Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Miloslave Sokolovej
 • Márii Stankovej

Novinky na stránke

 • 21. 5. 2023: Doplnené tézy k prednáške L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 12. 5. 2023: Pozvánka na jubilejnú prednášku Ľ. Liptákovej v Bratislave aj online
 • 10. 5. 2023: Pozvánka na vedecký seminár venovaný 80. výročiu založenia Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV v Bratislave
 • 10. 5. 2023: Doplnené fotogalérie z prednášky P. Žiga, M. Rzepielu a M. Šimkovej
 • 2. 5. 2023: Pozvánka na prednášku L. Urbancovej v Bratislave aj online
 • 13. 4. 2023: Pozvánka na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, venovanú životnému jubileu D. Slančovej, v Prešove

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,

vás srdečne pozýva na jubilejnú prednášku

prof. PaedDr. Ľudmily Liptákovej, CSc.,

s názvom

Výskumy detskej reči ako konceptuálne východisko vyučovania slovenského jazyka,

ktorá sa uskutoční

13. júna 2023 (utorok) o 13.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, v. v. i. (Panská 26, Bratislava).

Prednáška bude vysielaná aj prostredníctvom aplikácie Zoom.


Tézy prednášky:

Cieľom prednášky je prezentovať aktuálne autorkine výskumy reči dieťaťa mladšieho školského veku z hľadiska ich súvislosti s jazykovo-komunikačnou edukáciou.
Výskumy detskej reči ako súčasť vývinovej lingvistiky sa na Slovensku intenzívne realizujú od 90. rokov 20. st. Vďaka týmto výskumom máme v súčasnosti k dispozícii komplexné dáta o vývinovom profile dieťaťa hovoriaceho po slovensky v ranom a v predškolskom období (Slančová, 2008, 2018 a ďalší). Výskumné zistenia o viacerých oblastiach jazykového a komunikačného vývinu jestvujú aj z mladšieho školského veku (Harčaríková & Klimovič, 2011; Kesselová, 2001, 2003a; Klimovič, 2016; Klimovič et al., 2020; Zajacová, 2012 atď.).
V rámci vymedzovania konceptuálnych východísk vyučovania slovenského jazyka tvorí vývinová lingvistika, a teda výskumné zistenia o detskej reči, ich dôležitú súčasť. V lingvodidaktických publikáciách už boli viaceré výskumné zistenia usúvzťažnené s obsahom a procesom vyučovania slovenčiny (napr. Harčaríková & Klimovič, 2011; Kesselová, 2003b, 2003c; Liptáková & Vužňáková, 2009; Liptáková et al., 2015 atď.). Napriek tomu dostupné vývinovolingvistické poznanie a jeho didaktická transformácia prenikajú do školskej praxe vyučovania slovenčiny len veľmi pomaly a nedostatočne.
V prednáške sa pokúsime na základe vlastných výskumných zistení objasniť ich súvislosť so žiaducou jazykovo-komunikačnou edukáciou a naznačiť spôsoby ich prenosu do vzdelávacích programov a do školskej praxe.

Literatúra

 • Harčaríková, P., & Klimovič, M (2011). Naratíva v detskej reči. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
 • Kesselová, J. (2001). Lingvistické štúdie o komunikácii detí. Náuka.
 • Kesselová, J. (2003a). Morfológia v komunikácii detí. Vydavateľstvo Anna Nagyová.
 • Kesselová, J. (2003b). Vyučovanie morfológie. In J. Palenčárová, J. Kesselová, & J. Kupcová, Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo (s. 98–123). Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o.
 • Kesselová, J. (2003c). Ústne dialogické cvičenia. In J. Palenčárová, J. Kesselová, & J. Kupcová, Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo (s. 173–182). Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, s. r. o.
 • Klimovič, M. (2016). Detský pisateľ v procese tvorby textu. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
 • Klimovič, M., Kopčíková, M., Liptáková, Ľ., & Vužňáková, K. (2020) Implicitné jazykové znalosti dieťaťa Vydavateľstvo Prešovskej univerzity.
 • Liptáková, Ľ., & Vužnáková, K. (2009). Dieťa a slovotvorba. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
 • Liptáková, Ľ. et al. (2015). Integrovaná didaktika slovenského jazyka a literatúry pre primárne vzdelávanie. 2., doplnené a prepracované vydanie. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta.
 • Slančová, D. (Ed.). (2008). Štúdie o detskej reči. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta.
 • Slančová, D. (Ed.) (2018). Desať štúdií o detskej reči. VEDA, vydavateľstvo SAV, – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity.
 • Zajacová, S. (2012). Komunikačné registre v rolových hrách detí. Výsledky sociolingvistického experimentu. Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta.


Informácie k prihláseniu sa do aplikácie Zoom

 • Prihlasovacie údaje na prednášku – odkaz; Meeting ID: 884 7737 3465, Passcode: 036430
 • V prípade, že MÁTE vo svojom PC nainštalovanú aplikáciu Zoom, po kliknutí na odkaz uvedený vyššie sa zobrazí webová stránka s možnosťou Launch Meeting. Po kliknutí na ňu budete automaticky presmerovaní na prednášku cez svoju aplikáciu v počítači.
 • V prípade, že NEMÁTE vo svojom PC nainštalovanú aplikáciu Zoom, po kliknutí na odkaz uvedený vyššie sa zobrazí webová stránka s možnosťou Launch Meeting, pod ktorou sa menším písmom nachádza text Having issues with Zoom Client? Join from Your Browser. Po kliknutí na odkaz Join from Your Browser budete presmerovaní na prednášku cez webový prehliadač.