Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, v. v. i,
a

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.,

vás srdečne pozývajú

na vedecký seminár venovaný

80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV,

ktorý sa uskutoční

19. septembra 2023

v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave.


Cieľom podujatia je venovať pozornosť uplynulým 80 rokom existencie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i., ktorý patrí k zakladajúcim ústavom Slovenskej akadémie vied a umení. Program podujatia má bilančný a spomienkový charakter.

Program

08.30 – 08.50

Prezentácia účastníkov

09.00 – 09.30

Slávnostné otvorenie

Moderuje: P. Žigo

09.30 – 10.15

G. Múcsková: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v kontexte vývoja slovenského lingvistického výskumu

10.15 – 11.00

M. Ološtiak: Časopis Slovenská reč a výskum slovenského jazyka

11.00 – 11.15

Prestávka na kávu

11.15 – 13.00

Okrúhly stôl

80 rokov Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV – míľniky vo výskume jazyka i v službe spoločnosti pod vedením PhDr. Ingrid Hrubaničovej, PhD., a doc. Mgr. Gabriely Múcskovej, PhD., s pozvanými hosťami: prof. PhDr. J. Dolníkom, DrSc., PhDr. A. Jarošovou, CSc., prof. PhDr. J. Kačalom, DrSc., prof. PhDr. I. Ripkom, DrSc., a prof. PhDr. P. Žigom, CSc.

Okruhy na diskusiu:

 • Začiatky inštitucionálneho skúmania jazyka a jeho premeny – formatívne vedecké a spoločenské východiská, vplyvy, osobnosti.
 • Reflexia komunikačného, sociálneho a pragmatického aspektu vo výskume Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
 • Vplyv informačných technológií a korpusovej lingvistiky na jazykovedný výskum na Slovensku.

13.00 – 14.00

Obedná prestávka

Obed si zabezpečujú účastníci individuálne.

13.30 – 14.15

Úhrada členských príspevkov (SJS pri JÚĽŠ SAV)

14.30 – 16.00

Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Správa o činnosti SJS pri JÚĽŠ SAV za uplynulé funkčné obdobie
 5. Správa o hospodárení SJS pri JÚĽŠ SAV za uplynulé funkčné obdobie
 6. Voľba volebnej komisie
 7. Voľba nového Výboru SJS pri JÚĽŠ SAV
 8. Podnety z pléna a diskusia
 9. Návrh uznesenia z Valného zhromaždenia SJS pri JÚĽŠ SAV
 10. Záver

od 16.30

Slávnostná recepcia

Dôležité informácie

 • Formulár na záväzné potvrdenie účasti: na vyplnenie tu
 • Termín na potvrdenie účasti: do 30. júna 2023
 • Miesto konania: Malé kongresové centrum SAV, Štefánikova 3, Bratilava
 • Kontaktná osoba: Katarína Gajdošová <katarina.gajdosova@korpus.juls.savba.sk>

Dokumenty

 • Pozvánka na podujatie (PDF)