOVÁ, Jana: Detská reč a komunikačné vyučovanie materinského jazyka na 1. stupni ZŠ (na materiáli adjektívnej lexiky). In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 74 – 80.

späť na zoznam

Kissová, Viktória

KISSOVÁ, Viktória: Ozvláštňovanie sujetovej línie v prozaickej tvorbe Jána Červeňa. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 173 – 177.
KISSOVÁ, Viktória: Transformácia Tatarkovej poetiky vplyvom absorbcie komunistickej propagandy. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 347 – 352.

späť na zoznam

Kišová, Jana

KIŠOVÁ, Jana: Model triedenia neologizmov. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 268 – 280.
KIŠOVÁ, Jana: Lexikálne inovácie ako odraz kultúry etnika (III). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 230 – 238.
KIŠOVÁ, Jana: Nové prístupy ku skúmaniu lexikálnych inovácií. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 353 – 357.

späť na zoznam

Klabíková Rábová, Tereza

KLABÍKOVÁ RÁBOVÁ, Tereza: Současná reklamština aneb nové trendy v jazyce reklamní a marketingové komunikace. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 192 – 202.

späť na zoznam

Klabníková, Ivana

KLABNÍKOVÁ, Ivana: Vyčleňovacia, odčleňovacia a pripájacia funkcia pomlčky. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 203 – 207.
KLABNÍKOVÁ, Ivana: České krídlo proti štúrovskej spisovnej slovenčine v zborníku Hlasowé. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 108 – 116.

späť na zoznam

Klimešová, Markéta

KLIMEŠOVÁ, Markéta: Slovotvorná struktura a význam vybraných barokních adverbií. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 119 – 125.

späť na zoznam

Klímová, Jana

KLÍMOVÁ, Jana: Počítačové zpracování českého odvozování slov. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 165 – 172.

späť na zoznam

Klimtová, Barbora

KLIMTOVÁ, Barbora: Pomístní jména v obcích Hudlice a Otročiněves. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 200 – 206.

späť na zoznam

Kloferová, Stanislava

KLOFEROVÁ, Stanislava: K nářeční nivelizaci. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 82 – 85.

späť na zoznam

Kloudová, Martina

KLOUDOVÁ, Martina: Pojmenování žen v matrice farnosti Horní Branná (1661 – 1666). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 223 – 228.

späť na zoznam

Kmeťko, Ľuboš

KMEŤKO, Ľuboš: Niektoré lingvistické teórie humoru a ich interpretačné možnosti vo vzťahu k detským vtipom. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 58 – 64.

späť na zoznam

Koceva, Vesna

KOCEVA, Vesna: Улогата на експлицитните граматички објаснувања во комуникативните наставни програми по странски јазик. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 208 – 221.

späť na zoznam

Kochová, Pavla

KOCHOVÁ, Pavla: Iniciálové zkratky ve vztahu k internacionalizaci. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 113 – 119.
KOCHOVÁ, Pavla: Prefixoidace v češtině (k svébytnému tvoření nových slov na materiálu neologismů). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 229 – 238.

späť na zoznam

Kolenčíková, Natália

KOLENČÍKOVÁ, Natália: Sémanticko-pragmatické aspekty politických nadávok. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 82 – 90.

späť na zoznam

Kolková, Terézia

KOLKOVÁ, Terézia: Prienik náboženského a publicistického štýlu. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 298 – 303.

späť na zoznam

Kollárová, Petra

KOLLÁROVÁ, Petra: Pomenovanie príbuzenských vzťahov v slovenských nárečiach. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 117 – 128.

späť na zoznam

Kolníková, Lenka

KOLNÍKOVÁ, Lenka: Špecifickosť formálnej a obsahovej stránky eliptických výpovedí. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 313 – 317.

späť na zoznam

Kołodziej, Agnieszka

KOŁODZIEJ, Agnieszka: Zoonimy versus inne onimy. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 129 – 141.

späť na zoznam

Koncová, Monika

KONCOVÁ, Monika: Zo slovenskej a francúzskej chromatickej terminológie. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 32 – 37.
KONCOVÁ, Monika: Ďalekonosná vôňa jazykovej kreativity. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 160 – 165.

späť na zoznam

Kopáčková, Lucie

KOPÁČKOVÁ, Lucie: Co říká o tvoření přídavných jmen individuálně přivlastňovacích od přechýlených ženských jmen na -yně/-kyně v češtině odborná literatura a Český národní korpus. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 318 – 323.

späť na zoznam

Kopásková, Ivana

GARANČOVSKÁ, Lenka – KOPÁSKOVÁ, Ivana: Po svadbe s dvomi priezviskami. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 161 – 167.
KOPÁSKOVÁ, Ivana: Filozofické, jazykovedné a metodické východiská pri skúmaní proprií. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 178 – 184.
KOPÁSKOVÁ, Ivana: Analýza jazykovej stránky živých osobných mien. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 324 – 332.

späť na zoznam

Kopecká, Martina

KOPECKÁ, Martina: Vývin kodifikácií v 40. a 50. rokoch 20. storočia. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 238 – 243.
KOPECKÁ, Martina: Poľské prevzatia v predspisovnej slovenčine. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 333 – 339.
KOPECKÁ, Martina: Substantívna deklinácia spisovnej slovenčiny v období od 30. rokov 20. stor. po súčasnosť. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 256 – 269.

späť na zoznam

Kopecký, Kamil

KOPECKÝ, Kamil: K možnostem začlenění slovenštiny do vyučovacích osnov na ZŠ. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 213 – 215.
KOPECKÝ, Kamil: Slovenština v ČR jako jazyk minority. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 78 – 82.
KOPECKÝ, Kamil: Pasivní bilingvismus slovenštiny u pubescentní mládeže na Karvinsku. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 80 – 82.

späť na zoznam

Kopečková, Michaela

KOPEČKOVÁ, Michaela: Mluvní vzory v českém televizním zpravodajství: vliv mluvního tempa na ostatní ortoepické jevy. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 235 – 246.
KOPEČKOVÁ, Michaela: Analýza vokalické kvality a kvantity moderátorů televizního zpravodajství ČT 1. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 142 – 160.

späť na zoznam

Korbélyiová, Lucie

KORBÉLYIOVÁ, Lucie: Kůň ve slovní zásobě češtiny doby střední. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 243 – 252.
KORBÉLYIOVÁ, Lucie: „Nádobí koňské“ ve slovní zásobě češtiny doby střední. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 358 – 361.

späť na zoznam

Kormancová-Kopásková, Ivana

KORMANCOVÁ-KOPÁSKOVÁ, Ivana: Komunikačno-funkčný aspekt živých osobných mien. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 239 – 255.

späť na zoznam

Koruniak, Samuel

KORUNIAK, Samuel: Politický (mediálny) diskurz Slovákov vo Vojvodine, Srbsko: predvolebná kampaň k voľbám do Národnostných menšín – slovenskej národnostnej menšiny v roku 2010 a 2014. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 247 – 267.

späť na zoznam

Kosek, Iwona

KOSEK, Iwona: O niektórych przyimkach homonimicznych. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 215 – 221.
KOSEK, Iwona: O składni czasowników dzwonić, telefonować. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 237 – 245.

späť na zoznam

Kosmály, Peter

KOSMÁLY, Peter: Persuazívne a rečnícke prvky v publicistických prejavoch Daniela Licharda. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 293 – 302.
KOSMÁLY, Peter: Lichardova dialogizovaná publicistika. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 280 – 288.

späť na zoznam

Kostelník, Peter

KOSTELNÍK, Peter: Získavanie informácií zhlukovou analýzou. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 285 – 305.
KOSTELNÍK, Peter – FURDÍK, Karol: Pravdepodobnostný model tvarovej podobnosti pre flektívne jazyky. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 80 – 91.

späť na zoznam

Kostlivá, Markéta

KOSTLIVÁ, Markéta: Částice ještě/ešte a už/už v češtině a slovenštině. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 160 – 165.

späť na zoznam

Kotuličová, Silvia

KOTULIČOVÁ, Silvia: K ortoepickej problematike anglicizmov v slovenčine. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 254 – 261.

späť na zoznam

Kováčik, Ľubomír

KOVÁČIK, Ľubomír: Funkcia antoným v štúrovskej poézii. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 105 – 109.
KOVÁČIK, Ľubomír: Metafora v poézii Andreja Sládkoviča. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 126 – 138.
KOVÁČIK, Ľubomír: Obraznosť v poézii Janka Kráľa. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 160 – 166.
KOVÁČIK, Ľubomír: Mytologizmus vo Vidbosloví Petra Kellnera-Hostinského. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 91 – 93.

späť na zoznam

Kováčiková, Monika

KOVÁČIKOVÁ, Monika: Farebný obraz človeka v slovenskom paremiologickom a frazeologickom fonde. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 185 – 189.

späť na zoznam

Kováčová, Jana

KOVÁČOVÁ, Jana: Komunikatívnosť v jazykovom vyučovaní. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 288 – 295.

späť na zoznam

Kováčová, Paulína

KOVÁČOVÁ, Paulína: Masová kultúra a masmediálna komunikácia cez prizmu filozofie. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 340 – 345.

späť na zoznam

Kováčová, Viera

KOVÁČOVÁ, Viera: Poľský dialektológ Zdisłav Stieber a jeho výskum sotáckych nárečí. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 147 – 150.
KOVÁČOVÁ, Viera: Disparitné tendencie vývoja podvihorlatského a polaboreckého podtypu sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 274 – 278.
KOVÁČOVÁ, Viera: Doterajší stav a perspektívy ďalšieho výskumu sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 302 – 309.
KOVÁČOVÁ, Viera: Včerajšok a dnešok sotáckych dialektov severovýchodného Zemplína v pohľade bádateľa-autochtóna (Ján Šárga a výskum sotáckych nárečí). In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 295 – 302.
KOVÁČOVÁ, Viera: Slovo na úvod. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 9.
BALÁKOVÁ, Dana – KOVÁČOVÁ, Viera: K interjazykovej frazeologickej kompetencii českých vysokoškolákov (čeština – slovenčina verzus čeština – poľština). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 16 – 31.

späť na zoznam

Kovaľčuková, Olexandra

KOVAĽČUKOVÁ, Olexandra: Spôsoby reprodukcie názvov zahraničných filmov v prekladoch do slovenčiny a ukrajinčiny. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 252 – 260.

späť na zoznam

Kowalski, Paweł

KOWALSKI, Paweł: Internacjonalizacja w polskiej i słoweńskiej terminologii językoznawczej. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 178 – 186.

späť na zoznam

Kráčmarová, Drahoslava

KRÁČMAROVÁ, Drahoslava: K jazykové situaci Romů v ČR. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 269 – 273.

späť na zoznam

Krajčovičová, Slávka

KRAJČOVIČOVÁ, Slávka: Diskurz masmediálnej komunikácie – analýza televíznych správ. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 43 – 50.

späť na zoznam

Kralčák, Ľubomír

KRALČÁK, Ľubomír: Lexikálna intenzifikácia deja a vlastnosti. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 20 – 24.

späť na zoznam

Králik, Ľubor

KRÁLIK, Ľubor: Z problematiky slovensko-rumunských vzťahov. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 64 – 67.
KRÁLIK, Ľubor: Slovenské zoonymá Bodrík a Sáva. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 66 – 69.
KRÁLIK, Ľubor: Z jazyka slovenského piesňového folklóru. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 95 – 100.
KRÁLIK, Ľubor: "K otázke slovanských kontinuantov ide *(s)ker- "krútiť, pliesť". In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 110 – 116.
KRÁLIK, Ľubor: O význame etnonyma Tatár a jeho derivátov v slovenčine. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 227 – 235.
KRÁLIK, Ľubor: Ku vzťahu etnického a konfesionálneho (na slovenskom lexikálnom materiáli). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 221 – 228.

späť na zoznam

Kráľová, Zdena

KRÁĽOVÁ, Zdena: Korelácia verbálnej inteligencie a cudzojazyčnej fónickej kompetencie. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 260 – 270.

späť na zoznam

Krausová, Alena

KRAUSOVÁ, Alena: Rysy mluvenosti v chatových příspěvcích na Internetu. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 66 – 70.
KRAUSOVÁ, Anežka: Fenomén úpadku jazyka v slovenskom kontexte. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 274 – 280.

späť na zoznam

Kreisingerová, Hana

KREISINGEROVÁ, Hana: Proměny biblického textu (některá specifika II. biblické redakce na pozadí pozdějších biblických překladů). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 346 – 356.
KREISINGEROVÁ, Hana: K jednomu netradičnímu překladu latinského výrazu Jesus ve staročeských biblích. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 281 – 285.
KREISINGEROVÁ, Hana: Tabule Mikuláše z Drážďan a biblický text. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 207 – 216.

späť na zoznam

Kroupová, Magdalena

KROUPOVÁ, Magdalena: Kapsa, kieszeń, vrecko. Z česko-poľsko-slovenskej lexikálnej konfrontácie. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 357 – 365.
BOBOT, Katarzyna – KROUPOVÁ, Magdalena: Řečové chování polské komunity v Praze (ve výsledcích dotazníkového výzkumu). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 22 – 36.
KROUPOVÁ, Magdalena: Porovnanie najfrekventovanejších internacionalizmov v češtine a slovenčine (na základe frekvenčných zoznamov subkorpusov ČNK a SNK). In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 217 – 230.
ČURDOVÁ, Veronika – KROUPOVÁ, Magdalena: Sémantika sloves s předponou do- v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 48 – 56.
KROUPOVÁ, Magdalena: Slovesa cizího původu v současné češtině se zřetelem k jejich lexikografickému zpracování. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 187 – 198.

späť na zoznam

Krško, Jaromír

KRŠKO, Jaromír: Onymizácia apelatív v chotárnych názvoch obce Revúcka. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 19 – 22.
KRŠKO, Jaromír: Príčiny a spôsoby vzniku polyonymie chotárnych názvov. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 19 – 23.
KRŠKO, Jaromír: Mikrotoponymá Revúcej v historických cirkevných dokumentoch. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 138 – 144.
KRŠKO, Jaromír: Toponymá v komunikácii malých sociálnych skupín. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 293 – 300.
KRŠKO, Jaromír: Hranica medzi apelatívami a propriami a písanie predložkových terénnych názvov. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 302 – 308.
KRŠKO, Jaromír: Niekoľko pohľadov na prezývkové vlastné meno. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 129 – 135.
KRŠKO, Jaromír: Adaptácia nemeckých terénnych názvov do slovenskej toponymickej sústavy (na príklade Dobinej). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 159 – 165.
KRŠKO, Jaromír: Mikroštruktúrne vzťahy v turčianskej hydronymii. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 119 – 127.
KRŠKO, Jaromír: Problematika prípravy Hydronymie Slovenska. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 33 – 40.
KRŠKO, Jaromír: Metaforické a expresívne vyjadrenie kvality a vzdialenosti v slovenskej toponymii. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 224 – 231.
KRŠKO, Jaromír: Slovo na úvod. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 9.
KRŠKO, Jaromír: Hydronymia povodia Hrona vo svetle etník. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 309 – 319.
KRŠKO, Jaromír: Pomenovacie modely v hydronymii povodia Hrona. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 302 – 309.
KRŠKO, Jaromír: Hydronymia povodia Hrona vo svetle nemeckej kolonizácie. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 270 – 279.

späť na zoznam

Křístek, Michal

KŘÍSTEK, Michal: Způsoby vymezování stylové příznakovosti v lexiku (na materiálu současné češtiny). In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 102 – 112.
KŘÍSTEK, Michal: Stylizace soukromosti vyjádření pomocí antroponym. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 231 – 237.

späť na zoznam

Kubealaková, Martina

KUBEALAKOVÁ, Martina: Poetika knižiek ľudového čítania staršej a mladšej proveniencie. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 319 – 330.

späť na zoznam

Kukieła, Elwira

KUKIEŁA, Elwira: Język kampanii reklamowych a proces kreacji postaw na przykładzie akcji promocyjnej Młodzi w Łodzi. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 362 – 370.

späť na zoznam

Kulich, Karel

KULICH, Karel: K tvorbě deklinační tabulky na základě česko-ruského konfrontačního studia morfologie substantiv a adjektiv s přihlédnutím k historické mluvnici. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 285 – 297.

späť na zoznam

Kulwicka-Kamińska, Joanna

KULWICKA-KAMIŃSKA, Joanna: Cechy wspólne piśmiennictwa Tatarów litewsko–polskich i kanonu tekstów scs. Geneza. Grafia. Ortografia.. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 15 – 22.
KULWICKA-KAMIŃSKA, Joanna: Partner, równy, towarzysz – biblijne i koraniczne nazwy bogów pogańskich. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 331 – 334.
KULWICKA-KAMIŃSKA, Joanna: Przyczynek do historii koranu w języku polskim. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 309 – 315.
KULWICKA-KAMIŃSKA, Joanna: Przekład hebr torāh i ar. taurāt w polskich translacjach biblijnych i koranicznych. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 279 – 293.

späť na zoznam

Kumorová, Zdenka

KUMOROVÁ, Zdenka: Jazyková kultúra študentov vysokých škôl (možnosti zvyšovania akademickej kultúrnosti vo vyjadrovaní). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 286 – 300.
KUMOROVÁ, Zdenka: Vplyv nespisovných výrazov na kultúru jazykového prejavu detí a mládeže. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 231 – 239.
KUMOROVÁ, Zdenka: Kontúry teórie spisovného jazyka a jazykovej kultúry na Slovensku. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 126 – 136.

späť na zoznam

Kupcová, Jana

KUPCOVÁ, Jana: Syntakticko-sémantická podstata reflexivizácie subjektových slovies. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 231 – 236.

späť na zoznam

Kurucová, Daniela

KURUCOVÁ, Daniela: Kritika prekladu románu Večerný akt od Pavla Pavličića. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 366 – 380.

späť na zoznam

Kušnieriková, Jarmila

KUŠNIERIKOVÁ, Jarmila: Vtip ako druh diskurzu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 301 – 305.

späť na zoznam

Kůtová, Vendula

KŮTOVÁ, Vendula: Teoretická analýza obtížnosti učebnic. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 195 – 198.

späť na zoznam

Kvantíková, Eva

KVANTÍKOVÁ, Eva: Morfologická variantnosť tvarotvorného základu neutier v genitíve plurálu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 371 – 377.
KVANTÍKOVÁ, Eva: Morfologická variantnosť tvarotvorného základu feminín v genitíve plurálu. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 190 – 197.

späť na zoznam

Kvíčalová, Marta

KVÍČALOVÁ, Marta: Přezdívky českých olympioniků. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 240 – 246.

späť na zoznam

Kwiatkowska-Klimczak, Maria

KWIATKOWSKA-KLIMCZAK, Maria: Językowe i pozajęzykowe środki perswazji w ogłoszeniach matrymonialnych polskich, francuskich i hiszpańskich. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 293 – 300.

späť na zoznam

Kyseľová, Miroslava

KYSEĽOVÁ, Miroslava: Morfologická variantnosť tvarov životných maskulín v nominatíve plurálu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 378 – 386.
KYSEĽOVÁ, Miroslava: Inštrumentál plurálu maskulín v súčasnej jazykovej praxi. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 198 – 211.
IVANOVÁ, Martina – KYSEĽOVÁ, Miroslava: Úloha korpusu pri lexikografickom spracovaní valencie slovies (na materiáli statických a procesných slovies). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 244 – 255.
IVANOVÁ, Martina – KYSEĽOVÁ, Miroslava – ZAJACOVÁ, Stanislava: Výskum evidenciality v slovenčine. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 150 – 164.

späť na zoznam

Labancová, Veronika

LABANCOVÁ, Veronika: Hypotypóza ako myšlienková figúra v diele Kruté poviedky (Contes cruels) od Auguste de Villiers de L‘Isle-Adam. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 199 – 211.

Lacková, Marta

KADAROVÁ, Marta: Ekvivalenty vybraných anglických frázových slovies v slovenčine. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 210 – 214.
LACKOVÁ, Marta: Determinátory ako súčasť frazeologických jednotiek v typologicky odlišných jazykoch. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 381 – 390.

späť na zoznam

Ladzianska-Jusková, Jana

LADZIANSKA-JUSKOVÁ, Jana: Gramatická kategória rodu, kategória životnosti – neživotnosti substantív v spisovnej slovenčine a bieloruštine. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 300 – 305.

späť na zoznam

Lachkovičová, Zuzana

GROMA, Marián – LACHKOVIČOVÁ, Gabriela: Formy reprezentácie textu u nepočujúcich (Úloha manuálnych znakových systémov). In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 65 – 72.

späť na zoznam

Lachout, Martin

LACHOUT, Martin: Současný stav výzkumu mozku s ohledem na osvojování jazyka. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 241 – 247.

späť na zoznam

Lalík, Igor

LALÍK, Igor: Obraznosť v reklame. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 247 – 254.

späť na zoznam

Lalíková, Aneta

LALÍKOVÁ, Aneta: Neurčité zámená v slovenských nárečiach. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 280 – 284.
LALÍKOVÁ, Aneta: Pronominalizovaná číslovka jeden v slovenčine. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 135 – 138.

späť na zoznam

Laşak-Gaidoş, Rujanca

LAŞAK-GAIDOŞ, Rujanca: Jazyk a identita v reflexii bihorského Slováka. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 387 – 397.

späť na zoznam

Lašťovičková, Michaela

LASTOVIČKOVÁ, Michaela: Abstrakt. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 58 – 66.
LAŠŤOVIČKOVÁ, Michaela: Některé komické nápisy a upozornění kolem nás (na anglickém jazykovém materiálu). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 138 – 142.
LAŠŤOVIČKOVÁ, Michaela: K liturgickému obřadu žehnání vína v katolické církvi. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 44 – 51.

späť na zoznam

Lauersdorf, Mark

LAUERSDORF, Mark: Kultúrna slovenčina administratívno-právnych textov 16. storočia. „Čo s fonológiou a morfológiou?“. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 308 – 313.
LAUERSDORF, Mark Richard: Slovenčina na začiatku mladšieho predspisovného obdobia (15. – 16. storočie): Keď ani viac dát nestačí. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 391 – 394.

späť na zoznam

Lauková, Jana

LAUKOVÁ, Jana: K niektorým vybraným hľadiskám subordinácie v nemeckom a slovenskom jazyku. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 398 – 401.

späť na zoznam

Lauková, Silvia

LAUKOVÁ, Silvia: Jazykový a literárny pohľad na adventné piesne v Cantus Catholici. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 401 – 408.

späť na zoznam

Leitmanová, Vieroslava

LEITMANOVÁ, Vieroslava: Motivácia a štruktúrne typy slovenských názvov reštaurácii. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 316 – 321.
LEITMANOVÁ, Vieroslava: Kvet ako symbol splneného želania v rozprávkach. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 305 – 308.
LEITMANOVÁ, Vieroslava: Motivácia toponým vo vybraných obciach a mestách okresu Prievidza v Slovenskej republike. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 402 – 417.

späť na zoznam

Leláková, Eva

LELÁKOVÁ, Eva: Matica lexikálno-sémantického poľa ako forma prezentácie vzťahu medzi slovom a jeho významami. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 395 – 399.

späť na zoznam

Lesák, Josef

LESÁK, Josef: Možnosti významu titulu literárního díla. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 308 – 313.
LESÁK, Josef: Vybíráme jméno pro děťátko. Konotace rodných jmen v internetových diskuzích. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 418 – 426.

späť na zoznam

Liptáková, Ľudmila

VALEKOVÁ, Ľudmila: Slovotvorné motivované slovo v rozprávkach Daniela Heviera. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 36 – 39.
VALEKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v tvorbe Daniela Heviera pre deti. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 28 – 33.
LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Okazionalizmy v hovorenej komunikácii. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 63 – 69.
LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Adjektívne okazionalizmy v hovorenej komunikácii. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 13 – 19.
LIPTÁKOVÁ, Ľudmila: Motivačné východiská desubstantívnych slovies. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 113 – 116.

späť na zoznam

Lišková, Michaela

LIŠKOVÁ, Michaela: Reflexe lexémů označujících diachronní příznakovost (neologismus, archaismus) ve vybraných českých médiích za rok 2011. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 255 – 265.
LIŠKOVÁ, Michaela: Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 314 – 325.

späť na zoznam

Litecká, Štěpánka

LITECKÁ, Štěpánka: Analýza dílčího výzkumu: Charakteristika vzájemného porozumění české, slovenské a polské menšiny v Rumunsku a v srbském Banátu. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 335 – 349.

späť na zoznam

Ližbetinová, Miroslava

LIŽBETINOVÁ, Miroslava: Prezývkové obyvateľské mená. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 427 – 435.

späť na zoznam

Loudová, Jaroslava

LOUDOVÁ, Jaroslava: Komunikace žáků středních odborných škol v odborném stylu. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 216 – 218.
LOUDOVÁ, Jaroslava: Publicistické texty v učebnicích českého jazyka pro 2. stupeň základní školy. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 93 – 96.

späť na zoznam

Luptáková, Lucia

LUPTÁKOVÁ, Lucia: Apelatívne východiská toponymie Očovej. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 212 – 218.
LUPTÁKOVÁ, Lucia: Farba ako motivant v toponymii. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 400 – 404.

späť na zoznam

Luptáková, Viera

LUPTÁKOVÁ, Viera: Bežný hovorený jazyk a jeho miesto v stratifikácii slovenského národného jazyka. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 436 – 441.

späť na zoznam

Luto-Kamińska, Anetta

LUTO-KAMIŃSKA, Anetta: History of language today and tomorrow. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 326 – 339.

späť na zoznam

Lžičařová, Jitka

LŽIČAŘOVÁ, Jitka: Jazyk (komunikace) jako nástroj moci. Na příkladu politických procesů padesátých let 20. století v ČSR. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 340 – 347.

späť na zoznam

Mačeková, Iveta

MAČEKOVÁ, Iveta: Vzťah jednotlivého a všeobecného v slovenskom fonologickom systéme. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 24 – 28.

späť na zoznam

Magdolen, Mária

MAJIROŠOVÁ, Mária: Viktimizácia, gatekeeping, voyeurstvo – rozumieme cudzím výrazom z mediálnej praxe?. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 266 – 273.
MAGDOLEN, Mária: Obrazné pomenovania v terminológii masmediálnej komunikácie. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 137 – 142.

späť na zoznam

Machálková, Lucie

MACHÁLKOVÁ, Lucie: Složená slova s komponentem označujícím počet a jejich zpracování v Akademickém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 348 – 354.

späť na zoznam

Macho, Marián

MACHO, Marián: Mechanizmus opakovania a otázka redundancie fráz, klišé, floskúl a stereotypov v idiolekte politika. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 51 – 59.
MACHO, Marián: Čo je politický text?. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 326 – 331.
MACHO, Marián: O argumentácii v homílii. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 349 – 357.

späť na zoznam

Majeriková, Ingrid

MAJERIKOVÁ, Ingrid: Mníšsky rád kamaldulov a jeho miesto v dejinách slovenského jazyka. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 217 – 222.

späť na zoznam

Majchráková, Daniela

MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Vyčleňovanie lexikalizovaných spojení pomocou štatistických nástrojov. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 357 – 364.
MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Distribúcia koncoviek -a, -u v genitíve singuláru substantív vzoru dub. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 321 – 332.
MAJCHRÁKOVÁ, Daniela: Štatistické metódy vyhľadávania verbo-nominálnych kolokácií v korpuse a analýza kolokačných mier. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 313 – 321.

späť na zoznam

Majchráková, Lenka

MAJCHRÁKOVÁ, Lenka: Slovesá mať a byť v prejave Slovákov v Bulharsku. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 332 – 343.
MAJCHRÁKOVÁ, Lenka: Problémy s posesívnosťou pri konfrontačnom slovensko-bulharskom výskume. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 322 – 329.

späť na zoznam

Malanowska-Statkiewicz, Marta

MALANOWSKA, Marta: Analiza konfrontatywna paradygmatów słowotwórczych wybranych rzeczowników obcego pochodzenia w języku czeskim i polskim. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 329 – 340.
MALANOWSKA-STATKIEWICZ, Marta: Nazwy nosicieli cechy fizycznych i behawioralnych w języku czeskim i polskim. Paradygmat słowotwórczy. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 143 – 156.
MALANOWSKA-STATKIEWICZ, Marta: Czasowniki onomatopeiczne jako podstawa derywacji w języku polskim. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 355 – 367.

späť na zoznam

Malec, Irena

MALEC, Irena: Motív hrude a pŕs v poézii slovenského romantizmu. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 244 – 251.

späť na zoznam

Maleková, Danica

MALEKOVÁ, Danica: Jazykové porovnanie slovenského a anglického právnického textu s ohľadom na verbornominálne konštrukcie. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 59 – 62.

späť na zoznam

Málková-Křížová, Kateřina

MÁLKOVÁ, Kateřina: Kongruence českých a německých neslovesných frazeologismů z kvantitativního hlediska. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 16 – 24.
MÁLKOVÁ, Kateřina: „Šalba a klam" v Českém národním korpusu aneb Několik poznámek k binomiálům s konjunkcí a. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 247 – 255.
MÁLKOVÁ-KŘÍŽOVÁ, Kateřina: Substantivní frazémy v zrcadle Českého národního korpusu. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 344 – 350.

späť na zoznam

Mančíková, Barbora

MANČÍKOVÁ, Barbora: Stereotypy a predsudky pri informovaní o humanitárnej pomoci na príklade informovania o bezdomovcoch. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 350 – 359.

späť na zoznam

Marečková, Ida

MAREČKOVÁ, Ida: Korpusgestützte Analyse des Wortes in der Publizistik. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 442 – 456.

späť na zoznam

Marešová, Hana

MAREŠOVÁ, Hana: Problematika bilingvizmu. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 31 – 38.
MAREŠOVÁ, Hana: K morfologické charakteristice jazyka české enklávy v polském Zelově. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 113 – 123.
MAREŠOVÁ, Hana: Vliv hypertextu na proces čtení. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 76 – 80.

späť na zoznam

Martínek, František

MARTÍNEK, František: K analytickém verbonominálním spojením v Hájkově Kronice české (1541). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 340 – 351.
MARTÍNEK, František: Korpus českých textů z období humanismu jako východisko lingvistických analýz. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 457 – 464.
MARTÍNEK, František – OCELÁK, Radek: Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 219 – 227.
MARTÍNEK, František: Lexikum staré a střední češtiny v diachronním pohledu (na příkladu variant kopa – kópa – kuopa – kůpa – kupa). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 405 – 410.

späť na zoznam

Martynenko, Maryna

MARTYNENKO, Maryna: Filler sounds and stretched pronunciation of sounds in words in Ukrainian spontaneous speech. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 368 – 382.

späť na zoznam

Matejková, Eva

MATEJKOVÁ, Eva: Formy komunikácie v prostredí internetu. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 411 – 417.
MATEJKOVÁ, Eva: Štruktúra internetových textov. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 306 – 313.

späť na zoznam

Matěnová, Hana

MATĚNOVÁ, Hana: Ustalování novodobého antroponymického systému. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 40 – 44.

späť na zoznam

Matulová, Miriam

MATULOVÁ, Miriam: Dynamik der Entwicklung der aktiven Sprachkompetenz beim Kind im Vorschulalter. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 225 – 240.

späť na zoznam

Medňanská, Miriam

MEDŇANSKÁ, Miriam: Kategória èasu v slovenských príslovkách. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 40 – 46.

späť na zoznam

Meterc, Matej

METERC, Matej: Otázka transformovateľnosti paremiologických jednotiek z konfrontačného hľadiska. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 314 – 325.

späť na zoznam

Mezuláník, Jiří

MEZULÁNÍK, Jiří: Postavení přirozeného jazyka v současné komunikaci. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 11 – 14.
MEZULÁNÍK, Jiří: Přitažlivost gramatické formy kladných a záporných výrazů při přesvědčování. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 127 – 130.

späť na zoznam

Mielczarek, Joanna

MIELCZAREK, Joanna: Uwagi na temat ortografii rękopisu czeskiego ze zbiorów książnicy miejskiej w Toruniu. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 208 – 213.
MIELCZAREK, Joanna: System wokaliczny i konsonantyczny czeskiego rękopisu ze zbiorów książnicy miejskiej w Toruniu na tle zmian fonetycznych w języku czeskim w XIV – XVI w.. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 153 – 165.
MIELCZAREK, Joanna: Skloňování staročeských číslovek (na základě materiálu pocházejícího ze staročeské památky ze sbírky Mestské knihovny v Toruni). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 15 – 17.
MIELCZAREK, Joanna: Několik poznámek o překladu z češtiny do polštiny. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 127 – 132.
MIELCZAREK, Joanna: Konstrukcja pytania retorycznego w czeskich przekładach wierszy C. Norwida. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 364 – 369.
MIELCZAREK, Joanna: Językowy obraz słowianofilskich poglądów w twórczości Juliusza Zeyera (na materiale powieści Ondřej Černyšev). In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 360 – 363.

späť na zoznam

Mietła, Joanna

MIETŁA, Joanna: Czeskie i polskie słownictwo komputerowe. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 86 – 91.

späť na zoznam

Mihálik, Juraj

MIHÁLIK, Juraj: Arabské slová v európskych jazykoch. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 117 – 123.
MIHÁLIK, Juraj: Niektoré aspekty lexikálnej vrstvy arabčiny. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 8 – 11.

späť na zoznam

Miháliková, Lucia

MIHÁLIKOVÁ, Lucia: Význam slovesa a procesy metaforizácie. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 241 – 251.

späť na zoznam

Michalec, Vít

MICHALEC, Vít: Poznámky k výstavbě hesláře připravovaného výkladového slovníku současné češtiny. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 274 – 282.

späť na zoznam

Michalová, Blanka

MICHALOVÁ, Blanka: Metodické poznámky k problematice četby starých českých rukopisu (nejen barokních). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 202 – 208.
MICHALOVÁ, Blanka: Co nám může říci o jazyce baroka korespondence? (Změna ý > ej v korespondenci V. J. Rosy). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 221 – 230.
MICHALOVÁ, Blanka: Česká barokní korespondence v seminářích zaměřených na četbu starých českých textů. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 142 – 150.

späť na zoznam

Mikalayenka, Aksana

MIKALAYENKA, Aksana: Předložková spojení s místním významem v češtině. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 176 – 188.

späť na zoznam

Mikulcová, Katarína

MIKULCOVÁ, Katarína: Jazyk a štýl vínnych etikiet. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 108 – 117.

späť na zoznam

Mikušová, Zuzana

MIKUŠOVÁ, Zuzana: K motivácii názvoslovia chorôb a liečiv v staršej slovenskej lexike. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 326 – 333.

späť na zoznam

Mirosławska, Wirginia

MIROSŁAWSKA, Wirginia: Ženské osobne mená v matrikách z Lutomierska a Kazimierza (17. a 18. stor.). In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 10 – 14.
MIROSŁAWSKA, Wirginia – SOKOLOVÁ, Miloslava: K problematike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 59 – 64.
MIROSŁAWSKA, Wirginia: Uwagi o deklinacji nazwisk polskich. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 145 – 149.
MIROSŁAWSKA, Wirginia: Żeńskie postacie nazwisk w dialektach polskich i słowackich. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 300 – 304.

späť na zoznam

Mislovičová, Sibyla

MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Osobitosti jazyka športových redaktorov. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 96 – 102.
MISLOVIČOVÁ, Sibyla: Špecifiká športových komentárov v televízii. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 89 – 95.

späť na zoznam

Miškovská, Jana

MIŠKOVSKÁ, Jana: Funkčné slovesné spojenia a ich preklad do slovenčiny. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 153 – 157.
MIŠKOVSKÁ, Jana: Špecifiká prekladu dabingových scenárov s enviromentálnou tematikou. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 370 – 374.

späť na zoznam

Miškuvová-Berchbuhlerová, Tatiana

MIŠKUVOVÁ, Tatiana: Analýza poviedok z projektívneho testu Thematic Apperception Test podľa morfológie rozprávok Vladimíra Proppa. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 38 – 43.
MIŠKUVOVÁ-BERCHBUHLEROVÁ, Tatiana: Rozprávkové štruktúry poviedok z projektívneho psychologického testu. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 138 – 143.

späť na zoznam

Miššíková, Gabriela

MIŠŠÍKOVÁ, Gabriela: Propriá ako súčasť slovenskej a anglickej stomatologickej terminológie. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 23 – 28.

späť na zoznam

Mitter, Patrik

MITTER, Patrik: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem kyber- v současné češtině. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 96 – 98.
MITTER, Patrik: Ke dvěma způsobům tvoření složených hybridních substantiv (s prvním komponentem cizího původu). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 226 – 232.
MITTER, Patrik: Ke složeným hybridním adjektivům v NSČ 2. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 90 – 97.
MITTER, Patrik: Sémantická stránka domácích prvních komponentů hybridních složenin. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 465 – 467.
MITTER, Patrik: Kompozita jako prostředek internacionalizace české slovní zásoby. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 283 – 287.

späť na zoznam

Mlčoch, Milo

MLČOCH, Miloš: Vývoj české žurnalistiky po roce 1945 a její reflexe v lingvistice. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 97 – 106.
MLČOCH, Miloš: Funkce a typy titulku ve sportovní žurnalistice. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 51 – 58.
MLČOCH, Miloš: K problematice rozvíjení čtenářských dovedností dětí s poruchou sluchu. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 165 – 169.

späť na zoznam

Mochňacká, Barbora

MOCHŇACKÁ, Barbora: Faking good – faking bad (poznámky k diskurzu sociálnych sietí). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 334 – 343.

Molnárová, Eva

MOLNÁROVÁ, Eva: Aktuálne otázky odborného prekladu z/do ruštiny. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 158 – 164.

späť na zoznam

Molnárová, Patrícia

ROŽAI, Gabriel – MOLNÁROVÁ, Patrícia: Slovo na úvod. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 4.
MOLNÁROVÁ, Patrícia: Perspektívy vplyvu ideológie na žánre analytickej publicistiky v straníckej tlači v roku 1968. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 118 – 127.

späť na zoznam

Moravčíková, Mária

MORAVČÍKOVÁ, Mária: Vplyv komunikácie prostredníctvom počítača na jazykovú kultúru: „Netspeak“ klávesnicovej generácie. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 228 – 237.

späť na zoznam

Mošaťová, Michaela

PALCÚTOVÁ, Michaela: Oky a uchy študentov SakoCJ (O analogickom usudzovaní pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 271 – 274.
MRAČNÍKOVÁ, Renáta – PALCÚTOVÁ, Michaela: Aký máte vzťah k Slovensku? (Slovenčina dnešných českých študentov). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 171 – 177.

späť na zoznam

Mračka, Michala

MRAČKA, Michala: Sémantika slovies s predponou do- v slovenčine a chorvátčine. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 238 – 244.
MRAČKA, Michala: Sémantika slovies s predponami pred-, pre- a pro- v chorvátčine a ich ekvivalenty v slovenčine. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 418 – 425.

späť na zoznam

Mračníková, Renáta

MRAČNÍKOVÁ, Renáta: Polonizmy v Historickom slovníku slovenského jazyka. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 208 – 216.
MRAČNÍKOVÁ, Renáta – PALCÚTOVÁ, Michaela: Aký máte vzťah k Slovensku? (Slovenčina dnešných českých študentov). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 171 – 177.

späť na zoznam

Mravinacová, Jitka

MRAVINACOVÁ, Jitka: Možnosti konkurence u přejatých substantiv na -ing/-ink (na základě sémantické analýzy). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 54 – 58.
MRAVINACOVÁ, Jitka: K problematice neosémantizmů internacionální povahy. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 18 – 21.
MRAVINACOVÁ, Jitka: Reflexe internacionalizmů v českém lexiku. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 11 – 14.

späť na zoznam

Múcsková, Gabriela

MÚCSKOVÁ, Gabriela: Niektoré aspekty výskumu používania spisovného jazyka a nárečia v ústnej komunikácii. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 33 – 40.
MÚCSKOVÁ, Gabriela: „Normálne“ či „po slovensky“ (Používanie nárečia a spisovného jazyka podľa predbežného anketového prieskumu). In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 9 – 13.
MÚCSKOVÁ, Gabriela: Slovo na úvod. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 5.
MÚCSKOVÁ, Gabriela: Slovo na úvod. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 7.

späť na zoznam

Murgašová, Anita

MURGAŠOVÁ, Anita: Problematika niektorých syntaktických konštrukcií v goralských nárečiach Spiša. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 151 – 155.

späť na zoznam

Muziková, Katarína

MUZIKOVÁ, Katarína: Ustaľovanie normy spisovnej slovenčiny v Cambelovej kodifikácii. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 374 – 386.
MUZIKOVÁ, Katarína: Niektoré otázky z vývinu spisovnej slovenčiny v 19. a 20. storočí. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 363 – 371.
MUZIKOVÁ, Katarína: Prirodzenosť v jazyku a kodifikácia. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 352 – 358.
MUZIKOVÁ, Katarína: Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny od Ľ. Štúra po S. Czambela. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 468 – 475.
MUZIKOVÁ, Katarína: Variantnosť v starších kodifikáciách. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 245 – 255.
MUZIKOVÁ, Katarína: Ustaľovanie normy spisovnej slovenčiny v 60. rokoch 19. storočia. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 344 – 353.

späť na zoznam

Nábělková, Mira

NÁBĚLKOVÁ, Mira: Úvodné slovo. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 7 – 8.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Úvodné slovo. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 7 – 8.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Úvodné slovo. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 7 – 8.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Úvodné slovo. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 7.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Úvodné slovo. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 7.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Niekoľko osobných slov ku Kolokviu. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 11 – 13.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Naše Kolokvium, naše Varia. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 8 – 12.
NÁBĚLKOVÁ, Mira: Tak rob, ako ti ďaka! Slovenský slovník Boženy Němcovej. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 252 – 263.

späť na zoznam

Nemčeková, Timea

NEMČEKOVÁ, Timea: Izomorfy integrujÚce český a slovenský jazykový areál. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 397 – 406.
NEMČEKOVÁ, Timea: Prechod od kmeňovej sústavy k rodovej vo vývine substantívnej deklinácie slovenčiny a češtiny. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 264 – 271.

späť na zoznam

Nilsson, Morgan

NILSSON, Morgan: Podmienky vokalizácie predložiek v češtine a slovenčine. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 211 – 220.

späť na zoznam

Niševa, Božana

NIŠEVA, Božana: Neologizace a synonymie u slovotvorných formantů (na materiálu českého a bulharského jazyka médií). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 132 – 138.

späť na zoznam

Nová, Jana

NOVÁ, Jana: Názvy rostlin a živočichů ve slovníku – lexikografické ztvárnění biologické reality. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 407 – 419.

späť na zoznam

Nováková, Veronika

NOVÁKOVÁ, Veronika: Posun příklonek ve větách s infinitivem. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 189 – 195.

späť na zoznam

Nováková, Viera

NOVÁKOVÁ, Viera: Modifikácia naratívnych štruktúr fanfiction vo vzťahu k originálnym naratívam seriálov. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 476 – 485.

späť na zoznam

Novik, Andrej

NOVIK, Andrej: Chorvati na Moravě. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 386 – 394.

späť na zoznam

Novković, Maja

NOVKOVIĆ, Maja: Jazykovo-štylistická analýza románu Rivers of Babylon od Petra Pišťanka. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 272 – 286.

späť na zoznam

Novotná, Alena

NOVOTNÁ, Alena: Zakotvení syntaktického učiva v kurikulárních materiálech pro školy měšťanské v letech 1907 − 1939. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 394 – 400.
NOVOTNÁ, Alena: Syntaktická cvičení v učebnicích českého jazyka pro měšťanské školy (1918 – 1939). In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 372 – 378.

späť na zoznam

Novotná, Věra

NOVOTNÁ, Věra: Slovní asociace ve výzkumu bilingvizmu ve Vojvodině. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 486 – 497.
NOVOTNÁ, Věra: Srbsko-česká mezijazyková homonyma. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 82 – 86.

späť na zoznam

Nowakowska, Katarzyna

NOWAKOWSKA, Katarzyna: O leksyce ewangelijnej związanej z bronią i walką – próba analizy językowej. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 165 – 179.
NOWAKOWSKA, Katarzyna: Kilka uwag o realizacji ogólnoruskich i gwarowych właściwości fonetycznych cechujących język XVI – wiecznego ewangeliarza z Vosislivikь. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 10 – 15.
NOWAKOWSKA, Katarzyna: Kilka uwag o zmianach słowotwórczych czasownika w szesnastowiecznym ewangeliarzu redakcji ruskiej. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 400 – 404.
NOWAKOWSKA, Katarzyna: Analiza wybranych prefiksów werbalnych występujących w szesnastowiecznym ewangeliarzu cyrylickim. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 378 – 384.

späť na zoznam

Nowakowska, Maria Magdalena

NOWAKOWSKA, Maria Magdalena: Slowotwórcze i leksykalne formacje będące nazwami osób wykonujących czynności zawodowe. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 158 – 166.
NOWAKOWSKA, Maria Magdalena: O nazwach łódzkich firm oferujących usługi turystyczne. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 173 – 180.
NOWAKOWSKA, Maria Magdalena: Imiona psów rasowych w Polsce i na Słowacji. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 183 – 193.
NOWAKOWSKA, Maria Magdalena: Perswazja językowa w drobnych ogłoszeniach prasowych. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 190 – 197.

späť na zoznam

Ocelák, Radek

MARTÍNEK, František – OCELÁK, Radek: Tvorba korpusu k lingvistické analýze humanistické češtiny. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 219 – 227.

späť na zoznam

Očenáš, Ivan

OČENÁŠ, Ivan: K charakteristike zvukovej organizácie poviedky Juraja Kuniaka Mám svoj vek. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 121 – 125.

späť na zoznam

Očenášová, Slavomíra

OČENÁŠOVÁ, Slavomíra: Obsahová, lexikálno-sémantická a jazyková charakteristika prosieb Modlitby Pána. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 222 – 227.

späť na zoznam

Odaloš, Pavol

ODALOŠ, Pavol: Poznámka o jadre argotu odsúdených. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 90 – 94.
PATRÁŠ, Vladimír – ODALOŠ, Pavol: Jazyková mozaika futbalových majstrovstiev sveta 1990 v Taliansku. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 102 – 108.
ODALOŠ, Pavol: Sociolingvisticky pohľad na spätosť sociálnej roly a komunikačného zapojenia v rámci basketbalového zápasu. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 91 – 96.
ODALOŠ, Pavol – STOJANOVÁ, Ľuba: O niektorých aspektoch slovenského a bulharského argotu. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 78 – 83.
ODALOŠ, Pavol: Televízna a bilboardová reklama na Slovensku. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 78 – 84.
ODALOŠ, Pavol: Príspevok k problematike výskumu písaných prejavov zahraničných vysokoškolákov študujúcich slovenčinu. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 78 – 83.
ODALOŠ, Pavol: Úvahy nad projektom slovníka slovenského sociolektu. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 70 – 75.
ODALOŠ, Pavol: O produktívnom type názvov firiem. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 284 – 293.

späť na zoznam

Olejniczak, Elwira

OLEJNICZAK, Elwira: Naruszenia prostoty, w wypowiedziach uczestników rozpraw sądowych. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 128 – 137.

späť na zoznam

Olexová, Nikoleta

OLEXOVÁ, Nikoleta: Verbálne kolokácie. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 196 – 204.
OLEXOVÁ, Nikoleta: Konfrontationsanalyse: Äquivalenz der verbalen Kollokationen. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 429 – 442.

späť na zoznam

Ološtiak, Martin

OLOŠTIAK, Martin: Variantnosť anglických proprií v slovenčine. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 8 – 14.
OLOŠTIAK, Martin: Niekoľko poznámok o cudzích propriách v slovenčine. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 98 – 102.
OLOŠTIAK, Martin: O príprave knihy J. Furdíka Slovenská slovotvorba. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 126 – 132.
OLOŠTIAK, Martin: Obohacovanie lexikálnej zásoby z pohľadu teórie lexikálnej motivácie. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 184 – 189.
OLOŠTIAK, Martin: Anglické vlastné mená v slovenčine a možnosti ich ďalšieho elektronického spracovania. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 405 – 408.
OLOŠTIAK, Martin: Edičná poznámka. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 8.
OLOŠTIAK, Martin: O prezývkach železničných rušňov. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 498 – 517.
OLOŠTIAK, Martin: K charakteristike okazionalizmov v internetových diskusiách. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 256 – 263.

späť na zoznam

Olšiak, Marcel

OLŠIAK, Marcel: Variabilnosť suprasegmentálnych javov. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 245 – 250.
OLŠIAK, Marcel: Vnímanie spisovného jazyka v hovorenej podobe. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 255 – 261.
OLŠIAK, Marcel: Suprasegmentálne javy v javiskovej reči. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 60 – 64.
OLŠIAK, Marcel: Príprava ortoepickej pomôcky pre školy s vyučovacím jazykom slovenským v Maďarsku. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 408 – 411.
OLŠIAK, Marcel: Percepcia intonácie v televíznom spravodajstve. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 288 – 297.

späť na zoznam

Ondráčková, Zuzana

ONDRÁČKOVÁ, Zuzana: Detské slová v operačných komunikačných aktoch. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 91 – 100.

späť na zoznam

Ondrejovič, Slavomír

ONDREJOVIČ, Slavo: Úvodné slovo. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 7.
ONDREJOVIČ, Slavomír: Úvod. In: In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 7.

späť na zoznam

Opavská, Zdeňka

RANGELOVÁ, Albena – TICHÁ, Zdenka – OPAVSKÁ, Zdenka: Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 139 – 147.
RANGELOVA, Albena – OPAVSKÁ, Zdeňka – TICHÁ, Zdeňka: Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 181 – 185.
OPAVSKÁ, Zdeňka: Postoje a preference uživatelů slovníku. K jednomu aspektu dotazníkového průzkumu. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 87 – 96.
OPAVSKÁ, Zdeňka: Některá pojmenování užívaná odpůrci a přívrenci (z pragmaticko-slovotvorného hlediska). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 9 – 12.
OPAVSKÁ, Zdeňka: K neologickým internacionalizmům v české slovní zásobě (pojmenování v oblasti extrémních sportů). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 14 – 17.
OPAVSKÁ, Zdeňka: Nové komponenty v češtině (e-, i-, m-). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 47 – 52.
OPAVSKÁ, Zdeňka: Kumulace morfému pro vyjádření velmi velké/malé kvantity nebo intenzifikace. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 7 – 14.
OPAVSKÁ, Zdeňka: Synonymie u nových víceslovných pojmenování. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 354 – 362.
OPAVSKÁ, Zdeňka: K pojetí a zpracování multiverbálních spojení v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 205 – 217.

späť na zoznam

Orgoňová, Oľga

ORGOŇOVÁ, Oľga: Predpoklady sémantickej integrácie galicizmov v slovenčine. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 53 – 56.
ORGOŇOVÁ, Oľga: Slovotvorná štruktúra galicizmov a ich deriváty. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 80 – 88.
ORGOŇOVÁ, Oľga: Kvantitatívna charakteristika galicizmov v slovenčine. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 19 – 31.
ORGOŇOVÁ, Oľga: Lingvokultúrna kategória „kulturéma“ a jej miesto v reklamnom komunikáte. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 384 – 391.
ORGOŇOVÁ, Oľga: Štýl teleshoppingu vo svetle racionality/iracionality reprezentantov ponuky a spotreby. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 359 – 367.

späť na zoznam

Orieščiková, Jana

ORIEŠČIKOVÁ, Jana: Atribút implicitnosti vo vzťahu k postulátom komunikácie (princípu kooperácie H. P. Gricea). In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 426 – 430.

späť na zoznam

Oriňáková, Slávka

ORIŇÁKOVÁ, Slávka: Latinské sufixálne derivačné morfémy a možnosti ich klasifikácie. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 518 – 523.

späť na zoznam

Orsolya, Gabriela

ORSOLYA, Gabriela: Kontrastívny výskum verbálnych kolokácií. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 287 – 305.

späť na zoznam

Páleš, Emil

PÁLEŠ, Emil: Počítačový model jazyka ako celku. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 15 – 19.
PÁLEŠ, Emil: Počítačová analýza desubstantív. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 7 – 14.
PÁLEŠ, Emil: Proces premeny obsahu na formu. Sedemstupňový algoritmický model. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 22 – 27.

späť na zoznam

Pallay, Eduard

PALLAY, Eduard: Intenčný bilingvizmus u detí. Porovnanie úrovne jazykového vývinu dvoch detí školského veku. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 392 – 400.

späť na zoznam

Pallay, Jozef

PALLAY, Jozef: Emocionálnosť ako nedocenená základná obsahová kategóna v jazykovednej literatúre. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 91 – 97.
PALLAY, Jozef: Augmentácia v slovenčine a nemčine. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 83 – 90.

späť na zoznam

Pancáková, Katarína

PANCÁKOVÁ, Katarína: Náboženská komunikácia versus náboženský štýl. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 412 – 416.

späť na zoznam

Partová, Mária

PARTOVÁ, Mária: Bilingválne vzdelávanie. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 400 – 408.

späť na zoznam

Pastuchovičová, Jelena

PASTUCHOVIČOVÁ, Jelena: Encyklopedický text jako syntéza verbálních a neverbálních komponentů. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 340 – 345.

späť na zoznam

Patinková, Jana

PATINKOVÁ, Jana: Poľnohospodárska a ovocinárska lexika v obci Vrbovce. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 286 – 292.
PATINKOVÁ, Jana – PÍŠOVÁ, Janka: Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 416 – 425.

späť na zoznam

Patráš, Vladimír

PATRÁŠ, Vladimír: Normatívny aspekt hovorenej podoby slovenčiny v meste. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 85 – 89.
PATRÁŠ, Vladimír – ODALOŠ, Pavol: Jazyková mozaika futbalových majstrovstiev sveta 1990 v Taliansku. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 102 – 108.
PATRÁŠ, Vladimír: O pragmatike súčasného (televízneho) reklamného textu. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 74 – 78.
PATRÁŠ, Vladimír: Metatextovosť ako jazykovo-kompozičný princíp (A. Solženicyn Súostrovie GULAG). In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 27 – 32.

späť na zoznam

Pecúchová, Božena

PECÚCHOVÁ, Božena: Slovesné tvary minulého času v Evanjeliu sv. Lukáša v staroslovienčine a cirkevnej slovančine a ich preklady do vybraných súčasných východoslovanských jazykov. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 298 – 321.

späť na zoznam

Pernicová, Helena

PERNICOVÁ, Helena: Ke zpracování názvů rostlin a živočichů v připravovaném výkladovém slovníku současné češtiny. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 322 – 328.

späť na zoznam

Perovská, Veronika

PEROVSKÁ, Veronika: K problematike transformovaných štruktúr vo Valenčnom slovníku slovenských slovies na korpusovom základe. Nominalizované particípium. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 218 – 224.

späť na zoznam

Pešinová, Lidia

PEŠINOVÁ, Lidia: Modele opisu kategorii aspektu czasownika (na materiale wybranych języków słowiańskich). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 435 – 443.
PEŠINOVÁ, Lidia: Semantyczny model aspektu czasownika. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 408 – 415.

späť na zoznam

Pešková, Šárka

PEŠKOVÁ, Šárka: Status některých slovotvorných prostředků cizího původu na pomezí prefixu a radixu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 363 – 367.
PEŠKOVÁ, Šárka: Čeština na Facebooku. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 329 – 334.

späť na zoznam

Petráš, Patrik

PETRÁŠ, Patrik: Tempo reči v spravodajských komunikátoch elektronických médií. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 335 – 347.
PETRÁŠ, Patrik: Intonácia pripravených prejavov v televíznom a rozhlasovom spravodajstve. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 225 – 230.
PETRÁŠ, Patrik: Intonačné špecifiká súčasného televízneho spravodajstva. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 455 – 481.
PETRÁŠ, Patrik: Funkcia dôrazu v súčasnom televíznom spravodajstve. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 306 – 324.
PETRÁŠ, Patrik: Typológia chýb strojového prekladu z angličtiny do slovenčiny. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 138 – 145.

späť na zoznam

Petriv, Khrystyna

PETRIV, Khrystyna: Мова як маркер національної ідентичності. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 325 – 332.

späť na zoznam

Petrova, Olga

PETROVA, Olga: Niečo k otázke prevzatých slov v ruskom jazyku. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 443 – 447.

späť na zoznam

Piatková, Kristína

PIATKOVÁ, Kristína: Kognitívna a emocionálna interpretácia ako základ partnerskej komunikácie. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 482 – 491.
PIATKOVÁ, Kristína: Štylistika a každodenná komunikácia. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 333 – 342.

späť na zoznam

Pícha, Emil

PÍCHA, Emil: Spracovanie terminologických pomenovaní vo všeobecnom výkladovom slovníku. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 40 – 47.

späť na zoznam

Píšová, Janka

PÍŠOVÁ, Janka: Banícka lexika prevzatá z nemčiny v banskoštiavnických baníckych piesňach, vtipoch a príbehoch o Náckovi. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 292 – 298.
PATINKOVÁ, Jana – PÍŠOVÁ, Janka: Štandardizácia úrovní ovládania slovenského jazyka. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 416 – 425.
PÍŠOVÁ, Janka: Problematika výučby slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 231 – 240.

späť na zoznam

Pitoňák, Ján

PITOŇÁK, Ján: Internet a publicistika. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 264 – 271.

späť na zoznam

Pitoňáková, Slavka

PITOŇÁKOVÁ, Slavka: Jazyk médií. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 272 – 275.

späť na zoznam

Podhajecká, Katarína

PODHAJECKÁ, Katarína: Sémantické kategórie predmetnosť a činnostnosť v ranej ontogenéze reči dieťaťa. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 549 – 564.
PODHAJECKÁ, Katarína: Komunikačný potenciál operátora kto v súčasnej písanej slovenčine. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 276 – 282.
PODHAJECKÁ, Katarína: Substantívne operátory kto a čo ako prostriedky rozvíjania a rozširovania výpovede. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 440 – 459.

späť na zoznam

Podivinská, Mária

PODIVINSKÁ, Mária: Interpretácia textov v stredoškolskej praxi. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 377 – 382.

späť na zoznam

Podráská, Eva

PODRÁSKÁ, Eva: O jazyku Františka Nepila II. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 70 – 75.
PODRÁSKÁ, Eva: Nebarevná barevnost. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 156 – 159.

späť na zoznam

Poklač, Saša

POKLAČ, Saša: Akanje v ponaglasnih zlogih po gradivu za Slovenski lingvistični atlas (SLA). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 233 – 244.

späť na zoznam

Poledňáková, Barbora

POLEDŇÁKOVÁ, Barbora: Přejatá slova z německého jazyka reflektovaná Lexikální databází humanistické a barokní češtiny. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 348 – 352.
POLEDŇÁKOVÁ, Barbora: Středněčeská stejnokořenná předložka a předpona ve slovesné vazbě. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 241 – 248.

späť na zoznam

Pop, Andreea-Nora

POP, Andreea-Nora: A Corpus-Driven Analysis of the Word ‚ROMANIAN‘ in CORPES XXI. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 343 – 359.

späť na zoznam

Popović, Snežana

POPOVIĆ, Snežana: Česko-srbský frazeologický slovník a srbské elektronické zdroje. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 460 – 465.
POPOVIĆ, Snežana Linda: česko-srbský frazeologický slovník. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 492 – 498.

späť na zoznam

Popovičová Sedláčková, Zuzana

SEDLÁČKOVÁ, Zuzana: „Vôbec nie som vulgárny, to len používam slang“. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 327 – 334.
POPOVIČOVÁ SEDLÁČKOVÁ, Zuzana: Variácie zámen taký, taká, také v komunikačných súvislostiach. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 146 – 150.

späť na zoznam

Popper, Miroslav

POPPER, Miroslav: Niektoré psychologické aspekty interpretácie vybraných modálnych slovies. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 43 – 50.
POPPER, Miroslav: Kontextuálna podmienenosť interpretácie modálnych slovies. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 83 – 90.

späť na zoznam

Pospíšilová, Eliška

POSPÍŠILOVÁ, Eliška: Příbuzenské terminologie v jazycích světa. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 466 – 473.

späť na zoznam

Príhodová, Edita

PRÍHODOVÁ, Edita: Využitie citosloviec v emocionálnom zafarbení poézie Janka Silana. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 447 – 460.
PRÍHODOVÁ, Edita: Čo sa volá večnosť – Stratégie písania Erika Jakuba Grocha v zbierke Em. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 382 – 386.

späť na zoznam

Procházková, Žaneta

PROCHÁZKOVÁ, Žaneta: Problémy metodologie literární onomastiky. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 565 – 578.

späť na zoznam

Ptáčníková, Martina

PTÁČNÍKOVÁ, Martina: K uplatnění lidové etymologie v urbanonymii. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 151 – 155.

späť na zoznam

Ptak, Lenka

PTAK, Lenka: Z badań nad derywacją przymiotników potencjalnych w języku słowackim i polskim. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 415 – 421.
PTAK, Lenka: Stopniowanie przymiotników potencjalnych w języku czeskim, słowackim i polskim. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 387 – 392.

späť na zoznam

Pukanec, Martin

PUKANEC, Martin: Prečo nie je migračno-integračná teória o pôvode slovenčiny migračno-integračná. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 460 – 471.
PUKANEC, Martin: Osudy kniežaťa Drakulu a stará slovenčina. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 421 – 431.
PUKANEC, Martin: Avestský Jašt 5 a slovanská vojna bohov. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 392 – 400.
PUKANEC, Martin: Slovanská paralela skýtskej trojice Ταβιτί, Παπαῖος a Ἀπί z Herodota. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 579 – 585.
PUKANEC, Martin: Etymológia slova župa na základe jednej chetitskej paralely. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 283 – 285.
PUKANEC, Martin: Onymá Α̉ ρδάγαστος – Radogost – Radhošť z akcentologického hľadiska. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 474 – 476.
PUKANEC, Martin: Sémantické pravidlo pejorácie. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 368 – 370.
PUKANEC, Martin: K etymológii teonyma Stribog. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 353 – 355.

späť na zoznam

Pulčár, Vlastimil

PULČÁR, Vlastimil: Spôsoby tvorenia ruských logoným. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 471 – 478.

späť na zoznam

Pytlíková, Markéta

PYTLÍKOVÁ, Markéta: Staročeští překladatelé a biblický překlad. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 202 – 208.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Huh? aneb Chatbot a přirozený jazyk. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 478 – 488.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Biblický překlad jako impuls k filologické reflexi. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 431 – 443.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Specifika prvního staročeského překladu Knih prorockých a Knih makabejských. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 400 – 411.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Signalizace přímé řeči v prorocké promluvě. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 586 – 595.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Vysvětlivky ve staročeském překladu Makabejských knih. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 286 – 291.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Kniha Daniel v nejstarším českém biblickém překladu. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 477 – 483.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Žánr biblických textů jako možný faktor ovlivňující výskyt některých neplnovýznamových lexikálních jednotek. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 371 – 381.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Výklady Mikuláše z Lyry v nejstarším staročeském biblickém překladu. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 356 – 363.
PYTLÍKOVÁ, Markéta: Výkladové poznámky v nejstarším českém překladu Knih královských. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 249 – 254.

späť na zoznam

Rabatinová, Slavomíra

DZIAK, Vladimír – RABATINOVÁ, Slavomíra: Temporálna súslednosť v podmienkových súvetiach na základe korpusových zistení. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 86 – 97.

späť na zoznam

Rábová, Tereza

RÁBOVÁ, Tereza: O subjektivitě a objektivitě jazyka mediálních textů. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 382 – 388.

späť na zoznam

Rafayová, Andrea

RAFAYOVÁ, Andrea: ALL: GD0 TR0XU P0P15MENKUYE? (O komunikácii prostredníctvom krátkych textových správ SMS a teletextu). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 70 – 80.
RAFAYOVÁ, Andrea: Prvý dojem dvakrát neurobí. O komunikácii prostredníctvom vizitiek. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 237 – 246.
RAFAYOVÁ, Andrea: Ústna komunikácia v medicínskom prostredí. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 251 – 258.

späť na zoznam

Rajčanová, Alexandra

RAJČANOVÁ, Alexandra: Z historickej metrológie. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 60 – 66.
RAJČANOVÁ, Alexandra: Kategória ustálenosti v historickom frazeologickom fonde. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 119 – 124.
RAJČANOVÁ, Alexandra: Mena koní v lexikografických prácach zo začiatku storočia. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 117 – 121.
RAJČANOVÁ, Alexandra: Tabuizovaná lexika v lexikografickom spracovaní (diachrónny pohľad). In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 208 – 217.
BENKO, Vladimír – RAJČANOVÁ, Alexandra: Lokalizácia softvérových produktov (Jazykovedný pohľad). In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 70 – 75.

späť na zoznam

Rajnohová, Adriana

RAJNOHOVÁ, Adriana: Veda pre vedu alebo Synonymia vzajatí jazykovedy?. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 308 – 311.
RAJNOHOVÁ, Adriana: Synonymické impresie. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 60 – 69.
RAJNOHOVÁ, Adriana: Teoretická reflexia synonymie. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 285 – 294.

späť na zoznam

Rakšányiová, Petra

HUSZÁROVÁ, Melinda – RAKŠÁNYIOVÁ, Petra: Využitie gramatických hier ako alternatívnej metódy vo výučbe nemčiny ako cudzieho jazyka. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 199 – 203.

späť na zoznam

Ramasheuskaya, Katsiaryna

RAMASHEUSKAYA, Katsiaryna: Databáze jazykových chyb v češtině mluvčích s prvním jazykem slovanským – přípravná fáze projektu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 389 – 394.

späť na zoznam

Ramšáková, Anna

RAMŠÁKOVÁ, Anna: Fonologická analýza goralského nárečia v obci Skalité, interferencia spisovného jazyka a nárečia na zvukovej rovine. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 411 – 422.
RAMŠÁKOVÁ, Anna: Komparácia variantov fonologického systému goralských nárečí obcí Čierne, Oščadnica, Skalité. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 596 – 612.
RAMŠÁKOVÁ, Anna: Výklad distribúcie foném za psl. striednice vo fonologickom systéme nárečí lokalít Skalité, Čierne, Oščadnica, Turzovka, Korňa, Kornica. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 292 – 315.

späť na zoznam

Rangelova, Albena

RANGELOVÁ, Albena – TICHÁ, Zdenka – OPAVSKÁ, Zdenka: Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 139 – 147.
RANGELOVA, Albena – OPAVSKÁ, Zdeňka – TICHÁ, Zdeňka: Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 181 – 185.
RANGELOVA, Albena: Výkladové slovníky a uživatelská praxe. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 79 – 86.
RANGELOVA, Albena: Zpracování zkratkových slov v lexikální databázi Pralex. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 395 – 409.

späť na zoznam

Rašová, Dominika

RAŠOVÁ, Dominika: Nemecká lingvistika v zrkadle pragmaticko-komunikačného obratu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 410 – 422.
RAŠOVÁ, Dominika: Pragmatická sila častíc. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 364 – 374.

späť na zoznam

Rendár, Ľubomír

RENDÁR, Ľubomír: Dištinkcia mäkkého ľ. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 51 – 60.
RENDÁR, Ľubomír: Rekonštrukcia zvukovej roviny v Palkovičovej grafickej úprave kázní Alexandra Rudnaya. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 488 – 498.
RENDÁR, Ľubomír: Niekoľko poznámok o ľubozvučnosti slovenčiny. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 422 – 426.
RENDÁR, Ľubomír: Fonácia a hlasové začiatky. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 613 – 625.
RENDÁR, Ľubomír: Niekoľko poznámok o viazanej výslovnosti v slovenčine. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 316 – 321.
RENDÁR, Ľubomír: Chápanie chrapľavej fonácie v slovenčine. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 484 – 491.
RENDÁR, Ľubomír: Vplyv vybraných suprasegmantálnych javov na výskyt tvrdého hlasového začiatku a rázu v slovenčine. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 423 – 429.

späť na zoznam

Rendárová, Mária

MATIOVÁ, Mária: Preferencia doslovných alebo metaforických významov. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 157 – 175.
MATIOVÁ, Mária: Konceptualizácia pojmov emócií v slovenském jazyku. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 383 – 396.
MATIOVÁ, Mária: Kognitívny obraz konceptov závisť a škodoradosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom spoločenstve. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 212 – 224.
RENDÁROVÁ, Mária: Univerzálnosť vs. relatívnosť jazykového obrazu sveta. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 156 – 161.

späť na zoznam

Repková, Barbara

REPKOVÁ, Barbara: Rétorika etickej reklamy. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 360 – 367.

späť na zoznam

Reslová, Marcela

RESLOVÁ, Marcela: Aspekty přítomného času v češtině a v angličtině. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 193 – 200.
RESLOVÁ, Marcela: Aspekty přítomného času v češtině a v angličtině. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 46 – 54.

späť na zoznam

Rešovská, Soňa

REŠOVSKÁ, Soňa: Interlingválna onomaziologická komparácia z pohľadu teórie lexikálnej motivácie. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 162 – 173.

späť na zoznam

Ripka, Ivor

RIPKA, Ivor: Úvodné slovo. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 5.
RIPKA, Ivor: Úvodné slovo. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 5.
RIPKA, Ivor: Úvodné slovo. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 5.
RIPKA, Ivor: Úvodné slovo. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 7.

späť na zoznam

Rizeková, Iveta

RIZEKOVÁ, Iveta: K problematike tvorenia ekonomických termínov a ich používania v odbornej a bežnej komunikácii. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 443 – 451.

späť na zoznam

Rončáková, Terézia

RONČÁKOVÁ, Terézia: Vhodnosť mediálneho jazyka na šírenie náboženských posolstiev. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 626 – 636.

späť na zoznam

Rošteková, Mária

ROŠTEKOVÁ, Mária: Počítačové korektory pre francúzsky jazyk. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 380 – 388.

späť na zoznam

Rožai, Gabriel

ROŽAI, Gabriel: Nemecká banská kolonizácia severovýchodného Gemera vo svetle miestnej toponymie. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 514 – 527.
ROŽAI, Gabriel – MOLNÁROVÁ, Patrícia: Slovo na úvod. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 4.
ROŽAI, Gabriel: Rusínske nárečie obce Pača v Gemeri v komunikácii rôznych generácií. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 174 – 184.

späť na zoznam

Rumánek, Ivan

RUMÁNEK, Ivan: Ázijské slová v slovenčine. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 46 – 51.

späť na zoznam

Rusko, Milan

DZÚR, Martin – SABO, Róbert – RUSKO, Milan: Pokus o definíciu Sk-ToBI (Slovak Tones and Break Indices). In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 97 – 102.

späť na zoznam

Rusnák, Juraj

RUSNÁK, Juraj: K interpretácii neutralizácie fonologického protikladu "sykavosť – nesykavosť" v rečovej praxi. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 28 – 35.
RUSNÁK, Juraj: O vizuálnej tonalite textov troch slovenských básnikov (Farba ako symbol v slovenskom klasicizme). In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 56 – 60.
RUSNÁK, Juraj: Úvahy o ruptúrach v štruktúre lexiky básnického textu. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 51 – 54.
BRIŠKÁR, Juraj – RUSNÁK, Juraj: O kamuflovaní v textových a netextových prejavoch. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 60 – 62.
RUSNÁK, Juraj: O syndróme zámernej agresivity komunikačného prostredia. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 104 – 106.
RUSNÁK, Juraj: Niekoľko poznámok o ritualizovanej reči. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 9 – 11.
RUSNÁK, Juraj: O dramaturgii komunikačných rituálov – insígnie, dekorácie, rekvizity. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 199 – 203.
RUSNÁK, Juraj: O ženách a mužoch: Poznámky o komunikačných stereotypoch. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 54 – 59.

späť na zoznam

Ružičková, Oľga

RUŽIČKOVÁ, Oľga: Porovnanie vývinu substantívnych deklinácií v slovenskom a slovinskom jazyku. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 498 – 506.

späť na zoznam

Rychnovská, Lucie

RYCHNOVSKÁ, Lucie: ...zapovidám, by se kontrolirovalo, jest-li já pracují... aneb O vlivu němčiny na český jazyk Bedřicha Smetany. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 322 – 324.

späť na zoznam

Rysová, Kateřina

RYSOVÁ, Kateřina: Kam se poděly (v)zrostliny. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 325 – 326.
RYSOVÁ, Kateřina: K německým přejímkám v češtině doby střední. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 492 – 494.
RYSOVÁ, Kateřina: Slovosled v konstrukcích „odkud – kam“. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 430 – 436.

späť na zoznam

Ryšavá, Petra

RYŠAVÁ, Petra: Slovesa v Životě Konstantinově. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 264 – 268.

späť na zoznam

Říhová, Adéla

ŘÍHOVÁ, Adéla: Francouzský kořenný morfém „pas“ v češtině. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 14 – 19.

späť na zoznam

Sabatos, Charles

SABATOS, Charles: 'Kde začíná umění' O preklade P. Vilikovského (Večne je zelený) do angličtiny. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 199 – 202.

späť na zoznam

Sabo, Róbert

SABO, Róbert: Čo nám povie Slovenský národný korpus?. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 353 – 357.
SABO, Róbert: Terminológia výpočtovej techniky v SNK. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 507 – 511.
SABO, Róbert: Anotačná konvencia ToBI a jej slovenská mutácia. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 451 – 455.
DZÚR, Martin – SABO, Róbert – RUSKO, Milan: Pokus o definíciu Sk-ToBI (Slovak Tones and Break Indices). In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 97 – 102.
SABO, Róbert: Intonácia a text. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 426 – 430.

späť na zoznam

Salanciová, Jana

SALANCIOVÁ, Jana: Ten je ale pod papučou! Rodovo špecifické frazeologizmy v nemeckej a slovenskej frazeológii. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 103 – 110.

späť na zoznam

Satinská, Lucia

SATINSKÁ, Lucia: Deväť trojkou do Petržalky, rýchlo a ľahko: Sonda do slangového tvorenia číselných podstatných mien označujúcich linky MHD v Bratislave. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 495 – 506.
SATINSKÁ, Lucia: „Keď sme mali Taschengeld, tak sme si kúpili jeden krémes.“ Prešporáčtina ako špecifický mestský sociolekt. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 437 – 450.

späť na zoznam

Savčáková, Natália

SAVČÁKOVÁ, Natália: Fungovanie variantnosti v preklade. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 165 – 168.
SAVČÁKOVÁ, Natália: Podoby oným v preklade (s prihliadnutím na fungovanie onymie v literárnych textoch). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 512 – 515.

späť na zoznam

Sebök, Szilárd

SEBÖK, Szilárd: Dynamika používania lingvistických termínov?. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 255 – 263.

späť na zoznam

Sedláček, Radek

HLAVÁČKOVÁ, Dana – SEDLÁČEK, Radek: Morfologické značkování korpusu soukromé korespondence. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 371 – 380.

späť na zoznam

Sedláčková, Zuzana

SEDLÁČKOVÁ, Zuzana: Dramatické techniky a ich aplikácia vo výučbe cudzích jazykov. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 181 – 184.

späť na zoznam

Sedláková, Marianna

SEDLÁKOVÁ, Marianna: K problematike vedomia spisovnej a nespisovnej jazykovej normy. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 71 – 74.
SEDLÁKOVÁ, Marianna: K ranému štádiu vývinu detskej reči. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 55 – 60.
SEDLÁKOVÁ, Marianna: K problematike fonem [h] a [x] v Soľnobanskej mestskej súdnej knihe. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 102 – 106.

späť na zoznam

Sedlářová, Pavlína

SEDLÁŘOVÁ, Pavlína: Klasifikace jazykových dat dle specifických kategorií. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 556 – 570.

späť na zoznam

Sejáková, Jana

SEJÁKOVÁ, Jana: Činné príčastia v predikatívnej pozícii. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 9 – 15.
SEJÁKOVÁ, Jana: Paradigmatické a syntagmatické vlastnosti n/t-ových jednotiek. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 14 – 23.
SEJÁKOVÁ, Jana: Vnútorný svet človeka a jazyk. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 32 – 37.

späť na zoznam

Sekerová, Kamila

SEKEROVÁ, Kamila: Typologická charakteristika bulvárního periodika. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 313 – 326.

späť na zoznam

Shershneva, Daria

SHERSHNEVA, Daria: Типизированные конструкции со словом ДА в русской разговорной речи. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 571 – 581.

späť na zoznam

Schacherl, Martin

SCHACHERL, Martin: Stylistická charakteristika prostředků hláskových a morfologických v Zeyerově legendě Inultus z knihy Tři legendy o krucifixu. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 144 – 153.

späť na zoznam

Schneiderová, Eva

SCHNEIDEROVÁ, Eva: Některé rysy dialógu mezi rodiči a dětmi. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 37 – 42.
SCHNEIDEROVÁ, Eva: Je komunikace mezi rodiči a détmi dialogem?. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 73 – 78.

späť na zoznam

Schneiderová, Soňa

SCHNEIDEROVÁ, Soňa: Mezitextové vztahy ve filozofickém diskurzu (na materiálu textu J Patočky). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 66 – 70.

späť na zoznam

Schürz Pochylová, Markéta

SCHÜRZ POCHYLOVÁ, Markéta: Vícekomponentová kompozita. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 528 – 541.

späť na zoznam

Schwarzová, Eva

SCHWARZOVÁ, Eva: K dynamickým javom v odbornej terminológii. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 515 – 519.

späť na zoznam

Schwarzová, Zdenka

SCHWARZOVÁ, Zdenka: Konštruovanie jazykovej reality GMO ako bioetického problému z hľadiska mediálnej a vedeckej perspektívy. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 542 – 555.
SCHWARZOVÁ, Zdenka: Sociovedecká komunikácia v slovenských médiách (na príklade bioetického diskurzu). In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 368 – 384.

späť na zoznam

Simeunovich-Skvortsova, Maria

SIMEUNOVICH-SKVORTSOVA, Maria: Úvod. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 6.

späť na zoznam

Simon, Szabolcz

SIMON, Szabolcz: K výskumu jazyka maďarskej tlače na Slovensku. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 256 – 263.

späť na zoznam

Sitárová, Miriam

SITÁROVÁ, Miriam: Výskyt neslovenských výrazov v textoch administratívnoprávneho štýlu 18. storočia pochádzajúcich zo Štátneho okresného archívu v Trnave. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 51 – 55.
SITÁROVÁ, Miriam: Administratívno-právne termíny v Budmerickej mestskej knihe. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 133 – 138.
SITÁROVÁ, Miriam: Zápisy pomenovaní osôb v administratívno-právnych písomnostiach zo 16. – 18. storočia. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 304 – 308.

späť na zoznam

Sitkowska, Katarzyna

SITKOWSKA, Katarzyna: Komunikaty pisane w telewizyjnych serwisach informacyjnych. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 519 – 532.

späť na zoznam

Skwarska, Karolína

SKWARSKA, Karolína: Záporový genitiv v současné češtině, ruštině, polštině a slovinštině. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 201 – 208.

späť na zoznam

Slančová, Daniela

SLANČOVÁ, Daniela: Slovo na úvod. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 7.

späť na zoznam

Slančová, Terézia

SLANČOVÁ, Terézia – KAČÚR, Peter: Analýza gestiky trénera vo volejbalových zápasoch. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 507 – 522.
KAČÚR, Peter – SLANČOVÁ, Terézia: Verbálna komunikácia trénera v sociálnej interakcii s hráčmi volejbalu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 203 – 214.

späť na zoznam

Slezáková, Gabriela

SLEZÁKOVÁ, Gabriela: Prezývkové obyvateľské mená na Orave. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 523 – 529.
SLEZÁKOVÁ, Gabriela: Chotárne názvy obce Hladovka. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 451 – 456.

späť na zoznam

Slezáková, Markéta

SLEZÁKOVÁ, Markéta: Role jednotlivých účastníků televizního diskusního pořadu jako typu institucionální komunikace. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 60 – 64.

späť na zoznam

Sliačanová, Veronika

SLIAČANOVÁ, Veronika: Dynamika slovnej zásoby v španielčine. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 335 – 339.

späť na zoznam

Slivková-Džundová, Ivana

SLIVKOVÁ-DŽUNDOVÁ, Ivana: Lexikálne posuny v preklade zo slovenčiny do bieloruštiny: Bieloruský preklad poézie Jána Ondruša a Ivana Štrpku. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 57 – 68.

späť na zoznam

Sloboda, Marián

SLOBODA, Marián: Řecká a makedonská etnická skupina v Česku: lingvistické aspekty jejich vzniku a vývoje. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 103 – 113.
SLOBODA, Marián: Jak na jazyk národnostní meniny – idiolektové sítě a biografie? (Ze zkušeností z výzkumu Slováků v Chorvatsku). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 73 – 77.
SLOBODA, Marián: Slováci v Česku: jazyk a jeho používanie v transgeneračnej perspektíve. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 82 – 93.
SLOBODA, Marián: Nefonologické krácení ve slovenštině a češtině a rytmický zákon (výsledky experimentu). In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 157 – 166.
SLOBODA, Marián: „Jazyk padonkov“ a „preved“. Expanzia a kontra-hegemonizácia ruského internetového (post)slangu. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 456 – 466.

späť na zoznam

Slováková, Ivana

SLOVÁKOVÁ, Ivana: Metafora verzus odborný jazyk. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 457 – 463.

späť na zoznam

Sloviková, Daša

SLOVÍKOVÁ, Dáša: Vokalický a suprasegmentálny profil bežných rečových komunikátov v obci Veľká Lipnica. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 151 – 157.
SLOVIKOVÁ, Daša: Niektoré dynamické prejavy v deklinácií substantív u maturantov. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 532 – 538.
SLOVIKOVÁ, Daša: Termín v preklade (na príklade poľsko-slovenského prekladu). In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 430 – 432.

späť na zoznam

Smatana, Miloš

SMATANA, Miloš: Sociolingvistická anketa a jej využitie pri výskume súčasnej jazykovej situácie v konkrétnej nárečovej oblasti (na materiáli nárečia Rajeckej doliny). In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 77 – 82.
SMATANA, Miloš: Hláskoslovie rajeckého nárečia (Sociolingvistický pohľad). In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 106 – 114.

späť na zoznam

Smrčková, Barbora

SMRČKOVÁ, Barbora: Ke způsobům navazování komunikace v současných ženských časopisech. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 538 – 545.

späť na zoznam

Sobalíková, Hanna

SOBALÍKOVÁ, Hana: Za bohatstvím slovníků Daniela Adama z Veleslavína. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 408 – 416.
SOBALÍKOVÁ, Hana: České cisiojány aneb kolikátého dnes máme?. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 545 – 556.
SOBALÍKOVÁ, Hana: Bible Litoměřicko-třeboňská v proměnách staletí. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 467 – 474.
SOBALÍKOVÁ, Hana: Druhá redakce staročeského překladu bible. Uvedení do problematiky. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 433 – 438.
SOBALÍKOVÁ, Hana: Vliv M. Jana Husa na formování biblického překladu. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 637 – 643.
SOBALÍKOVÁ, Hana: Byla staročeská lokusta k jídlu?. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 340 – 347.

späť na zoznam

Sojda, Sylwia

SOJDA, Sylwia: Partykuły słowackie jako parenteza. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 596 – 604.

späť na zoznam

Sokolová, Miloslava

MIROSŁAWSKA, Wirginia – SOKOLOVÁ, Miloslava: K problematike poľského a slovenského slovesa. Syntaktické funkcie infinitívu v poľštine a slovenčine. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 59 – 64.

späť na zoznam

Sojka, Pavel

SOJKA, Pavel: Tvaroslovná a pravopisná stránka internetových inzerátů mladých adeptek modelingu ve věku 12 – 15 let. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 375 – 385.

späť na zoznam

Sokół, Anna

SOKÓŁ, Anna: Perswazja czy manipulacja? Analiza wybranych aspektów językowych czasopisma „WróŜka“. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 644 – 660.

späť na zoznam

Sokotović, Dalibor

SOKOTOVIĆ, Dalibor: Jazykové plánovanie v Lužici. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 147 – 151.

späť na zoznam

Sorger, Roman

SORGER, Roman: Prediktabilita tvorenia viacslovných pomenovaní. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 464 – 485.
SORGER, Roman: Slovesné motivanty v technickom jazyku. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 386 – 398.

späť na zoznam

Sowa, Wojciech

SOWA, Wojciech: Keltské výpožičky v latinčine. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 186 – 194.
SOWA, Wojciech: Słowackie súci a łacińskie sōns. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 107 – 112.

späť na zoznam

Spálová, Jana

SPÁLOVÁ, Jana: Úskalia prekladu právneho textu. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 438 – 443.
SPÁLOVÁ, Jana: Extra-graphic Dimensions of Expressions – Pictures, Blank and Black Pages in the Sterne ́s Novel The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 378 – 380.

späť na zoznam

Späth, Andreas

SPÄTH, Andreas: Imperatívna veta v slovenčine. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 7 – 12.

späť na zoznam

Stanková, Mária

STANKOVÁ, Mária: Publicizmus a jeho funkcia v lexikálnej zásobe. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 185 – 191.

späť na zoznam

Stanková, Slavomíra

STANKOVÁ, Slavomíra: Teoreticky o (praktickej) komunikačnej kompetencii. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 192 – 200.

späť na zoznam

Stankovičová, Henrieta

STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Frekvencia výskytu neurčitých slovesných tvarov v diele Mila Urbana. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 556 – 562.
STANKOVIČOVÁ, Henrieta: Vývinové peripetie postavy Adama Hlavaja. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 474 – 481.

späť na zoznam

Stefańczyk, Wiesław Tomasz

STEFAŃCZYK, Wiesław Tomasz: Funkcje vocativu we współczesnej polszczyźnie. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 169 – 172.

späť na zoznam

Stejskalová, Mariana

STEJSKALOVÁ, Mariana: Druhy jazykovej tvorivosti pri riešení divergentných úloh. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 48 – 55.
STEJSKALOVÁ, Mariana: Problematika verbálnej kreativity detí v odbornej literatúre. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 64 – 69.
STEJSKALOVÁ, Mariana: Z lexiky detskej reči. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 69 – 73.
STEJSKALOVÁ, Mariana: Otázky kódovania v detskej reči. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 9 – 13.

späť na zoznam

Stluka, Martin

STLUKA, Martin: Staročeské Životy Krista Pána. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 180 – 190.

späť na zoznam

Stojanová, Ľuba

STOJANOVÁ, Ľuba: K niektorým otázkam jazykovej dynamiky súčasnej spisovnej bulharčiny, češtiny a slovenčiny. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 57 – 60.
ODALOŠ, Pavol – STOJANOVÁ, Ľuba: O niektorých aspektoch slovenského a bulharského argotu. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 78 – 83.
STOJANOVÁ, Ľuba: Dynamické tendencie pri prechyľovaní v súčasnej slovenčine a bulharčine. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 55 – 58.

späť na zoznam

Strehovská, Zuzana

STREHOVSKÁ, Zuzana: Reklamné prejavy v lokálnom rozhlase. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 14 – 19.

späť na zoznam

Striešková, Mária

STRIEŠKOVÁ, Mária: Interpretácia jazyka Rúfusovej poézie pre deti. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 562 – 568.

späť na zoznam

Strnádová, Petra

STRNÁDOVÁ, Petra: Jazykové vedomie a kultúra vyjadrovania v internetových denníkoch. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 486 – 494.

Světlá, Jindra

SVĚTLÁ, Jindra: Internacionalizace slovní zásoby v cestovním ruchu. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 107 – 113.

späť na zoznam

Svobodová, Andrea

SVOBODOVÁ, Andrea: Překlad biblických veršů v tzv. kázáních dzikovských ve vztahu ke staročeským překladům bible. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 264 – 280.

späť na zoznam

Szczerbová, Marcela

SZCZERBOVÁ, Marcela: Individuálna charakteristika živých osobných mien v Rabči. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 495 – 500.
SZCZERBOVÁ, Marcela: Funkčné členy živých osobných mien vo vybraných lokalitách. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 399 – 404.

späť na zoznam

Szentesiová, Lenka

SZENTESIOVÁ, Lenka: Štylistické aspekty Kollárových Pamätí z mladších rokov života. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 530 – 539.

späť na zoznam

Sziveková, Katarína

SZIVEKOVÁ, Katarína: Slovensko – maďarský bilingvizmus: teória a prax. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 348 – 365.

späť na zoznam

Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa

SZKUDLAREK-ŚMIECHOWICZ, Ewa: Modyfikacje związków frazeologicznych we współczesnych utworach poetyckich a spójność tekstu. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 568 – 580.

späť na zoznam

Šatanová, Klára

ŠATANOVÁ, Klára: Poznámky ke vzniku a dataci deminutivních přípon -éček, -éčka, -éčko. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 281 – 285.

späť na zoznam

Šefčík, Dominik

ŠEFČÍK, Dominik: Bratislavsko, Košicko, Prešovsko... Miestne názvy utvorené pomocou sufixu -sko vo svetle korpusových dokladov. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 605 – 614.

späť na zoznam

Šekli, Matej

ŠEKLI, Matej: Tonemski naglasni tipi samostalnikov srednje o-jevske sklanjatve v (knjižni) slovenščini. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 23 – 39.

späť na zoznam

Šimandl, Josef

ŠIMANDL, Josef: K dotazníkovým metódam při výzkumu jazykového povědomí. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 84 – 89.

späť na zoznam

Šimečková, Marta

ŠIMEČKOVÁ, Marta: Protetické v- v české odborné literatuře druhé poloviny 16. století (na tisku Liber de Arte Distillandi z roku 1559). In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 413 – 415.

späť na zoznam

Šimek, Štěpán

ŠIMEK, Štěpán: K otázce poměru češtiny a slovenštiny ve Zprávě písma slovenského Tobiáše Masníka. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 443 – 450.
ŠIMEK, Štěpán: K lexikografickému zpracování staročeských slov pýř, pýřenie, pýřie. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 661 – 666.
ŠIMEK, Štěpán: K pramenům a didaktickým prvkům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 366 – 371.
ŠIMEK, Štěpán: K intertextovým vztahům Zprávy písma slovenského Tobiáše Masníka: prameny Zprávy, Zpráva jako pramen. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 540 – 546.
ŠIMEK, Štěpán: Římská kronika aneb Martimiani ve staročeském překladu Beneše z Hořovic. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 501 – 509.
ŠIMEK, Štěpán: Staročeské femininum jatka – nástin jeho dalšího formálního a sémantického vývoje a lexikografické zpracování. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 405 – 412.
ŠIMEK, Štěpán: Lexikální analýza a intertextovost. Na příkladu pramenů Kroniky české Václava Hájka z Libočan. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 380 – 389.

späť na zoznam

Šimková, Mária

ŠIMKOVÁ, Mária: Kondenzačné a nekondenzačné javy v hovorenej reči. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 94 – 98.
ŠIMKOVÁ, Mária: Syntakticko-pragmatická analýza korešpondencie Ivana Kadlečíka. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 103 – 116.
ŠIMKOVÁ, Mária: Lexikografické spracovanie častíc v slovenčine. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 323 – 336.
ŠIMKOVÁ, Mária: Príslovky a častice celkom, úplne – vôbec. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 325 – 328.
ŠIMKOVÁ, Mária: Navrávačky Dominika Tatarku: človek, rozprávanie, text. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 223 – 232.

späť na zoznam

Šimoniová-Černáková, Ružena

ŠIMONIOVÁ-ČERNÁKOVÁ, Ružena: Možnosti preverovania jazykovej kompetencie v nematerinskom jazyku. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 481 – 488.

späť na zoznam

Šindelářová, Jaromíra

ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Sociokulturní aspekty při výuce češtiny jako cizího jazyka. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 489 – 500.
ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Přejímání německých pomístních jmen do češtiny. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 451 – 455.

späť na zoznam

Široká, Dana

ŠIROKÁ, Dana: Empirické poznatky o xenoslovakistike. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 510 – 514.

späť na zoznam

Škovierová, Angela

ŠKOVIEROVÁ, Angela: Práce slovenských autorov pôsobiacich v Čechách používané pri výučbe jazyka v období humanizmu. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 34 – 39.

späť na zoznam

Škutka, Martin

ŠKUTKA, Martin: Jazykový znak a jeho funkcia v jazykovom spoločenstve. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 455 – 463.

späť na zoznam

Škvareninová, Dagmar

ŠKVARENINOVÁ, Dagmar: Pragmatický a nepragmatický prístup v lingvistike. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 515 – 521.

späť na zoznam

Šlédrová, Jasňa

ŠLÉDROVÁ, Jasňa: Podmínky realizace záměru mluvčího v psaném a mluveném textu (Interdisciplinárni přístup). In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 42 – 48.

späť na zoznam

Šlosárová, Paulína

ŠLOSÁROVÁ, Paulína: Umenie komunikovať a slovenská masmediálna sféra. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 372 – 377.

späť na zoznam

Šmejkalová, Martina

ŠMEJKALOVÁ, Martina: Místo historické mluvnice v hodinách češtiny na středních školách v letech 1918 – 1939. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 169 – 175.
ŠMEJKALOVÁ, Martina: Téma dívčí války a tvorba antroponym u Václava Hájka z Libočan. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 166 – 170.

späť na zoznam

Šmídová, Pavla

ŠMÍDOVÁ, Pavla: Uplatnění řeckých a latinských komponentů prefixálního typu v nových slovech současné češtiny. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 217 – 222.
ŠMÍDOVÁ, Pavla: Ke vztahu juxtapozice a prefixace u neologizmů. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 179 – 183.
ŠMÍDOVÁ, Pavla: Ke vztahu multiverbálnosti a internacionalizace (na příkladu multiverbálních spojení s výrazem scéna). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 258 – 262.
ŠMÍDOVÁ, Pavla: Morfologické varianty v přívlastkové pozici (k lexikálním prostředkům internacionální povahy). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 36 – 41.

späť na zoznam

Špotáková, Dagmara

ŠPOTÁKOVÁ, Dagmara: Odborný jazyk matematiky 15. – 17. storočia. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 522 – 528.

späť na zoznam

Štancel, Ivan

ŠTANCEL, Ivan: Slovesá vyjadrujúce manuálne činnosti v slovenčine. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 547 – 559.
ŠTANCEL, Ivan: Vysokotatranské oronymá – motivácia ich vzniku v minulosti a súčasnosti. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 529 – 538.

späť na zoznam

Štefánik, Jozef

ŠTEFÁNIK, Jozef – GROMA, Marián: Jazykové systémy počujúcich a nepočujúcich. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 70 – 74.
GROMA, Marián – ŠTEFÁNIK, Jozef: Bilingvizmus alebo semilingvizmus?. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 68 – 73.
ŠTEFÁNIK, Jozef: Slovensko-anglický intenčný bilingvizmus. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 60 – 65.
ŠTEFÁNIK, Jozef: Vývin a fungovanie jazyka v podmienkach individuálneho bilingvizmu. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 23 – 31.
ŠTEFÁNIK, Jozef: Optimálne, citlivé, kritické alebo žiadne?. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 9 – 21.

späť na zoznam

Štefanovič, Juraj

ŠTEFANOVIČ, Juraj: Rozpoznávanie textu pomocou počítača. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 40 – 46.

späť na zoznam

Štěpán, Pavel

ŠTĚPÁN, Pavel: Sufixy -čí, -ičí a -ovčí v pomístních jménech v Čechách. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 464 – 470.
ŠTĚPÁN, Pavel: Lokální urbanonymické systémy. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 667 – 669.
ŠTĚPÁN, Pavel: Složená adjektiva v pomístních jménech v Čechách. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 381 – 385.
ŠTĚPÁN, Pavel: K interpretaci toponyma Kocanda. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 560 – 564.
ŠTĚPÁN, Pavel: Valtická, Radouova, Na Blanici (k problematice detoponymických urbanonym). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 539 – 544.
ŠTĚPÁN, Pavel: Polyfunkční formant -sko v toponymii Čech. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 416 – 421.

späť na zoznam

Štěpánek, Jan

ŠTĚPÁNEK, Jan: Pražský závislostní korpus. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 581 – 587.

späť na zoznam

Štěpánková, Barbora

ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora: K možnostem zpracování predikativ v jednojazyčném slovníku. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 201 – 209.

späť na zoznam

Štěpánová, Veronika

ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika: Mluvený projev studentů 1. ročníku Vyšší odborné školy herecké. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 386 – 389.
ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika: Korpus řečových vzorů. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 565 – 567.
ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika: Když Slováci mluví česky (analýza výslovnosti). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 545 – 554.
ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika: Devatenáct set softwarů a hardwarů (analýza vybraných výslovnostních jevů v češtině). In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 422 – 426.
ŠTĚPÁNOVÁ, Veronika: Jak se vyslovuje Slovensko?. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 286 – 290.

späť na zoznam

Štěříková, Hana

ŠTĚŘÍKOVÁ, Hana: Cesty lexému ябедa prostorem a časem. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 615 – 626.

späť na zoznam

Šulcková, Martina

ŠULCKOVÁ, Martina: Poznámka k ediční a vydavatelské praxi na Slovensku v letech 1805 – 1822. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 26 – 30.

späť na zoznam

Šveda, Ján

ŠVEDA, Ján: Náčrt publicistických tendencií v próze Ladislava Ťažkého. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 587 – 593.

späť na zoznam

Tekeliová, Dominika

TEKELIOVÁ, Dominika: Problém prekladu vlastných podstatných mien v umeleckej literatúre. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 427 – 436.
TEKELIOVÁ, Dominika: František Šujanský – folklorista a jazykovedec. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 291 – 297.

späť na zoznam

Ternová, Alica

TERNOVÁ, Alica: Slovensko-český receptívny bilingvizmus, otázky laického prekladu z češtiny do slovenčiny. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 627 – 645.
TERNOVÁ, Alica: Sémantická analýza niektorých prípadov slovensko-slovinských interlingválnych homoným. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 385 – 390.

späť na zoznam

Tichá, Zdeňka

RANGELOVÁ, Albena – TICHÁ, Zdenka – OPAVSKÁ, Zdenka: Jednojazyčné slovníky při výuce mateřštiny (projekt dotazníkového průzkumu. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 139 – 147.
RANGELOVA, Albena – OPAVSKÁ, Zdeňka – TICHÁ, Zdeňka: Uživatelské aspekty výkladového slovníku (zhodnocení předběžných výsledků). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 181 – 185.
TICHÁ, Zdeňka: Řekni mi, co ti ve slovníku chybí, a já ti povím, jaký jsi uživatel. K otevřeným otázkám dotazníkového průzkumu. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 97 – 101.
TICHÁ, Zdeňka: Profesionalizmy a slangizmy. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 12 – 16.
TICHÁ, Zdeňka: Internacionalizmy a slang. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 29 – 36.
TICHÁ, Zdeňka: Zpracování neologismů v rámci výzkumného záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 568 – 573.
TICHÁ, Zdeňka: Slovotvorná produktivnost zkratek a značek v češtině. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 555 – 570.

späť na zoznam

Timko, Andrej

TIMKO, Andrej: Franglais as a Sociolinguistic Phenomenon. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 298 – 313.

späť na zoznam

Tkačíková, Anna

TKAČÍKOVÁ, Anna: Zmeny významovej stránky slov zdedených z praslovančiny Sémantická analýza vybraných lexikálnych jednotiek. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 593 – 600.

späť na zoznam

Tkáčová, Mária

TKÁČOVÁ, Mária: Filozofické východiská pri vytváraní modelu vyučovania proprií v primárnej škole. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 574 – 583.

späť na zoznam

Tölgyesi, Tamás

TÖLGYESI, Tamás: K lexikálním germanizmům v češtině z hlediska kontaktové lingvistiky. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 601 – 605.
TÖLGYESI, Tamás: Vojenské výrazy přejaté z němčiny v českém, slovenském a maďarském jazyce. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 500 – 506.
TÖLGYESI, Tamás: Náboženské výrazy řecko-latinského původu přejaté prostřednictvím němčiny do českého, slovenského a maďarského jazyka. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 470 – 474.
TÖLGYESI, Tamás: K německé řemeslnické terminologii v českém, slovenském a maďarském jazyce. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 390 – 393.
TÖLGYESI, Tamás: O areálové lingvistice a středoevropském jazykovém areálu. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 584 – 587.

späť na zoznam

Török, Ľuboš

TÖRÖK, Ľuboš: Kulturémy v turistických textoch (Komparatívna analýza preferencií respondentov). In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 171 – 180.

späť na zoznam

Tóth, Sándor János

TÓTH, Sándor János: Používanie slovenčiny v školách v Békešskej župe. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 177 – 183.
TÓTH, Sándor János: O výskume germanizmov v slovenčine. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 606 – 617.
TÓTH, Sándor János: Železničná terminológia a názvy staníc pri vzniku ČSD. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 670 – 675.

späť na zoznam

Trčková, Dita

TRČKOVÁ, Dita: Metaforická konceptualizace přírodních katastrof v amerických novinách. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 394 – 397.

späť na zoznam

Trizuliak, Milan

TRIZULIAK, Milan: Kultúrna kompetencia – ilúzia alebo realita?. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 168 – 171.

späť na zoznam

Trubačová, Lucia Anna

TRUBAČOVÁ, Lucia Anna: O problematike (jazykovej) zdvorilosti. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 398 – 404.

späť na zoznam

Tuhárska, Zuzana

TUHÁRSKA, Zuzana: Možnosti skúmania odborných textov. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 63 – 66.

späť na zoznam

Tůmová, Šárka

TŮMOVÁ, Šárka: Mluvnice F. M. Pelcla – Grundsätze der Böhmischen Grammatik. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 618 – 623.
TŮMOVÁ, Šárka: Kde začíná a končí Evropa? Mimojazykové cíle v učebnicích němčiny jako cizího jazyka. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 506 – 513.

späť na zoznam

Tuska, Tünde

TUSKA, Tünde: Čabiansky kalendár v 21. storočí. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 271 – 273.
TUSKA, Tünde: Menšinové a väčšinové stereotypy, predsudky u komlóšskych Slovákov. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 623 – 627.
TUŠKOVÁ, Tünde – ŽILÁKOVÁ, Mária: O zaniknutom ekumenickom časopise Cesta, Pravda a Život. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 513 – 520.
TUSKA, Tünde: Etnické parametre mladých Slovákov v maďarskom prostredí. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 676 – 680.

späť na zoznam

Tymon, Oxana

TYMON, Oxana: Hybridy v lexike súčasného slovenského jazyka. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 43 – 48.

späť na zoznam

Týrová, Zuzana

TÝROVÁ, Zuzana: Prezývky Slovákov v obci Pivnica (Juhoslávia). In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 175 – 179.
TÝROVÁ, Zuzana: Od hungarizmov a germanizmov po srbizmy v jazyku vojvodinských Slovákov. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 214 – 218.
TÝROVÁ, Zuzana: Slovensko-srbský bilingvizmus vo Vojvodine. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 627 – 632.

späť na zoznam

Uhláriková, Jasna

UHLÁRIKOVÁ, Jasna: Priestorové metafory v jazykovom diskurze. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 588 – 594.
UHLÁRIKOVÁ, Jasna: Zámená v slovenských a srbských frazémach. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 571 – 585.
UHLÁRIKOVÁ, Jasna: Slovenské a srbské somatické frazémy s lexikálnou zložkou oko. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 437 – 449.
UHLÁRIKOVÁ, Jasna: Vymedzovacie zámená v slovenských a srbských frazémach (delimitatíva a adverzatíva). In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 314 – 321.

späť na zoznam

Unuk, Drago

UNUK, Drago: O predponah v narečju. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 23 – 33.
UNUK, Drago: Besedotvorje v zahodnih prleških govorih. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 148 – 157.

späť na zoznam

Urban, Małgorzata

URBAN, Małgorzata: Uwagi na temat uwarunkowań znaczeń kontekstowych wyrażanych przez przymiotniki odrzeczownikowe. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 632 – 636.

späť na zoznam

Urbancová, Lujza

URBANCOVÁ, Lujza: Variácie v sémantickom trojuholníku. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 58 – 63.
URBANCOVÁ, Lujza: Jazyk v inzeráte. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 38 – 43.
URBANCOVÁ, Lujza: Imidž mesta. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 636 – 642.

späť na zoznam

Urbanová, Jana

URBANOVÁ, Jana: Žánrové aspekty literarizovanej modlitby v básnickej tvorbe Jána Smreka a Laca Novomeského. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 429 – 442.

späť na zoznam

Vagaská, Denisa

VAGASKÁ, Denisa: Adekvátnosť učebných materiálov pre zahraničných študentov z hľadiska rozpracovania segmentálnych a suprasegmentálnych javov slovenského jazyka. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 586 – 591.
VAGASKÁ, Denisa: Využitie slovotvorných postupov pri formovaní novodobých slangových výrazov. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 450 – 456.
VAGASKÁ, Denisa: Lexikografické spracovanie slangového slovníka. Heslové slovo. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 322 – 326.

späť na zoznam

Váchová, Romana

VÁCHOVÁ, Romana: K výběru rodných jmen ve šlechtickém rodu Kinských. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 681 – 683.

späť na zoznam

Vajdlová, Miloslava

VAJDLOVÁ, Miloslava: Substantivizovaná adjektiva označující poplatky, dávky a platy ve staré češtině. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 123 – 126.
VAJDLOVÁ, Miloslava: Kulturně-historické pozadí významů staročeských substantiv přědsien, přědsienie. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 120 – 127.
VAJDLOVÁ, Miloslava: Proměny koncepce Staročeského slovníku. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 136 – 145.
VAJDLOVÁ, Miloslava: Analýza sémantické a slovotvorné struktury staročeských lexikálních jednotek dívati sě, diviti sě s přihlédnutím k jejich vzájemnému vztahu a následnému novočeskému vývoji. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 136 – 147.
VAJDLOVÁ, Miloslava: Obraz živočišné říše ve slovnících Bohemář mistra Bartoloměje z Chlumce, Nomenclator quadrilinguis Daniela Adama z Veleslavína a Orbis pictus Jana Amose Komenského. In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 210 – 220.
VAJDLOVÁ, Miloslava: Elektronický slovník staré češtiny – nový způsob zveřejnění staročeské slovní zásoby. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 521 – 526.

späť na zoznam

Vala, Jaroslav

ČECH, Radek – VALA, Jaroslav: Jazykové bariéry při recepci poezie. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 69 – 75.

späť na zoznam

Valentová, Iveta

ŠLABJAROVÁ, Iveta: Valaská Bela. K hláskosloviu belianskeho nárečia. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 114 – 119.
ŠLABJAROVÁ, Iveta: Živé mená v Diviackej Novej Vsi. In: Varia. IV. Zborník príspevkov zo IV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 30. 11. – 2. 12.1994). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1995, s. 14 – 19.
VALENTOVÁ, Iveta: Frekvencia krstných (rodných) mien v hornonitrianskej obci Diviacka Nová Ves. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 11 – 19.
VALENTOVÁ, Iveta: Priezvisko ako funkčný člen živého osobného mena. In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 151 – 158.
ŠLABJAROVÁ, Iveta: Apelatívny člen živého osobného mena. In: Varia. XII. Zborník materiálov z XII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 4. – 6. 12. 2002). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2005, s. 250 – 256.

späť na zoznam

Vaľová, Lucia

VAĽOVÁ, Lucia: Kvalitatívna modulácia reči v slovenčine. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 595 – 602.
VAĽOVÁ, Lucia: Farba hlasu vo formantovej štruktúre vokálu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 592 – 603.

späť na zoznam

Vančová, Hana

VANČOVÁ, Hana: Spoločenské vplyvy na tvorbu Oscara Wildea. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 405 – 412.
VANČOVÁ, Hana: Bertold Brecht: Zadržateľný vzostup Artura Uiho. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 603 – 607.

späť na zoznam

Vasilišinová, Dorota

VASILIŠINOVÁ, Dorota: Sémantická interpretácia laudatív v starofrancúzskych hrdinských spevoch z 12. storočia. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 642 – 646.
VASILIŠINOVÁ, Dorota – GARABÍK, Radovan: Francúzsko-slovenský paralelný korpus. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 526 – 530.

späť na zoznam

Vavrúšová, Barbora

VAVRÚŠOVÁ, Barbora: Lexikálna stránka hovorenej podoby jazyka v Trenčíne. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 474 – 481.

späť na zoznam

Veselý, Vojtěch

VESELÝ, Vojtěch: Význam a funkce deiktických výrazů s komponenty bůhví-, bůhví a bůh ví. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 604 – 608.

späť na zoznam

Vichopeňová, Ľudmila

VICHOPEŇOVÁ, Ľudmila: Kondenzácia polopredikatívnych konštrukcií v slovenčine a v angličtine. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 413 – 416.

späť na zoznam

Vilčeková, Katarína

VILČEKOVÁ, Katarína: Poetika staršej cestopisnej a memoárovej literatúry. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 416 – 420.
VILČEKOVÁ, Katarína: Základné konštanty v kompozičnej výstavbe cestopisnej literatúry. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 646 – 652.
VILČEKOVÁ, Katarína: Konfrontácia cestopisu s inými typmi dokumentárnej prózy. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 531 – 534.
VILČEKOVÁ, Katarína: Die Rolle der Muttersprache beim Fremdsprachenlernen. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 401 – 419.
VILČEKOVÁ, Katarína: Komparácia cestopisu s niektorými druhovými formami dokumentárnej prózy – t. j. biografie a reportáže. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 481 – 484.

späť na zoznam

Viňarská, Veronika

VIŇARSKÁ, Veronika: Úvodné poznámky k slovníku viacslovných pomenovaní. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 684 – 688.

späť na zoznam

Vodičková, Zuzana

VODIČKOVÁ, Zuzana: Šarišská nárečová lexika. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 689 – 695.

späť na zoznam

Vodrážková, Kamila

VODRÁŽKOVÁ, Kamila – KRÁČMAR, Tomáš – RAMPELOVÁ, Ivana: Mluvený projev žáků a studentů na Moravě. In: Varia. XIII. Zborník materiálov z XIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 2003). Zost. M. Šimková – K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2006, s. 184 – 187.

späť na zoznam

Vohralíková, Martina

VOHRALÍKOVÁ, Martina: Stručné návodové texty z komunikačního pohledu. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 417 – 423.
VOHRALÍKOVÁ, Martina: Instruktivní text a jeho komický potenciál. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 608 – 615.

späť na zoznam

Vojtech, Miloslav

VOJTECH, Miloslav: Niekoľko poznámok k sémantike jazyka Hviezdoslavovej lyriky. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 94 – 97.
VOJTECH, Miloslav: V zajatí básnických konvencií. Interpretácia básne Bohuslava Tablica Užívání života. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 22 – 27.

späť na zoznam

Vojtechovská, Veronika

VOJTECHOVSKÁ, Veronika: Priezviská v slovenskom posunkovom jazyku. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 616 – 629.

späť na zoznam

Vojtechovský, Roman

VOJTECHOVSKÝ, Roman: Nepriame pomenovania v slovenskom posunkovom jazyku. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 630 – 639.
VOJTECHOVSKÝ, Roman: Posunková lexéma V TOM má mnoho podôb. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 457 – 461.
VOJTECHOVSKÝ, Roman: Vyjadrovanie záporu v slovenskom posunkovom jazyku. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 327 – 344.
VOJTECHOVSKÝ, Roman: Motivovanosť vybraných toponým miest Slovenska v slovenskom posunkovom jazyku. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 663 – 687.

späť na zoznam

Vojtek, Daniel

VOJTEK, Daniel: K otázke preložiteľnosti neologizmov a vlastných mien v dielach Borisa Viana. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 696 – 701.
VOJTEK, Daniel: Ako sa na Slovensku prekladal/prekladá Boris Vian. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 424 – 437.
VOJTEK, Daniel: K slovenskému prekladu proprií v dielach B. Viana II. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 640 – 645.

späť na zoznam

Vojteková, Marta

VOJTEKOVÁ, Marta: Priestorový význam prvotných predložiek v slovenčine a poľštine. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 115 – 127.
VOJTEKOVÁ, Marta: Časový význam prvotných predložiek v spisovnej slovenčine a v spisovnej poľštine. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 702 – 716.

späť na zoznam

Voleková, Kateřina

VOLEKOVÁ, Kateřina: Staročeské substantivum tanec. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 484 – 490.
VOLEKOVÁ, Kateřina: Versus v latinsko-českém Slovníku klementinském. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 717 – 722.
VOLEKOVÁ, Kateřina: Napodobování a soupeření (imitatio a aemulatio) ve slovníku Klementinském (1455). In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 438 – 449.
VOLEKOVÁ, Kateřina: K staročeským výrazům bú a blázn. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 646 – 653.
VOLEKOVÁ, Kateřina: Sýkora koňadra ve staré češtině. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 609 – 614.
VOLEKOVÁ, Kateřina: K pravopisu Tabulí Mikuláše z Drážďan v Göttingenském rukopisu. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 462 – 468.
VOLEKOVÁ, Kateřina: K marginálním výkladům ve staročeské Bibli kladrubské. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 345 – 353.

späť na zoznam

Vondrák, Karel

VONDRÁK, Karel: Archívní prameny jako zdroj poznání regionálních zvláštností vývoje spisovného jazyka. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 101 – 105.

Voršič, Ines

VORŠIČ, Ines: Sufiksoidi -fil, -fob in -holik ter njihove ženskospolske ustreznice v slovenskem jeziku. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 615 – 629.

späť na zoznam

Vrábľová, Júlia

VRÁBĽOVÁ, Júlia: Jazyková ideológia aj v slovenskom parlamente. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 630 – 638.

späť na zoznam

Vužňáková, Katarína

VUŽŇÁKOVÁ, Katarína: Detská reč a slovotvorba. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 723 – 740.

späť na zoznam

Vykypěl, Bohumil

VYKYPĚL, Bohumil: V rekonstrukci staropruské sociální terminologie (svobodní). In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 194 – 206.
VYKYPĚL, Bohumil: Zur Morphologie des indogermanischen Neutrums. Das Zeugnis des altpreußischen Vokabulars von Simon Grunau über die Endung des Nom/Akk. Sg. N. der o-Stämme in den indogermanischen Sprachen. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 112 – 120.

späť na zoznam

Wagenknecht, Martin

WAGENKNECHT, Martin: Slzy ve vybraných básnických sbírkách Jaroslava Seiferta. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 741 – 746.

späť na zoznam

Wachtarczyková, Jana

WACHTARCZYKOVÁ, Jana: K mentálnej reprezentácii abstraktných výrazov. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 75 – 83.
WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Sémantické pole ukrivdenosti alebo príznakové javy feministického diskurzu. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 51 – 57.
WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Problémy pri skúmaní dynamiky vývoja súčasného jazyka. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 76 – 84.
WACHTARCZYKOVÁ, Jana: Jazyk a dáta. Nové možnosti sebarealizácie jazyka vo virtualite. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 265 – 275.

späť na zoznam

Wambach, Viera

WAMBACH, Viera: Vinárske mesto Pezinok ako starý nemecký jazykový ostrov. Stopy minulosti v slovenskom spisovnom jazyku. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 747 – 753.

späť na zoznam

Weber, David

WEBER, David: Motivačné vzťahy pri pomenúvaní budov v angličtine a slovenčine. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 654 – 661.

späť na zoznam

Weissová, Hana

WEISSOVÁ, Hana: Železiarska výroba v obci Hronec a jej odraz v terénnych názvoch. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 754 – 759.
WEISSOVÁ, Hana: Odraz malého hospodárenia tzv. kovoroľníctva obyvateľov Hronca v terénnych názvoch. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 450 – 454.
WEISSOVÁ, Hana: Mikroštruktúrne vzťahy všeobecne a v onymii (príklady toponým obce Hronec). In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 639 – 646.

späť na zoznam

Wiatrowska, Lidia

WIATROWSKA, Lidia: Przewidywanie aspektowej pary czasownikowej w języku polskim i serbskim/chorwackim. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 208 – 217.
WIATROWSKA, Lidia: Kilka uwag o interferencji w językach słowiańskich (na materiale języka polskiego i języka serbskiego). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 219 – 223.

späť na zoznam

Wickleinová, Michaela

WICKLEINOVÁ, Michaela: Niektoré dynamické javy v súčasnej slovenčine. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 652 – 663.
WICKLEINOVÁ, Michaela: Analytické verbo-nominálne výrazy a ich funkcie. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 534 – 541.

späť na zoznam

Wojnar Ondicová, Kamila

WOJNAR ONDICOVÁ, Kamila: O bierzmowanych, kościelnych i narzeczonych, čiže poľské substantivizované výrazy označujúce osoby a ich slovenské ekvivalenty. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 662 – 670.

späť na zoznam

Wojnarová, Soňa

WOJNAROVÁ, Soňa: Pomístní jména obsahující apelativa draha a dráha z pohledu (nejen) lidové etymologie. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 210 – 219.

späť na zoznam

Záborská, Alena

ZÁBORSKÁ, Alena: Z problematiky prekladu proprií v diele P. Pullmana Jantárový ďalekohľad. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 354 – 361.

späť na zoznam

Zaborská, Solomija

ZABORSKÁ, Solomija: Obraz ženy v paremiológii slovenského a ukrajinského jazyka z komparatívneho aspektu. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 490 – 497.

späť na zoznam

Żaguń, Alicja

ŻAGUŃ, Alicja: Właściwości fonetyczne cerkiewnosłowiańskiego przekładu homilii Jana Chryzostoma, pochodzących ze „Złotousta” z Biblioteki Narodowej w Warszawie. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 680 – 686.
ŻAGUŃ, Alicja: Cnoty teologiczne w wybranych homiliach warszawskich „Pandektach Antiocha“. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 541 – 551.

späť na zoznam

Záhořová, Eva

ZÁHOŘOVÁ, Eva: Není rostlina jako rostlina. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 647 – 658.

späť na zoznam

Zaides, Kristina Denisovna

ZAIDES, Kristina Denisovna: “To Forget Impossible to Remember”: Meta-Communication with the Meaning of Forgetting in Oral Spontaneous Speech. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 420 – 433.

späť na zoznam

Zajacová, Stanislava

ZAJACOVÁ, Stanislava: Narácia detí predškolského veku. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 248 – 255.
ZAJACOVÁ, Stanislava: K niektorým znakom imitovaného komunikačného registra učiteľky v rolových hrách detí. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 497 – 512.
ZAJACOVÁ, Stanislava: Reč orientovaná na psa. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 671 – 681.
IVANOVÁ, Martina – KYSEĽOVÁ, Miroslava – ZAJACOVÁ, Stanislava: Výskum evidenciality v slovenčine. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 150 – 164.
ZAJACOVÁ, Stanislava: Ovládanie hovorovej slovenčiny v Maďarsku, Srbsku a Rumunsku. Výsledky dotazníkového prieskumu. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 697 – 711.

späť na zoznam

Zajacová, Tamara

ZAJACOVÁ, Tamara: Fenomén intertextuality v kontexte súčasnej nemeckej lingvistiky. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 659 – 668.

späť na zoznam

Zajíčková, Vendula

ZAJÍČKOVÁ, Vendula: Staročeský Passionál žánrová variabilita pozdně středověké legendy. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 760 – 772.

späť na zoznam

Zajonc, Juraj

ZAJONC, Juraj: Činovať – k vývoju obsahu a pôvodu pojmu. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 186 – 197.
ZAJONC, Juraj: Pomenovanie ako východisko skúmania ornamentálnych motívov (na príklade výšiviek a paličkovaných čipiek). In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 269 – 280.

späť na zoznam

Zápotočná, Oľga

ZÁPOTOČNÁ, Oľga: Metodika čítania z hľadiska fonologickej a významovej štruktúry jazyka. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 143 – 148.

späť na zoznam

Zaťková, Gabriela

ZAŤKOVÁ, Gabriela: K niektorým činiteľom textovej koherencie ako poetologickej kategórie v próze Pavla Vilikovského Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch (1989). In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 117 – 121.

späť na zoznam

Závodný, Andrej

ZÁVODNÝ, Andrej: Hydronymia povodia Myjavy a Chvojnice. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 663 – 672.
ZÁVODNÝ, Andrej: Diachrónny pohľad na distribúciu sufixu -ava v slovenskej hydronymii. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 548 – 556.
ZÁVODNÝ, Andrej: Vodné názvy slovenskej časti Pomoravia. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 773 – 779.
CHUDÍKOVÁ, Eva – ZÁVODNÝ, Andrej: Porovnávanie motivačných činiteľov v staroľubovnianskom a senickom regióne. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 120 – 126.
ZÁVODNÝ, Andrej: Niektoré osadné názvy na Záhorí. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 682 – 702.
HLADKÝ, Juraj – ZÁVODNÝ, Andrej: O náboženskej motivácii v slovenských osadných názvoch. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 114 – 125.

späť na zoznam

Zawilska, Katarzyna

ZAWILSKA, Katarzyna: Kilka uwag na temat pewnej gazety. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 228 – 233.
ZAWILSKA, Katarzyna: Elementy stylistyki w gazetach rękopiśmiennych z XVII i XVIII wieku. In: Varia. IX. Zborník materiálov z IX. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 1. - 3. december 1999). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2002, s. 50 – 54.

späť na zoznam

Zázrivcová, Monika

ZÁZRIVCOVÁ, Monika: O motivácii a demotivácii pri výpožičkách z francúzštiny (ilustrované na príkladoch z oblasti textilnej terminológie). In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 672 – 680.

späť na zoznam

Zdeňková, Jana

ZDEŇKOVÁ, Jana: Ke staročeskému vecěti. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 669 – 679.
ZDEŇKOVÁ, Jana: K minulým časům ve staročeské legendě o svaté Margaretě. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 469 – 481.
ZDEŇKOVÁ, Jana: K překladovým ekvivalentům latinského perfekta a imperfekta v Bibli olomoucké a Bibli kladrubské. In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 362 – 371.
ZDEŇKOVÁ, Jana: Deverbativní substantiva tvořen pomocí sufixů -stvo a -stvie/-ství ve staré a střední češtině. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 434 – 439.

späť na zoznam

Zemanová, Jana

ZEMANOVÁ, Jana: Změny významové struktury některých stč. slov ze sémantického pole hněvu v průběhu vývoje jazyka. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 703 – 713.

späť na zoznam

Zenovič, Jekaterina

ZENOVIČ, Jekaterina: Niektoré aspekty prekladu slovenských reálií so ruštiny. In: Varia. III. Zborník príspevkov z III. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 2. – 3. 12. 1993). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava – Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1994, s. 62 – 68.

späť na zoznam

Zok-Smoła, Aleksandra

ZOK-SMOŁA, Aleksandra: Błędy stylistyczne w wypowiedziach pisemnych uczniów gimnazjum. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 482 – 488.

späť na zoznam

Zoričáková, Gabriela

ZORIČÁKOVÁ, Gabriela: Priestor mesta v próze W. S. Reymonta Zasľúbená krajina a Viléma Mrštíka Santa Lucia (Dve podoby mesta v západoslovanských literatúrach). In: Varia. X. Zborník materiálov z X. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 22. – 24. 11. 2000). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2003, s. 242 – 244.

Zrníková, Petra

ZRNÍKOVÁ, Petra: Práca s textom nielen na hodinách slovenčiny na 2. stupni ZŠ. In: Varia. XIX. Zborník plných príspevkov z XIX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Trnava – Modra-Harmónia 18. – 20. 11. 2009) Eds. J. Hladký – Ľ. Rendár. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave 2010, s. 455 – 463.
ZRNÍKOVÁ, Petra: Čitateľská gramotnosť alebo kompetencia v materinskom jazyku?. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 714 – 720.
ZRNÍKOVÁ, Petra: Vplyv textových charakteristík na porozumenie textu. In: Varia. XXI. Zborník plných príspevkov z XXI. kolokvia mladých jazykovedcov (Banská Bystrica – Šachtičky 30. 11. – 2. 12. 2011). Eds. K. Barnová – A. Chomová. Banská Bystrica: Katedra slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2015, s. 680 – 690.
ZRNÍKOVÁ, Petra: Vplyv explicitnosti a implicitnosti na porozumenie kauzálnych vzťahov. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 489 – 498.

späť na zoznam

Zuskáčová, Mária

ZUSKÁČOVÁ, Mária: Klišéovitosť jazykových prostriedkov v televíznej reklame. In: Varia. XVIII. Zborník plných príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Prešov – Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Zost. M. Ološtiak – M. Ivanová – L. Gianitsová-Ološtiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2009, s. 780 – 784.

späť na zoznam

Zvalená, Eleonóra

ZVALENÁ, Eleonóra: Žánrové parametre evanjelia. In: Varia. XVI. Zborník príspevkov zo XVI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 8. – 10. 11. 2006) Zost. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 2009, s. 551 – 558.

späť na zoznam

Žáková, Adriána

ŽÁKOVÁ, Adriána: Jazykové zdroje slovenčiny v rámci projektu CESAR. In: Varia. XXII. Zborník plných príspevkov z XXII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Nitra 5. – 7. december 2012). Ed. K. Dudová. Nitra: Katedra slovenského jazyka Filozofickej fakulty UKF v Nitre – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2014, s. 499 – 507.

späť na zoznam

Žeňuch, Peter

ŽEŇUCH, Peter: Niektoré motívy a paralely paraliturgickej tvorby v karpatskej oblasti a slovenský literárny kontext. In: Varia. V. Zborník príspevkov z V. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 29. 11. – 1. 12.1995). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1996, s. 106 – 117.
ŽEŇUCH, Peter: Pieseň k počajevskej ikone Bohorodičky. Historicko-literárna a religiózna interpretácia. In: Varia. VI. Zborník príspevkov zo VI. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 27. – 29. 11. 1996). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1997, s. 197 – 208.
ŽEŇUCH, Peter: Krátky opis dvoch kníh uložených v knižnici Pravoslávnej bohosloveckej fakulty v Prešove. In: Varia. VII. Zborník príspevkov zo VII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 3. – 5. 12. 1997). Zost. M. Nábělková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1998, s. 313 – 323.

späť na zoznam

Žeňuchová, Katarína

ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: List matke v poetických a historicko-spoločenských reflexiách M. Rúfusa a S. Jesenina. In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 251 – 265.
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Dialektologický materiál z prelomu 19. a 20. storočia z hľadiska interdisciplinárnych výskumov slavistickej folkloristiky. In: Varia. XV. Zborník materiálov z XV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Tajov 7. – 9. 12. 2005). Zost. A. Galisová – A. Chomová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry FHV UMB v Banskej Bystrici 2008, s. 686 – 693.
ŽEŇUCHOVÁ, Katarína: Niektoré aspekty terénnych nárečových výskumov medzi jazykovedou a folkloristikou. In: Varia. XVII. Zborník príspevkov zo XVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007) Zost. V. Kováčová. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku – Filozofická fakulta – Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV 2010, s. 513 – 527.

späť na zoznam

Žilákova, Mária

ŽILÁKOVA, Mária: Funkčné vrstvy dolnozemskej slovenčiny. In: Varia. II. Zborník príspevkov z II. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 26. – 27. 10. 1992). Zost. M. Nábělková – P. Odaloš. Bratislava - Banská Bystrica: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV – Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela 1993, s. 84 – 90.

späť na zoznam

Žiláková, Renata

ŽILÁKOVÁ, Renata: Syntaktické aspekty humoru v próze Rozmarné léto Vladislava Vančury. In: Varia. XX. Zborník plných príspevkov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010) Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV 2012, s. 721 – 724.
ŽILÁKOVÁ, Renata: Typický Čech v obraze prototypu zvířete ve vnímání obyvatel Zakarpatské oblasti Ukrajiny (verbalizovaná metafora typického Čecha). In: Varia. XXIII. Zborník príspevkov z XXIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Harmónia 20. – 22. 11. 2013). Eds. K. Gajdošová – P. Gregorík. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV – Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2020, s. 372 – 379.

späť na zoznam

Александрова, Снежана

АЛЕКСАНДРОВА, Снежана: Названия одежды в болгарских говорах. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 43 – 51.

späť na zoznam

Василенкова, Лариса Борисовна

ВАСИЛЕНКОВА, Лариса Борисовна: Итальянизм и его функция в „Сказках об Италии“ М Горького и „Новых сказках об Италии“ авторов-постмодернистов. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 391 – 400.

späť na zoznam

Верховцева, Татьяна

ВЕРХОВЦЕВА, Татьяна: Как это по-русски? О реализации функции хезитационного поиска в русской устной спонтанной речи. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 655 – 662.

späť na zoznam

Григораш, Aнтонина

ГРИГОРАШ, Aнтонина: Синтактические приемы авторской интер- претации фразеологизмов (на материале современной прессы Украины). In: Varia. VIII. Zborník príspevkov z VIII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 25. – 27. november 1998). Zost. M. Nábělková – Ľ. Králik. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1999, s. 295 – 302.

späť na zoznam

Златанова, Десислава

ЗЛАТАНОВА, Десислава: Комуникативно поведение на българите в Германия. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 712 – 727.

späť na zoznam

Коломийцева, Вікторія

КОЛОМИЙЦЕВА, Вікторія: Украïнська мова в професiйнiй та непрофесiйнiй комунiкацii студентськоï молодi. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 222 – 234.

späť na zoznam

Комарова, Ольга

КОМАРОВА, Ольга: Деякi особливостi мовних контактiв близькоспорiднених мов (на прикладi украïнськоï, словацькоï та росiйськоï). In: Varia. XI. Zborník materiálov z XI. kolokvia mladých jazykovedcov (Spišská Nová Ves 28. – 30. 11. 2001). Zost. M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 2004, s. 92 – 95.

späť na zoznam

Корзникова, Дарья

КОРЗНИКОВА, Дарья: На что смотрят русские? Что слушают немцы? Объектная сочетаемостьглаголоввосприятияврусском инемецкомязыке. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 268 – 284.
КОРЗНИКОВА, Дарья: Смотреть краем глаза и слушать краем уха: инструментальная валентность глаголов восприятия в русскоми немецком языках. In: Varia. XXV. Zborník plných príspevkov z XXV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Častá-Papiernička 23. – 25. 11. 2016). Ed. K. Gajdošová. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV 2017, s. 161 – 177.

späť na zoznam

Кравченко, Людмила

ГЕЛБУТОВСЬКА, Ганна – КРАВЧЕНКО, Людмила: Методи виявлення сугестивного впливу в політичній рекламі. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 45 – 55.

späť na zoznam

Лангенбах, Маргарита

ЛАНГЕНБАХ, Маргарита: Електронний корпус української мови: сфери застосування та перспективи розвитку. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 298 – 313.

späť na zoznam

Лицюнь, И.

ЛИЦЮНЬ, И.: Модное слово «токсичный» в русском и китайском языках. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 91 – 97.

späť na zoznam

Мельник, Ірина Вадимівна

МЕЛЬНИК, Ірина Вадимівна: Екологія українського антропонімiкону. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 98 – 107.

späť na zoznam

Нылванд, Янели

НЫЛВАНД, Янели: Использование эстонизмов в говорах русского старожильческого населения Эстонии. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 420 – 428.

späť na zoznam

Оздемир, Нургюл

ОЗДЕМИР, Нургюл: Всегда – как всегда в структуре рассказов И. А. Бунина. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 443 – 454.

späť na zoznam

Гелбутовська, Ганна

ГЕЛБУТОВСЬКА, Ганна – КРАВЧЕНКО, Людмила: Методи виявлення сугестивного впливу в політичній рекламі. In: Varia. XXVII. Zborník plných príspevkov z XXVII. kolokvia mladých jazykovedcov. (Banská Bystrica – Šachtičky 21. 11. – 23. 11. 2018). Eds. G. Rožai – P. Molnárová. Banská Bystrica: Vydavateľstvo Belianum, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica 2019, s. 45 – 55.

späť na zoznam

Осипова, Мария

ОСИПОВА, Мария: К карпатской гидрографической терминологии: праславянская лексика. In: Varia. I. Zborník príspevkov z I. kolokvia mladých jazykovedcov. (Modra-Piesok 21. – 22. 10. 1991). Zost. M. Nábělková – M. Šimková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV 1992, s. 60 – 64.

späť na zoznam

Рохлина, Татьяна

РОХЛИНА, Татьяна: О специфике локальной структуры текстов автобиографического жанра: на материале романа Э. Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой». In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 499 – 513.

späť na zoznam

Сертова, Зорница

СЕРТОВА, Зорница: Исторические и лингвистические доказательства о происхождении крымских болгар. In: Varia. XIV. Zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. –10. 12. 2004). Zost. M. Olšiak. Bratislava – Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre 2006, s. 40 – 43.

späť na zoznam

Смирнова, Екатерина

СМИРНОВА, Екатерина: «Простомовный» перфект. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 582 – 595.

späť na zoznam

Удод, Дмитрий

УДОД, Дмитрий: Воздействующий потеницал текстовой интерлюдии в креолизированном тексте. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 646 – 654.

späť na zoznam

Яковлева, Анастасия

ЯКОВЛЕВА, Анастасия: Вот ещё! Отказ!. In: Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Ed. M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2019, s. 688 – 696.

späť na zoznam