Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

  • Renáte Panocovej
  • Nicol Janočkovej
  • Jane Skladanej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV – pobočka Trnava a Katedra slovenského jazyka a literatúry PdF TU v Trnave

vás srdečne pozývajú na prednášku

Mgr. Nicol Janočkovej, PhD.,

s názvom

Slovník súčasného slovenského jazyka. Tradícia a inovácia,

ktorá sa uskutoční

18. marca 2020 (streda) o 14.00 hod. na Pedagogickej fakulte TU v Trnave v miestnosti 4P1.


Tézy prednášky

Slovník súčasného slovenského jazyka (A – G, 2006; H – L, 2011; M – N, 2015; ved. red. K. Buzássyová – A. Jarošová) predstavuje akademický výkladový slovník slovenčiny. Nadväzuje na slovenskú lexikografickú tradíciu – 6-zväzkový Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968; ved. red. Š. Peciar) a Krátky slovník slovenského jazyka (1987, 1989, 1997, 2003; ved. red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj) – a zároveň spracúva niektoré javy odlišným spôsobom.
Kým lexikológia ako teória lexikálnej zásoby opisuje a vykladá lexikálne jednotky (slová, slovné spojenia, frazémy) a ich vzťahy či čiastkové systémy, lexikografia je aplikovaná disciplína, čerpá z výsledkov hlavne lexikálneho, slovotvorného či gramatického výskumu a spracúva ich so zreteľom na potreby používateľov slovníka, zaoberá sa teóriou a tvorbou slovníkov.
V prednáške sa sústredíme na niektoré koncepčné otázky tohto slovníka, ktoré sa riešia podobným alebo inovatívnym spôsobom v porovnaní s predošlými slovníkmi (ne/hniezdovanie slov, spôsob výkladu významu, synonymia, homonymia, exemplifikácia, frazeológia, terminológia), ďalej na materiálové zdroje, makroštruktúru slovníka (heslár) a mikroštruktúru hesla (stavba heslovej state). Predstavíme postup pri koncipovaní hesla a spôsob vyhľadávania slov v textových aj slovníkových korpusoch pomocou špeciálnych nástrojov, programových systémov Sketch Engine a LexiCorp, teda prácu lexikografa. Ukážeme si, ako sa orientovať v slovníku a zároveň ako správne „čítať“ heslovú stať.


Dokumenty na stiahnutie